Folkeoplysningsrådet - 24-01-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 24 januar, 2018 - 17:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Godkendelse af dagsordenen.

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 24-01-2018

Godkendt.

Punkt 2 Evaluering af Folkeoplysningsrådets Nytårskur 2018

Sagsresumé

Evaluering af Folkeoplysningsrådets Nytårskur 2018, der blev afholdt d. 10.1.2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Der ønskes en evaluering af Folkeoplysningsrådets Nytårskur 2018, og om det nuværende folkeoplysningsråd vil anbefale, at det kommende folkeoplysningsråd afholder nytårskur i 2019.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 24-01-2018

Generel tilfredshed med arrangementet. Næste år foreslås det, at medlemmerne af Kultur- og Idrætsudvalget også inviteres med. Fin tidsmæssig ramme og fin forplejning og underholdning. Det nuværende folkeoplysningsråd anbefaler, at det også holdes næste år. Datoen for arrangementet var også god.

Punkt 3 Valg af medlemmer til Folkeoplysningsrådet 2018-2022

Sagsresumé

Drøftelse af valgdato i forbindelse med kandidater til det nye folkeoplysningsråd.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet godkendte d. 15.1.2018 indstillingen til sammensætningen og kompetencefordelingsplanen for det nye folkeoplysningsråd (jf. Folkeoplysningslovens § 35 stk. 2.). De tre samråd SIF (Samvirkende Idrætsklubber i Fredericia), BUS (Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd Fredericia) og AIF (Aftenskolerne i Fredericia) skal herefter finde deres kandidater til det nye folkeoplysningsråd. Derudover skal der afholdes et valgmøde for at finde kandidater til at repræsentere Andre Godkendte Foreninger, Handicapforeninger og Selvorganiserede Grupper i det nye råd. For hver af områderne skal der findes en repræsentant samt en stedfortræder. Valgmødet skal være i februar eller marts. Kultur & Idræt foreslår, at der findes en dato sidst i februar.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse, og at der fastsættes en dato for valgmødet sidst i februar.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 24-01-2018

Mødet afholdes onsdag d. 21.2.2018 kl. 19.30.

Punkt 4 Evaluering af kursustilskud 2017 under Fredericia Ordningen

Sagsresumé

Gennemgang og efterfølgende drøftelse af kursustilskud 2017 under Fredericia Ordningen. Det er første gang der udbetales kursustilskud efter den revidere ordning.

 

Sagsbeskrivelse:

Den reviderede Fredericia Ordning trådte i kraft pr.1.1.2017. Det er første gang, at der udbetales kursustilskud efter denne. I den reviderede ordning er reglerne for kursustilskud følgende:

 

a) De første 3.500 kr. af en kursusudgift dækkes med op til 100 %, pr. kursus eller pr. grundmodul i uddannelsesforløb, dog kun for kurser op til 10.000 kr.

b) Kursusudgifter fra 3.500 kr. til 10.000 kr. dækkes med op til 50 % af det resterende inden for rammen.

c) Der gives ikke tilskud til befordring.

d) Der gives kun tilskud til kurser i Danmark.

 

Kursustilskuddet er til foreningernes ledere/trænere af børne- og ungdomshold/grupper, der har været på kursus i løbet af året. Der ydes også tilskud til kurser i bestyrelsesarbejde.

 

I løbet af december søgte de frivillige folkeoplysende foreninger kursustilskud. 40 foreninger søgte tilskud, og der blev samlet set bevilget 809.074 kr. (se bilag). Heraf er der bevilget et par tilskud til kurser over 10.000 kr., fordi de har været en del af en længere uddannelse over flere weekender/moduler. Enkelte af disse kunne formentligt have fået tilskud fra Fredericia Eliteidræt, men her søges løbende og ikke bagud, og Fredericia Eliteidræts pulje var brugt i december.

 

I den reviderede ordning går 70% af tilskudsrammen til forenings- og medlemstilskud (2.096.500 kr.) og 30 % til kursustilskud (898.500 kr.). Rammen til kursustilskud i 2017 har derfor været stor nok.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 24-01-2018

Sagen drøftet.

Punkt 5 Fredericia Judo og Ju-jutsu Klub - ansøgning om kursustilskud til kurser i Tyskland i 2017

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Judo og Ju-jutsu klub søger om kursustilskud til nogle kurser som to af deres instruktører har været på i Tyskland i 2017. Det drejer sig om to kurser a 3.950 kr. samt et par kurser under 1.000 kr. Efter samme beregningsform som kurser i Danmark ville et tilskud være på 9.060 kr.

 

Som begrundelse for ansøgningen nævner foreningen, at deres instruktører ikke har mulighed for at dygtiggøre sig længere i Danmark. De er nødt til at tage til Tyskland for at blive bedre.

 

I den tidligere og nuværende Fredericia Ordning står der eksplicit, at der kun gives tilskud til kurser i Danmark, hvilket også har været gældende praksis.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 24-01-2018

Ansøgningen om kursstilskud til kurser i Tyskland afvises, med henvisning til reglerne om kursustilskud i den gældende ordning.

Punkt 6 FIA Ansøgning om tilskud til brug af sociale medier af frivillige foreningsledere og foreninger

Sagsresumé

Ansøgning fra Fredericia Idrætslederakademi (FIA) om tilskud på 15.000 kr. til kursus i brug af sociale medier til foreningslivet. Sagen indstilles til godkendelse med finansiering via Folkeoplysningsrådets indsatspulje.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Idrætslederakademi (FIA) søger om 15.000 kr. til gennemførelse af et modul for foreningsledere om brug af sociale medier - mere specifikt Facebook.


Det er målet med modulet – dels at skabe opmærksomhed om Facebooks potentiale som et værktøj i hverdagen for klubberne – dels at uddanne de frivillige til at kunne bruge det.

 

Indholdet i modulet består af to elementer. Først en temaaften, hvor frivillige ledere, trænere og andre interesserede kan blive inspireret og få mulighed for at debattere frivilliges brug af de sociale medier.
Dernæst et kursus, hvor de frivillige ledere kan blive klædt på til at implementere Facebook i foreningen(bilag 1 for projektbeskrivelse).

 

Der er tale om en invitation til et samlet foreningsliv – både idræts-, kultur- og fritidsklubber, som kan være med til at skabe relationer på tværs.

 

FIAs ansøgning om 15.000 kr. er målrettet markedsføring af kursusforløbet samt gennemførelse af kursusdelen. En evt. støtte skal således være med til at holde kursusgebyret nede for foreningerne.

De samlede udgifter til kurset forventes at beløbe sig til i alt 30.500 kr. (bilag 1).

 

FIA er i dialog med SIF i forhold til, at de, som paraplyorganisation, er interesseret i at bakke op om forløbet. Da SIF først mødes i februar, har deres bestyrelse ikke taget stilling til invitationen fra FIA om medspil endnu.

 

Ønsker Folkeoplysningsrådet at imødekomme ansøgningen, kan finansiering ske af indsatspuljen (forventet 128.000 kr. i 2018) eller puljen til kursustilskud for 2018 (922.000 kr. i 2018).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Initiativet fra FIA understøtter Kultur- og Idrætsudvalgets politiske målsætning om at gøre det nemmere at være frivillig forening i Fredericia.

 

Ved at udnytte Facebook bedre kan det samtidig føre til, at også borgere oplever at adgangen til foreningslivet bliver gjort lettere og mere overskuelig.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

  • At ansøgningen på de 15.000 kr. imødekommes  
  • At finansiering sker via indsatspuljen.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 24-01-2018

Sagen udsættes med henblik på yderligere oplysninger.

Punkt 7 Kommende sager til Folkeoplysningsrådet d. 24.1.2018

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Forslag til emner til behandling i Folkeoplysningsrådet fra rådets medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 24-01-2018

Ingen.

Punkt 8 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d. 24.1.2018

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Gensidig orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller til gensidig orientering.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 24-01-2018

Gensidig orientering foretaget.

Feedback