Børne- og Skoleudvalget - 07-02-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 7 februar, 2018 - 08:00
Hent som fil:

Punkt 3 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2018

Godkendt.

Punkt 4 Introduktion til Børn og Ungeområdet

Sagsresumé

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Børn og Unge.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Børn og Unge.

Indstillinger

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Skoleudvalget tager introduktionen  til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2018

Introduktionen taget til efterretning. Oplægget sendes til udvalget.

Punkt 4 blev behandlet som det sidste punkt på dagsordenen.

Punkt 5 Legepladspuljen 2018

Sagsresumé

Resume

Der er i 2018 udmøntet midler til renovering og fornyelse af legepladser. 1,010 mio. kr. er fordelt mellem områdets skoler og dagtilbud på baggrund af ansøgninger.

 

Sagsbeskrivelse:

En arbejdsgruppe bestående af Ejendomsafdelingen, distriktsledere samt Børn og Unge har vurderet indkomne ansøgninger og prioriteret blandt forslagene.

 

Prioriteringen har indeholdt forskellige facetter. Blandt de vigtigste kan nævnes: børns og unges sikkerhed, legeredskabernes stand og legepladsens samlede udbud af legemuligheder de forskellige steder.

 

Nedenfor gives en række bemærkninger til fordelingen.

 

Dagtilbud

Der er tildelt 627.000 kr. til dagtilbud. Hovedparten af pengene går til genanskaffelser og vedligehold, som institutionerne normalt ikke kan finde finansiering til via driftsbudgettet.

 

I ovenstående beløb indgår 75.000 kr. til dagplejen. Beløbet anvendes på reparationer på hegn og legepladsforhold hos den enkelte dagplejer.

 

Skoler

Der er tildelt 383.000 kr. til skolerne. Midlerne anvendes hovedsageligt til udskiftning af gamle legeredskaber og i mindre grad til nye tiltag på udearealerne.

 

Andre forhold

Der laves hvert år tilsyn og rådgivning på legepladserne, som også dækkes af puljen. Dertil kommer at nye tiltag på en legeplads kræver byggetilladelse, som også er en udgift forbundet med nye legeredskaber.

Dette koster samlet 217.000 kr.

 

I det omfang opgaverne egner sig til at blive sendt i udbud, forestår Ejendomsafdelingen denne opgave.

 

Den samlede fordeling af midler er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomisk virkning.

 

Den samlede økonomi ser således ud:

 

Anlægsbudget:  1,287 mio. kr.

Udloddet:  1,010 mio. kr.

Tilsyn/tilladelser/rådgivning:0,217 mio. kr.

Samlet forbrug:  1,227 mio. kr.

Uforbrugte midler:  0,060 mio. kr.

 

Der er en reserve på 60.000 kr. til akutte sager, som kan opstå i løbet af året.

 

Beløb i mio.kr.

TB

2018

TB

2019

Anlægs-bevilling

Frigivelse

Renovering af legepladser (XA-400009-2)

 

 

1,287

1,287

I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

Byrådet skal beslutte anlægsbevillingen, da posten ikke er frigivet ifm budgetvedtagelsen. Det foreslås dog, at Børn og Skoleudvalget træffer beslutning i denne sag og at der samles sammen til samlet frigivelse ifm 1. Budgetopfølgning 2018. Således skal hverken Økonomiudvalget eller Byrådet behandle denne sag endnu.

Vurdering

Der er fortsat flere ansøgninger end der er midler til. Disse ansøgninger vil kunne komme i betragtning i budget 2019.

 

Bufferen på 60.000 kr. er normal. Der har gennem årene vist sig at være behov for at kunne løse særlige forhold på legepladserne, såfremt der skulle opstå akutte situationer.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler Børne- og Skoleudvalget, at:

 

·  At forslaget til fordeling af midler i legepladspuljen godkendes.

·  Der meddeles anlægsbevilling til vedligehold af legepladser samt

  frigivelse af det afsatte beløb på 1,287 mio. kr. i 2018 i henhold til vedlagte fordelingsplan (projektnummer XA-400009-2) ifm. 1. budgetopfølgning.

  • Restpuljen fordeles løbende efter behov.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2018

Godkendt.

Punkt 6 Fællesrådsmøder med dagtilbud og skoler 2018-2019

Sagsresumé

Resume:

Børne- og Skoleudvalget afholder årligt en række fællesrådsmøder med skolebestyrelserne og bestyrelserne på dagtilbudsområdet. På fællesrådsmøderne er der en dialog om aktuelle emner i forhold til udviklingen af dagtilbud og skoler i Fredericia kommune.

 

Sagsbeskrivelse:

Der har i perioden 2016-2017 været afholdt seks årlige fællesrådsmøder med skolebestyrelserne og fire fællesrådsmøder med bestyrelserne i dagtilbud. De to af fællesrådsmøder har været fælles for både dagtilbud og skoler.

 

Der er fastlagt fællesrådsmøder med skoler og dagtilbud frem til maj 2018.

 

Herefter skal Børne- og Skoleudvalget træffe beslutning om antal fællesrådsmøder for resten af 2018 samt 2019.

 

Fællesrådsmøder som er fastlagt:

18/1: Fællesrådsmøde for både dagtilbud og skoler

13/3: Fællesrådsmøde skoler

17/5: Fællesrådsmøde skoler

22/5: Fællesrådsmøde dagtilbud

 

Fællesrådsmøderne afholdes fra kl. 19.00 – 21.00 på Uddannelsescenter Fredericia.

 

Der er et meget varieret fremmøde til fællesrådsmøderne (mellem 6 – 20).

 

Skolepolitisk Forum

Ud over fællesrådsmøder har der også i 2017 været afholdt tre møder i Skolepolitisk Forum. Formændene for skolebestyrelserne har også været udpeget til at deltage i dialogmøderne i Skolepolitisk Forum.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Børn og Unge vurderer, at det er væsentlig at tage højde for, at der er valg til skolebestyrelserne i foråret 2018.

Indstillinger

Børn og Unge indstiller at Børne- og Skoleudvalget drøfter mødefrekvensen for fællesrådsmøderne og et eventuelt samspil med Skolepolitisk Forum.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2018

Godkendt.

Punkt 7 Orientering (Lukket)

Feedback