Offentliggørelse af Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune

Fredericia Byråd har den 6. marts 2017 vedtaget Forslag til Kommuneplan 2017– 2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune, som er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 11. april 2017.

Forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger frem til den 6. juni 2017. I høringsperioden inviteres alle borgere, erhvervslivet og organisationer til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget.

Kommuneplanforslaget omsætter byrådets overordnede vision og mål til bindende planlægning og rammer for den videre udvikling for en 12-årig periode. Planen gøres hermed til genstand for en åben debat om indholdet, idet den berører borgernes dagligdag og fastlægger de fysiske rammer for handlemuligheder og levevilkår i kommunen.

Kommuneplanforslaget er digital

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune ligger på kommunens hjemmeside www.fredericia.dk og kan tilgås via følgende link.

Det samlede kommuneplanforslag kan endvidere downloades som pdf fra www.plansystem.dk.

 

Digitalt høringssvar

Har du bemærkninger, forslag eller synspunkter til planforslaget, kan de afgives via det digitale høringsværktøj. Gå ind på den digitale kommuneplan og tryk på ”Din kommentar”, hvorefter du kan skrive dit høringssvar.

 

Planforslagets dele

Planforslaget består af en fælles del for hele Trekantområdet samt en uddybende lokal del for Fredericia Kommune.

 

Den fælles del, Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet, består af en fælles hovedstruktur, som indeholder de overordnede mål og handlinger, samt fælles retningslinjer for hele Trekantområdet. En lang række af disse mål og retningslinjer er videreført fra Kommuneplan 2013-2025.

 

Den lokale del, Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune, består af en lokal hovedstruktur, som indeholder de lokale mål og handlinger, samt lokale retningslinjer for Fredericia Kommune. Den lokale kommuneplan indeholder desuden rammerne for lokalplanlægningen i de enkelte bydele i Fredericia Kommune.

 

Retsvirkning

Byrådet skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

 

Miljøvurdering

Forslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanforslagets væsentlige ændringer i forhold til gældende kommuneplan.

 

Der er udarbejdet en samlet miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet. Hovedparten af Fredericia Kommunes ændringer i forhold til den gældende kommuneplan indgår i miljøvurderingen. Miljørapporten kan ses i den digitale kommuneplan under Bilag.

 

Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanforslaget er screenet for miljøvurdering. Screeningen fokuserer på de ændringer, der er foretaget i forhold til den gældende kommuneplan. Resultatet af screeningen er fremlagt sammen med kommuneplanforslaget. Fredericia Kommune har vurderet, at ændringerne ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er udarbejdet miljøvurdering. Miljøscreeningen kan ses i den digitale kommuneplan under Bilag.

 

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering

Det er muligt at klage over kommunens afgørelse om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering for Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanforslaget, jf. § 16 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

 

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside. Det vil sige, at fristen for at klage er senest den 9. maj 2017.

 

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. En klage skal indsendes ved anvendelse af digital selvbetjening via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

 

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden klagefristens udløb.

 

Når klagen sendes, betales et gebyr via Klageportalen. Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr.

 

Et indbetalt gebyr tilbagebetales, f.eks. hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Spørgsmål om betaling af gebyr og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Planklagenævnet.

 

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du inden klagefristens udløb sende din klage med en begrundet anmodning til kommunen.

 

Hvis du er fritaget for at bruge digital post af kommunen, bedes du oplyse dette i din anmodning. Kommunen videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du får besked direkte fra Planklagenævnet om din anmodning imødekommes. Gebyret skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke betales, inden fristens udløb, afvises klagen.

 

Kommunens afgørelse kan også indbringes direkte for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af planen.

 

Se mere om klageregler, herunder hvad der kan klages over, og hvem der kan klage, på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.

 

Offentlig debat om forslaget

Der afholdes ”Åben Hus” arrangementer, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til kommuneplanforslaget og drøfte planforslagets indhold. På mødet vil der blive sat fokus på en række emner, som har været væsentlige i denne revision. Du kan derfor komme i dialog omkring emnerne: Natur og Friluftsliv samt Byudvikling og Erhverv. Tid og sted vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Lokalavisen.

 

Den videre proces

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet og indgå i byrådets beslutningsgrundlag for den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

 

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune forventes at ske ved udgangen af 2017.

 

Henvendelse om planen kan rettes telefonisk til leder Tabita Nyby, 7210 7629 og planlægger Marianne Bay Andersen, 7210 7538 eller på Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia.

Feedback