Anlægsprojekter

Her kan du løbende holde øje med anlægsprojekter og renoveringer på vejområdet
Cykelstier

Cykelstikatalog

Hvert år reviderer vi Fredericia Kommunes Cykelstikatalog. Cykelstikataloget giver et overblik over prioriterede stier og viser, hvilke vi prioriterer højst.

I forbindelse med den årlige revision af Cykelstikataloget behandler vi ønsker til nye cykelstier. Cykelstikataloget vedtages årligt af By- og Planudvalget. Det nyeste katalog kan ses under bilag.

 

Stier der anlægges i 2016-2017

Adelvej, Skærbækvej til Tingvejen

På Adelvej etableres cykelstier fra Skærbækvej til Tingvejen. Stierne øger trygheden og sikkerheden for cykellisterne på strækningen. 
Samtidig opgraderes to eksisterende stistrækninger, som forbinder Adelvej med Højdedraget og dermed skolen.

 

Bøgeskovvej

Langs Bøgeskovvej etableres forbedrende cykelfaciliteter til glæde for skolebørn fra henholdsvis Trelde og Egeskov.

Med dette link kan du se en mere detaljeret plan på cykelstien (er på vej)

Kanalbyen ved Lillebælt

Kanalbyen ved Lillebælt har sin egen hjemmeside.

Den kan du finde her.

Private byggemodninger

Før en ny vej eller sti anlægges, skal kommunen godkende et vejprojekt. Dette gælder alle nye veje. Dog er undtaget private vej- og stianlæg dvs. veje og stier, som kun betjener den matrikulære ejendom, som de anlægges på.tal_Content

Ved en samlet byggemodning omfatter godkendelsen hele byggemodningsprojektet.

Vejprojektet skal være i overensstemmelse med Vejdirektoratets gældende vejregler. Bygherren skal indsende ansøgning til trafik & Natur, Gothersgade 20A, 7000 Fredericia. Ansøgningen skal indsendes i god tid, før anlægsarbejdet eller byggemodningen påbegyndes.
Kommune stiller krav om, at bygherren stiller garanti til sikring af, at projektet udføres som godkendt. Garantien skal stilles, når der ansøges om byggetilladelse i det byggemodningsområde, hvor vej-/stianlægget indgår. Kravet om garantistillelsen stilles derfor over for byggemodner.
 

Sagsgang

1. Ansøgning og tegningsmateriale fremsendes til Trafik & Natur. Ansøgningen skal indeholde:
 
Projektbeskrivelse:
 • Oplysning om projektets indhold og omfang (herunder lokalplan)
 • Oplysninger om eventuelle afvigelser i forhold til gældende standarder og normer
 • Oplysning om forventet starttidspunkt for anlægsarbejdet
 • Oplysninger om kontaktpersoner
 • Ansøgning om evt. nødvendige dispensationer fra vilkår i lokalplaner etc.
 • Udfyldt VVM-screeningsskema
Tegningsmateriale (fremsendes to papireksemplarer samt elektronisk i pdf-format):
 • Tegningsliste
 • Situationsplan for veje og stier med koter og skel samt hus- og matrikelnumre
 • Koordineret ledningsplan, inklusiv belysnings- og vejbeplantningsplan og med eventuelt nummer på lokalplandelområde
 • Eventuelle eksisterende ledninger
 • Belægningsplan
 • Længdeprofil for veje og stier med koter og hældninger med promilleangivelse (inkl. terrænprofil)
 • Tværprofil for veje og stier inklusiv udlægsbredde, vejopbygning, ledningsanlæg, belysning, skel, koter og beplantninger
 • Skilte- og afmærkningsplan.
 • Detailplan for overkørsler
 • Belægningsdetaljer
 • Detailplan for evt. hastighedsdæmpende foranstaltninger
 • Detailplan for evt. øvrige vejanlæg
 • Belysningsplan
 • Lystekniske beregninger
 • Situationsplan for kloak/afløb
 • Situationsplan for regnvandsbassin
 • Detailplaner regnvandsbassin
 • Detailplaner for kloakanlæg
 • Detailplaner af pumpestationer
 • Afmærkningsplan for udførelsen af vejanlæg på eksisterende veje
2. Ansøgningen sendes i intern høring med hensyn til:
 • Overensstemmelse i henhold til vilkår i kommuneplan og lokalplan (herunder støjforhold og grundstørrelse og befæstelsesgrad)
 • Vej- og stianlæggets opbygning og indretning (herunder skråningsforhold og vejafvanding)
 • Tekniske ledningers placering
 • Regn- og spildevandsanlæg
 • Belysningsanlæg og evt. signalanlæg
 • Oversigtsforhold, skoleveje og forhold for tilgængelighed
 • Beplantningsplan for vejbeplantning
 • Overensstemmelse mht. Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven og Museumsloven
 • Forureningsforhold
 • Overskudsjord/byggeaffald
3. Trafik & Natur indhenter udtalelse fra politiet vedrørende:
 • Skilte og afmærkningsplaner
 • Færdselsmæssige foranstaltninger, for eksempel etablering af bump, chikaner eller lignende
4. Ansøger meddeles bemærkninger fremkommet under høringen og ansøger fremsender revideret tegningsmateriale til Natur & Trafik. Når der fremsendes revideret tegningsmateriale, er det vigtig, at tegningsmaterialet bliver fremsendt elektronisk i PDF format såvel som på papir og, at der i følgebrevet oplyses hvilke ændringer, der er foretaget.

5. Når de relevante myndighedsområder har godkendt det fremsendte projektmateriale, koordineres svarene og en samlet godkendelse meddeles ansøger.
 
6. Når projektet er udført, så skal der sendes ’således udført’-tegning i UTM ref. 89.
 

Garantistillelse

Før der kan gives byggetilladelse i et nyt byggemodningsområde, skal der (jf. Byggeloven, §4, stk. 1 og 2) foreligge en garantistillelse for den interne byggemodning (herunder for anlæg af veje, stier, parkeringsarealer, belysning og rendestensbrønde) samt for eventuelle supplerende vejanlæg, der er krævet anlagt uden for byggemodningsområdet.
 
Garantien skal omfatte den samlede anlægssum. I særlige tilfælde kan der desuden, jf. lokalplanen, kræves garanti som sikkerhed for, at friarealer, plantebælter med videre udføres, hvis ny bebyggelse ønskes ibrugtaget før, anlæggene er færdiggjorte.
Garantistillelsen kan ofte nedskrives undervejs i etableringsfasen i forhold til det udførte. Garantien kan dog først frigives, når kommunen vurderer, at byggemodningen er færdig til ibrugtagning.
Renovering af stier

Efterhånden som stierne renoveres, kan arbejdet følges her på siden.

De stier der pt. er planlagt renovering af er vist på kortet herunder:

Interne stier 2016-2017

Feedback