Demokrati- og Borgerudvalget - 09-05-2017

Referat
Dato:
Tirsdag, 9 maj, 2017 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 09-05-2017

Godkendt.

Punkt 2 Besøg af ny borgervejleder

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Demokrati- og Borgerudvalget får lejlighed til at møde den nye borgervejleder, som deltager i mødet fra ca. kl. 16-16.45.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 09-05-2017

Taget til efterretning.

Punkt 3 Oplæg om EASA

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Viacheslav Ivanov (kaldet Slava) deltager i mødet fra ca. kl. 16.45-17.15 med et oplæg om EASA (European Architecture Students Assembly) aktiviteter i Fredericia.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 09-05-2017

Taget til efterretning.

Punkt 4 Afrapportering på borgerpanelundersøgelse vedr. frivillighed

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Demokrati- og Borgerudvalget får en afrapportering på den gennemførte borgerpanelundersøgelse om frivillighed.

 

Resultaterne modtages fra Enalyzer fredag den 5. maj. Rapporten eftersendes til udvalget, så snart den er modtaget.

 

Stephan R. Kristensen deltager på mødet fra ca. kl. 17.15 og vil mere detaljeret præsentere rapporten.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Demokrati- og borgerudvalget tager orienteringen til efterretning og drøfter resultaterne.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 09-05-2017

Drøftet og taget til efterretning.

Punkt 5 Evaluering af dialogtouren 29. april 2017

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

 

Forud for de videre drøftelser omkring frivillighed og udarbejdelse af en frivillighedspolitik bedes Demokrati- og borgerudvalget evaluere dialogturen og dagens input og drøftelser.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Demokrati- og Borgerudvalget evaluerer dialogtouren.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 09-05-2017

Drøftet og evalueret.

Punkt 6 Byrådsvalg 2017 - aktiviteter

Sagsresumé

Demokrati- og borgerudvalget har ønsket at drøfte aktiviteter og initiativer i forbindelse med kommunalvalget 2017.

 

Sagsbeskrivelse:

 

I forlængelse af Demokrati og Borgerudvalgets drøftelse på sit møde den 7. marts 2017 har administrationen undersøgt forskellige muligheder for tiltag, som evt. kan øge valgdeltagelsen.

 

Generel kampagne:

KL har meddelt kommunerne, at alle kommuner vil få tilsendt en række kampagnematerialer (fx bannere, roll-ups eller plakater). Det endelige indhold af pakken er ikke fastlagt endnu, men pakken vil bestå af både fysiske kampagnematerialer og ideer til, hvordan man lokalt kan sætte kommunerne på dagsordenen og skabe øget opmærksomhed blandt borgerne.  Der vil ligesom i 2013 være mulighed for tilkøb af yderligere kampagnemateriale.

 

Markedsføring:

Reklamer de rette steder kan medføre en større opmærksomhed på valget. Det er imidlertid erfaringen fra andre kommuner, at traditionel reklamering ikke giver en effekt. Det betyder, at reklamer på fx busser eller busskure ikke kan forventes at have en effekt. Der skal også tænkes i målgrupper. Reklamering i forhold til fx unge skal ske der, hvor de unge er; biografer, caféer, idrætsklubber, uddannelsesinstitutioner mv.

 

Unge og førstegangsvælgere:

De unge og førstegangsvælgere har generelt en lavere valgdeltagelse end andre aldersgrupper. Derfor kan der være god mening i at tænke på særlige initiativer målrettet de unge.

 

I Fredericia Kommune er der til det kommende valg til byrådet ca. 1.250 førstegangsvælgere (unge der er fyldt 18 år siden sidste valg). Silkeborg Kommune sendte i forbindelse med sidste valg postkort til alle førstegangsvælgere. Dette gav en stigning i valgdeltagelsen i målgruppen. Postkort til førstegangsvælgere i Fredericia Kommune vil koste 10.000 kr. i porto, plus udgifter til postkort. Sendes i stedet breve, kan portoomkostningerne nedbringes til ca. 7.000 kr.

 

En del af byens ungdomsuddannelsesinstitutioner har tradition for at afholde valgmøder på skolerne. Dette er arrangementer, som skolerne selv står for. Kommunen kan evt. understøtte disse tiltag ved at udarbejde lister med kontaktpersoner på partierne til skolernes brug, således at det er meget enkelt for skolerne at komme i kontakt med partierne.

 

Der vil også være mulighed for at etablere brevafstemningssted på uddannelsesinstitutionerne. Dette er imidlertid bekosteligt, da der skal afsættes to medarbejdere pr. brevafstemningssted. Effekten heraf er svag.

 

Kampagner målrettet de unge vælgere er formentlig også en del af KL-pakken, og kan vurderes når pakken er modtaget.

 

I forhold til de unge er de sociale medier væsentlige indgange. Kommunens Facebook kan derfor inddrages i kampagner.

 

 

Områder med lav stemmedeltagelse:

De to valgdistrikter i Fredericia Kommune, som har den laveste valgdeltagelse er Indre By og Søndermarken. På tilsvarende måde, som for de unge vælgere, kan der tænkes i initiativer, som er målrettet vælgere i disse to distrikter.

 

Det kan være målrettet post til alle vælgere i valgdistrikterne eller etablering af brevafstemningssted.

Effekten af et brevafstemningssted kan imidlertid ikke forventes at blive særligt stort. I forbindelse med de sidste fire byrådsvalg har valgdeltagelsen i Indre By været den laveste i hele kommunen – og samtidig det eneste valgdistrikt med et gennemgående brevafstemningssted.

 

 

SMS:

I 2013 sendte både Folketinget, Socialministeriet, Dansk Ungdoms Fællesråd og enkelte kommuner SMS’er med en opfordring til at stemme ved det kommende kommunalvalg. Forskning i SMS’erne fra 2013 viste bl.a., at SMS’er er mere effektive end både breve og ”dør til dør”-indsatser. Den enkelte SMS koster meget lidt. Til gengæld er opstartsomkostningerne høje.

 

Der findes ikke præcise offentligt tilgængelige registre over SMS-numre i modsætning til fx postadresser. Derfor kan det være en udfordring at udvælge, hvilke telefonnumre SMS’erne skal sendes til, og det må forventes, at en del SMS’er havner hos andre end dem det var tiltænkt.

 

Opmærksomheden skal også være på, at nogle borgere er meget utilfreds med at modtage uanmodede SMS’er, og vil opleve det som spam.

 

Opstartsomkostningerne sammenholdt med usikkerheden om de rigtige modtagere kan findes, gør at SMS-opfordringerne ikke på nuværende tidspunkt kan anbefales.

 

Ældre/syge/handicappede:

Efter valgloven skal vælgere der bor eller opholder sig i fx plejehjem, beskyttede boliger, institutioner for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed tilbydes mulighed for at brevstemme i boligformen eller i hjemmet.

 

Ældre og gangbesværede har mulighed for at blive kørt til og fra valgstedet på valgdagen. I praksis håndteres denne opgave af partiforeningerne, og udgiften afholdes af kommunen. 

 

 

 

Bus:

Der kører busser tæt på alle valgstederne, og nogle vælgere vil gøre brug af den kollektive trafik til og fra valgstedet. Hvis valgdagen ønskes markeret ved fx gratis buskørsel i Fredericia Kommune på valgdagen, så vil udgiften for Fredericia Kommune udgøre ca. 12.500 kr. i tabt indtjening på billetter og rejsekort.

 

Ønskes der indsat ekstra busser, så er prisen ca. 1.000 kr. pr. time pr. bus.

 

Der er ikke i forbindelse med tidligere valg oplevet, at der har være problemer med buskapaciteten.

 

Valgcafe:

Valgcaféen på selve valgdagen bør afholdes i Tøjhuset. Valgcaféen arrangeres af Kultur og Idræt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Fællessekretariatet vurderer, at det er væsentligt, at der skabes opmærksomhed på valget.

Kampagnematerialet fra KL forventes at kunne medvirke hertil, ligesom andre af de beskrevne initiativer kan.

 

Skal der igangsættes nye udgiftskrævende initiativer, skal der anvises midler hertil, da det nuværende valgbudget ikke indeholder plads hertil. Evt. nye udgiftskrævende initiativer skal besluttes og bevilges af Økonomiudvalget eller Byrådet. 

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Demokrati- og borgerudvalget

  1. at drøfte mulige nye initiativer,
  2. at videresende eventuelle forslag til nye udgiftskrævende initiativer til Økonomiudvalget og
  3. at godkende, at valgcaféen på valgdagen afholdes på Tøjhuset

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 09-05-2017

  1. Drøftet. Udvalget bakker op om at benytte det generelle kampagnemateriale fra KL.

 

  1. Udvalget anbefaler til Økonomiudvalget,

at der på valgdagen er gratis buskørsel i kommunen samt at tiltaget markedsføres, og

at der laves intensiv aktivitet på Facebook op til valget, herunder målgruppespecifikke tiltag til bl.a. førstegangsvælgere.

 

  1. Godkendt.
Feedback