Børne- og Skoleudvalget - 28-03-2017

Referat
Dato:
Tirsdag, 28 marts, 2017 - 08:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 8 Besøg på Fjordbakkeskolen, afd. Taulov

Sagsresumé

Udvalgsmødet afholdes på Fjordbakkeskolen, Taulov, Taulov Kirkevej 35 hvor distriktsskoleleder Børge Norup starter med et oplæg.

Indstillinger

Ingen

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28-03-2017

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 9 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28-03-2017

Godkendt.

Punkt 10 Ny børne- og ungepolitik og de kommunale strategier

Sagsresumé

Resume:

Der er vedtaget en ny sammenhængende børne- og ungepolitik for 2017 – 2020. Politikken skal følges op af en række kommunale strategier. Nogle strategier er under udarbejdelse og andre skal blot revideres i løbet af 2017 – 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har vedtaget en ny sammenhængende børne- og ungepolitik 6. marts 2017. Det betyder, at en række strategier på børne- og ungeområdet skal revideres eller udarbejdes hen over de kommende år i henhold til de målsætninger, som står beskrevet i politikken.

 

Børn og Unge foreslår, at fagafdelingen sætter fokus på arbejdet med følgende strategier i perioden 2017 – 2018:

 

  • Forår 2017:

Ny strategi for talentudvikling

Er under udarbejdelse i samspil med dagtilbud og folkeskoler

 

  • Forår/Efterår 2017:

Revidering af strategi for IT og digital dannelse

 

  • Efterår 2017:

Revidering af naturfagsstrategien

En ny national naturfagsstrategi er under udarbejdelse i foråret 2017.

 

  • 2018:

Revidering af literacy strategi

 

2018:

  • Ny strategi for demokratisk dannelse

 

 

 

Det er væsentligt, at Børn og Unge har tid til at gennemføre inddragende processer i dagtilbud, skoler/fritidstilbud, når strategierne skal udvikles/revideres.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Børn og Unge vurderer, at udformningen af de nye strategier skal afpasses aktivitetsniveauet på børne-/ungeområdet i øvrigt, da det er vigtigt at der skabes ejerskab til dem.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter forslaget til nye strategier samt tidsplan for revidering af eksisterende strategier.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28-03-2017

Drøftet. Børne- og Skoleudvalget anbefaler Børn og Unges forslag til nye strategier og tidsplan.

Punkt 11 Udvikling af performancelinje i udskolingen

Sagsresumé

Resume:

En arbejdsgruppe er nedsat af Børn og Unge i forhold til at indhente erfaringer med talentudvikling i folkeskolen i relation til musik og drama. Interessen for en performancelinje i udskolingen i Fredericia har været stigende, og derfor bliver der arbejdet med et oplæg til en sang/musik, dans og drama-linje i folkeskolen.

 

Sagsbeskrivelse:

Skolereformen lægger op til at alle elever skal støttes i at udvikle deres fulde potentiale.

 

Fredericia har gennem en årrække haft idrætstalentklasser fra 7. – 9. klasse placeret på Ullerup Bæk Skolen. Et tilbud, som retter sig mod udskolingselever fra alle kommunens fire distrikter. Erfaringerne her fra er gode, og da der er et stort og spirende talentmiljø af unge mennesker på Den Kreative Skole og bl.a. også på Kirstinebjergskolen undersøger en arbejdsgruppe mulighederne for at udvikle endnu en form for talentlinje for motiverede og talentfulde unge i relation til sang/musik, dans og drama.

 

En performancelinje i folkeskolen vil kunne udvikle sig gennem et samspil med Den kreative skole og det mere professionelle musicalmiljø i Fredericia i relation til Fredericia teater og Musicalakademiet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen. Der er i indeværende fase ikke udarbejdet budget for en performancelinje.

Vurdering

Børn og Unge vurderer, at det er relevant at drøfte arbejdsgruppens foreløbige anbefalinger til opbygning af en eventuel performancelinje.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler

 

-  at udvalget drøfter et oplæg om udvikling af en performancelinje som Børn og Unge præsenterer på mødet.

 

-  at udvalget tager stilling til om den nedsatte arbejdsgruppe skal arbejde videre med en beskrivelse af en performancelinje for talentfulde unge med henblik på en  behandling i udvalget på et senere tidspunkt

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28-03-2017

Børne- og Skoleudvalget anmoder Børn og Unge om at fortsætte arbejdet med at udarbejde et oplæg til en performancelinje fra og med skoleåret 2018/2019. Ingen skal forhindres deltagelse på performancelinjen af økonomiske eller sociale årsager. Ét talent er tilstrækkeligt, når man skal optages. Talentets størrelse er afgørende for, om man kan optages/udvælges. Musik skal indgå på talent-linjen. Alle elever kan ansøge om optagelse. Der skal indgå eksterne personer og særlige kriterier i forbindelse med at ansøgerne skal udvælges. Minimumsstørrelse og evt. underskudsdækning er drøftet.

Punkt 12 Regnskab 2016 og spar/lån 2016-17, Børne- og Skoleudvalget

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2016 samt spar/lån for 2016/2017.

Regnskabsresultat viser et samlet overskud på udvalgets ramme på 28,637 mio.kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Regnskabsresultat for 2016 inkl. spar/lån:

Mio. kr.

Regnskab 2016

Korrigeret budget

Rest

Spar/lån

Afvigelse

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

838,084

856,479

18,395

-17,480

0,915

Overførselsudgifter

6,985

7,070

0,085

0,000

0,085

Centrale refusionsordning

-2,883

-2,196

0,687

0,000

0,687

Drift i alt

842,186

861,353

19,167

-17,480

1,687

 

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

14,567

24,037

9,470

-9,444

0,026

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

856,753

885,390

28,637

-26,924

1,713

 

 

 

 

 

 

Total

856,753

885,390

28,637

-26,924

1,713

+ = udgift / lån af næste år (underskud)

- = indtægt / opsparing (overskud)

 

Regnskab 2016

Dagtilbud

Serviceudgifter

Det samlede resultat på serviceudgifterne på Dagtilbud, viser et mindreforbrug på 6,989 mio. kr. Heraf vedrører 2,800 mio. kr. politisk vedtagne midler til udvikling af profilinstitutioner, som er overført fra anlæg. Den resterende del af mindreforbruget stammer fra de 30 institutioner og dagplejen.

 

Anlæg

På anlægsområdet tilbagestår 2,640 mio. kr., som vedrører uafsluttede projekter. Disse projekter vedrører primært pasningsgarantipuljen samt udvikling af profilinstitutioner.

 

Skoler

Serviceudgifter

Det samlede resultat for Skoler viser et mindreforbrug på i alt 0,119 mio. kr., hvilket er lidt under, hvad der tidligere har været indmeldt som forventet.

Skoler og Fritidstilbud har samlet set et overskud på 2,189 mio. kr. på egne konti. Hovedforklaringen på, at det samlede mindreforbrug for Skoler kun bliver på 0,119 mio. kr. er, at der har været stigende udgifter til mellemkommunale elever.

 

Herudover overføres 2,750 mio. Kr. fra Familie- og Børnesundhed, projekt Stærke Børn i stærke familier primært til pædagogiske indsatser på skolerne.

 

Anlæg

På anlægsområdet tilbagestår 6,830 mio. kr., som primært vedrører projekt renovering og forskønnelse af skoler, daginstitutioner, udendørsfaciliteter m.m.

Der er i årets løb afsluttet flere stor projekter på anlægssiden. Det drejer sig om projekterne Indretning af lærerarbejdspladser, Nr. Alle, Frederiksoddeskolen – renovering, Ny skolestruktur, Opgradering af fysiske rammer på skoler til bedre inklusion.

 

Familie- og Børnesundhed

Det samlede resultat på serviceudgifterne på Familie- og Børnesundhed, viser et mindreforbrug på 11,287 mio. kr. Heraf vedrører 7,823 mio. kr. politiske vedtagne projekter og 3,464 mio. kr. vedrører den ordinære drift svarende til 2,0% af budgettet.

 

Der overføres som ovenfor nævnt 2,750 mio. kr. fra projekt Stærke Børn i stærke familier primært til pædagogiske indsatser på skolerne.

 

Der søges om godkendelse af tillægsbevilling på 0,401 mio. kr. fra Voksenservice vedrørende efterværn §76a for de sidste 3 måneder af 2016. Herefter er Familie- og Børnesundheds samlede resultat på 11,688 mio. kr.

 

Spar/lån

 

Dagtilbud

Serviceudgifter

Der overføres 6,074 mio. kr. fra 2016 til 2017 som spar/lån. Heraf vedrører 2,800 mio. kr. politisk vedtagne midler der er afsat til udvikling af profilinstitutioner. Den resterende del af spar/lån på 3,274 mio. kr. er dagplejens og de 30 institutioners egen opsparing svarende til 1,9% af budgettet.

 

Anlæg

Der overføres 2,640 mio. kr. fra 2016 til 2017 som spar/lån. Dette vedrører primært pasningsgarantipuljen samt udvikling af profilinstitutioner.

 

Skoler

Serviceudgifter

Skoler overfører samlet set 0,119 mio. kr. fra 2016 til 2017 som spar/lån. Beløbet dækker over de enkelte skoler og fritidstilbuds egen opsparing på samlet set 2,189 mio. kr. På Skolernes fælleskonti er der derimod i 2016 et samlet underskud på 4,922 mio. kr., som lånes af 2017. En stor del af dette underskud skyldes stigende udgifter på det mellemkommunale område (fx anbragte børns undervisning i andre kommuner)

 

Derudover overføres midler på 2,852 mio. kr. vedr. et stort eksternt finansieret efter- og videreuddannelsesprojekt, hvor udgifter og indtægter falder skævt i forhold til de enkelte regnskabsår.

 

Der overføres 2,750 mio.kr. fra Familie- og Børnesundheds spar/lån til Skoler i 2017. Beløbet anvendes til tiltag, der fremmer tidlig pædagogisk indsats – primært i skolernes indskolingsafsnit, men også andre steder i skoleforløbet, hvor der er behov for ekstra indsatser i forhold til sårbare børn og unge, der er i særlig risiko for ikke at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der afsættes et mindre beløb (0,200 mio. kr.) til udvikling af et endnu tættere samarbejde mellem Familie- og Børnesundhed og Børn & Unge, der skal bidrage til, at man på tværs af afdelingerne lykkes endnu bedre med den tidlige forebyggende indsats.

Det er ønsket, at de tilførte midler fordeles efter elevtal og indgår i planlægningen af det kommende skoleår 2017/2018. Beløbet svarer ca. til en lærer i hvert distrikt.

 

Anlæg

Der overføres 6,830 mio. kr. fra 2016 til 2017 som spar/lån. Dette vedrører et mindre beløb vedrørende multihallen ved Kirstinebjergskolen samt projektet renovering og forskønnelse af skoler, daginstitutioner, udendørsfaciliteter m.m.

 

Familie- og Børnesundhed

I det følgende opdeles resultatet for Familie- og Børnesundhed i fire områder, hvor spar/lån forklares for hvert område:

 

1)  Foranstaltninger og Familie- & Ungdomscentret

2)  Enhederne

3)  Fagchef og administration

4)  Politiske vedtagne projekter

Foranstaltninger og Familie & Ungdomscentret:

Foranstaltningsområdet og Familie- & Ungdomscentret ses i sammenhæng, idet det forebyggende arbejde der sker i Familie og Ungdomscentret, har afsmittende virkning på foranstaltningsområdet.

Der overføres samlet set 0,959 mio. kr. i spar/lån. Beløbet fremkommer dels ved et underskud på foranstaltningsområdet samt et overskud på Familie- og Ungdomscentret. Hertil kommer tillægsbevillingen fra Voksenservice vedr. efterværn på 0,401 mio. kr.

Overførslen af midlerne til næste års budget er vigtige for at give området mulighed for fortsat at arbejde med de to hovedprincipper

 

 

 

 

1)  At forebyggelse og intervention i eget miljø altid er målet

2)  At indsatsen over for børn og unge altid sker ud fra et forløbsperspektiv, som sikrer gradvis nedtrapning af indsatsen med henblik på at komme tilbage til almenmiljøet.

Der arbejdes tværfagligt i Familie- og Børnesundhed med en vifte af tilbud, som skal sikre at der investeres i forebyggelsestiltag og mindre indgribende foranstaltninger frem for dyre institutionsanbringelser.

 

Der har i de senere år været en stor stigning i henvendelse til Familie- og Børnesundet. Det har medført et ekstra pres på alle de forebyggende tiltag og ydelser fra PPR. Herudover har der været en stor stigning i antal underretninger med stigende antal børnefaglige undersøgelser til følge. Det har afsmittende virkning på ressourcer til sagsbehandling i Myndighed (Modtagelsen, Familierådgivningen og Ungerådgivningen), behovet for forebyggende tiltag og i særdeleshed foranstaltninger på Familie & Ungdomscentret, for at forebygge dyre eksterne anbringelser. 

 

 

Antal underretninger

Antal afgørelser om børnefaglig undersøgelse

2014

684

85

2015

738

176

2016

847

201

 

 

 

Samtidig ses der ligeledes en stigning i antallet af KKP-opgaver

Skoleår

Antal KKP-opgaver

2012/13

346

2013/14

368

2014/15

609

2015/16

767

 

 

2012

2013

2014

2015

2016

Plejefamilier

102

93

83

77

81

Efterværn

 

 

4

5

5

Netværksanbragt

12

11

11

13

12

Opholdssteder

20

18

16

19

20

Eget værelse

 

8

8

9

9

Sikret

1

2

2

0

2

Institution

8

9

3

7

6

 

Pt er der venteliste på aflastningspladser som følge af, at det ikke er lykkes at rekruttere aflastningsplejefamilier. Såfremt problemet ikke løses, vil det blive nødvendigt at anvende dyre institutionsanbringelser.

 

Enhederne

Enhederne består af Sundhedsplejen, Tandplejen, PPR, DMK, Administration & Modtagelse samt Familierådgivningen.

Den samlede opsparing for samtlige enheder udgør 2,121 mio. kr. og er fremkommet ved mindre opsparing på hver enkelt af enhederne.

I sammenhæng med den stigende mængde af underretninger og sager er 1,082 mio. kr. af det samlede spar/lån afsat til yderligere personale i Sundhedsplejen, PPR, DMK samt Familierådgivningen.

Den resterende del af spar/lån er øremærket til materialer, renovering af tandklinik samt implementering af nye it-systemer. For en yderligere specifikation af spar/lån på enhederne henvises til bilag på sagen.

 

Fagchef og administration

Det samlede spar/lån for fagchef og administration udgør 0,384 t.kr., som vedrører renovering af Gothersgade 20B, udviklingsforløbet Relationel koordinering samt et nyt IT-system som understøtter relationel koordinering.

Relationel koordinering blev igangsat i 2016, hvor fase 1 blev gennemført. Der er skrevet kontrakt med henblik på gennemførelse af fase 2 og 3, som afvikles i 2017. Investering i nyt IT-system som understøtter projektet, vil understøtte det tværfaglige samarbejde på hele 0-18 års området, herunder også 0-6 årsområdet, skoler m.fl. Forældrene og børnene/de unge bliver koblet på systemet sammen med de professionelle omkring familien.

 

Politisk vedtagne projekter

Familie- og Børnesundhed har følgende igangværende politisk vedtagne projekter, som er internt finansieret:

 

a)  Projekt forældrekursus

b)  Styrket integrationsindsats

c)  Projekt ordforråd

d)  Resultat dokumentation

e)  Efterværn

f)  Grib sorgen – grib livet

g)  Stærke børn i stærke familier

Det samlede spar/lån på projekterne udgør 7,823 mio. kr.

Projektet ”Stærke børn i stærke familier” udgør 3,150 mio. kr. heraf. Dette projekt er opstartet i 2016 ved fælles møde mellem Chefforum og det politiske formandskab. 2,750 mio. kr. heraf overføres i 2017 primært til pædagogiske indsatser i skolerne. Se nærmere beskrivelse under afsnittet spar/lån, Skoler.

 

De primære årsager, til at projekterne alle har været forsinket, og at der ikke er anvendt økonomiske midler i 2016 er dels, at man i det første halvår af 2016 afventede resultatet af den igangsatte budgetanalyse for Familie- og Børnesundheds samlede budget, og dels at man efterfølgende ikke har kunnet finde egnede lokaler. Sundhedshuset har givet nye muligheder for, at projekterne nu er bemandet med projektkoordinatorer/ledere, og grupperne starter op fra uge 8, hvor Familie- og Børnesundhed flytter ind i Sundhedshuset med 15 forebyggelsesgrupper – nye som gamle.

Projekterne er alle igangsat som følge af de mængdestigninger, der er gengivet i statistikmaterialet ovenfor. Der arbejdes gennem projekterne konstant med at gå fra dyre eksterne foranstaltninger til lokalt forankrede foranstaltninger.

 

Således er projekterne medvirkende til, at opgavehåndteringen set i forhold til økonomisk forbrug er under landsgennemsnittet, hvilket er gengivet i nedenstående tabel:

Regnskab 2014

Fredericia Kommune

Lands-gennemsnit

Forskel

Regnskab 2014

 

 

 

Udgiftsbehov

100,7

100

+0,7

Forbrugsniveau

77,5

100

-22,5

Regnskab 2015

 

 

 

Udgiftsbehov

100,7

100

+0,7

Forbrugsniveau

83,6

100

-16,4

Kilde: ECO-nøgletal, udgiftsbehov og forbrugsniveau

 

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Børne- og Skoleudvalget – specifikation spar-lån 2016”

 

Afvigelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

Serviceudgifter

I 2. og 3. budgetopfølgning er der foretaget ekstraordinære tilførsler til området til flygtninge. På dagtilbudsområdet forventede man ved årets start flere flygtningebørn end der rent faktisk kom, hvorfor der ved årets slutning står 0,915 mio. kr. tilbage af den ekstraordinære tilførsel, som dagtilbud har fået. Afvigelsen på 0,915 mio. kr. tilfalder Investeringspuljen.

Overførselsudgifter

Der er et mindreforbrug på 0,085 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at Familie- og Børnesundheds udgifter til børn med nedsat funktionsevne samt tabt arbejdsfortjeneste til forældrene har været lavere end budgetteret.

Centrale refusionsordninger

Der er en merindtægt på 0,687 mio. kr. på Familie- og Børnesundhed. Merindtægten skyldes primært statsrefusioner vedr. integration som i 2016 er hjemtaget for 2014 og 2015.   

 

 

Anlæg

Anlægsprojektet Ny Skolestruktur er afsluttet med et forbrug på 18,478 mio. kr. Der overføres 0,026 mio. kr. til Investeringspuljen.

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2,000 mio. kr.

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2016:

XA-40012 Ny Skolestruktur: Projektet er afsluttet med et samlet forbrug på 18,478 mio. kr.

XA-40042 Indretning af lærerarbejdspladser: Projektet er afsluttet med et samlet forbrug på 4,069 mio. kr.

XA-40044 Nr. Alle Frederiksoddeskolen renovering: Projektet er afsluttet med et samlet forbrug på 5,000 mio. kr.

XA-40048 Opgradering af fysiske rammer på skolerne til bedre inklusion: Projektet er afsluttet med et samlet forbrug på 2,000 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Regnskab 2016” og ”Spar/lån”

Vurdering

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Regnskab 2016” og ”Spar/lån”

Indstillinger

Børn & Unge indstiller:

 

at regnskab 2016 og Spar/Lån godkendes som beskrevet i sagen

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28-03-2017

Børne- og Skoleudvalget følger indstilling.

Punkt 13 Fordeling af anlægsmidler til bedre fysiske rammer og faciliteter i ungemiljøerne

Sagsresumé

Resume

Byrådet har til budget 2017 afsat 0,5 mio. kr. til bedre rammer og faciliteter til ungemiljøerne. Midlerne er frigivet til skolerne og der foreligger en status på skolernes anvendelse af midlerne.

 

Sagsbeskrivelse:

De fem distriktsskoler har siden budgetvedtagelsen arbejdet med at udmønte bevillingen på 100.000 kr. pr. distrikt til bedre rammer og faciliteter i ungemiljøerne.

 

Byrådet lagde vægt på, at de unge og medarbejderne blev inddraget i processen, således at det afspejler sig i de tiltag, der skal forbedre ungemiljøerne.

 

I alle distrikterne har det pædagogiske personale og repræsentanter for de unge været inddraget i arbejdet.

 

Nedenfor gives en status på skolernes anvendelse af bevillingen:

 

Erritsø Fællesskole

Afdeling Bygaden påbegyndte i 2016 en renovering af skolen. I forlængelse heraf har anlægsmidlerne givet mulighed for at færdiggøre og forbedre en række forhold, herunder:

 

•  Yderligere renovering af toiletter.

•  Nyt musikanlæg samt biografindretning.

•  Indretning af køkken-alrum og nyt gulv i fællesrum.

 

Fjordbakkeskolen

Ungemiljøet fokuserer på fire områder, som tilgodeses:

 

•  Udeaktiviteter i form af grill, bålfade, pander og lignende.

•  Aktiviteter i form af mål til boldspil, bordtennisbord, spil og whiteboard/projektor.

•  Lektiepladser og ”nørde”-værksted med borde, stole og ny printer.

•  Hyggerum med sofaer, bord, tv og spil.

 

Kirstinebjergskolen

Ungemiljøet anvender midlerne på to områder:

• Til et skur, der skal anvendes i forbindelse med det udekøkken, som Afdeling Havepladsvej fik bevilling til i 2016.

• Indretning af kælderlokale, hvor ungemiljøet holder til. Det er med møbler, spil og it.

 

Ullerup Bæk Skolen

Ungemiljøet på Afdeling Nørre Allé har anvendt anlægsmidler ude og inde:

• Overdækning af atriumgård inkl. træbeklædning af gulv.

•  Bedre belysning ved indgang til ungemiljøet.

•  Lysdæmpning i fællesrum, plakater samt bord-bænkesæt.

 

 

Frederiksodde Skole

Ungemiljøet på Frederiksodde Skole har ønsket:

 

• En airtrack, oppustelig løbe-/legebane, til fysisk udfoldelse.

• Istandsættelse af de lokaler, de unge opholder sig i. Der indkøbes nye  møbler til lokalet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det vurderes, at ungemiljøerne opgraderes i henhold til det mandat som Byrådet har udstukket, herunder ønsket om inddragelse af de unge og personalet.

Indstillinger

Børn og Unge indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 28-03-2017

Orientering taget til efterretning.

Punkt 14 Orientering (Lukket)

Feedback