Byrådet - 06-03-2017

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 6 marts, 2017 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 15 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Punkt 16 Revisionsberetning, delberetning 2016

Sagsresumé

Sagen indeholder revisionsberetning nr. 3 om den løbende revision udført indtil december 2016, en delberetning om revisionen af regnskabet for året 2016.

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Kommunens revisor PWC har fremsendt revisionsberetning nr. 3, en delberetning for regnskabsåret 2016. Beretningen er i henhold til styrelseslovens bestemmelser udsendt via mail til byrådet straks efter modtagelsen.

 

Revisionens gennemgang har givet anledning til én bemærkning, som fremgår af beretningens afsnit 2.1

 

Bemærkningen vedrører kommunens administration af sygedagpengeområdet. Revisionen har revideret 5 bevillingssager på sygedagpengeområdet og har fundet fejl i alle 5 sager. Revisionen har på baggrund af deres gennemgang af området konkluderet følgende:

 

”På baggrund af vores gennemgang er det vores opfattelse, at området ikke har været administreret på et tilfredsstillende niveau, idet der er konstateret et højt fejlniveau i bevillingssagerne, herunder fejl som kan henføres til væsentlige overskridelser af rettidigheden i hovedparten af sagerne.”

 

Der er allerede igangsat en kortlægning af arbejdsprocesserne i forbindelse med administration af sygedagpengesager her i kommunen med henblik på at lignende fejl undgås fremadrettet. En række konkrete initiativer er på vej til at blive igangsat, herunder en beslutning om at opnormere området med 2 medarbejdere til en sikring af, at området vil blive administreret i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 

Revisionsberetningen indeholder desuden nogle kommentarer og anbefalinger til andre sagsområder, alt sammen noget som allerede er taget til efterretning og vil blive sagsbehandlet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen udover mulige statsrefusionsmæssige konsekvenser.

Vurdering

Revisionen har efter deres gennemgang af de områder, som er beskrevet i revisionsberetning nr. 3, været i dialog med Arbejdsmarkedsafdelingen, som administrerer de pågældende sagsområder.

 

Samtlige fejl og uhensigtsmæssigheder er blevet drøftet og gennemgået og man har på alle sagsområder tilkendegivet overfor revisionen, at der vil blive igangsat initiativer til at områderne fremover vil blive administreret på betryggende og hensigtsmæssig vis.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller at revisionens beretning og besvarelse af revisionens bemærkning godkendes

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017

Anbefales til byrådet.

Punkt 17 Frigivelse budget 2017

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Budget 2017 indeholder midler til udvikling af sundhedshus.

 

Anlægsprogram 2017 – 2020

 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017, blev der afsat 45,0 mio. kr. til udvikling af sundhedshus. Det afsatte beløb er fordelt med 35,0 mio. kr. i 2017 og 10,0 mio. kr. i 2018.

 

De afsatte midler blev ikke frigivet ifb. med budgetvedtagelsen den 10. oktober 2016.

 

Styregruppen har godkendt kommissoriet og besluttet procedure, for gennemførelse af proces til udvikling af Sundhedshuset.

Økonomiske konsekvenser

Samlet udgør bevillingen til projektet 45,0 mio. kr.


Følgende projekter søges frigivet, således at projekterne kan igangsættes:


Beløb i mio. kr.

TB 2017

TB 2018

Anlægsbevilling

Frigivelse

Udvikling af sundhedshus

(XA-50237)

35,0

10,0

35,0

 I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg)

 

 

35,0

35,0

 

Vurdering

Styregruppen har godkendt proces og tidsplan for udvikling af Sundhedshuset, således aktørdialog og planlægning kan påbegyndes.

 

Når der foreligger et byggeprogram for renovering af ejendommen, vil projektet bliver forelagt for Styregruppen til endelig godkendelse, før projektering igangsættes.

Indstillinger

Ejendomsafdelingen indstiller til Økonomiudvalget, at det overfor Byrådet anbefales, at

 • Der gives anlægsbevilling på 35,0 mio. kr. til udvikling af Sundhedshuset, og frigivelse af bevillingen (XA-50237).

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017

Anbefales til byrådet.

Punkt 18 Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune

Sagsresumé

Teknik & Miljø forelægger hermed Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune med henblik på byrådets vedtagelse og efterfølgende udsendelse i offentlig høring.

 

Sagsbeskrivelse:

Kommuneplanen er revideret i overensstemmelse med revisionsbeslut-ningen i Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet. Planstrategien blev endeligt vedtaget i Fredericia Byråd den 7. september 2015.

 

Byrådet besluttede på samme møde at igangsætte kommuneplanre-visionen. Med indstillingen godkendte byrådet, at kommuneplanrevisionen skulle omfatte yderligere to emner, hvilket blev annonceret den 8. september 2015 i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag til Kommuneplan 2017-2029.

 

Teknik & Miljø forelægger hermed Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune med henblik på byrådets vedtagelse samt efterfølgende udsendelse i offentlig høring.

 

I denne sagsbeskrivelse gennemgås de væsentligste emner for revi-sionen.

 

Planstrategi 2015

Udgangspunktet for revisionen er Planstrategi 2015 – Fredericia Kommune og Trekantområdet. Strategien beskriver de emner, som har været omdrejningspunkt for revisionen af kommuneplanen. Med planstrategien blev det besluttet at lave en delvis revision af kommuneplanen. De øvrige dele af Kommuneplan 2013-2025 skulle således fortsat være gældende.

 

Kommuneplanens indhold

Kommuneplanen består af to dele:

 

 • En fælles kommuneplan for Trekantområdet, der består af en fælles hovedstruktur, som indeholder de overordnede mål og hand-linger samt fælles retningslinjer for hele Trekantområdet.
 • En lokal kommuneplan for Fredericia Kommune, der består af en lokal hovedstruktur, som indeholder de lokale mål og handlinger samt lokale retningslinjer for Fredericia Kommune. Kommuneplanrammerne for lokalplanlægningen indgår i den lokale del af kommuneplanen.

 

Kommuneplanen er digital

Kommuneplanforslaget kan tilgås via nedenstående link samt brugernavn og password.

 

http://fredericia.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&Pla...

Brugernavn: Komplan 

Password:  Komplan

 

Den lokale del af kommuneplanforslaget foreligger fuldt digitaliseret. Den fælles del af kommuneplanforslaget er ikke digital, men kan hentes som pdf via det digitale kommuneplanforslag. 

 

Revisionen af den fælles kommuneplan for Trekantområdet

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet udgør den fælles del af kommuneplanforslaget for Trekantområdets 7 kommuner.

 

Kommuneplanens hovedstruktur fastsætter fælles mål, handlinger og retningslinjer for byudvikling, bosætning, erhverv og uddannelse, detailhandel, det åbne land, kultur, turisme og friluftsliv, trafik og tekniske anlæg, støj samt klima.

 

Forslaget til den fælles kommuneplan tager udgangspunkt i gældende planlov, med særlig reference til lovens § 11 a, der indeholder en fortegnelse over de emner, kommuneplanen skal fastsætte retningslinjer og arealudpegninger for. Trekantområdets kommuneplanforslag tager herudover udgangspunkt i miljøministerens Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017 med hensyn til vægtning og opbygning.

 

En ændring af planloven har længe været varslet. Den nye planlov forventes først at træde i kraft 1. juli 2017. Da Forslag til Kommuneplan 2017-2029 vedtages og sendes i offentlig høring inden den nye planlovs ikrafttræden, skal kommuneplanforslaget være i overensstemmelse med den nuværende planlov.  Der er derfor tilføjet et nyt kapitel 9, der redegør for de muligheder, den nye planlov forventes at give. Når detaljerne er kendt, vil kapitlet blive opdateret. Dette forventes at ske inden offentliggørelse af kommuneplanforslaget.

 

Ifølge Trekantområdets Planstrategi 2015, ”Metropol på vej” er det tale om en delvis revision af den fælles kommuneplan.

 

Ud over planstrategiens overordnede temaer, der fremgår under overskrifterne ”Danmarks produktionscentrum”, ”Danmarks entreprenante centrum” og ”Kulturmetropolen”, er revisionen omfattet af tre specifikke temaer:

 

 • Sikre attraktive boligmiljøer i Trekantområdet
 • Forbedre adgang til og kvalitet i natur- og kystområderne
 • Udarbejdelse af et ”Grønt Danmarkskort”

 

Disse temaer, hvoraf det sidstnævnte er et statsligt krav til alle kommuner, er indarbejdet, hvor de naturligt har passet ind i kommuneplanens eksisterende afsnit.

 

Med afsæt i Kommuneplan 2013-2025 blev der nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe, der har udviklet et bæredygtighedsværktøj til lokalplanlægning, som er under afprøvning i kommunerne i Trekantområdet. Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025 er der, på baggrund af lovkrav fra statens side, desuden blevet udarbejdet et fælles kommuneplantillæg vedrørende ”Udpegning af særlig værdifulde landbrugsområder”. Både kommuneplantillæg og bæredygtighedsværktøj er tekstmæssigt indarbejdet i kommuneplanforslaget.

 

Siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013-2025 har Trekantområdets bestyrelse truffet en række beslutninger, som har faglig relation til kommuneplanen. Det drejer sig primært om Trekantområdets infrastrukturstrategi og den kulturaftale, som Trekantområdet har indgået med Slots- og Kulturstyrelsen. Begge dele har medført tekstmæssige revisioner i den kommende kommuneplan.

 

Den øvrige revision af kommuneplanen er af redaktionel karakter, herunder opdateringer og redigeringer af samtlige tekster, indskrivning af ny lovgivning mv.

 

Med Haderslev Kommunes optagelse i Trekantområdet Danmark, er fakta om Haderslev Kommune indarbejdet i tal, tekst og kortbilag.

 

Der er udarbejdet en redigeringsoversigt, som i kort oversigtsform angiver, hvad der er revideret i den fælles kommuneplan (jf. bilag 1).

 

Revision af den lokale kommuneplan for Fredericia Kommune

Revisionen af den lokale kommuneplan tager afsæt i Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune, med følgende temaer:

 

 • Bymidten – Kommunens vækstdriver
 • Bosætning – Attraktive boliger og bomiljøer
 • Erhverv – Viden og arbejdspladser
 • Vand og land – Natur- og landskabsværdier

 

I forbindelse med igangsætningen af kommuneplanrevisionen, vedtog byrådet den 7. september 2015, at yderligere to emner skulle indgå i kommuneplanrevisionen:

 

 • Det ene revisionsemne vedrører arealudlæg til boliger, hvor der skulle arbejdes med muligheden for at udlægge nye arealer i kommuneplanen til boligformål, mod at tilsvarende arealudlæg blev nedlagt andre steder i kommunen, så det samlede arealudlæg til byudvikling blev fastholdt.
 • Det andet revisionsemne vedrører begrebet landskabsparker og en eventuel afvikling af landskabsparkudpegningen. Det skulle således vurderes, om de beskyttelseshensyn, som landskabsparkerne rummer, varetages i tilstrækkelig grad andet steds i forhold til Naturpark Lillebælt udpegningen og Fredericia Kommunes bidrag til et ”Grønt Danmarkskort”.

 

Undervejs i kommuneplanrevisionen er der truffet en række politiske beslutninger omkring indholdet af kommuneplanen. En oversigt over disse beslutninger fremgår af bilag 2.

 

Revisionen af den lokale del af kommuneplanen har omhandlet følgende emner:

 

Byudvikling

Med afsæt i byrådets Vision 2020 om, at Fredericia skal vokse og kommunens bosætningsstrategi, har denne revision primært fokuseret på arealer til byudvikling.

 

Med dette kommuneplanforslag udlægges 10 nye arealer til byudvikling. Der er udarbejdet nye lokalplanrammer for:

 • V.B.14 - Boligområde, Ullerup Nord
 • V.B.15 - Boligområde, Ullerup Vest
 • V.B.16 - Boligområde, Ullerup Syd
 • E.B.17 - Boligområde ved Mølleskovvej
 • E.B.18 - Boligområde ved Sønderskov, mellem Røjborgvej og Argentinervej
 • E.B.19 - Boligområde ved Sønderskovvej
 • E.B.20 - Boligområde ved Gl. Færgevej
 • E.B.21 - Boligområde ved Mølleskovvej og Røde Banke
 • N.B.11 - Boligområde ved Kaltoftevej
 • H.B.11 - Boligområde, Herslev Syd

 

Fredericia Kommunes nuværende rummelighed til boligformål vurderes samlet set at være tilstrækkelig i den kommende 12 årige planperiode. Derfor kan det ikke forventes, at Erhvervsstyrelsen accepterer udlæg af nye arealer til boligformål, uden at der udtages dele af den nuværende kommuneplans uudnyttede arealer til boligformål.

 

For at fastholde kommunens samlede rummelighed til byudvikling, vil kommunen helt eller delvist afstå V.B.12 Himmerigshuse og/eller N.B.5 Ryeshøj (den nordlige del) i en forhandling med Erhvervsstyrelsen.

 

Hvis Fredericia Kommune i forhandlingen med Erhvervsstyrelsen ikke kan opnå accept af ønskerne til arealudlæg, vil kommuneplanændringerne blive rullet tilbage således, at det fortsat er indholdet i KP13, der vil være gældende for det konkrete område.

 

Perspektivområde

De dele af Himmerigshuse og/eller Ryeshøj der eventuelt udgår som boligområde, vil blive udlagt som perspektivområde med henblik på en fremtidig byudvikling. Det kan betyde, at det nuværende perspektivområde nord for Himmerigshuse bortfalder.

 

Skovrejsning

Boligområderne ved Ullerup Vest, Ullerup Syd og Mølleskovvej er i KP13 udlagt som skovrejsningsområder. De udgør 17,5 ha. Som erstatningsskov er der i kommuneplanforslaget udlagt et nyt areal på ca. 20 ha syd for Egum i rammeområdet H.L.3 – Jordbrugsområde ved Østedgård.

 

Særlig værdifuld landbrugsjord (SVL)

Arealet med de 20 ha erstatningsskov til skovrejsning syd for Egum i rammeområdet H.L.3 – Jordbrugsområde ved Østedgård, er i KP13 udlagt til SVL. Arealet udgår derfor af SVL-udpegningen i kommuneplanforslaget.

 

Fremtidig golfbane

Boligområdet Ullerup Nord er i KP13 udpeget som fremtidig golfbane. Arealet udgår derfor af udpegningen til fremtidig golfbane i kommuneplanforslaget.

 

Byomdannelse

Et lille erhvervsområde N.E.1 – Erhvervsområde ved Kaltoftevej, udlægges i kommuneplanforslaget som nyt byomdannelsesområde med mulighed for boliger. Den nuværende anvendelse som erhvervsområde fastholdes uforandret, men området ønskes på sigt omdannet til boligområde.

 

Detailhandel

I rammeområde E.C.1A/E.C.1B - Bydelscenter, Erritsø Butikstorv og Erritsø Bygade, har udviklingen gjort, at det samlede butiksareal har overskredet det maksimalt tilladte bruttoetageareal på 5.000 m2. Det udgør i dag 5.625 m2.

 

Da Fredericia By har rundet de 40.000 indbyggere, giver planloven byrådet mulighed for selv at fastsætte det maksimale bruttoetageareal for bydelscentrene. Med henblik på lovliggørelse er detailhandelskvoten i kommuneplanforslaget øget fra 5.000 m2 til 6.000 m2.

 

Planloven giver ligeledes mulighed for at planlægge for i alt 3 udvalgsvarebutikker i bymidten på over 2.000 m2 bruttoetageareal pr. butik, når indbyggertallet runder de 40.000. I KP13 blev forberedelserne gjort, og muligheden for etablering af store udvalgsvarebutikker blev fastlagt i rammeområderne B.E.2A - Erhvervsområde nord for Holstensvej, B.E.3 - Erhvervsområde, Havnen, og B.C.1. - Centerområde Bymidten. Da kommunen har rundet de 40.000 indbyggere i Fredericia By, kan muligheden nu udnyttes i disse tre rammeområder.

 

Erhvervsudvikling

·  Ny erhvervsramme

Med dette kommuneplanforslag udlægges en ny erhvervsramme TD.E.2D – Erhverv, Kongens Kvarter. Området udskilles fra en eksisterende erhvervsramme (TD.E.2B – Erhverv, Kongens Kvarter), og miljøklassen ændres fra 1-5 til 4-7. TD.E.2D er endnu ikke udnyttet, men støder op Fredericia Shippings kommende kombiterminal, hvis aktiviteter er placeret i miljøklasse 7. Da naboområder ikke bør afvige mere end maksimalt 3 miljøklasser, dvs. miljøklasse 4-7, er miljøklassen ændret til 4-7 inden for det nye arealudlæg. Med en afstand på 560 meter til nærmeste bolig og 870 meter til nærmeste boligområde er den anbefalede afstand på 100-500 meter overholdt.

 

·  Ændrede erhvervsrammer

E.E.4B – Erhvervsområde mellem Brovadvej og Snaremosevej, er et fuldt udnyttet område, der tidligere har været udlagt til miljøklasse 3-5 i KP09. Ved en fejl blev området nedklassificeret til miljøklasse 1-3 i KP13. I kommuneplanforslaget tilbageføres området til miljøklasse 3-5. Området er omfattet af en ældre byplanvedtægt, der tillader produktionsvirksomheder, værksteder, lager mv. og sådanne virksomheder er etableret i området. I den nordlige del af området er afstanden fra en enkelt ejendom til nærmeste boligområde på 125 meter. I resten af området er der minimum 250 meter til nærmeste boligområde (nord for Brovadvej). Det vurderes derfor, at den anbefalede afstand på 50-150 meter er overholdt.  

 

E.E.3B – Erhvervsområde, Prins Christians Kvarter, er i KP13 udlagt til miljøklasse 1-5. I kommuneplanforslaget ændres miljøklassen til 1-6. Området er delvist udnyttet. En opklassificering vil medføre, at anvendelsesmulighederne kommer i overensstemmelse med de eksisterende virksomheder. Kommunen oplever efterspørgsel på salg af jord til virksomheder i miljøklasse 4-6. En hævning fra miljøklasse 5 til 6 kan fx muliggøre transport eller produktion uden for normal arbejdstid. Med en opklassificering vil kommunen kunne tilbyde attraktive byggegrunde tæt på motorvejsnettet og med synlighed fra motorvejen. Motorvej E20 ligger mellem erhvervsområdet og det nærmeste boligområde. Der er ca. 250 meter mellem den nærmeste bolig og det uudnyttede erhvervsområde syd for Bundgårdsvej. De uudnyttede arealer nord for Bundgårdsvej ligger minimum 400 meter fra nærmeste bolig. Nærmeste større boligområde er området omkring Argentinervej, hvortil der er minimum 300 meter. Det vurderes, at den anbefalede afstand på 100-300 meter til nærmeste boligområde er overholdt. 

 

V.BE.1 – Område til blandet bolig og erhverv, Damvej, er i rammeteksten i den nuværende kommuneplan beskrevet som miljøklasse 1-3, mens det på kortet angives som miljøklasse 1-2. I kommuneplanforslaget fastsættes miljøklassen til 1-2. 

 

·  Taulov Transportcenter

Efter ønske fra erhvervslivet er Taulov Transportcenters afgrænsning blevet udvidet i kommuneplanforslaget.

 

Naturpark Lillebælt

Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner samarbejder om etableringen af en marin naturpark kaldet Naturpark Lillebælt. For at opnå status som naturpark skal naturparken indgå som en del af kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet en fælles tekst indeholdende mål, lokal retningslinje, redegørelse og handlinger, som er gældende for både Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner. Der er ingen nye restriktioner forbundet med udpegningen af Naturpark Lillebælt. Der gælder således samme lovgivning inden for naturparken som uden for naturparken, også for offentlighedens adgang. Eventuelle tiltag skal ske ad frivillighedens vej. Det handler således alene om naturparkens geografiske afgrænsning. Det konkrete arbejde med Naturpark Lillebælt er forankret i Miljø- og Teknikudvalget.

 

Landskabsparker

Da udpegningen af Naturpark Lillebælt overlapper store dele af landskabsparkerne, er de oprindeligt 4 landskabsparker reduceret til én i kommuneplanforslaget. Elbodalen med Rands Fjord er i planforslaget fastholdt som landskabspark, mens de øvige tre landskabsparker, Trelde Næs; Hannerup, Skov, Fuglsang Skov og Erritsø Bæk samt Kystlandskabet mellem Gudsø Vig og Sønderskov er udtaget. Af den grund er retningslinje ”F3.3.1 Områder med særlige landskabelige, geologiske, naturmæssige og kulturhistoriske værdier (Landskabsparker)” revideret.

 

Større uforstyrrede landskaber

Den oprindelige retningslinje F3.3.1 med udpegningen af de 4 landskabsparker opfylder kravet i planlovens § 11 a om udpegning af ”større uforstyrrede landskaber”. Som konsekvens af ændringen i landskabsparkudpegningen, er de oprindeligt 4 landskabsparker udpeget som ”større uforstyrrede landskaber” i kommuneplanforslaget.

 

Bevaringsværdige bygninger

Kommuneplanens Bilag 1 – Bevaringsværdige bygninger, blev senest opdateret med kommuneplantillæg 5 til KP13. Listen er blevet opdateret igen i kommuneplanforslaget.

 

Der er blandt andet sket en revurdering af bevaringsværdige bygninger på listen. Nogle få bygninger får højere bevaringsværdi, mens flere bygninger nedklassificeres. Derudover har alle fredede ejendomme i Fredericia Kommune fået tildelt en bevaringsværdi, således at de ikke ”forsvinder” i tilfælde af, at Slots- og Kulturstyrelsen affreder bygningerne. At bygningerne tildeles en bevaringsværdi får kun betydning, hvis bygningen affredes. Ændringerne kan findes i ændringsnotatet (Bilag 3).

 

Rækkefølgebestemmelser

Med KP13 fastlagde det tidligere byråd rækkefølgebestemmelser for boligudviklingen. Byrådet ønskede således at understøtte bymidtens udvikling gennem bestemmelser for, i hvilken rækkefølge de forskellige boligområder i kommunen skulle udvikles. Det blev samtidig bestemt, at rækkefølgebestemmelserne skulle tages op til overvejelse med denne kommuneplanrevision.

 

Disse overvejelser blev gjort af byrådet den 7. december 2015. Det var vurderingen, at rækkefølgebestemmelserne med den nuværende udformning ikke virker efter hensigten. Da kommunen samtidig har fokus på at udvikle nye attraktive boligområder, blev det vurderet, at det ville være fordelagtigt at lade efterspørgslen og markedet styre byudviklingen i højere grad, end rækkefølgebestemmelserne gav mulighed for. Der indgår derfor ikke rækkefølgebestemmelser i kommuneplanforslaget.

 

Fjernelse af lokale retningslinjer

I forbindelse med Kommuneplantillæg 18 for Bymidten til KP09, blev der udarbejdet to retningslinjer hhv. Retningslinje F.2.5.1 – Byudvikling, FredericiaC og Retningslinje F.2.6.1 vedr. detailhandel. Retningslinjerne udgjorde nogle af forudsætningerne for, at det tidligere erhvervsområde kunne omdannes til FredericiaC. I forbindelse med udarbejdelsen af KP13 blev begge retningslinjer indarbejdet i kommuneplanens rammer og skulle have været fjernet. De indgår derfor ikke i kommuneplanforslaget, da de ikke længere tjener et formål.

 

Med planlovsændringen i 2014 mistede kommunerne muligheden for at stille krav om energistandarder i lokalplaner, der ligger ud over bygningsreglementets krav. Retningslinje F7.1.1 Lavenergibyggeri, indgår derfor ikke i kommuneplanforslaget.

 

Øvrig revision af den lokale del af kommuneplanen

Den lokale hovedstruktur omhandler emnerne: Struktur og indbyggere; Byerne; Det åbne land; Kultur, fritid og idræt; Mobilitet og transport; Miljøbeskyttelse samt Klima og energi med tilhørende underafsnit. Hvert afsnit rummer mål og visioner, redegørelser og handlinger samt kort. I enkelte afsnit er der ligeledes lokale retningslinjer. 

 

Hovedstrukturen er blevet revideret på baggrund af byrådets Vision 2020, vedtagne strategier og planer, herunder bosætningsstrategien, ny lovgivning, nye sektorplaner mv., og har samtidig gennemgået en generel opdatering. Ud over hovedstrukturen er de generelle rammer samt bymidteplanens indledende afsnit blevet opdateret.

 

En oversigt over de konkrete rettelserne fremgår af ændringsnotatet, jf. bilag 3. Ændringsnotatet er ganske omfattende og er udelukkende tænkt som et opslagsværk, hvor man kan genfinde den konkrete ændring fra KP13 til forslag til KP17. Skal ændringerne ses i den rette sammenhæng, bør man kigge i kommuneplanforslaget.  De nye rammetekster til kommuneplanforslagets nye bolig- og erhvervsrammer kan ligeledes genfindes i ændringsnotatet. Det samme kan ændringerne, der er foretaget i erhvervsrammernes miljøklasser samt detailhandelsændringerne.

 

I forbindelse med vedtagelse af kommuneplantillæg bliver kortbilag opdateret med det samme, mens den tekstmæssige opdatering venter til kommuneplanrevisionen. De vedtagne kommuneplantillæg til KP13 er således blevet indarbejdet i kommuneplanen som en del af kommuneplanrevisionen. Disse ændringer fremgår ikke af ændringsnotatet, da de allerede er vedtaget.  

 

På grund af tidspres er kommuneplanforslaget endnu ikke færdigrevideret, men der udelukkende tale om teknikaliteter, som ikke vil ændre kommuneplanforslaget indholdsmæssigt.

 

·  For en stor dels vedkommende mangler arbejdet med at konsekvensoverføre de ændringer, der gennemføres med kommuneplanrevisionen, til kommuneplanrammerne for lokalplanlægningen.

·  Derudover vil kommuneplanrammerne for lokalplanlægningen undergå en minimal opdatering.  

·  Forældede illustrationer i bymidteplanen mangler at blive opdateret.

·  Kommuneplanen mangler at blive opdateret med nye billeder, og forordet er endnu ikke skrevet.

 

Ved offentliggørelsen af kommuneplanforslaget vil disse mangler være udbedret. Der vil også inden offentliggørelsen være læst korrektur både sprogligt og indholdsmæssigt samt foretaget finpudsning af layout, struktur og kort.

 

Miljøvurdering

Ændringerne i den fælles Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet er miljøvurderet efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. I den forbindelse er hovedparten af ændringerne i Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanen blevet miljøvurderet, da ændringerne relaterer sig til de fælles retningslinjer og kortudpegninger.

 

De resterende ændringer i den lokale del af kommuneplanen er screenet for miljøvurdering, og det er vurderet, at det ikke er nødvendigt at udarbejde en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at miljøvurdere den lokale del af kommuneplanforslaget offentliggøres samtidig med, at forslaget til den nye kommuneplan sendes i høring.

 

Miljørapport af Forslag til fælles Kommuneplan 2017-2029 ligger som bilag på den digitale kommuneplan. Det samme gør Miljøscreening af Forslag til Kommuneplan 2017-2029, Fredericia Kommunes lokale del.

 

Den videre proces

Trekantområdets kommuner følger samme tidsplan for færdiggørelsen af Kommuneplan 2017-2029.

 

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 forventes vedtaget i de respektive byråd i Trekantområdet i marts 2017. Herefter sendes det i offentlig høring i 8 uger i perioden 11. april – 6. juni, hvor også de fornødne forhandlinger med Erhvervsstyrelsen vil pågå.

 

I september-oktober 2017 forventes den endelige Kommuneplan 2017-2029 at blive vedtaget af byrådene i Trekantområdets kommuner med de eventuelle ændringer, som den offentlige debat om planforslaget fører til. Herefter bliver Kommuneplan 2017-2029 offentliggjort i november 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at det udarbejdede Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune er i overensstemmelse med Fredericia Byråds Vision 2020 og at det lever op til den gældende planlov og de statslige krav til kommuneplanlægningen. Planforslaget er endvidere i overensstemmelse med de politiske beslutninger, der truffet undervejs i revisionsprocessen, siden byrådet igangsatte kommuneplanrevisionen den 7. september 2015. Forløbet af den politiske beslutningsproces i forbindelse med kommuneplanrevisionen fremgår af bilag 2.

 

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune vil medvirke til at skabe et godt og opdateret overblik for borgerne, et hensigtsmæssigt beslutningsgrundlag for byrådet samt et effektivt værktøj for administrationen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at By- og Planudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 • At Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune vedtages, og sendes i offentlig høring.
 • At administrationen bemyndiges til at færdigredigere kommuneplanforslaget.

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017

Anbefales til byrådet.

Beslutning i By- og Planudvalget den 22-02-2017

Anbefales, idet By- og Planudvalget foreslår,

 

-  at det i afsnit 2.1 under ”Mål og visioner” understreges, at byrådet ønsker et varieret udbud af bosætningsmuligheder i hele kommunen.

 

-  at det i afsnit 5.4 understreges, at byrådet ønsker at arbejde på en udbygning af Taulov Transportcenter som et nationalt multimodalt transportknudepunkt samt – på baggrund af en nærmere trafikanalyse - videreudvikle den trafikmæssige sammenhæng mellem Fredericia Havn og Taulov Transportcenter

 

 

Punkt 19 Endelig vedtagelse af lokalplan 332 - Sønder Voldgadekvarteret samt Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 - 2025 for Fredericia Kommune

Sagsresumé

Den 10. oktober 2016 vedtog byrådet forslag til Lokalplan 332, Sønder Voldgadekvarteret, samt kommuneplantillæg 11. Lokalplanforslaget muliggør opførelse af en ny bebyggelse til blandede byfunktioner i form af boliger og erhverv.

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 19. oktober – 14. december 2016. Et forslag til en mindre ændring af planforslaget har været i 3 ugers supplerende offentlig høring indtil den 4. januar 2017. Ved høringens udløb var der indkommet 8 henvendelser.

Lokalplan 332 med tilhørende kommuneplantillæg vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne i Udviklingsplanen for FredericiaC/Kanalbyen ved Lillebælt og kommuneplanens overordnede mål for udviklingen af bymidten.

Det indstilles, at forslag til lokalplan 332, Sønder Voldgadekvarteret, samt tillæg 11 til Kommuneplan 2013–2025 vedtages endeligt. Ved den endelige vedtagelse foretages der – på baggrund af en foretaget supplerende offentlig høring - følgende mindre ændringer af planforslaget:

 

-  Byggefelt 64 forlænges op mod Oldenborggade

-  De tre nordøstligst beliggende punkthuse (byggefelt 52, 53 og 54) trækkes mod vest, så beliggenheden af byggeriet ikke påvirker sigtelinjen gennem Gothersgade mere end den påvirkning der allerede er i den eksisterende bymidte af karnapper og altaner

-  Der foretages mindre justeringer af lokalplanens bestemmelser i § 7 (klimatilpasning), § 12 (terrænregulering) og § 13 (forudsætning for ibrugtagning)

 

Sagsbeskrivelse:

Den 10. oktober 2016 vedtog byrådet forslag til Lokalplan 332 Sønder Voldgadekvarteret med kommuneplantillæg 11.

Lokalplanens indhold

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af en ny bebyggelse til blandede byfunktioner i form af boliger og erhverv. I området kan der etableres serviceerhverv, liberale erhverv, offentlig og privat service, kultur mv. og detailhandel i form af butikker til dagligvarer og udvalgsvarer. Lokalplanen giver mulighed for at opføre 40.000 m2 etageareal, heraf ca. 27.000 m2 til boliger, ca. 11.000 m2 til erhverv og ca. 2.000 m2 til andre formål.

 

Forholdet til Kommuneplan 2013 - 2025

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med Kommuneplan 2013–2025 er der udarbejdet et tillæg til denne. Kommuneplantillæg 11 er offentliggjort sammen med lokalplanforslaget.

 

Høring af planforslaget

Forslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 19. oktober – 14. december 2016. I høringsperioden blev der indsendt et forslag om at ændre på byggefelt 64, idet to eksisterende ejendomme i Vendersgade (nr. 71 og 73) planlægges nedrevet inden for kort tid. Ud fra en planlægningsmæssig synsvinkel blev det vurderet, at denne ændring vil være hensigtsmæssig for lokalplanforslaget. Dette ændringsforslag til lokalplanforslaget har derfor været i 3 ugers supplerende offentlig høring ind til den 4. januar 2017.

 

Borgermøde

Den 1. november 2016 blev der afholdt et borgermøde i De Orange Haller. På mødet blev lokalplanforslaget præsenteret, hvorefter bygherres arkitekter gennemgik projektforslaget for Sønder Voldgadekvarteret. Ca. 100 borgere var mødt frem for at høre om den konkrete planlægning for området. Mødet blev afviklet i en positiv atmosfære og der var god dialog med de fremmødte.

 

Høring af risikomyndighederne

Da lokalplanområdet ligger inden for planlægningszonen for tre risikovirksomheder, er der foretaget en høring af risikomyndighederne efter risikobekendtgørelsens § 3, stk. 1. Følgende risikomyndigheder er hørt:

 

-  Miljøstyrelsen

-  Fredericia Kommune

-  Trekantområdets Brandvæsen

-  Beredskabsstyrelsen

-  Sydøstjyllands Politi

-  Arbejdstilsynet

 

Høringssvarene skal ifølge risikobekendtgørelsen inddrages i vedtagelsen af den endelige plan.

Miljøstyrelsen, Fredericia Kommune, Beredskabsstyrelsen, Sydøstjyllands Politi og Arbejdstilsynet har meddelt, at planforslaget på det foreliggende grundlag, ikke har givet anledning til bemærkninger.

Trekantområdets Brandvæsen har vurderet de operationelle forhold og konkluderer samlet set, at lokalplanområdets beliggenhed ikke medfører særlige operationelle udfordringer ud fra den nuværende kapacitet på brandstationen i Fredericia.

 

Høringssvarene fra risikomyndighederne fremgår uredigeret af bilag 1.

 

Indkomne bemærkninger i høringsperioden

Ved høringens udløb var der indkommet i alt 8 henvendelser fra følgende:

 

1. Allan Pedersen, Fredericia

2. Banedanmark

3. Kystdirektoratet

4. Haderslev Stift

5. Evald Lauridsen, Fredericia

6. Grøn Kultur Danmark

7. Erhvervsstyrelsen

A. Enggaard på vegne af ejeren af ejendommen Vendersgade 71 - 73

 

De indkomne bemærkninger fra høringen fremgår uredigeret af bilag 2.

 

Vurdering af bemærkningerne fra høringsperioden

De indkomne bemærkninger fra offentlighedsfasen er behandlet i bilag 3.

Teknik & Miljø har vurderet bemærkningerne med udgangspunkt i det konkrete projekt, der fremgår af lokalplanforslaget. Det vurderes at det ikke er nødvendigt at foretage ændringer i planens hovedprincipper eller at opstille yderligere afværgeforanstaltninger.

Høringssvarene giver imidlertid anledning til, at lokalplan 334 foreslås ændret tre steder.

Ændring af lokalplanforslaget

Der foretages følgende ændringer af lokalplanen:

 

-  Rækkehusbebyggelsen i byggefelt 64 forlænges op mod Oldenborggade (Kortbilag 3 – 8)

-  De tre punkthuse i den nordøstlige del af lokalplanområdet (byggefelt 52, 53 og 54) trækkes mod vest. Derved påvirkes sigtelinjen gennem Gothersgade ikke mere end den påvirkning der allerede sker fra den eksisterende husrækkes karnapper og altaner (kortbilag 3 – 8)

-  Der foretages mindre justeringer af lokalplanens bestemmelser i § 7 (klimatilpasning), § 12 (terrænregulering) og § 13 (forudsætning for ibrugtagning)

 

Ændringerne fremgår af bilag 4.

Ændring af kommuneplantillægget

Som konsekvens af ovenstående foretages ændring af figur 3, 5 og 6, for så vidt angår byggefelt 64 (rækkehusbebyggelsen).

 

Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af Lokalplan 332 skal der efter lov om miljøvurdering af planer og programmer foreligge en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, samt hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

 

Miljørapporten har medvirket til, at relevante problemstillinger er under-søgt. I planforslaget er der indarbejdet en række miljøhensyn for at undgå, reducere og/eller kompensere for eventuelle negative miljøpåvirkninger på omgivelserne.

Den sammenfattende redegørelse fremgår af bilag 5.

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplan 332 samt kommuneplantillæg 11 er tilstrækkeligt belyst ved miljørapporten.

Teknik & Miljø vurderer, at lovgivningen er overholdt, og finder ikke, at der i offentlighedsperioden er fremkommet bemærkninger, der medfører behov for, at der skal foretages yderligere vurderinger og undersøgelser ud over dem, som fremgår i den sammenfattende redegørelse.

Økonomiske konsekvenser

En realisering af lokalplanen vil indebære, at der skal udføres kryds- og fortovsjusteringer af de eksisterende kommunale veje inden for lokalpla-nens område.

 

I takt med udbygningen af området skal Fredericia Kommune overtage driften af dele af bydelens pladser og promenader. Således vil Skibbroen og Langebro med tilhørende kajanlæg samt Slæbestedet, Fisketorvet og Pinnebergs Bastion blive overdraget til kommunen.

 

Det vurderes dog samtidig, at de afledte økonomiske konsekvenser ved realiseringen af de byggeprojekter og nye byrum, som lokalplanforslaget giver mulighed for, vil være af stor positiv betydning for bymidtens fortsatte udvikling.

Vurdering

Den planlagte bebyggelse vurderes at være i overensstemmelse med intentionerne i Udviklingsplanen for FredericiaC/Kanalbyen ved Lillebælt og kommuneplanens overordnede mål for udviklingen af bymidten.

 

Lokalplanen vil muliggøre en realisering af et spændende og attraktivt kvarter i sammenhæng med den eksisterende by. Området vil tilføre Fredericia en attraktiv havnepromenade og nye byrum bl.a. ved Slæbestedet.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. at Forslag til lokalplan 332 – Sønder Voldgadekvarteret samt tillæg 11 til Kommuneplan 2013–2025 vedlagt i bilag 6 vedtages endeligt med de anførte suppleringer

 

 1. at Teknik & Miljø besvarer de indkomne bemærkninger til planforslaget med udgangspunkt i notatet vedlagt som bilag 3

 

 1. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen og kommuneplantillægget

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017

Anbefales til byrådet.

Beslutning i By- og Planudvalget den 08-02-2017

Anbefales.

Punkt 20 Endelig vedtagelse af Ophævelse af lokalplan 22A - Havneområdet ved Kastelsvej

Sagsresumé

Lokalplan 22A – Havneområdet ved Kastelsvej - er ikke længere i overensstemmelse med kommuneplanen og udviklingsplanen for FredericiaC, idet områdets fremtidige anvendelse er udlagt til centerformål (B.C.2).

Da anvendelsen er fastlagt i lokalplanens formålsbestemmelse, kan der ikke dispenseres fra planen, hvorfor planen bør aflyses.

Byrådet vedtog derfor den 10. oktober 2016 forslag til Ophævelse af lokalplan 22A – Havneområdet ved Kastelsvej. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 19. oktober 2016 til den 14. december 2016.

Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslaget i høringsperioden.

Teknik & Miljø vurderer således, at ophævelsen kan vedtages endeligt.


Sagsbeskrivelse:

Denne sag ses skal i sammenhæng med dagsordenspunktet ”Endelig vedtagelse af Lokalplan 332 Sønder Voldgadekvarteret” (16/5535).

 

Byrådet vedtog den 10. oktober 2016 forslag til Ophævelse af lokalplan 22A – Havneområdet ved Kastelsvej. Forslaget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 19. oktober 2016 til den 14. december 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til forslaget i høringsperioden.

 

Lokalplan 22A muliggør opførelse af erhvervsbyggeri. Områdets bebyggelse blev nedrevet som led i oprydningen af Kemiras aktiviteter. Lokalplanområdet udgør i dag et ubebygget areal på ca. 5.000 m2 og anvendes til midlertidige aktiviteter som led i udviklingen af FredericiaC.

 

Lokalplanen er ikke længere i overensstemmelse med kommuneplanen og udviklingsplanen for FredericiaC, idet områdets fremtidige anvendelse er udlagt til centerformål (B.C.2).

 

Da anvendelsen er fastlagt i lokalplanens formålsbestemmelse, kan der ikke dispenseres fra planen, hvorfor lokalplanen bør aflyses.

 

FredericiaC P/S, der ejer arealet omfattet af lokalplanen, ønsker også, at lokalplanen bliver ophævet, idet området ønskes udnyttet i overensstemmelse med kommuneplanen og udviklingsplanen.

 

Retlige og faktiske konsekvenser ved ophævelsen

Området er i kommuneplanen udlagt til centerformål med blandede by-funktioner som boliger, erhverv i miljøklasse 1-3 herunder detailhandel og liberalt erhverv, caféer og hotel, offentlig og privat service herunder restauranter, offentlige formål og rekreative formål. Ifølge bestemmelserne for rammeområde B.C.2 må der opføres bebyggelse i op til 7 etager.

 

Der vil ikke umiddelbart kunne gives byggetilladelse til et byggeri i op til 7 etager som angivet i rammen, idet et sådant byggeri vil være lokalplan-pligtigt. Arealet vil derfor henligge ubebygget og kan fortsat anvendes til midlertidige anvendelser.

 

Efter en aflysning af lokalplan 22A vil området være omfattet af kommuneplanramme nr. B.C.2. samt bygningsreglementet.

 

Forslag til endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan 22A er vedlagt som bilag 1.

 

Konsekvensen af ikke at ophæve lokalplanen

Såfremt lokalplanen ikke ophæves, vil det ved udarbejdelse af lokalplaner i naboområderne være nødvendigt at beskrive konsekvensen af, hvilken betydning det vil få, såfremt der inden for lokalplan 22A opføres byggeri til industrivirksomhed. Det vil i givet fald kunne vanskeliggøre ny boligbebyggelse i naboområderne, herunder i Sønder Voldgadekvarteret.

 

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der fore-taget en screening af konsekvenserne af aflysningen af planen. Det er vurderet, at aflysningen af lokalplan 22A ikke har en væsentlig påvirkning af miljøet, hvorfor der ikke er udarbejdet miljøvurdering.

 

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering har været offentliggjort samtidig med offentliggørelsen af forslaget om ophævelse af lokalplan 22A.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Da de havnerelaterede aktiviteter og fabrikken er nedlagt og fjernet, har Lokalplan 22A mistet sin aktualitet.

 

Da Lokalplan 22A samtidig ikke længere er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer samt udviklingsplanen for FredericiaC, bør den ophæves.

 

Idet der ikke er indkommet indsigelser til forslag til ophævelse af lokalplanen i høringsperioden, vurderer Teknik & Miljø, at ophævelsen kan vedtages endeligt.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og By-rådet,

 

-  at Ophævelse af lokalplan 22A – Havneområdet ved Kastelsvej vedtages endeligt

 

-  at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af den endelige plan for ophævelse

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017

Anbefales til byrådet.

Beslutning i By- og Planudvalget den 08-02-2017

Anbefales.

Punkt 21 Områdefornyelse i Øgadekvarteret - Byfornyelsesprogram

Sagsresumé

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til byfornyelsesprogram, der beskriver projekterne, processen, økonomien og tidsplanen for områdefornyelsen i Øgadekvarteret.

Programmet indeholder yderligere en opgørelse over behovet for bygningsfornyelse samt, som foreskrevet i byfornyelsesloven, en investeringsredegørelse.

Der redegøres desuden for forsøget ”Veteraner som ressource i fællesskabet”.

Teknik & Miljø anbefaler, at programmet tiltrædes og indsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til godkendelse. Dette skal ske senest den 1. april 2017.

 

Sagsbeskrivelse:

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til byfornyelsesprogram, der indeholder:

-  en beskrivelse af Øgadekvarteret, herunder problemer og ressourcer i området

-  en beskrivelse af de kommunale og private initiativer i kvarteret, herunder de projekter, der støttes med områdefornyelsesmidler

-  en opgørelse af behovet for bygningsfornyelse i kvarteret

-  et budget og en tidsplan

-  en investeringsredegørelse

-  målsætninger og målbare succeskriterier for indsatsen

Programmet skal senest den 1. april 2017 indsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til godkendelse.

Der redegøres desuden for forsøget ”Veteraner som ressource i fællesskabet”. Kommunen søgte og fik i december 2016 reservation til midler fra forsøgsansøgningen ”Veteraner som ressource i fællesskabet”. Det er et krav, at der efterfølgende udarbejdes et tilsvarende program for forsøget, hvor diverse lokale aktører inddrages. Veteranprogrammet skal tiltrædes at byrådet og sendes til godkendelse i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i juni 2017.

Økonomiske konsekvenser

På mødet den 5. december 2016 frigav Byrådet 2 mio. kr. til områdefornyelsen. Endvidere besluttede Byrådet, at Fredericia Kommune skulle søge om 7 mio. kr. i ekstraordinær statslig byfornyelsesramme.

 

Staten bidrager med 1 mio. kr. til områdefornyelsen – se sag nr. 16/69.

 

Reservation til forsøget ”Veteraner som ressource i fællesskabet” er på 1.2 mio.- kr. Kommunen får 100 % refusion, og forsøget er dermed udgiftsneutralt for kommunen.

Vurdering

Områdefornyelsens projekter, omfanget af den ekstraordinære bygningsfornyelse samt forsøgsprojektet er beskrevet i forslaget til byfornyelsesprogram. Det er Teknik & Miljøs vurdering, at projekterne m.m. holder sig inden for de allerede vedtagne beslutninger.

 

Ressourcerne til områdefornyelsen og godkendelse til at søge de ekstraordinære midler blev som nævnt givet på Byrådets møde den 5. december 2016.

 

Med den forventede private medfinansiering til bygningsfornyelse beløber den samlede investering sig til godt 32 mio. kr.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet, at forslaget til byfornyelsesprogrammet tiltrædes og sendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til godkendelse.

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017

Anbefales til byrådet.

Beslutning i By- og Planudvalget den 08-02-2017

Anbefales.

Punkt 22 Cirkelbro - frigivelse af anlægsmidler

Sagsresumé

I forlængelse af Vision Østerstrand har Byrådet i budget 2017 afsat 3 mio. kr. til opførelse af ny badebro på Østerstrand. Anlægsmidler ønskes frigivet til realisering af projektet i 2017.

 

Eksisterende badebroer er tæret af rust og har derfor begrænset levetid. Badebroerne fjernes og ny badebro opføres som cirkelbro. Kystrenoveringsprojektet gennemføres ved sandfodring, samt opførelse af tre større ”pælehøfder” i form af badebroer.

 

Teknik & Miljø afventer tilladelse fra Kystdirektoratet. Anlægsprojektet forventes gennemført medio juni 2017.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har i anlægsbudgettet for 2017 afsat 3 mio. kr. til cirkelbro på Østerstrand og yderlige forbedringer af rekreative faciliteter. Disse midler ønskes frigivet, således at projektet kan gennemføres.

 

Projektet omhandler opførelse nyt badeanlæg i form af cirkelbro, samt fjernelse af eksisterende badebroer. Formålet er at udskifte et slidt og rusttæret badeanlæg ud med nyt tidssvarende anlæg der rummer forbedrede rekreative muligheder for strandens gæster. Anlægsprojektet indebærer en samtidigt kystrenoveringen af Østerstrand hvor kysten sandfodres og stenhøfderne vedligeholdes. Anlægsmidler hertil blev frigivet i 2016.

 

Kystrenoveringsprojektet indebar, på baggrund af beregninger fra henholdsvis Dansk Hydraulisk Institut og Rambøll A/S, en ideel løsning hvor eksisterende stenhøfder erstattes af tre større pælehøfder. Kystdirektoratet anerkender imidlertid ikke behovet for kystbeskyttelse af Østerstrand og vil derfor ikke give tilladelse til denne renoveringsmodel. I stedet opføres de tre pælehøfder uden sten således de fungere som badebroer i stedet. Sandfodringen, der skibes ind, udvider stranden ca. 10 meter – total ca. 20.000 m3.

 

Grundet længere leveringstid end normalt for bundpæle af tropisk træ, samt hensynet til bæredygtighed opføres anlæg med træbeklædt spunsvæg, samt bundpæle i stål. Levetiden er tilsvarende tropisk træ eller længere, dvs. 50+ år. Brodæk udføres i træ.

 

Cirkelbroen føres 10 meter længere ud end de eksisterende badebroer og opnår en vanddybde på ca. 3 meter. Eksisterende badebroer fungere som beskyttende høfdeanlæg mod erosion, hvilket medfører at ny cirkelbro skal have samme effekt og konstrueres derfor med træbeklædt spunsvæg. Den del af cirkelbroen der rækker længere (10 meter) ud på vandet end eksisterende badebroer, opføres på bundpæle således at fri vandgennemstrømning er muligt. Det er krav fra Kystdirektoratet, men vandgennemstrømningen sikre en stor vandudskiftning hvilket er en fordel for badevandskvaliteten i indre bassin.

 

For at undgå badegæster under det yderste brodæk afspærres med flydetov indvendigt og udvendigt.

 

Teknik & Miljø har Rambøll A/S til at forestå projekteringen af cirkelbroen. Rambøll har vurderet at projektet kunne gennemføres inden 1. maj 2017, men grundet udskudt sagsbehandlingstid hos Kystdirektoratet, vurderes 1. maj at være for optimistisk - en realistiske afslutning af projektet er medio juni.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsmidlerne på 3,0 mio. kroner frigives og anvendes til projektering og udførelse af ny cirkelbro. Projektet vil medføre afledt drift, der vurderes at være på niveau med nuværende udgift til eksisterende badeanlæg.

 

Mio. kr.

TB 2016

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Øster Strand (xa-50210)

 

 

 

3,000 

3,000

 

Vurdering

Det er en forudsætning for, at projektet kan igangsættes, at de afsatte midler frigives.

 

Anlæg af cirkelbro som nyt badeanlæg vil gøre Østerstrand mere attraktiv og unik. Cirkelbroen vil være i overensstemmelse med Vision Østerstrand.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017

Økonomiudvalget anbefaler, at Miljø- og Teknikudvalget mødes inden byrådsmødet d. 6/3 for at drøfte projektets finansiering.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-02-2017

Anbefales.

Punkt 23 Kystrenovering Østerstrand, justering af budget

Sagsresumé

I forlængelse af Vision Østerstrand har byrådet i 2016 og 2017 afsat samlet 6,0 mio. kr. til renovering og forskønnelse af kysten. Teknik & Miljø har haft projektet i udbud, hvor laveste bud var på 6,8 mio. kr. Det samlede projektet inkl. rådgiver, undersøgelser med mere vil blive på 7,5 mio. kr. De afsatte midler er derfor ikke tilstrækkelige, og mulighederne for besparelse via reduceret projekt er derfor undersøgt.

 

Ved at reducere sandfodringen fra 20.000 m3 til 11.700 m3 samt ved at undlade opførelse af pælehøfde/badebro nr. 3 kan der spares 1 mio. kr.

 

Dette vil betyde, at der vil være behov for en ekstrabevilling på 500.000,- kr. og på 750.000,- kr., hvis badebro 3 bibeholdes.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har for 2016 og 2017 afsat i alt 6 mio. kr. til realisering af kystrenoveringsprojekt på Østerstrand. Projektet omhandler genoprettende sandfodring af kysten til niveau anno 1950 (3 mio. kr. afsat i budget 2016), fjernelse af eksisterende badebroer, opførelse af ny cirkelbro, anlæg af badeanlæg for synshandicappede (”badesneglen”) samt tre større ”pælehøfder” i form af badebroer (3 mio. kr. afsat i budget 2017). De tre badebroer forventes at kunne indgå i en fremtidig optimeret kystsikring ved stenopfyld, under forudsætning af, at Kystdirektoratet giver tilladelse til dette på et senere tidspunkt.

 

Teknik & Miljø har haft projektet i udbud og modtaget fire tilbud. Det dyreste bud lød på 8,9 mio. kr., og det laveste bud lød på 6,8 mio. kr. Foruden udgifterne til entreprenøren er der udgifter til rådgivning og undersøgelser i forbindelse med projektet. Dette betyder, at den samlede projektøkonomi bliver på 7,5 mio. kr.

 

Årsagen til, at projektet ikke kan holde sig inden for den økonomi, der oprindeligt var afsat til projektet, skyldes hovedsagligt følgende faktorer:

 

 • Ekstra udgifter til rådgiver grundet omprojektering i forbindelse med ændrede regler fra Kystdirektoratet.
 • Badesneglen er medtaget i projektet.
 • Cirkelbroen er flyttet længere ud i vandet end i det oprindelige projekt.
 • Omkostningen til sand større end anslået.

 

Der er undersøgt mulige besparelser, og den mest hensigtsmæssige reduktion i projektet er en sandfodring på den nordlige del af Østerstrand ved badeanstalten og den kommende cirkelbro. Sandfodring på den resterende sydlige halvdel af kysten undlades. Den naturlige erosion vil fordele en del af sandet nedstrøms langs kysten ad åre. Konkret vil mængden kunne reduceres fra 20.000 m3 til 11.700 m3 sand.

 

En yderligere besparelse kan foretages ved at udtage en badebro fra projektet. Bro nr. 3, længst mod syd, vurderes at være mest hensigtsmæssigt at udtage af projektet, idet broerne 1 og 2 vil fremstå i større tilknytning til cirkelbroen end den fjerntliggende nr. 3. Badebro nr. 1 og 2 vil desuden være placeret, hvor flertallet af strandgæsterne opholder sig.

 

En sådan eventuel reducering af sandfodringen vil give en besparelse på ca. 750.000 kr., og udtagelse af badebro nr. 3 af projektet vil give anledning til en besparelse på 250.000 kr.

 

Det er vurderet, at badesneglen ikke bør udgå som besparelse, idet der er opnået tilskud fra henholdsvis Trygfonden og Friluftsrådet på i alt 280.000 kr.

 

De resterende 500.000,- vil kunne findes ved at sænke serviceniveauet på strandområdet med 100.000,- kr. de næste 5 år.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelsen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at løsningen med at reducere sandmængden er en acceptabel løsning. Ligeledes vil det ikke ødelægge helhedsindtrykket at udtage badebro 3, men det skal bemærkes, at dette vil fjerne den indbyggede mulighed for at kombinere broen med en evt. fremtidig kystsikring.


Teknik & Miljø vurderer, at projektet som helhed vil tiltrække flere gæster til Østerstrand, og at en reduktion i serviceniveauet derfor vil være uhensigtsmæssigt.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at der tages stilling til, om der over for Byrådet skal anbefales reduktioner af projektet og/eller en tillægsbevilling.

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2017

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af hele projektet på Østerstrand i indeværende år som planlagt.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 02-03-2017

Miljø- og Teknikudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af hele projektet på Østerstrand i indeværende år som planlagt.

 

Ønsker Økonomiudvalget, at projektet reduceres, anbefaler udvalget, at der gives en tillægsbevilling på 750.000 kr., og der alene reduceres i sandfordringen, således at samtlige faste anlæg gennemføres som planlagt.

Punkt 24 Prækvalifikation til ny helhedsplan for Sønder- og Korskærparken i perioden 2018-22

Sagsresumé

Med sagen anbefales Byrådet i samarbejde med Sønderparken og Korskærparken at fremsende en ansøgning om prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2018-22. Sekretariatet for helhedsplanen har udarbejdet et forslag til ansøgning, som har været forelagt til orientering of drøftelse i samtlige politiske udvalg.

 

Sagsbeskrivelse:

Den nuværende helhedsplan, og samarbejdet mellem boligforeninger, borgere, virksomheder, interessentgrupper, uddannelsesinstitutioner, foreninger og flere forskellige fagafdelinger og politikere, løber i perioden 2014-17.

 

I den periode er det fysiske udtryk i området ændret, beboerdemokrati og beboeraktiviteter er udviklet, og der er igangsat en række initiativer inden for sundhed, beskæftigelse, børn og familie, fritid og foreninger samt skoleområdet.

 

Det har alt sammen været medvirkende til at udvikle områder, og har gjort Sønder og Korskær parkerne til et mere attraktivt boligområde, hvor beboersammensætningen har ændret sig blandt de 4.300 mennesker, der beboer de to boligområder. Det har derudover været medvirkende til, at Sønderparken ikke længere optræder på den såkaldte ”ghettoliste”.

 

Fredericia Kommune skal politisk beslutte, hvorvidt der skal indgives ansøgning om prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2018-22. Ansøgning om prækvalifikation skal indgives til marts 2017.

 

I det nye udbud til nye helhedsplaner er der krav om en mere professionel organisation til ledelse af helhedsplansarbejdet og temaerne er:

 

 1. Tryghed og trivsel
 2. Kriminalpræventiv indsats
 3. Uddannelse og beskæftigelse
 4. Forebyggelse og forældreansvar

 

Det vedlagte udkast til ansøgning til ny prækvalifikation, er udarbejdet af sekretariatet for helhedsplanen. Den tager afsæt i et særligt fokus på de problemstillinger, hvor områderne markant adskiller sig fra resten af Fredericia Kommune. Samtidig skal der fortsat være fokus på en forebyggende indsats, som tager afsæt i den positive udvikling, der ses, og som har vist sig henover den seneste 4-årige periode i de to boligområder.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomi knyttet til sagen i det den drejer sig om prækvalifikation til en endelig ansøgning i efteråret 2017. Det forventes at kommunen skal bidrage til indsatsen som i dag. Det vil sige med prioritering af resurser, som allerede er en del af de almindelige driftsbudgetter.

Vurdering

Med udgangspunkt i hidtidige initiativer i indeværende periode, vurderer fagafdelingerne, at der er sket meget positivt i Sønder og Korskær parkerne. En ansøgningsrunde til en ny 4-årig periode er samtidig også en anledning til, at revurdere hvilke strategier og indsatser, der bør prioriteres for at imødegå målsætningerne.

Indstillinger

Direktøren for vækst indstiller

-  at Byrådet ansøgningen om prækvalifikation til endnu en helhedsplan for Sønderparken og Korskærparken fremsendes til Landsbyggefonden.

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017

Anbefales til byrådet.

Punkt 25 Gældsaftale mellen Højskolen Snoghøj og Fredericia Kommune

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Kommune har modtaget en henvendelse Nykredit Bank på foranledning af deres kunde, Højskolen Snoghøj. Højskolen Snoghøj ønsker at optage et 20-års kontantlån i Nykredit Realkredit A/S på 1.964.000 DKK. Lånet har en anslået rente på 1,8824 % og har 4. terminer pr. år. Første års ydelse udgør 142.221 DKK.

 

Højskolen ønsker at lånet skal anvendes til omlægning/indfrielse af eksisterende lån med hovedstol på 1,350 mio. kr. og restbeløbet til finansiering af forbedringer af ejendommen.

 

I forbindelse med lånoptagelsen har Nykredit Realkredit A/S anmodet Fredericia Kommune om rykningstilsagn, således, at den fremtidige prioritetsstilling (oprindelig hovedstol) ser således ud:

 

Nykredit: 6.639.174,00 DKK

Nykredit: 1.964.000,00 DKK

Ejerpantebrev: 4.500.000,00 DKK

Ejerpantebrev: 500.000,00 DKK

Økonomiske konsekvenser

Ejendomsværdien for ejendommen er på 11,2 mio. kr. og jævnfør oplysninger fra Højskolen Snoghøj udgør restgælden pr. d.d. på foranstående hæftelser i alt 6,771 mio. kr.

 

Fredericia Kommunens lån med en aktuel restgæld på 0,204 mio. kr., vil efter en eventuel rykning for nyt lån på i alt 1,964 mio. kr. ligge indenfor 63 % af den aktuelle offentlige ejendomsvurdering.

Vurdering

Fredericia kommune har i sagsnr.: 14/2778 på tilsvarende vis rykket for ny låntagning på højskolen, og det vurderes at være en forudsætning for at lånet kan optages af højskolen, at Fredericia kommune accepterer at rykke. 

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Økonomiudvalg at anbefale overfor Byrådet, at den af Højskolen foreslåede ændring af prioriteten godkendes.

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017

Anbefales til byrådet.

Punkt 26 Danmarks Fæstningscenter

Sagsresumé

Sagsresumé:

Prospekt for Danmarks Fæstningscenter, der erstatter det nuværende museumsvæsen, blev forelagt byrådet den 5. december 2016. Med sagen indstilles at prospektet anvendes som grundlag for arbejdet med at realisere visionen og i den forbindelse at byrådet tilkendegiver at være villig til at prioritere de nødvendige resurser til at drifte et nyt Fæstningscenter.

Sagsbeskrivelse:


Fredericia Byråd foranledigede januar 2016 en beskrivelse af indholdet og funktion af et kommende fæstningscenter. Arbejdet, der blev udført i et samarbejde mellem Landskomitéen til Renovering af Fredericia Vold og Fredericia Kommune, blev præsenteret for Fredericia byråd i december 2016.

Prospektet indeholder forslag til indhold, formidlingsmetoder, forskningsfelter og drift. Et kommende fæstningscenter skal erstatte det nuværende museumsvæsen og skal etableres for fondsmidler.

Virkeliggørelsen af Danmarks Fæstningscenter er nu inde i den fase, hvor driftsøkonomi og en handleplan for det videre arbejde skal besluttes, for at arbejdet med at rejse anlægsmidler kan gå i gang.

1)  Beregninger af de afledte økonomiske konsekvenser viser, at et kommende fæstningscenter vil have en kommunal meromkostning på 1.250.000 i forhold til det nuværende budget (se bilag).

2)  En handleplan for det videre arbejde med at realisere planerne om Danmarks Fæstningscenter forudsætter en organisation, der kan løse blandt andet følgende opgaver: kontakt til fonde, kommunikation om projektet, detailprojektering af udstillinger osv. Organisationen kunne forankres i Landskomitéen til Renovering af Fredericia Vold og Fredericia Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Med henblik på at realisere projektet skal byrådet være indstillet på at prioritere ekstra driftsmidler på 1,25 millioner kroner til formålet.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller at Kultur og Idrætsudvalget anbefaler Byrådet

 

 • at det i december 2016 præsenterede prospekt danner grundlaget for det videre arbejde med at realisere Danmarks Fæstningscenter

 

 • at byrådet tilkendegiver at ville drifte Fæstningscenteret samt prioriterer ekstra 1,25 millioner kroner til formålet i forbindelse med en realisering af projektet.

 

 • at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for Landskomitéen til Renovering af Fredericia Vold og Fredericia Kommune, der skal arbejde med fundraising og den videre realisering af projektet.

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017

Anbefales til byrådet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2017

Anbefales.

Punkt 27 Ny børne- og ungepolitik

Sagsresumé

Der er udarbejdet forslag til ny sammenhængende børne- og ungepolitik for 2017-2020. Forslaget har været i høring i perioden fra 6/1 – 31/1 2017. Høringssvar kan læses på kommunens hjemmeside.

Sagsbeskrivelse:


På baggrund af en inddragende proces i efteråret 2016, er der blevet udarbejdet et forslag til en ny børne- og ungepolitik.

Forslaget har været i høring i perioden 6/1 – 31/1 2017. I høringsperioden har Børne- og Skoleudvalget afholdt et fællesrådsmøde med bestyrelserne på både skole- og dagtilbudsområdet, således at der har været mulighed for at drøftet forslaget på tværs af distrikterne.

På udvalgsmødet vil de indkomne høringssvar blive drøftet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Skoleudvalget drøfter de indkomne høringssvar og tager stilling til, om de giver anledning til at lave justeringer i udkastet til ny børne- og ungepolitik.

 

at Børne- og Skoleudvalget fremsender det – evt. justerede - forslag til en ny politik for perioden 2017-2020 til godkendelse i Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2017

Børne- og Skoleudvalget indstiller justeret forslag til godkendelse i Byrådet.

Punkt 28 Henvendelse vedrørende muligheden for at åbne et privat dagcenter

Sagsresumé

Sagen behandles på baggrund af en henvendelse fra en af kommunens private leverandører af hjemmepleje, om muligheden for at åbne et privat dagcenter i Fredericia. På baggrund af anmodning fra Social- og Omsorgsudvalget har Pleje og Omsorg undersøgt de mulige økonomiske konsekvenser af deling af dagcenterfunktionen i dels en privat, dels en kommunal funktion. På mødet vil resultatet af undersøgelserne blive gennemgået. Sagen er en opfølgning på behandling på udvalgsmødet d. 12. december 2016.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommunes dagcenter er oprettet i henhold til Servicelovens §§ 81, stk. 3, 84, stk. 1, 86, stk. 2 og 87. Bestemmelserne foreskriver, at kommunen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige psykiske problemer. Formålet med dagcenterfunktionen er at give ældre medborgere mulighed for kontakt, samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje, samt aflastning af pårørende. Dagcenterfunktionen er ikke omfattet af reglerne om frit valg, og der er derfor ikke et lovgivningsmæssigt krav om, at der skal være mere end én leverandør for borgeren at vælge imellem.

For år tilbage havde Fredericia Kommune 3 dagcentre med tilknytning til hhv. Hybyhus, Stævnhøj og Othello. Ad to omgange, er dagcenterpladserne blevet samlet for at opnå stordriftsfordele. Sidste omlægning skete med virkning fra januar 2015, hvor pladserne på Stævnhøj flyttede til Othello. I forbindelse med de to sammenlægninger blev budgettet nedsat med hhv. 350.000 kr. og 1 mio. kr., mens antallet af pladser forblev uændret. Alle dagcenterpladserne er nu placeret i tilknytning til Plejecenteret Othello. Dagcenteret er normeret til 60 pladser dagligt, heraf 12 på IP Schmidt, mandage, onsdage og torsdage. Der er pr. 11.november 2016 tilknyttet 101 brugere til dagcenterpladserne.

Social- og Omsorgsudvalget har bedt Pleje og Omsorg om at undersøge de økonomiske konsekvenser af at dele dagcenterfunktionen op i to igen – en kommunal og en privat. På mødet vil resultatet af undersøgelserne blive gennemgået.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige budget til drift af dagcenteret er 6,5 mio. kr. fordelt på transport, personale og aktiviteter. Dagcenterets økonomi er en ramme, og budgettet stilles til rådighed for driften i princippet uanset hvor mange borgere, der bruger ydelserne på de 60 pladser.

 

Med en model med en privat og en kommunal leverandør bør der laves en ny afregningsmodel af leverandørerne, således at afregningen ske løbende og baseres på antallet af borgere på stedet, baseret på en beregnet dagstakst.

 

Forud for mødet i Social- og Omsorgsudvalget vil Økonomi beregne en dagstakst pr. plads, baseret på de relaterede og relevante udgifter, der forventes at være forbundet med driften af dagcenteret på Othello i 2017.

 

Nogle af de udgifter, der indgår i de økonomiske beregninger er variable og kan justeres i overensstemmelse med antallet af brugere, mens andre er konstante og forbliver uændret uanset antallet af brugere. Eksempler på variable udgifter er lønninger og udgifter til aktiviteter, mens konstante udgifter er husleje og til dels ledelsestid. De konstante udgifter vil i beregningen af en dagstakst være de samme uanset antallet af brugere og derfor belaster de konstante udgifter eksempelvis 40 pladser forholdsvist mere pr. plads, end når der er 60 pladser at fordele udgiften på.

 

Ud over udgifterne ved den direkte drift af dagcenteret, er der en afledt effekt på køkkendriften på Othello, idet de dagcenterbrugere, der vælger den private leverandør skal have leveret deres mad på anden vis end fra Othello.

 

Endelig skal der tages højde for udgifterne til kørslen af dagcenterbrugerne, og ved et eventuelt udbud bør der stilles krav om en bynær placering, da transportudgifterne ellers må forventes at stige væsentligt.

 

Forud for udvalgsmødet vil der tillige blive fremsendt et overslag over de forventelige administrative omkostninger, der er forbundet med udarbejdelsen af udbudsmateriale.  

Vurdering

Der leveres mange ydelser i forbindelse med en borgers dagcenterbesøg. Der er hyggeligt samvær, træning, bad og mangfoldige aktiviteter både inde og ude. Dertil kommer, at der er en gruppe af de bedste dagcenterborgere, der bruger rammerne på Seniorhuset IP Schmidt. Beskrivelse af de ydelser som leveres i dagcenteret på Othello er beskrevet i bilag 2. De mange aktiviteter kan lade sig gøre, fordi der er nok personale til stede til at blive fordelt til mange forskellige indsatser, der tager højde for borgernes forskellige behov og ønsker. Det er hér, at stordriften virkelig kommer til sin ret. Opgaverne vedrørende køkkenfunktionen og den mad der serveres i forbindelse med dagcenterbrugernes ophold er beskrevet i bilag 1.

 

Det er Pleje og Omsorgs vurdering, at en opdeling af dagcenterydelserne på to leverandører kan have betydning for såvel aktivitets som serviceniveauet i dagcenteret på Othello, idet de konstante udgifter, jf. ovenstående, vil medføre, at der er forholdsvist færre midler pr. plads til ansættelse af personale og gennemførelse af aktiviteter. Området har af flere omgange bidraget med tilpasninger i sparerunder, særligt i forbindelse med de to nævnte sammenlægninger.

 

Pleje- og Omsorg vurderer, at dagcenterfunktionen, inden for den eksisterende økonomiske ramme, drives mest optimalt med én leverandør. Såfremt det vælges, at dagcenterfunktionen skal være udelukkende privat, skal man være opmærksom på kommunens leveringsforpligtelse i fald den private leverandør ikke kan løfte opgaven. Dertil kommer, at der skal findes anvendelse og finansiering af de lokaler, der i dag rummer dagcenteret.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til om der skal udarbejdes udbudsmateriale med henblik på at konkurrenceudsætte dagcenterydelserne.

Beslutning i Byrådet den 06-03-2017

Et flertal bestående af A, O, F og Ø stemmer for, at dagcenterydelserne ikke konkurrenceudsættes.

 

Et mindretal bestående af V stemmer for at gennemføre udbud på dagcenterydelserne med henblik på at afprøve markedet.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-02-2017

Et flertal bestående af A, DF og EL stemmer for, at dagcenterydelserne ikke konkurrenceudsættes.

 

Et mindretal bestående af V stemmer for at gennemføre udbud på dagcenterydelserne med henblik på at afprøve markedet.

 

Fances O´Donovan ønsker, at benytte sig af sin standsningsret og begærer sagen behandlet i Byrådet.

Feedback