Kultur- og Idrætsudvalget - 08-02-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 8 februar, 2017 - 15:30
Hent som fil:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2017

Godkendt.

Punkt 2 Udviklingsplan for 6. julidagene

Sagsresumé

Som opfølgning på Kultur- og Idrætsudvalgets arbejde med at udvikle 6. julidagene til en regional begivenhed, jv. Byrådets Vision 2020, foreligger nu en udviklingsplan bestående af fem projekter. Disse projekter er beskrevet såvel som nye programpunkter i 2017 samt som projekter, der kan udvikles og realiseres over en årrække. Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til, hvilke projekter, der skal realiseres samt finansieringen af disse.

Sagsbeskrivelse:


I juni 2016 afholdt Kultur & Idræt en temadag om fremtidens 6. julidage. I forbindelse med den efterfølgende orientering til Kultur- og Idrætsudvalget på mødet 10.08.16, udbad udvalget sig en tilbagemelding vedr. økonomi som udgangspunkt for det videre arbejde.

I den mellemliggende periode har 5 arbejdsgrupper bestående af en lang række aktører (foreninger, kulturinstitutioner, 6. juli-gruppen m.fl.) udviklet 5 forskellige projektforslag, der tilsammen udgør udviklingsplanen og som skal sigte imod at virkeliggøre ambitionen om at udfolde 6.julidagenes potentiale.

Alle projekterne er planlagt således, at de første bidrag til fornyelse af programmet for 5. og 6. juli vil kunne realiseres allerede i 2017, men disse skal ses som første skridt i en langsigtet plan, hvor projekterne vil kunne udfoldes samlet eller enkeltvist.


I udviklingsplanen er der, ud over en beskrivelse af projekterne, en vurdering af, hvad det vil koste at realisere dem, både på den korte bane (2017) og den lange bane.

 

Projekterne – detaljerede beskrivelser følger som bilag.

 

1. ”I Ryes Fodspor” – levende historieformidling, hvor man kan genopleve de sidste dage og timer inden udfaldet fra Fredericia.

 

2. ”Kartoffelfesten” - en madevent med fødevarer og tilberedningsmetoder fra perioden.

 

3. ”Fredericia i 1849” – der skabes et gademiljø anno 1849 med arbejdende værksteder, optrin og musik omkring Det Bruunske Pakhus.

 

4. ”Mere musik” – kæmpekor og fællessang med fædrelandssange. Folkemusik fra perioden i gader og stræder.

 

5. ”6. juli-stien” – et ambitiøst kunstprojekt, der skal ende med en kunstrute igennem byen med 12 nye kunstværker, der fortæller historien om Landsoldaten.

 

Ressourcer – oversigt over økonomi følger som bilag

De 5 projekter kan igangsættes samlet eller enkeltvist. Der skal finansiering både til ’pilotprojekterne’ i 2017 og til den langsigtede udvikling og afholdelse af arrangementerne.

 

Hvis den samlede udviklingsplan skal udfoldes og ambitionerne formuleret af Kultur- og Idrætsudvalget skal udfoldes vil det kræve, at der tilknyttes en projektleder til projektet til at koordinere og udvikle projekterne samt at søge ekstern finansiering til nogle af projekterne. En sådan projektleder vil naturligt kunne tilknyttes et fremtidigt fæstningscenter.

 

Finansiering af udgifterne til udvikling i 2017 vil kunne ske af udvalgets tilskudskonto.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Udviklingsplanens 5 projektforslag er hver især både realiserbare og ambitiøse. Samtidigt gør det sig gældende, at de fleste kan ’skaleres’ så man kan starte med en mindre event, der løbende kan udvikles og udbygges.

 

I 2017 vil projekterne for relativt lave beløb kunne bidrage til fornyelse af programmet for 5. og 6. juli. Ingen af de foreslåede projekter kan dog realiseres uden tilførsel af den nødvendige økonomi.

 

Hvis det fulde potentiale for udviklingsplanen og for 6. julidagene skal udfoldes, vil det kræve tilførsel af personalemæssige ressourcer (projektleder). 

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

-  at Kultur- og Idrætsudvalget prioriterer imellem de beskrevne projektforslag eller beslutter at udviklingsplanen i sin helhed skal iværksættes.

 

-  at finansiering af de udvalgte projekter sker af udvalgets tilskudskonto.

 

-  at der iværksættes en plan for finansiering af den fremtidige udvikling af 6. julidagene.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2017

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at iværksætte hele udviklingsplanen for 2017, idet særarrangementet i pkt. 5 udgår.

Kurt Halling kunne ikke støtte planens pkt. 5.

Udvalget besluttede at finansieringen sker af udvalgets tilskudskonto og at der iværksættes en plan for finansiering af den fremtidige udvikling af 6. julidagene.

Punkt 3 Flytning af pas/kørekortekspeditioner

Sagsresumé


Forvaltningen anbefaler at udstedelsen af pas og kørekort flyttes fra Borgerservicecentret til Biblioteket, hvilket vil betyde en serviceforbedring for borgere på arbejdsmarkedet, børnefamilier med skolesøgende børn samt byens køreskoler, idet åbningstiderne på biblioteket er væsentlig længere end borgerservicecentrets nuværende.

 

Sagsbeskrivelse:


Kommunerne overtog i 2007 pas og kørekort ekspeditionerne fra politiet. Borgerservicecentret anvender i dag, hvad der svarer til 2,5 årsværk på opgaven, som både vedrører frontekspeditioner samt egentlig sagsbehandling. Det vurderes, at omkring 1 årsværk er dedikeret til løsning af administrative opgaver, mens de resterende årsværk anvendes til frontekspeditioner. I 2015 var antallet af ekspeditioner 15.074, mens det i 2016 har været 17.128. Stigningen, som er på omkring 13% i forhold til 2015, skyldes det indførte legitimationskrav ved grænserne til Tyskland, Norge og Sverige. Se bilag 1 for en specifikation af henvendelser fordelt på måneder.

 

De nuværende åbningstider i Borgerservicecentret er 23 timer ugentligt, hvor bibliotekets åbningstider er 45 timer i vinterhalvåret og 42 timer i sommerperioden. En integration af opgaven i bibliotekets velkomstcenter vil derfor betyde en væsentlig serviceforbedring for de borgere, som er på arbejdsmarkedet samt børnefamilier med skolesøgende børn. De nuværende åbningstider i Borgerservicecentret svarer til Jobcentrets åbningstider, og blev politisk besluttet i forbindelse med vedtagelsen af kanalstrategien i 2012.  Kanalstrategien understøtter ambitionen om, at så mange borgere som muligt anvender de digitale muligheder, men netop pas og kørekort området fraviger fra øvrige fagområder ved, at der er krav om fremmøde.

 

Opgaven omkring udstedelsen af pas og kørekort adskiller sig fra bibliotekets øvrige opgaver ved at være en myndighedsopgave. Det vurderes, at opgaven kan tilføres Velkomstcentrets nuværende opgaver og ved tilførsel af 2,5 årsværk håndteres af det nuværende personale tilknyttet Velkomstcentret.  Det vurderes ligeledes, at en flytning af opgaven vil kunne øge kundepotentialet på biblioteket, og samtidig vil vi i Fredericia Kommune kunne tilbyde en udvidet åbningstid på området uden et samlet øget ressourceforbrug.

 

Byens køreskoler skal i dag selv booke køreprøverne digitalt, men er i kontakt med Borgerservicecentret, når eleverne skal godkendes. Deres mulighed for kontakt med Borgerservicecentret er i dag begrænset til den nuværende åbningstid, og køreskolerne vil opleve en væsentlig serviceforbedring ved en udvidet åbningstid.

 

 

 

Flytningen vil medføre engangsudgift på ca. 200.000 kr. til indretning på biblioteket for at håndtere kunde flowet, mens der ikke vil være udgifter til hardware i form af pasmaskiner og fotostationer, da de er indregnet i en 4 årig koncessionsaftale, som er indgået med leverandøren.

Økonomiske konsekvenser

En engangsudgift på 200.000 kr. til flytning af opgaven, som fordeles ligelig mellem de to fagafdelinger.

Vurdering

Kultur & Idræt og Arbejdsmarked, Borgerservice & Genoptræning vurderer, at en flytning vil medføre en mere fleksibel service over for borgere og kørelærere, og at flytteudgiften kan afholdes inden for eget budget.

Indstillinger

Kultur & Idræt og Arbejdsmarked, Borgerservice & Genoptræning, indstiller, at anbefale overfor Økonomiudvalget,

·  At Pas/kørekort opgaven flyttes fysisk og organisatorisk fra 1. september 2017 fra Borgerservicecentret til Biblioteket

·  At 2 medarbejdere flyttes organisatorisk samt lønbudget til 2,5 medarbejdere overføres fra 1. september 2017.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2017

Anbefales overfor Økonomiudvalget.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 08-02-2017

Godkendt

Punkt 4 Metal Magic 2017 - ansøgning om tilskud

Sagsresumé

Efter ni år i Ungdommens Hus har folkene bag den årlige metalfestival stiftet en forening og ønsker selv at drive festivalen videre i nye fysiske og organisatoriske rammer, første gang i juli 2017. Foreningen søger om tilskud til afholdelse af festivalen.

Sagsbeskrivelse:

Der er de seneste ni år blevet afholdt Metal Magic Festival i Ungdommens Hus. Festivalen præsenterer hardrock- og heavymetalbands og appellerer til et aldersmæssigt bredt publikum fra hele landet og i vid udstrækning også fra udlandet.


Folkene bag festivalen ønsker nu at stå på egne ben og starte forfra uden for rammerne af Ungdommens Hus. Dette er i overensstemmelse med mål og rammer for Ungdommens Hus, der har fungeret som rugekasse for arrangementet. Når festivalen flytter ’hjemmefra’ bliver der frigjort ressourcer til at igangsætte nye initiativer i huset.

 

Der er etableret en forening, ”Metal Magic” (vedtægter vedlagt som bilag) og der arbejdes med en ny placering, der giver mulighed for, at festivalen kan vokse, både i størrelse og indholdsmæssige ambitioner. Foreningen Metal Magic er ansvarlig for al planlægning, booking, koordinering med samarbejdspartnere samt for den økonomiske planlægning.


Festivalen engagerer ca. 200 frivillige, der er forudsætningen for afviklingen. Festivalens frivillige har vist sig at være meget loyale, hvilket sikrer kontinuitet og stabilitet.


Der indgås aftaler med lokale restauratører og overnatningssteder om samarbejde i forbindelse med festivalen, ligesom arrangørerne er i dialog med naboerne i området om arrangementets afholdelse.


Foreningen Metal Magic har fremsendt to ansøgninger til Kultur- og Idrætsudvalget; en ansøgning om støtte til etableringsudgifter (70.000) (engangsinvesteringer) og en ansøgning om støtte til afvikling af selve festivalen i 2017 (100.000). Begge ansøgninger inkl. budgetter er vedlagt som bilag.


Metal Magic har opnået støtte fra Trekantområdets udviklingspulje på 50.000 til afholdelse af festivalen i 2017.


Ansøgningen om tilskud til etableringsudgifter omfatter bl.a. klargøring af et areal i Taulov til festivalbrug. Efter ansøgningens indsendelse er planerne om at afholde festivalen i Taulov blevet forladt, hvorfor der ikke bliver tale om etableringsudgifter. Der arbejdes i øjeblikket med en alternativ placering.

 

Ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at imødekomme ansøgningerne kan finansiering ske af udvalgets tilskudspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ansøgning om tilskud til Metal Magic Festival 2017:

Folkene bag foreningen har flere års erfaring med at opbygge en festival, en god kontakt til musikmiljøet inden for genren samt en stor gruppe aktive frivillige. Ønsket om at flytte festivalen til nye rammer og stå på egne ben åbner mulighed for, at den kan vokse, udvikle sig og etablere flere partnerskaber. Endvidere vil festivalen bidrage til billedet af Fredericia som en kommune med et bredt og aktivt musikliv.

 

Ansøgning om tilskud til etableringsudgifter:

Eftersom placeringen af festivalen er ændret i forhold til den indsendte ansøgning, er der ikke baggrund for at yde støtte til etableringsudgifter.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

-  at ansøgningen om tilskud til afholdelse af festivalen 2017 tildeles et tilskud på kr. 50.000.

 

-  at ansøgningen om tilskud til etableringsudgifter meddeles afslag.

-  at finansiering sker af udvalgets tilskudspulje.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2017

Godkendt.

Punkt 5 Fredericia Kajakklub - ansøgning om tilskud til renovering/ny bro

Sagsresumé

Fredericia Kajakklub har fremsendt en ansøgning om tilskud til udskiftning/ny bro på knap 100.000 kr. inkl. moms.

Sagsbeskrivelse:
Fredericia Kajakklub søger om tilskud til udskiftning/ny bro, fordi deres gamle bro blev ødelagt af en storm i efteråret 2016. Den yderste del af broen er væk. Klubben har indhentet to tilbud på udskiftningen, som indeholder nedtagning af den gamle bro og opsætning af den nye. Det ene tilbud er på 94.375 kr. og det andet er på 264.000 kr.

Fredericia Kajakklub havde pr. 1.12.2016 203 medlemmer, hvoraf 26 var under 25 år.

Fredericia Kajakklubs seneste godkendte årsregnskab er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at der er et behov for udskiftning af broen, men at den samlede pris på broen udgør en stor del af den samlede pulje så tidligt på året. Fredericia Kajakklub kan godt finansiere en del af beløbet selv.

 

Et muligt tilskud til Fredericia Kajakklub kan tages under området ’tilskud til udendørs idrætsanlæg’. I 2017 er der 127.000 kr. på dette område. 

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller,

  1. At der bevilges et tilskud til Fredericia Kajakklubs nye bro på 65% af det ansøgte beløb på det billigste tilbud på 94.375 kr., hvilket svarer til 61.343,75 kr.
  2. At tilskuddet finansieres af området ’tilskud til udendørs idrætsanlæg’. 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2017

Godkendt.

Punkt 6 Danmarks Fæstningscenter

Sagsresumé

Sagsresumé:

Prospekt for Danmarks Fæstningscenter, der erstatter det nuværende museumsvæsen, blev forelagt byrådet den 5. december 2016. Med sagen indstilles at prospektet anvendes som grundlag for arbejdet med at realisere visionen og i den forbindelse at byrådet tilkendegiver at være villig til at prioritere de nødvendige resurser til at drifte et nyt Fæstningscenter.

Sagsbeskrivelse:


Fredericia Byråd foranledigede januar 2016 en beskrivelse af indholdet og funktion af et kommende fæstningscenter. Arbejdet, der blev udført i et samarbejde mellem Landskomitéen til Renovering af Fredericia Vold og Fredericia Kommune, blev præsenteret for Fredericia byråd i december 2016.

Prospektet indeholder forslag til indhold, formidlingsmetoder, forskningsfelter og drift. Et kommende fæstningscenter skal erstatte det nuværende museumsvæsen og skal etableres for fondsmidler.

Virkeliggørelsen af Danmarks Fæstningscenter er nu inde i den fase, hvor driftsøkonomi og en handleplan for det videre arbejde skal besluttes, for at arbejdet med at rejse anlægsmidler kan gå i gang.

1)  Beregninger af de afledte økonomiske konsekvenser viser, at et kommende fæstningscenter vil have en kommunal meromkostning på 1.250.000 i forhold til det nuværende budget (se bilag).

2)  En handleplan for det videre arbejde med at realisere planerne om Danmarks Fæstningscenter forudsætter en organisation, der kan løse blandt andet følgende opgaver: kontakt til fonde, kommunikation om projektet, detailprojektering af udstillinger osv. Organisationen kunne forankres i Landskomitéen til Renovering af Fredericia Vold og Fredericia Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Med henblik på at realisere projektet skal byrådet være indstillet på at prioritere ekstra driftsmidler på 1,25 millioner kroner til formålet.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller at Kultur og Idrætsudvalget anbefaler Byrådet

 

  • at det i december 2016 præsenterede prospekt danner grundlaget for det videre arbejde med at realisere Danmarks Fæstningscenter

 

  • at byrådet tilkendegiver at ville drifte Fæstningscenteret samt prioriterer ekstra 1,25 millioner kroner til formålet i forbindelse med en realisering af projektet.

 

  • at der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter for Landskomitéen til Renovering af Fredericia Vold og Fredericia Kommune, der skal arbejde med fundraising og den videre realisering af projektet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2017

Anbefales.

Punkt 7 Prækvalifikation til ny helhedsplan for Sønder- og Korskærparken i perioden 2018-22

Sagsresumé

Med sagen anbefales Byrådet i samarbejde med Sønderparken og Korskærparken at fremsende en ansøgning om prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2018-22. Sekretariatet for helhedsplanen har udarbejdet et forslag til ansøgning som forelægges samtlige udvalg til orientering og drøftelse. På baggrund af udvalgenes drøftelser forelægges sagen til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

 

Sagsbeskrivelse:

Den nuværende helhedsplan, og samarbejdet mellem boligforeninger, borgere, virksomheder, interessentgrupper, uddannelsesinstitutioner, foreninger og flere forskellige fagafdelinger og politikere, løber i perioden 2014-17.

 

I den periode er det fysiske udtryk i området ændret, beboerdemokrati og beboeraktiviteter er udviklet, og der er igangsat en række initiativer inden for sundhed, beskæftigelse, børn og familie, fritid og foreninger samt skoleområdet.

 

Det har alt sammen været medvirkende til at udvikle områder, og har gjort Sønder og Korskær parkerne til et mere attraktivt boligområde, hvor beboersammensætningen har ændret sig blandt de 4.300 mennesker, der beboer de to boligområder. Det har derudover været medvirkende til, at Sønderparken ikke længere optræder på den såkaldte ”ghettoliste”.

 

Fredericia Kommune skal politisk beslutte, hvorvidt der skal indgives ansøgning om prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2018-22. Ansøgning om prækvalifikation skal indgives til marts 2017.

 

I det nye udbud til nye helhedsplaner er der krav om en mere professionel organisation til ledelse af helhedsplansarbejdet og temaerne er:

 

  1. Tryghed og trivsel
  2. Kriminalpræventiv indsats
  3. Uddannelse og beskæftigelse
  4. Forebyggelse og forældreansvar

 

Det vedlagte udkast til ansøgning til ny prækvalifikation, er udarbejdet af sekretariatet for helhedsplanen. Den tager afsæt i et særligt fokus på de problemstillinger, hvor områderne markant adskiller sig fra resten af Fredericia Kommune. Samtidig skal der fortsat være fokus på en forebyggende indsats, som tager afsæt i den positive udvikling, der ses, og som har vist sig henover den seneste 4-årige periode i de to boligområder.

 

Sagen foreligges samtlige fagudvalg, hvor der lægges op til en drøftelse af det enkelte fagområdes interesse i sagen, den konkrete ansøgning og eventuelle anbefalinger til temaer, problemstillinger og indsatser.

 

På baggrund af udvalgenes drøftelser tilrettes sagen og fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på beslutning om deltagelse i prækvalifikationen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomi knyttet til sagen i det den drejer sig om prækvalifikation til en endelig ansøgning i efteråret 2017. Det forventes at kommunen skal bidrage til indsatsen som i dag. Det vil sige med prioritering af resurser, som allerede er en del af de almindelige driftsbudgetter.

Vurdering

Med udgangspunkt i hidtidige initiativer i indeværende periode, vurderer fagafdelingerne, at der er sket meget positivt i Sønder og Korskær parkerne. En ansøgningsrunde til en ny 4-årig periode er samtidig også en anledning til, at revurdere hvilke strategier og indsatser, der bør prioriteres for at imødegå målsætningerne.

Indstillinger

Arbejdsmarked, Borgerservice og Genoptræning indstiller,

 

  1. at udvalgene drøfter ansøgningen til prækvalifikation med særligt fokus på udvalgets ansvarsområde.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2017

Sagen drøftet.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 08-02-2017

Drøftet.

Beslutning i By- og Planudvalget den 08-02-2017

Drøftet.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 08-02-2017

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har drøftet sagen og anbefaler Byrådet at godkende ansøgningen til prækvalificering.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-02-2017

Drøftet.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 06-02-2017

Drøftet. Udvalget anbefaler godkendelse, når sagen er drøftet i de stående udvalg.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-02-2017

Drøftet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2017

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Byrådet at godkende ansøgningen til prækvalificering.

Punkt 8 Orientering (Lukket)

Feedback