Solcelleanlæg og solfangere

Hvis du vil opsætte solceller, skal du i nogle tilfælde søge en byggetilladelse

I andre tilfælde skal du søge en dispensation efter den lokalplan / byplanvedtægt / deklaration, der gælder for dit område. Andre gange kan du bare sætte anlægget op.

Solcelleanlæg på terræn i byzone og i sommerhusområder

Hvis du vil opstille et lille solcelleanlæg på mindre end 10 m2 på din grund, kan du gøre det uden at søge en byggetilladelse til det. Men husk, at anlægget skal placeres mindst 2,5 m fra skel.  Anlæg mindre end 10 m2 skal dog anmeldes til kommunens BBR-kontor.

Hvis anlægget er større end 10 m2 skal du søge en byggetilladelse.

Solcelleanlæg på terræn i landzone

Solcelleanlæg på terræn i landzone kræver landzonetilladelse. Der kan derfor være tilfælde, hvor du både skal have landzonetilladelse og byggetilladelse. Vær opmærksom på, at vi først kan give byggetilladelse, når landzonetilladelse er givet.

Solcelleanlæg på enfamiliehus eller på garage, carport, skur m.v i byzone og i sommerhusområder

Hvis du overholder byggeretten skal du ikke søge byggetilladelse, når du opsætter solcelleanlæg på dit enfamiliehus eller på din garage, carport, skur eller lignende.

Det er en del af byggeretten, at solcelleanlægget skal placeres mindst 2,5 m fra naboskel, men der er også krav til højder m.v.

Hvis du ikke overholder byggeretten, skal du søge en byggetilladelse.

Solcelleanlæg på stuehuse, driftsbygninger, enfamiliehus eller på garage, carport, skur m.v i landzone

Solcelleanlæg på bygninger i landzone kræver i visse tilfælde også landzonetilladelse. Der kan derfor være tilfælde, hvor du både skal have landzonetilladelse og byggetilladelse. Vær opmærksom på, at vi først kan give byggetilladelse, når landzonetilladelse er givet.

Hvad skal du kontrollere?

Der kan være bestemmelser for lige præcis dit område, der siger noget om, hvor man må og ikke må bygge.

Tjek derfor, om du overholder:

Når du søger byggetilladelse eller dispensation

Du skal søge digitalt via Byg & Miljø. Du finder et link under selvbetjening.

 

Hvis du søger om dispensation fra lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, eller hvis du søger om tilladelse til at overskride byggeretten, skal du vedhæfte en begrundet dispensationsansøgning.

Sammen med ansøgningsblanketten / dispensationsansøgningen skal du vedhæfte:

 

  • situationsplan med mål, indtegning af solcelleanlæg og angivelse af afstand til skel.
  • plantegning med mål og indtegning af solcelleanlæg
  • facadetegninger med højdemål og indtegning af solcelleanlæg
  • datablad for solcelleanlæg, herunder redegørelse for reflektion
Husk alle tegninger skal være målfaste, og målestoksforhold skal være angivet. Tegninger skal oploades som pdf-dokumenter.

Søger du om dispensation eller overskridelse af byggeretten, skal du vedlægge begrundelse. Husk, at du som ejer har ansvaret for at indsende alle de rigtige oplysninger.

Bilag

Hvad gør kommunen?

Kommunen tjekker, om dit byggeri overholder en lang række love, f.eks. planloven og naturbeskyttelsesloven.

Hvis du søger om byggetilladelse, behandler kommunen dit byggeri i forhold til bygningsreglementet. For solcelleanlæg på enfamiliehuse, garager, carporte, skure m.v. behandles kun oplysninger om afstand til skel, højdegrænser m.v.

Hvis du søger om dispensation fra lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration, eller hvis du søger om overskridelse af byggeretten, sendes ansøgningen i høring hos naboerne, hvis kommunen er positivt indstillet. Først herefter træffer kommunen afgørelse i sagen.

Kommunen behandler ikke længere tekniske forhold, hvis solceller opsættes på enfamilieshuse, garager, carporte, skure m.v. Din ansøgning skal derfor ikke indeholde oplysninger om tekniske forhold som f.eks. snittegning og statiske beregninger.  Hvis solcellerne opsættes på f.eks. rækkehuse eller driftsbygninger, skal de brandtekniske forhold dog behandles.


Som ejer har du stadig ansvaret for at overholde de tekniske bestemmelser. Dokumentation om tekniske forhold skal du sende til kommunens arkiv, når byggeriet afsluttes.

 
Hvad sker der med min ansøgning?

Hvad sker der med min ansøgning?

Når vi modtager din ansøgning, kigger vi den hurtigt igennem (ansøgningen screenes). Hvis vi umiddelbart kan se, at der mangler noget i ansøgningsmaterialet, skriver vi det i kvitteringsbrevet, som du - eller den ansøger, du har angivet i ansøgningen - modtager indenfor ca. 1 uge. Det giver dig mulighed for hurtigt at gøre din ansøgning klar til behandling.

Her på hjemmesiden kan du se eksempler på ansøgningsmateriale og læse mere om sagsbehandlingstiden.

Hvem behandler min sag?

Når vi modtager din ansøgning, tildeles den til en sagsbehandler. Du kan se på kvitteringsbrevet, hvem din sagsbehandler er.

Når vi byggesagsbehandler din ansøgning, kan vi få brug for supplerende oplysninger. I så fald vil vi kontakte dig, og når vi har oplysningerne, fortsætter vi byggesagsbehandlingen af din ansøgning.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til byggesagsbehandling, er du velkommen til at kontakte en byggesagsbehandler på vores vagttelefon 72 10 78 38.

  • Mandag - onsdag kl. 9-15
  • Torsdag kl. 9-17
  • Fredag kl. 9-14.

Du kan også læse meget mere om ansøgning om byggetilladelse her på hjemmesiden

Byggesagsarkiv

Hvor kan jeg finde byggesagsarkivet?

Du kan finde byggesagsarkivet her

Hvad kan jeg finde i byggesagsarkivet?

Du kan finde offentlige dokumenter på din ejendom. Det kan f.eks. være byggetilladelser, tegninger, olietankoplysninger mm.

Hvad kan jeg ikke finde i byggesagsarkivet?

Nogle dokumenter må kommunen ikke offentliggøre.

Det er f.eks. byggesager vedrørende banker, militære anlæg eller hvis sagerne indeholder personfølsomme oplysninger som CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

Jeg kan ikke finde min byggesag. Hvad gør jeg?

Har du problemer med at finde en bestemt byggesag, eller finder du ikke det, du leder efter, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk. Så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Husk at sende så mange relevante oplysninger som muligt.

Der ligger forkerte dokumenter på min adresse – hvad gør jeg?

Finder du dokumenter, der ligger forkert, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk.

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi hurtigt finde sagen og rette den.

Jeg har fundet personfølsomme oplysninger i en byggesag - Hvad gør jeg?

Finder du personfølsomme oplysninger i en byggesag, kan du sende en mail til filarkiv@fredericia.dk.

Skriv hvad der er forkert, og sørg for at notere informationer om ejendommens adresse, årstal for sagen og evt. journalnummer. Så kan vi finde den pågældende byggesag og lukke den for offentlig adgang.

Byggeretten

Hvad siger loven?

I Bygningsreglementets kapitel 2.2 er der fastsat en generel byggeret. Herunder er byggeretten beskrevet, med henvisning til de relevante kapitler i Bygningsreglementet.

Hvad er byggeretten?

Byggeretten er en ret til at opføre byggeri på visse betingelser.

Byggeretten har krav til de bebyggelsesregulerende forhold, nemlig bebyggelsesprocent (kapitel 2.2.1), etageantal og højdeforhold (kapitel 2.2.3), og grundstørrelse (kapitel 2.2.2).

Derudover har byggeretten særlige krav til bl.a. højde- og afstandskrav for:

  • Fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse (kapitel 2.2.3.2)
  • Sommerhuse i sommerhusområder (kapitel 2.2.3.3)
  • Garager, carporte og lignende mindre bygninger (kapitel 2.2.3.4)

Hvis byggeretten overholdes, kan kommunalbestyrelsen under normale omstændigheder ikke nægte at godkende et byggeri.

Selvom et byggeri er omfattet af byggeretten, skal der indhentes byggetilladelse hos kommunen på forhånd.

Byggeretten gælder ikke, hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat andre bestemmelser.

Hvad gør jeg, hvis mit byggeri ikke overholder byggeretten?

Kan dit byggeri ikke overholde byggeretten, skal du sammen med ansøgning om byggetilladelse ansøge kommunen om at fravige byggeretten. Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for, hvorfor du ikke kan overholde byggeretten.

Hvis et byggeri ikke kan overholde byggeretten, laver Fredericia Kommune en helhedsvurdering (kapitel 2.3) af byggeriets samlede omfang og indvirkning på omgivelserne.

Som et led i helhedsvurderingen, skal der foretages partshøring af naboerne.

På baggrund af helhedsvurderingen beslutter kommunen, om der skal gives tilladelse eller afslag til byggeriet.

Feedback