Kultur- og Idrætsudvalget - 15-05-2017

Referat
Dato:
Mandag, 15 maj, 2017 - 17:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 19 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 15-05-2017

Godkendt.

Punkt 20 Et grønt lærings- og oplevelseshus i Madsbyparken

Sagsresumé

Administrationen har udarbejdet et udkast til prospekt for et ”Grønt Hus” i Madsby Parken, jf. budgetforlig 2017. Prospektet beskriver et muligt projekt, der vurderes både at kunne imødekomme den tilstræbte opgradering af folkeskolernes undervisning inden for naturfagene og brande Fredericia yderligere i forhold til bosætning og turisme. Prospektet præsenteres på det fælles udvalgsmøde.

 

Sagsbeskrivelse:

Af budgetforligsteksten vedrørende Budget 2017 fremgår, at der skal

 

”…. arbejdes for et "Grønt Hus" i Madsby Parken. Et leg, lærings- og oplevelseshus, hvor naturvejledning, bæredygtighed og miljøansvarlig adfærd sættes i fokus. Huset skal understøtte byrådets vision og bæredygtighedsstrategien og bygge på formidlingserfaringerne fra "Det Grønne Rum". Huset tænkes som et tværfagligt samarbejde mellem relevante forvaltninger (Børn & Unge, Kultur & Idræt, Miljø, Affald & Genbrug m.fl.) og eksterne aktører - f.eks. Fredericia Spildevand og områdets forsynings- og energiselskaber. Skolerne opfordres til at anvende huset til en opgradering inden for naturfagene.”

 

Udmøntningen af denne opgave blev drøftet den 5. januar 2017 mellem formandskaberne for Børn- og Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Miljø- og Teknikudvalget. På baggrund af denne drøftelse har administrationen arbejdet med at beskrive et muligt projekt og at tilvejebringe et prospekt, der kan danne baggrund for en politisk beslutning i de tre udvalg om det videre arbejde, herunder for eventuelle ansøgninger til fonde mv. om ekstern finansiering af dele af projektet.

 

Der er nu udarbejdet et udkast til et prospekt, der præsenteres på det fælles udvalgsmøde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det foreliggende bud på et lærings- og oplevelseshus i Madsbyparken vurderes både at kunne danne grundlaget for den ønskede opgradering af fagligheden i skolerne og at kunne skabe en attraktion, der kan bidrage til at øge kendskabet til Fredericia og gøre kommunen mere attraktiv i forhold til bosætning og turisme.

 

Det vurderes at være optimalt med en placering tæt ved Madsby Legepark, hvor der årligt kommer mere end 300.000 besøgende i den relevante målgruppe. Dette vil give en stor grad af synlighed og endvidere et stort omfang af gratis reklame fra start. Madsby Legepark, Madsbyparken som helhed og et lærings- og oplevelseshus vurderes at kunne få en god synergi og skabe merværdi til hinanden.

Indstillinger

Børn & Unge, Kultur & Idræt og Teknik & Miljø indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 15-05-2017

Sagen drøftet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 15-05-2017

Sagen drøftet.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 15-05-2017

Sagen drøftet.

Feedback