Ændre brug af bygninger (anvendelsesændring)

Hvis du vil ændre brugen af dine bygninger, kræver det i mange tilfælde byggetilladelse.

Fra beboelse til erhverv

Hvis du vil etablere erhverv i en mindre del af din bolig, kræver det ikke byggetilladelse, hvis der er tale om den slags erhverv, der sædvanligvis udøves i forbindelse med en bolig, f.eks. frisør, ejendoms-, advokat,- revisor- og arkitektvirksomhed og lignende liberale erhverv samt dagpleje og lignende.

Du skal dog overholde bygningsreglementets krav, f.eks. om niveaufri adgang, parkering på grunden mm.

Hvis du bygger til, skal du søge byggetilladelse. Hvis du vil etablere en anden type erhverv, eller hvis du vil omdanne hele boligen til erhverv skal du søge en byggetilladelse.

Fra enfamiliehus til flere boliger

Hvis du vil opdele din bolig i flere boligenheder kræver det altid byggetilladelse.

Hvis ejendommen opdeles i flere boliger oven på hinanden (vandret lejlighedsskel) skal du være opmærksom på, at boligen betragtes som en etageejendom, og du skal opfylde kravene hertil.

Hvis ejendommen opdeles i to boliger ved siden af hinanden (lodret lejlighedsskel) betragtes boligen som dobbelthus.

Vær opmærksom på, at opdeling af en ejendom i flere lejligheder som udgangspunkt betyder, at der skal tegnes byggeskadeforsikring.

Læs mere om byggeskadeforsikring

Fra flerfamiliehus til enfamiliehus

Hvis du slår lejligheder sammen, kræver det byggetilladelse.
I forbindelse med byggesagsbehandlingen får du en særlig tilladelse til nedlæggelse af bolig.

Fra garage eller skur til beboelse

Hvis du vil indrette beboelse i en eksisterende garage / skur skal du altid søge en byggetilladelse, og du skal overholde bygningsreglementets krav til beboelse.

Fra garage eller skur til erhverv

Hvis du vil etablere erhverv i et eksisterende skur eller i en eksisterende garage, kræver det altid byggetilladelse, og du skal overholde bygningsreglementets krav til den ønskede type erhverv.

Inden du søger byggetilladelse

Der kan være bestemmelser for lige præcis dit område, der siger noget om, hvad man må anvende sine bygninger til. Tjek derfor om din ønskede anvendelsesændring  overholder:

 
Når du søger byggetilladelse

Du skal søge digitalt via Byg & Miljø. Du finder et link under selvbetjening. Du skal vedhæfte følgende til ansøgningen:

 

 • situationsplan med markering af den del af ejendommen, hvor anvendelsen ønskes ændret og angivelse af afstand til skel
 • plantegninger med ny indretning
 • facadetegninger med højdemål, hvis facaden ændres
 • materialeliste med angivelse af eventuelt ændrede materialer, man kan se ude fra
 • placering og bredde af indkørsel (hvis der etableres en ny)
 • redegørelse for brandforhold (hvis ejendom opdeles i flere boliger eller indrettes som erhvervsejendom)
 • tilbud på byggeskadeforsikring, hvis der etableres flere boligenheder
 • diverse teknisk dokumentation, hvis ejendommen omdannes til etagebolig

Husk alle tegninger skal være målfaste, og målestoksforhold skal være angivet. Tegninger skal oploades som pdf-dokumenter.

Søger du om dispensation eller overskridelse af byggeretten, skal du vedlægge begrundelse. Husk, at du som ejer har ansvaret for at indsende alle de rigtige oplysninger.

Bilag

Hvad sker der med min ansøgning?

Hvad sker der med min ansøgning?

Når vi modtager din ansøgning, kigger vi den hurtigt igennem (ansøgningen screenes). Hvis vi umiddelbart kan se, at der mangler noget i ansøgningsmaterialet, skriver vi det i kvitteringsbrevet, som du - eller den ansøger, du har angivet i ansøgningen - modtager indenfor ca. 1 uge. Det giver dig mulighed for hurtigt at gøre din ansøgning klar til behandling.

Her på hjemmesiden kan du se eksempler på ansøgningsmateriale og læse mere om sagsbehandlingstiden.

Hvem behandler min sag?

Når vi modtager din ansøgning, tildeles den til en sagsbehandler. Du kan se på kvitteringsbrevet, hvem din sagsbehandler er.

Når vi byggesagsbehandler din ansøgning, kan vi få brug for supplerende oplysninger. I så fald vil vi kontakte dig, og når vi har oplysningerne, fortsætter vi byggesagsbehandlingen af din ansøgning.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til byggesagsbehandling, er du velkommen til at kontakte en byggesagsbehandler på vores vagttelefon 72 10 78 38.

 • Mandag - onsdag kl. 9-15
 • Torsdag kl. 9-17
 • Fredag kl. 9-14.

Du kan også læse meget mere om ansøgning om byggetilladelse her på hjemmesiden

Byggesagsarkiv

Hvor kan jeg finde byggesagsarkivet?

Du kan finde byggesagsarkivet her

Hvad kan jeg finde i byggesagsarkivet?

Du kan finde offentlige dokumenter på din ejendom. Det kan f.eks. være byggetilladelser, tegninger, olietankoplysninger mm.

Hvad kan jeg ikke finde i byggesagsarkivet?

Nogle dokumenter må kommunen ikke offentliggøre.

Det er f.eks. byggesager vedrørende banker, militære anlæg eller hvis sagerne indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

Jeg kan ikke finde min byggesag. Hvad gør jeg?

Har du problemer med at finde en bestemt byggesag, eller finder du ikke det, du leder efter, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk. Så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Husk at sende så mange relevante oplysninger som muligt.

Der ligger forkerte dokumenter på min adresse – hvad gør jeg?

Finder du dokumenter, der ligger forkert, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk.

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi hurtigt finde sagen og rette den.

Jeg har fundet personfølsomme oplysninger i en byggesag - Hvad gør jeg?

Finder du personfølsomme oplysninger i en byggesag, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk.

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi finde den pågældende byggesag og lukke den for offentlig adgang.

Byggeretten

Hvad siger loven?

I Bygningsreglementets kapitel 2.2 er der fastsat en generel byggeret. Herunder er byggeretten beskrevet, med henvisning til de relevante kapitler i Bygningsreglementet.

Hvad er byggeretten?

Byggeretten er en ret til at opføre byggeri på visse betingelser.

Byggeretten har krav til de bebyggelsesregulerende forhold, nemlig bebyggelsesprocent (kapitel 2.2.1), etageantal og højdeforhold (kapitel 2.2.3), og grundstørrelse (kapitel 2.2.2).

Derudover har byggeretten særlige krav til bl.a. højde- og afstandskrav for:

 • Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse (kapitel 2.2.3.2)
 • Sommerhuse i sommerhusområder (kapitel 2.2.3.3)
 • Garager, carporte og lignende mindre bygninger (kapitel 2.2.3.4)

Hvis byggeretten overholdes, kan kommunalbestyrelsen under normale omstændigheder ikke nægte at godkende et byggeri.

Selvom et byggeri er omfattet af byggeretten, skal der indhentes byggetilladelse hos kommunen på forhånd.

Byggeretten gælder ikke, hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser.

Hvad gør jeg, hvis mit byggeri ikke overholder byggeretten?

Kan dit byggeri ikke overholde byggeretten, skal du sammen med ansøgning om byggetilladelse ansøge kommunen om at fravige byggeretten. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde byggeretten.

Hvis et byggeri ikke kan overholde byggeretten, laver Fredericia Kommune en helhedsvurdering (kapitel 2.3) af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne.

Som et led i helhedsvurderingen, skal der foretages partshøring af naboerne.

På baggrund af helhedsvurderingen beslutter kommunen, om der skal gives tilladelse eller afslag til byggeriet.

Feedback