Legepladser

Det kræver ikke byggetilladelse at opsætte legeredskaber i din egen have, hvis du placerer dem mindst 2,5 m fra skel

Hvis du ønsker at placere dem tættere på skel overskrider du byggeretten, og du skal søge en byggetilladelse.

Hvis du vil lave en legeplads, der har offentlig adgang, skal du altid søge byggetilladelse. Det gælder f.eks. hvis du laver en legeplads på grundejerforeningens fælles grønne område, eller hvis du laver en legeplads i et fælles gårdmiljø. Også legepladser på alle institutioner kræver byggetilladelse.

Det kræver byggetilladelse uanset om det er en naturlegeplads eller en ”traditionel” legeplads.

Det kræver også byggetilladelse selvom legeredskaberne opsættes af en godkendt legepladsinspektør, og selvom legepladsen indhegnes.

Inden du søger byggetilladelse

Der kan være bestemmelser for lige præcis dit område, der siger noget om, hvor man må og ikke må bygge.

Tjek derfor, om dit byggeri overholder:

Når du søger byggetilladelse

Du skal søge digitalt via Byg & Miljø. Du finder et link under selvbetjening. Husk at ejer enten skal skrive ansøgningen under digitalt eller, at der skal vedhæftes fuldmagt. Hvis ejeren er en grundejerforening eller ejerforening, skal den, der har rettigheder til at skrive under, for eksempel formanden, underskrive.


Du skal vedhæfte følgende til ansøgningen:

  • situationsplan med mål, indtegning af legeredskaber og angivelse af afstand til skel og afstand mellem legeredskaberne.
  • tegning af de enkelte legeredskaber med mål, højder og materialeangivelse
Husk alle tegninger skal være målfaste, og målestoksforhold skal være angivet. Tegninger skal oploades som pdf-dokumenter.
 

Søger du om dispensation eller overskridelse af byggeretten, skal du vedlægge begrundelse. Husk, at du som ejer har ansvaret for at indsende alle de rigtige oplysninger.

Bilag

Hvad gør kommunen?

Kommunen tjekker, om dit byggeri overholder en lang række love, f.eks. planloven og naturbeskyttelsesloven

Kommunen behandler dit byggeri i forhold til bygningsreglementet. For enfamiliehuse behandles kun oplysninger om afstand til skel, bebyggelsesprocent, højdegrænser, oplysninger til BBR m.v.

Kommunen behandler ikke længere tekniske forhold for denne type byggeri – udover brandtekniske forhold for rækkehusbyggeri.

Din ansøgning skal derfor ikke indeholde oplysninger om tekniske forhold som f.eks. energiberegninger, statiske beregninger og redegørelse for ventilation. Som ejer har du stadig ansvaret for at overholde de tekniske bestemmelser, når du bygger nyt eller bygger om.

Dokumentation om tekniske forhold skal du sende til kommunens arkiv, når byggeriet afsluttes.

Hvad sker der med min ansøgning?

Hvad sker der med min ansøgning?

Når vi modtager din ansøgning, kigger vi den hurtigt igennem (ansøgningen screenes). Hvis vi umiddelbart kan se, at der mangler noget i ansøgningsmaterialet, skriver vi det i kvitteringsbrevet, som du - eller den ansøger, du har angivet i ansøgningen - modtager indenfor ca. 1 uge. Det giver dig mulighed for hurtigt at gøre din ansøgning klar til behandling.

Her på hjemmesiden kan du se eksempler på ansøgningsmateriale og læse mere om sagsbehandlingstiden.

Hvem behandler min sag?

Når vi modtager din ansøgning, tildeles den til en sagsbehandler. Du kan se på kvitteringsbrevet, hvem din sagsbehandler er.

Når vi byggesagsbehandler din ansøgning, kan vi få brug for supplerende oplysninger. I så fald vil vi kontakte dig, og når vi har oplysningerne, fortsætter vi byggesagsbehandlingen af din ansøgning.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til byggesagsbehandling, er du velkommen til at kontakte en byggesagsbehandler på vores vagttelefon 72 10 78 38.

  • Mandag - onsdag kl. 9-15
  • Torsdag kl. 9-17
  • Fredag kl. 9-14.

Du kan også læse meget mere om ansøgning om byggetilladelse her på hjemmesiden

Byggesagsarkiv

Hvor kan jeg finde byggesagsarkivet?

Du kan finde byggesagsarkivet her

Hvad kan jeg finde i byggesagsarkivet?

Du kan finde offentlige dokumenter på din ejendom. Det kan f.eks. være byggetilladelser, tegninger, olietankoplysninger mm.

Hvad kan jeg ikke finde i byggesagsarkivet?

Nogle dokumenter må kommunen ikke offentliggøre.

Det er f.eks. byggesager vedrørende banker, militære anlæg eller hvis sagerne indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

Jeg kan ikke finde min byggesag. Hvad gør jeg?

Har du problemer med at finde en bestemt byggesag, eller finder du ikke det, du leder efter, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk. Så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Husk at sende så mange relevante oplysninger som muligt.

Der ligger forkerte dokumenter på min adresse – hvad gør jeg?

Finder du dokumenter, der ligger forkert, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk.

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi hurtigt finde sagen og rette den.

Jeg har fundet personfølsomme oplysninger i en byggesag - Hvad gør jeg?

Finder du personfølsomme oplysninger i en byggesag, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk.

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi finde den pågældende byggesag og lukke den for offentlig adgang.

Byggeretten

Hvad siger loven?

I Bygningsreglementets kapitel 2.2 er der fastsat en generel byggeret. Herunder er byggeretten beskrevet, med henvisning til de relevante kapitler i Bygningsreglementet.

Hvad er byggeretten?

Byggeretten er en ret til at opføre byggeri på visse betingelser.

Byggeretten har krav til de bebyggelsesregulerende forhold, nemlig bebyggelsesprocent (kapitel 2.2.1), etageantal og højdeforhold (kapitel 2.2.3), og grundstørrelse (kapitel 2.2.2).

Derudover har byggeretten særlige krav til bl.a. højde- og afstandskrav for:

  • Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse (kapitel 2.2.3.2)
  • Sommerhuse i sommerhusområder (kapitel 2.2.3.3)
  • Garager, carporte og lignende mindre bygninger (kapitel 2.2.3.4)

Hvis byggeretten overholdes, kan kommunalbestyrelsen under normale omstændigheder ikke nægte at godkende et byggeri.

Selvom et byggeri er omfattet af byggeretten, skal der indhentes byggetilladelse hos kommunen på forhånd.

Byggeretten gælder ikke, hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser.

Hvad gør jeg, hvis mit byggeri ikke overholder byggeretten?

Kan dit byggeri ikke overholde byggeretten, skal du sammen med ansøgning om byggetilladelse ansøge kommunen om at fravige byggeretten. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde byggeretten.

Hvis et byggeri ikke kan overholde byggeretten, laver Fredericia Kommune en helhedsvurdering (kapitel 2.3) af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne.

Som et led i helhedsvurderingen, skal der foretages partshøring af naboerne.

På baggrund af helhedsvurderingen beslutter kommunen, om der skal gives tilladelse eller afslag til byggeriet.

Feedback