Folkeoplysningsrådet - 08-03-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 8 marts, 2017 - 18:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 7 Godkendelse af dagsordenen

Sagsresumé

Godkendelse af dagsordenen.

 

Sagsbeskrivelse:

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-03-2017

Godkendt.

Punkt 8 FFFIF - ansøgning om tilskud til pålagt udskiftning af våbenskabe

Sagsresumé

Fredericia Fag- og Firma- Idrætsforbund (FFFIF) søger om ekstraordinært lokaletilskud på 11.625 kr. til udskiftning af våbenskabe som klubben har i Fredericia Idrætscenter. Udskiftningen er pålagt af politiet. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes efter gældende præcedens for regulering efter antal medlemmer over 25 år. Det giver et beløb på 1.743 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

FFFIF søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af deres våbenskabe i Fredericia Idrætscenter. Foreningen har fået et påbud af politiet om at udskifte dem inden for to måneder. Foreningen har derfor bestilt nye våbenskabe. Udgiften er i alt på 15.500 kr. inkl. moms. (bilag 1 og 2). Foreningen modtager lokaletilskud til deres klubhus.

 

I 2016 havde FFFIF 1985 medlemmer, hvoraf 1642 var over 25 år, og ikke i bestyrelsen eller trænere. Det svarer til at 82,70% var over 25 år.

 

Foreningen forventer at have et underskud i 2016 på ca. 30.-35.000 kr. pga. et stort underskud på deres nye event ”Extreme Mandehørm”.  I 2015 havde foreningen et overskud på 21.034 kr. og en egenkapital på 2.625.491 kr. (bilag 3).

 

FFFIF foreslår en egenfinansiering på 25% og et tilskud til skabene på 75% - svarende til 11.625 kr. 

 

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til FFFIF til udskiftning af deres våbenskabe. Tilskuddet kan være på op til 65 % af udgifterne på 15.500 kr., svarende til 10.075 kr. Der er præcedens for, at tilskuddet reduceres med antallet af medlemmer over 25 år (som ved ordinært lokaletilskud). Det svarer til en reduktion på 82,70 % og efterfølgende 65 % af dette beløb. Det giver et tilskud på 1.743 kr.

 

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at

 

 • FFFIF bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på op til 1.743 kr. til udskiftning af våbenskabe. 
 • Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. 

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-03-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 9 Anerkendelse af foreningernes indsatser for folkeoplysning, eks. årets aftenskole, årets spejderleder, årets kulturforening og lign.

Sagsresumé

Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget har sammen drøftet muligheden for at anerkende de folkeoplysende foreningers indsats og engagement. Folkeoplysningsrådet skal drøfte deres ønsker i forlængelse af dette.


Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsrådet og Kultur- og Idrætsudvalget har sammen drøftet muligheden for at anerkende de folkeoplysende foreningers indsats og engagement. Det kunne være i form af årets spejdergruppe, årets aftenskole, årets frivillig, årets indsats for en særlig gruppe og lign. Idrætsområdet har deres egen idrætsfest, hvor bl.a. deres talenter og medaljetagere anerkendes.


Ud fra mødet med Kultur- og Idrætsudvalget skal Folkeoplysningsrådet drøfte deres ønsker til en anerkendelse af de folkeoplysende foreningers indsats og engagement. Rådet skal drøfte form, indhold og økonomi, og om det kunne foregå på den årlige kulturnat.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at det vil være et positivt tiltag at anerkende de folkeoplysende foreningers indsats og engagement.


Folkeoplysningsrådet kan bruge midler fra deres egen driftspulje og eller fra indsatspuljen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-03-2017

Prisen under børne- og ungdomskorpsene kaldes ”Friluftsprisen”.

Forårskuren finansieres via Folkeoplysningsrådets Indsatspulje.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-01-2017

Folkeoplysningsrådet gennemgik bilaget og godkendte det med bemærkninger. Sagen tages op igen på næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 06-12-2016

Folkeoplysningsrådet ønsker at holde et mindre arrangement på et par timer i maj 2017, med et let traktement, og med anerkendelse af de frivillige på folkeoplysningsrådet. En pris inden for aftenskoleområdet, en for idrætsområdet, en for spejderområdet, en for de andre godkendte foreninger og en for området for selvorganiserede. Det kan enten være hele foreningen, en gruppe eller en enkelt person. Indstillinger fra foreningerne selv. Rådet afsætter 25.000 kr. af deres driftsmidler til arrangementet. Rådet ønsker et konkret oplæg til arrangementet til næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 09-11-2016

Sagen udsættes til næste møde.

Punkt 10 Indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet 2017

Sagsresumé

Drøftelse og beslutning vedr. indsatsområde og indsatspulje under Folkeoplysningsrådet for 2017.

Sagsbeskrivelse:

Folkeoplysningsrådet har tidligere drøftet forskellige muligheder for indsatsområde og indsatspulje, uden en endelig afklaring af anvendelsen af indsatspuljen.

 

I efteråret 2016 er der blevet afsat op til 100.000 kr. til overgangsordningen mellem den gamle Fredericia Ordning og den nye (reviderede) Fredericia Ordning. Derudover er der også blevet afsat midler til digitalisering og tilskud til kurser i Fredericia Idrætslederakademi (FIA). Der resterer ca. 100.000 kr. i puljen i 2016.

 

Følgende kunne være mulige indsatsområder for 2017:

 

 1. Tilflyttere – gratis medlemskab af en forening i et år
 2. Materialepulje som foreninger kan søge tilskud fra
 3. Foredragsrække med fokus på frivillighed
 4. Handicappede
  a.  Tilskud til foreninger der laver aktiviteter for handicappede b.  Undersøgelse af handicappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende aktiviteter
  c.  Temadag om aktiviteter for handicappede med både kommunale- og foreningsrepræsentanter
 1. Tilskud til aktiviteter for særlige målgrupper, f.eks. ADHD, socialt udsatte og handicappede
 2. Frivillig i Fredericia med et arrangement for foreningsfrivillige

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse, og at Folkeoplysningsrådet angiver hvilket indsatsområde, der skal være for 2017, samt nogle kriterier for ansøgning om tilskud fra Indsatspuljen.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-03-2017

Folkeoplysningsrådet drøftede flere emner. Ideen med at give tilskud til foreningsmedlemskaber til tilflyttere sættes i bero. Det blev besluttet, at der skal arbejdes videre med punkt 5 - Tilskud til aktiviteter for særlige målgrupper, f.eks. ADHD, socialt udsatte og handicappede. Der afsættes 50.000 kr. til det samlet set. Der kan løbende søges til puljen.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-01-2017

Folkeoplysningsrådet ønsker at der arbejdes videre med punkt 1. og at der kommer et oplæg om det på næste møde.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 06-12-2016

Sagen udsættes til næste møde.

Punkt 11 Kommende sager til Folkeoplysningsrådet d. 8.3.2017

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Forslag til emner til behandling i Folkeoplysningsrådet fra rådets medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-03-2017

Folkeoplysningsrådet ønsker, at en præcisering vedr. optælling af aktive medlemmer i Fredericia Ordningen tages op.

Punkt 12 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d. 8.3.2017

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Gensidig orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller til gensidig orientering.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-03-2017

Gensidig orientering foretaget.

Feedback