Småbygninger

Småbygninger er garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende samt tilbygninger dertil.

Skal du bygge nyt, bygge til eller bygge om, skal du muligvis have en byggetilladelse.

Du kan læse mere om reglerne herunder eller i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens vejledning om sekundær bebyggelse:

Vejledning om opførelse af sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m2

Byggeri, der ikke kræver byggetilladelse

Du må bygge op til 50 m2 småbygninger i alt på grunden, uden at du skal ansøge om byggetilladelse.

Du har dog altid pligt til at overholde byggeretten, plangrundlag, øvrige love, tinglyste deklarationer m.v.

Vær opmærksom på, at det ikke gælder for integrerede småbygninger. De skal altid byggesagsbehandles.

Husk altid at give besked til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Byggeri, der kræver byggetilladelse

Du skal søge byggetilladelse, når du bygger over 50 m² småbygninger i alt på grunden.

Derudover skal du søge byggetilladelse for alle småbygninger, der overskrider byggeretten.

Se herunder, hvad du skal undersøge, og hvordan du søger byggetilladelse til dit byggeri.

Inden du søger byggetilladelse

Der kan være bestemmelser for lige præcis dit område, der siger noget om, hvor man må og ikke må bygge.

Tjek derfor, om dit byggeri overholder:

Når du søger byggetilladelse

Du skal søge digitalt via Byg & Miljø. Du finder et link under selvbetjening. Du skal vedhæfte følgende til ansøgningen:

 • situationsplan med mål, angivelse af afstand til skel, optegning og målgivning af alle eksisterende bygninger og oplysning om bebyggelsesprocent
 • plantegning med mål
 • facadetegninger med højdemål (og terrænkoter, hvis det er en kuperet grund)
 • materialeliste med angivelse af de materialer, man kan se udefra
 • placering og bredde af indkørsel (hvis der etableres en ny)
 • redegørelse for om regnvand ønskes nedsivet eller tilsluttes regnvandssystem, da det skal sikres, at regnvand holdes på egen grund. Hvis regnvand ønskes tilsluttet regnvandssystemet, skal du være opmærksom på, at arbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester. Hvis regnvand ønskes nedsivet, skal der søges en nedsivningstilladelse.
Husk alle tegninger skal være målfaste, og målestoksforhold skal være angivet. Tegninger skal uploades som pdf-dokumenter.
 

Søger du om dispensation eller overskridelse af byggeretten, skal du vedlægge begrundelse. Husk, at du som ejer har ansvaret for at indsende alle de rigtige oplysninger.

Bilag

Hvad gør kommunen?

Kommunen tjekker om dit byggeri overholder en lang række love, f.eks. planloven og naturbeskyttelsesloven.

Kommunen behandler dit byggeri i forhold til bygningsreglementet. For småbygninger behandles kun oplysninger om afstand til skel, bebyggelsesprocent, højdegrænser, oplysninger til BBR m.v. (kapitel 1 og 2 i bygningsreglementet).

Kommunen behandler ikke længere tekniske forhold for denne type byggeri. Din ansøgning skal derfor ikke indeholde oplysninger om tekniske forhold som f.eks. snittegning og statiske beregninger.

Som ejer har du stadig ansvaret for at overholde de tekniske bestemmelser, når du bygger nyt eller bygger om. Dokumentation om tekniske forhold skal du sende til kommunens arkiv, når byggeriet afsluttes.

 
Hvad sker der med min ansøgning?

Hvad sker der med min ansøgning?

Når vi modtager din ansøgning, kigger vi den hurtigt igennem (ansøgningen screenes). Hvis vi umiddelbart kan se, at der mangler noget i ansøgningsmaterialet, skriver vi det i kvitteringsbrevet, som du - eller den ansøger, du har angivet i ansøgningen - modtager indenfor ca. 1 uge. Det giver dig mulighed for hurtigt at gøre din ansøgning klar til behandling.

Her på hjemmesiden kan du se eksempler på ansøgningsmateriale og læse mere om sagsbehandlingstiden.

Hvem behandler min sag?

Når vi modtager din ansøgning, tildeles den til en sagsbehandler. Du kan se på kvitteringsbrevet, hvem din sagsbehandler er.

Når vi byggesagsbehandler din ansøgning, kan vi få brug for supplerende oplysninger. I så fald vil vi kontakte dig, og når vi har oplysningerne, fortsætter vi byggesagsbehandlingen af din ansøgning.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til byggesagsbehandling, er du velkommen til at kontakte en byggesagsbehandler på vores vagttelefon 72 10 78 38.

 • Mandag - onsdag kl. 9-15
 • Torsdag kl. 9-17
 • Fredag kl. 9-14.

Du kan også læse meget mere om ansøgning om byggetilladelse her på hjemmesiden

Byggesagsarkiv

Hvor kan jeg finde byggesagsarkivet?

Du kan finde byggesagsarkivet her

Hvad kan jeg finde i byggesagsarkivet?

Du kan finde offentlige dokumenter på din ejendom. Det kan f.eks. være byggetilladelser, tegninger, olietankoplysninger mm.

Hvad kan jeg ikke finde i byggesagsarkivet?

Nogle dokumenter må kommunen ikke offentliggøre.

Det er f.eks. byggesager vedrørende banker, militære anlæg eller hvis sagerne indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

Jeg kan ikke finde min byggesag. Hvad gør jeg?

Har du problemer med at finde en bestemt byggesag, eller finder du ikke det, du leder efter, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk. Så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Husk at sende så mange relevante oplysninger som muligt.

Der ligger forkerte dokumenter på min adresse – hvad gør jeg?

Finder du dokumenter, der ligger forkert, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk.

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi hurtigt finde sagen og rette den.

Jeg har fundet personfølsomme oplysninger i en byggesag - Hvad gør jeg?

Finder du personfølsomme oplysninger i en byggesag, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk.

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi finde den pågældende byggesag og lukke den for offentlig adgang.

Byggeretten

Hvad siger loven?

I Bygningsreglementets kapitel 2.2 er der fastsat en generel byggeret. Herunder er byggeretten beskrevet, med henvisning til de relevante kapitler i Bygningsreglementet.

Hvad er byggeretten?

Byggeretten er en ret til at opføre byggeri på visse betingelser.

Byggeretten har krav til de bebyggelsesregulerende forhold, nemlig bebyggelsesprocent (kapitel 2.2.1), etageantal og højdeforhold (kapitel 2.2.3), og grundstørrelse (kapitel 2.2.2).

Derudover har byggeretten særlige krav til bl.a. højde- og afstandskrav for:

 • Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse (kapitel 2.2.3.2)
 • Sommerhuse i sommerhusområder (kapitel 2.2.3.3)
 • Garager, carporte og lignende mindre bygninger (kapitel 2.2.3.4)

Hvis byggeretten overholdes, kan kommunalbestyrelsen under normale omstændigheder ikke nægte at godkende et byggeri.

Selvom et byggeri er omfattet af byggeretten, skal der indhentes byggetilladelse hos kommunen på forhånd.

Byggeretten gælder ikke, hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser.

Hvad gør jeg, hvis mit byggeri ikke overholder byggeretten?

Kan dit byggeri ikke overholde byggeretten, skal du sammen med ansøgning om byggetilladelse ansøge kommunen om at fravige byggeretten. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde byggeretten.

Hvis et byggeri ikke kan overholde byggeretten, laver Fredericia Kommune en helhedsvurdering (kapitel 2.3) af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne.

Som et led i helhedsvurderingen, skal der foretages partshøring af naboerne.

På baggrund af helhedsvurderingen beslutter kommunen, om der skal gives tilladelse eller afslag til byggeriet.

Feedback