Anlægsprojekter

Her kan du løbende holde øje med anlægsprojekter og renoveringer på vejområdet
Supercykelforbindelse

Cykelturen mellem Fredericia og Middelfart skal blive en bedre og mere sikker oplevelse for de mange cyklister, der dagligt pendler mellem de to byer.


Hvorfor anlægger vi en supercykelforbindelse?
Fredericia Kommune og Middelfart Kommune har søgt og fået støtte fra Vejdirektoratets supercykelstipulje til at etablere en ny supercykelforbindelse mellem Middelfart og Fredericia.
Strækningen for supercykelforbindelsen er fra Middelfart Station over den Gl. Lillebæltsbro og videre til henholdsvis Jernbanegade ved Banegården i Fredericia samt Norgesgade ved bymidten. Strækningen i Fredericia Kommune deles ved Holstedvej.

Den samlede strækning er på ca. 10km. Strækningen i Middelfart Kommune er 3,2 km. Strækningen i Fredericia Kommune er 6,5 km. Den Gl. Lillebæltsbro er ikke en del af projektet, da det ikke er en kommunalvej.
Det har i mange år været et ønske for både Fredericia kommune og Middelfart Kommune at skabe en bedre forbindelse mellem de to byer. De eksisterende cykelfaciliteter er utidssvarende, og især den store mængde tung trafik på Snoghøj Landevej, giver anledning til utrygge forhold. Ligeledes er cykelstien flere steder smal, i forhold til det daglige antal cyklister og den store årsdøgnstrafik.  Trygheden er en grundlæggende forudsætning for, at cyklen opfattes som et reelt transportmiddel.

Supercykelforbindelse mellem Middelfart og Fredericia vil sikre uddannelsessøgende og pendlere med mere trafiksikre og trygge forhold samt højere komfortniveau.

Forventet resultat af Supercykelforbindelsen

 • Stigning på min. 10 % i cykeltrafikken, svarende til 200 cyklister dagligt.
 • Lavere gennemsnitshastighed på Snoghøj Landevej.
 • Tidsbesparelse på 3-4 min for cyklister ved kørsel på hele strækningen.
 • Mindst 80 % vil opleve større tryghed.
 • Antallet af uheld forventes samtidig reduceret med 3,6 uheld/år

 

Anlæggelse af Supercykelforbindelsen
De nuværende forhold for cyklister på strækningen er af meget forskellige. Cykelfaciliteterne veksler mellem enkeltrettede stier, kantbaner, dobbeltrettede stier og fællestier.
På supercykelforbindelsen ensartes strækningen så meget som muligt.

Kort over delstrækninger - Supercykelforbindelse

Delstrækning 1:

 • Forbedret tryghed og fremkommelighed på den dobbeltrettede cykelsti op til Den Gamle Lillebæltsbro. Dette gælder bredden og omgivelserne af den dobbeltrettede cykelsti fra krydset ved Snoghøj Landevej.
 • Tunnelen under jernbanen skal belyses, således at denne fremstår lys og tryg, da snævre pladsforhold forhindrer en udvidelse.
 • Ved Lyngsoddevej skal etableres et krydsningspunkt, som skal tilgodese krydsende cyklister og gående.

Delstrækning 2:

 • Eksisterende dobbeltrettet sti mellem Lyngsoddevej og Vesterballevej udvides for at sikre overhalingsmuligheder.
 • Over Vejdirektoratets motorvejsbro udvides cykelbanerne og hullerne lappes.

Delstrækning 3:

 • Den eksisterende 150 m lange blå cykelbane på Snoghøj Landevej efter krydset ved Strevelinsvej nedlægges. Der etableres i stedet for en cykelsti i sin egen bane længst inde mod Burger King. Dette sikre cyklisterne for at blive ”klemt” mellem den tunge trafiks ligeud- og svingbane.
 • Fra Snaremosevej laves der en cykelshunt mod Snoghøj Landevej i sydlig retning.
 • De to busstoppested ved Krydset Snoghøj Landevej / Snaremosevej bygges om med perron. Dermed står passageren fra bussen ikke direkte ud på cykelstien. Dette minimere risikoen for koalitioner.

Delstrækning 4:

 • Mellem Snaremosevej og Jernbanegade udvides bredden af cykelstien.
 • I krydset Strandvejen / Røde Banke ændres ud og indkørsel til tankstationen, og det gør at cyklisterne kan køre uden om signalanlægget, i den østlige side. Og dermed ikke skal holde for rødt for foden af bakken.
 • Der anlægges cykelsti på de sidste 25 m af Røde Banke mode Strandvejen. Det gøres for at sparere cyklisterne fra den tunge trafik og minimere højresvingsulykker.
 • Der laves cykelservicestationer.
 • Cyklende fra byen mod Erritsø/ Snoghøj får grønt længere tid ved krydset Vestre Ringvej /Strandvejen.

 

Supercykelforbindelsen forventes udført fra maj – november 2017.

Cykelstier

Cykelstikatalog

Hvert år reviderer vi Fredericia Kommunes Cykelstikatalog. Cykelstikataloget giver et overblik over prioriterede stier og viser, hvilke vi prioriterer højst.

I forbindelse med den årlige revision af Cykelstikataloget behandler vi ønsker til nye cykelstier. Cykelstikataloget vedtages årligt af By- og Planudvalget. Det nyeste katalog kan ses under bilag.

 

Stier der anlægges i 2016-2017

Adelvej, Skærbækvej til Tingvejen

På Adelvej etableres cykelstier fra Skærbækvej til Tingvejen. Stierne øger trygheden og sikkerheden for cykellisterne på strækningen. 
Samtidig opgraderes to eksisterende stistrækninger, som forbinder Adelvej med Højdedraget og dermed skolen.

 

Bøgeskovvej

Langs Bøgeskovvej etableres forbedrende cykelfaciliteter til glæde for skolebørn fra henholdsvis Trelde og Egeskov.

Med dette link kan du se en mere detaljeret plan på cykelstien (er på vej)

Bilag

Cykelsti på Egeskovvej og Bøgeskovvej

Cykelstierne er indviet og afleveret dog med forbehold for udbedring af diverse mangler. Indvielse og aflevering er sket for, at stien kan benyttes af borgerne – alternativt ville de i forhold til et forsikringsmæssigt spørgsmål være afspærret, indtil den blev overdraget fra entreprenøren. .

De fejl og mangler, som vi har registreret vil blive løst og udført snarest muligt. Nedenfor har vi listet de betydende mangler, som kan opleves ude på strækningerne.
 

 • ”Bump” og langsgående revne fra Nederhøllsvej mod Egeskovvej skyldes en projekteringsfejl.
  • Løsning: Entreprenøren afleverer tilbud på ombygningen i denne uge, hvorefter arbejdet igangsættes. Der skal sættes ca. 60 meter kantsten om. Eksisterende overgange mellem ny og gammel belægning skal fræses jævne, herefter kan der udlægges nyt slidlag.

 

 • Stort set alle græsrabatter, som har været berørt i projektet, er fyldt med ukrudt og ikke græs.
  • Løsning: Ukrudt slås ned, og græsset bliver sået igen.

 

 • Jord fra rabatterne skyller flere steder ud på vejen og cykelstien. Dette skyldes at græsset, pga. den meget våde sommer, ikke har kunne nå at få fat og etablere et rodnet, som kan holde på jorden. Det er ikke muligt at lave en kantsten i begge sider, da det ville forhindre bl.a. landbrugskøretøjer i at kunne trække ud i rabatten, når de møder et andet stort køretøj.
  • Løsning: Der etableres en asfaltvulst. Herved ledes vandet langs med vejkanten til vejbrønde i stedet for ud i rabatterne. Rabatterne genetableres først, når asfaltvulsten er udført. Asfaltvulsten etableres på de dele af strækningen, hvor der er størst fald på vejen, da det er her problemer med rabatterne opstår.

 

 • Vejadgangen til markene. Der er flere steder, hvor stabilgrus skyller ud på cykelstien.
  • Løsning: Der etableres et større asfaltareal i overkørslerne mod cykelstien. Derudover vurderes det for de enkelte ejendomme, om yderligere tiltag er nødvendige.

 

 • Manglende krydsningsmulighed fra cykelstien til sidevejene.
  • Løsning: Der etableres et asfalteret areal mellem cykelstien og vejen så det er muligt at krydse over til sidevejene uden at skulle igennem en græsrabat.

 

 • Fyldte vejbrønde – Dette skyldes, at jord og grus, som skylles ud fra rabatter og overkørsler, ledes til brøndene.
  • Løsning: Brønde tømmes løbende.
Ombygning af Vejlevej

I efteråret 2017 (September – december) ombygges Vejlevej ml. Skjoldborgsvej og Jupitervej.


Vejlevej ml. Skjoldborgsvej og Vestre Ringvej (Tegning 3)
Der reserveres et areal midt på kørebanen, som giver plads til svingning til venstre, for begge retninger. Arealet skal deles af svingende til venstre som kører både ind og ud af byen.
Imellem Skjoldborgsvej og Vestre Ringvej etableres enkelte heller til markering af arealet til deling, ligesom hellerne kan benyttes af krydsende fodgængere og cyklister, så Vejlevej kan krydses af to omgange. Ligeledes etableres buslommer ud for Quickpot i begge vejsider, for at sikre en bedre trafikafvikling på strækningen.
 

Vejlevej / Vestre Ringvej (Tegning 2)
Krydset Vejlevej / Vestre Ringvej udbygges med heller imellem de ligeud kørende og de venstresvingende som sikrer bedre adskillelse og mulighed for opsætning af venstresvingspile i krydset.
På Vestre Ringvej flyttes cyklisterne ind mod Circle K på cykelsti, således de ikke længere er placeret mellem ligeud sporet og højresvingssporet.
Det vil i forbindelse med anlægsarbejdet været nødvendigt periodevis at lukke for venstresving mod henholdsvis Vestre Ringvej og Vejlevej, ligesom nedtagning af skiltepyloner vil kræve aften/natspærring.
 

Vejlevej ml. Vestre Ringvej og Jupitervej (Tegning 1)
Der reserveres et areal midt på kørebanen, som giver plads til svingning til venstre, for begge retninger. Arealet skal deles af svingende til venstre som kører både ind og ud af byen.
Der etableres enkelte heller til markering af arealet til deling mellem de svingende, ligesom der etableres buslommer i begge vejsider for at sikre en bedre trafikafvikling på strækningen.
Cyklisterne vil fremover få deres egen cykelsti, og skal ikke længere dele plads med de højre svingende på Vejlevej.

Nedenstående tegninger viser lidt om projektet.

Bilag

Kanalbyen ved Lillebælt

Kanalbyen ved Lillebælt har sin egen hjemmeside.

Den kan du finde her.

Private byggemodninger

Før en ny vej eller sti anlægges, skal kommunen godkende et vejprojekt. Dette gælder alle nye veje. Dog er undtaget private vej- og stianlæg dvs. veje og stier, som kun betjener den matrikulære ejendom, som de anlægges på.tal_Content

Ved en samlet byggemodning omfatter godkendelsen hele byggemodningsprojektet.

Vejprojektet skal være i overensstemmelse med Vejdirektoratets gældende vejregler. Bygherren skal indsende ansøgning til trafik & Natur, Gothersgade 20A, 7000 Fredericia. Ansøgningen skal indsendes i god tid, før anlægsarbejdet eller byggemodningen påbegyndes.
Kommune stiller krav om, at bygherren stiller garanti til sikring af, at projektet udføres som godkendt. Garantien skal stilles, når der ansøges om byggetilladelse i det byggemodningsområde, hvor vej-/stianlægget indgår. Kravet om garantistillelsen stilles derfor over for byggemodner.
 

Sagsgang

1. Ansøgning og tegningsmateriale fremsendes til Trafik & Natur. Ansøgningen skal indeholde:
 
Projektbeskrivelse:
 • Oplysning om projektets indhold og omfang (herunder lokalplan)
 • Oplysninger om eventuelle afvigelser i forhold til gældende standarder og normer
 • Oplysning om forventet starttidspunkt for anlægsarbejdet
 • Oplysninger om kontaktpersoner
 • Ansøgning om evt. nødvendige dispensationer fra vilkår i lokalplaner etc.
 • Udfyldt VVM-screeningsskema
Tegningsmateriale (fremsendes to papireksemplarer samt elektronisk i pdf-format):
 • Tegningsliste
 • Situationsplan for veje og stier med koter og skel samt hus- og matrikelnumre
 • Koordineret ledningsplan, inklusiv belysnings- og vejbeplantningsplan og med eventuelt nummer på lokalplandelområde
 • Eventuelle eksisterende ledninger
 • Belægningsplan
 • Længdeprofil for veje og stier med koter og hældninger med promilleangivelse (inkl. terrænprofil)
 • Tværprofil for veje og stier inklusiv udlægsbredde, vejopbygning, ledningsanlæg, belysning, skel, koter og beplantninger
 • Skilte- og afmærkningsplan.
 • Detailplan for overkørsler
 • Belægningsdetaljer
 • Detailplan for evt. hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Detailplan for evt. øvrige vejanlæg
 • Belysningsplan
 • Lystekniske beregninger
 • Situationsplan for kloak/afløb
 • Situationsplan for regnvandsbassin
 • Detailplaner regnvandsbassin
 • Detailplaner for kloakanlæg
 • Detailplaner af pumpestationer
 • Afmærkningsplan for udførelsen af vejanlæg på eksisterende veje
2. Ansøgningen sendes i intern høring med hensyn til:
 • Overensstemmelse i henhold til vilkår i kommuneplan og lokalplan (herunder støjforhold og grundstørrelse og befæstelsesgrad)
 • Vej- og stianlæggets opbygning og indretning (herunder skråningsforhold og vejafvanding)
 • Tekniske ledningers placering
 • Regn- og spildevandsanlæg
 • Belysningsanlæg og evt. signalanlæg
 • Oversigtsforhold, skoleveje og forhold for tilgængelighed
 • Beplantningsplan for vejbeplantning
 • Overensstemmelse mht. Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Museumsloven
 • Forureningsforhold
 • Overskudsjord/byggeaffald
3. Trafik & Natur indhenter udtalelse fra politiet vedrørende:
 • Skilte og afmærkningsplaner
 • Færdselsmæssige foranstaltninger, for eksempel etablering af bump, chikaner eller lignende
4. Ansøger meddeles bemærkninger fremkommet under høringen og ansøger fremsender revideret tegningsmateriale til Natur & Trafik. Når der fremsendes revideret tegningsmateriale, er det vigtig, at tegningsmaterialet bliver fremsendt elektronisk i PDF format såvel som på papir og, at der i følgebrevet oplyses hvilke ændringer, der er foretaget.

5. Når de relevante myndighedsområder har godkendt det fremsendte projektmateriale, koordineres svarene og en samlet godkendelse meddeles ansøger.
 
6. Når projektet er udført, så skal der sendes ’således udført’-tegning i UTM ref. 89.
 

Garantistillelse

Før der kan gives byggetilladelse i et nyt byggemodningsområde, skal der (jf. Byggeloven, §4, stk. 1 og 2) foreligge en garantistillelse for den interne byggemodning (herunder for anlæg af veje, stier, parkeringsarealer, belysning og rendestensbrønde) samt for eventuelle supplerende vejanlæg, der er krævet anlagt uden for byggemodningsområdet.
 
Garantien skal omfatte den samlede anlægssum. I særlige tilfælde kan der desuden, jf. lokalplanen, kræves garanti som sikkerhed for, at friarealer, plantebælter med videre udføres, hvis ny bebyggelse ønskes ibrugtaget før, anlæggene er færdiggjorte.
Garantistillelsen kan ofte nedskrives undervejs i etableringsfasen i forhold til det udførte. Garantien kan dog først frigives, når kommunen vurderer, at byggemodningen er færdig til ibrugtagning.
Renovering af stier

Efterhånden som stierne renoveres, kan arbejdet følges her på siden.

De stier der pt. er planlagt renovering af er vist på kortet herunder:

Interne stier 2016-2017

Renovering af gadelys

Fredericia Kommune vil i løbet af de næste fire år renovere og udskifte alt gadelys i kommunen.

Samtidig med udskiftning af gadelysarmaturer til mere energivenlige løsninger (LED) vil det være en forudsætning for projektet, at der flere steder
bliver renoveret masteanlæg, og at der ligeledes bliver reduceret i antallet af master i forbindelse med de nye og mere effektive armaturer.

Renoveringen udføres i flere etaper:

 • Etape 1 - Bøgeskov, Egeskov, Bredstrup, Herslev, Taulov og Skærbæk

              Planlægges gennemført i efteråret 2017

 • Etape 2 - Snoghøj og Erritsø

              Planlægges gennemført i 2018

 • Etape 3 - Fredericia Vest

              Planlægges gennemført i 2019

 • Etape 4 - Fredericia Øst og midtbyen

              Planlægges gennemført i 2020

Feedback