Kultur- og Idrætsudvalget - 29-03-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 29 marts, 2017 - 15:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 9 Besøg på Fredericia Bibliotek

Sagsresumé

Mødet holdes på Fredericia bibliotek, Jytte Bræmer giver en status på bibliotekets strategi og dens betydning for bibliotekets arbejde. Christoffer Riis Svendsen giver en analyse af midtbyens arenaer.

Indstillinger

Ingen

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-03-2017

Orienteringen taget til efterretning.

BilagStørrelse
biblioteksstrategi_2015-2018.pdf.pdf686.21 KB

Punkt 10 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé




Sagsbeskrivelse:




Indstillinger

Indstilles til godkendelse

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-03-2017

Godkendt.

Punkt 11 Regnskab 2016 og Spar/Lån 2016 - 2017, Kultur og Idrætsudvalget

Sagsresumé

Kultur & Idrætsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2016 samt Spar/Lån for 2016 - 2017.

 

Sagsbeskrivelse:

Regnskabsresultat for 2016 på Kultur- og Idrætsudvalget udviser et resultat på -7,163 mio. kr.

Regnskabsresultat for 2016 inkl. Spar/lån:

Mio. kr.

Regnskab 2016

Korrigeret budget

Rest

Spar/lån

Afvigelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviceudgifter:

 

 

 

 

Kultur og idræt

101,353

103,814

2.461

-2,461

0

 

 

 

 

 

 

Drift i alt

101,353

103,814

2,461

-2,461

0

 

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

13,714 

18,416

4,702

-4,702

0

 

 

 

 

 

Total

115,067

122,230

7,163

-7,163

0

+ = udgift / lån af næste år (underskud),

 - = indtægt / opsparing (overskud)

 

 

Regnskab 2016

Kultur- og idrætsinstitutionerne har sammenlagt et merforbrug på 0,011 mio. kr. mod et mindreforbrug i 2015 på 1,100 mio. kr. Tidligere års opsparing er bla. blevet brugt til renovering af børnebiblioteket. Depotgården har øget sin opsparing til 0,774 mio. kr. og vil i 2017 påbegynde opførelse af en ny Cafe. Museerne har modsat et merforbrug på 0,787 mio. kr. der til dels skyldes en stor udgift til indvendig renovering af Kringsminde. FIC har nedskrevet sit underskud fra 2015 på 1,004 mio. kr. med 0,623 mio. kr.

Tilskudspuljer til kultur,- og idrætsaktiviteter resulterer i et mindreforbrug på. 2,471 mio. kr. mod 4,200 mio. kr. i 2015. Resultatet fordeler sig på følgende områder: På folkeoplysning og fritidsaktiviteter er der et overskud på i alt 1,870 mio. kr. Fra Puljer til kultur- og idrætsaktiviteter er der et overskud på i alt 1,596 mio. kr., mens der er et underskud på budgettet, ”tilskud til Fredericia Teater” på 1,007 mio. kr.

 

Spar/lån

 

På Serviceudgifter søges der overført 2,461 mio. kr. til 2017. En stor del af midlerne jf. afsnittet om spar/lån er allerede disponeret. Til folkeoplysning og fritidsaktiviteter er der disponeret lovbestemte overførsler på 0,646 mio. kr. Desuden er der disponeret 0,375 mio. kr. af dette års overskud til kompensation vedr. ændring af Fredericia-ordningen der starter i 2017. Til Det Brunske Pakhus er der afsat 0,200 mio. kr. til inventar, og 0,300 mio. kr til driftsudgifter. Til Tøjhuset er der afsat ekstra 0,400 mio. kr. til daglig drift. 

På Anlæg søges der om overførsel af 4,702 mio. kr. Det drejer sig om ikke afsluttede anlægsprojekter samt puljer, der løber mellem årene.

 

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Specifikation af Spar / Lån 2016 – 2017, Kultur- og Idrætsudvalget”

 

Afvigelse

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

 

Kultur og Idræt har ikke overskydende beløb.

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio.kr.

 

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2016:

 

Renovering af tage på Erritsø- og Bøgeskovhallen – i alt 2,484 mio. kr.

 

Multiarene i Erritsø, Kunstgrænsbane – i alt 2,075 mio. kr.

 

Klubhus EGIF Fodbold, medfinansiering - i alt 2,490 mio. kr.

 

Alle anlæg er afsluttet uden overskridelse af anlægsbevillingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Økonomi & Personale og Kultur & Idræt har gennemgået regnskabsresultatet.

På Kultur,- og Idrætsinstitutionerne er der generelt balance, dog er der hos Museerne indgået en aftale om en 2-årig afvikling af årets merforbrug. 

Overskuddet på tilskudspuljer til kultur- og idrætsaktiviteter er samlet set mindre end sidste år, så der har i løbet af 2016 været et forbrug af tidligere opsparede midler, sammen med, at der ved regnskabsafslutning 2015 blev overført 1,000 mio. kr. til investeringspuljen.

Indstillinger

Kultur og Idræt indstiller:

1.  At regnskab 2016 og Spar/Lån godkendes som beskrevet i sagen

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-03-2017

Godkendt.

Punkt 12 Åbne jyske mesterskaber i gadefodbold 2017

Sagsresumé

OMBOLD, som er en nonprofit organisation, ansøger om et økonomisk tilskud på 10.000 kr. til afviklingen af åbne jyske mesterskaber i gadefodbold for hjemløse og udsatte. Det indstilles, at udvalget bevilger 10.000 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

OMBOLD ansøger om et økonomisk tilskud på 10.000 kr. til afviklingen af arrangementet, der planlægges gennemført på Axeltorv i Fredericia den 15. juni. Det samlede budget udgør 20.000 kr., som anvendes til transport af baner til Fredericia, dommerhonorar samt pokaler og medaljer til alle spillere, hvor der vil blive indgraveret mesterskab samt sted for afholdelse. Den resterende del af budgettet rejser OMBOLD via funding og sponsorer.

Hvert år arrangerer OMBOLD minimum otte landsdækkende stævner og mesterskaber i gadefodbold, hvor gennemsnitlig ca. 150 udsatte og hjemløse fra hele landet deltager pr. stævne. Det åbne jyske mesterskab (JM) er et af dem.

Målgruppen er hjemløse og udsatte, primært med tilknytning til landets væresteder, misbrugscentre og herberger.

Det åbne jyske mesterskab vil blive afviklet over en dag på to mobile baner – opstillet til lejligheden.

 

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det vurderes, at arrangementet er et godt supplement til Kultur- Idræts- og Fritidspolitikkens ønske om at øge fællesskab og frivillighed.

Endvidere, at mødet omkring fodbold både vil skabe grundlag for fællesskab på banen og blandt tilskuere og frivillige, som forventes at bakke op om stævnet. 

OMBOLD har gode erfaringer med, at der mobiliseres frivillige på selve dagen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller,

 

 • at udvalget imødekommer ansøgningen med 10.000 kr.
 • at finansiering sker via udvalgets tilskudspulje

Bilag

Bilag 1: Det åbne jyske mesterskab i Gadefodbold for hjemløse og udsatte

Bilag 2: Budget JM 2017

Link: www.ombold.dk

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-03-2017

Godkendt.

Punkt 13 Fredericia Triatlon Team ansøgning nordisk mesterskab

Sagsresumé

 

Fredericia Triatlon Team søger om 20.000 kr. til gennemførelse af Nordisk Mesterskab og DM, som afvikles i forbindelse med Fredericia City Triatlon 2-3. september. Det indstilles, at udvalget bevilger beløbet.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Triatlon Team ansøger Kultur & Idrætsudvalget om 20.000 kr. til gennemførelse af Nordisk Mesterskab i triatlon samt afvikling af DM serien i triathlon, der finder sted som en del af Fredericia City Triatlon 2017. Klubben søger samtidig Økonomiudvalget om 45.000 kr. til markedsføring af konkurrencerne.

 

Nordisk Mesterskab og afvikling af den nationale DM serie er hidtil afviklet som et særskilt elitestævne i 2015 og 2016 i et samarbejde mellem Fredericia Triatlon Team og Dansk Triatlon Forbund.


I forbindelse med udviklingen af Fredericia City Triatlon er det blevet besluttet, at gøre det nordiske mesterskab og DM triatlon serien til en del af det samlede set up. Dog med den positive tilføjelse, at det nu bliver ”finaleetapen, ” i DM serien, der placeres i Fredericia, hvor det tidligere har været indledende runder.

 

Økonomiske betragtninger

I forbindelse med udviklingen af et set up for Fredericia Triathlon City, blev det i efteråret 2016 besluttet at de to triatlon stævner skulle samles i et fælles stævne. Dermed favner Fredericia City Triatlon 2017 både Challenge Fredericia, DM triatlon serien samt Nordisk Mesterskab.


Da DM og Nordisk Mesterskab ligger uden for Challenge regi og således ikke er prioriteret i kommunens økonomiske satsning på Fredericia Triatlon City søger Fredericia Triatlon Team tilskud til gennemførelse af DM serien samt Nordisk Mesterskab.

 

Ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

 

Ansøgningen understøtter kultur- idræts- og fritidspolitikkens indsatsområde, der har fokus på talentudvikling og kreative vækstmiljøer ved at stille rammer og en platform til rådighed for at lokale talenter kan udfolde deres potentiale i en international sportslig sammenhæng.

 

Eventen understøtter også de politiske ambitioner om at udvikle et attraktivt byliv ved at gøre byrummet til en arena – et showroom for foreningernes aktiviteter – i det her tilfælde Fredericia Triatlon Team.

 

 

Sport

Såvel DM serien og det nordiske mesterskab er med til at tiltrække flere nationale og internationale atleter til Fredericia i forbindelse med Fredericia City Triatlon.
Det sportslige set up gør det muligt for flere atleter at deltage på begge ”løbsdage.”

 

 

Økonomi
Det ansøgte beløb er medtaget i det samlede budget for afviklingen af Fredericia City Triathlon 2017

 

Fredericia Triathlon Team kom ud af sidste års arrangement med et underskud på 49.000 kr.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller,

 

 • at Kultur & Idrætsudvalget støtter eventen med 20.000 kr.
 • at finansiering sker af udvalgets tilskudspulje

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-03-2017

Godkendt.

Punkt 14 Fredericia Jazzklub, ansøgning om støtte

Sagsresumé

 

 

Fredericia Jazzklub søger om tilskud eller underskudsdækning for 6. Juli Jazz og Blues Festival 2017. Det indstilles at klubben bevilges en underskudsgaranti på årets festival på 10.000 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

 

På baggrund af et underskud på ca. 45.000 på 6. Juli Jazz og Blues Festival 2016 og foreningens ønske om at udvikle dette års festival søger Fredericia Jazzklub om tilskud eller underskudsgaranti for at mindske risikoen for underskud igen.

 

Foreningen har fremsendt regnskab for 2016, hvoraf fremgår, at foreningen har en egenkapital på 114.000 kr. Der er ligeledes fremsendt budget for 2017, der forventes at balancere.

 

Underskuddet i 2016 forklares med dårligt vejr og at festivalen var flyttet fra de velkendte rammer i og omkring Det Bruunske Pakhus til nye omgivelser på og ved J. B. Nielsens Plads.

 

Foreningen har et ønske om at udvikle festivalen ved blandt andet at indrette en festivalgade i Gothersgade på strækningen mellem Fynsgade og Oldenborggade.

 

Fredericia Jazzklub modtager et årligt tilskud fra Kultur- og Idrætsudvalget på ca. 100.000 kr.

 

Kultur – og Idrætsudvalget bevilgede på sit møde den 8. februar 180.000 til udvikling af arrangementer i forbindelse med 6.julidagene i 2017. Heri er ikke omfattet udvikling af 6. juli Jazz og Blues Festival, men det vil være oplagt, at man på længere sigt samarbejder om udvikling af blandt andet rammerne for de musikalske tiltag.

 

Ønsker Kultur- og Idrætsudvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudskonto.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

6. Juli Jazz og Blues Festival er med til at understøtte Kultur-, idræts- og fritidspolitikkens mål om et attraktivt byliv, ligesom aktiviteterne er med til at fastholde et aktivt foreningsliv med deltagelse af mange frivillige. Klubbens ønsker om at udvikle festivalen med en festivalgade er et bidrag til det samlede tilbud i forbindelse med 6. julidagene.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller,

 

 • at ansøgningen imødekommes med en underskudsgaranti på 10.000 kr.
 • at finansiering sker af udvalgets tilskudskonto

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-03-2017

Godkendt.

Punkt 15 6. juligarden, ansøgning om tilskud til garderfestival 2017

Sagsresumé

 

6. juligarden søger om 20.000 kr. i tilskud til årets garderfestival 19.-21. maj, hvilket indstilles til udvalgets godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

 

6. juligarden afholder garderfestival i Fredericia den 19.-21- maj. Gardere fra hele landet med i alt 350 medvirkende musicerer og optræder lørdag i indre by på Rådhuspladsen og Axeltorv. 6. juligarden søger om tilskud på 20.000 til festivalen.

Søndag gives koncert på byens plejehjem og i den forbindelse er der fremsendt ansøgning til Social- og Omsorgsudvalget om tilskud på 15.000 kr.

 

6. juligarden har modtaget tilskud til de foregående års festivaler.

 

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kan finansiering ske af udvalgets tilskudspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at afholdelse af garderfestival er med til at støtte Kultur-, idræts- og fritidspolitikkens mål om et attraktivt byliv, hvor åbne arrangementer præger bybilledet, ligesom målene om kreative vækstmiljøer og øget fællesskab og frivillighed også er relevante.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller,

 

 • at udvalget imødekommer ansøgningen på 20.000
 • at finansiering sker af udvalgets tilskudspulje

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-03-2017

Godkendt.

Punkt 16 Fredericia Frimærkeklub, ansøgning om tilskud til udstilling 2018

Sagsresumé

 

Fredericia Frimærkeklub ansøger om tilskud til afholdelse af klubudstilling i 2018. Det indstilles, at udvalget imødekommer ansøgningen med 10.000 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Frimærkeklub arbejder på at kunne fejre sit 100-års-jubilæum med en national udstilling i 2021. På vejen hertil ønsker klubben at afholde to lokale klubudstillinger, den første i 2018. Klubben, der oplever en øget medlemstilgang, vil afvikle arrangementet i Elbo-Hallen. Klubben har fremsendt budget over arrangementet, der angiver et underskud på 29.700. Klubben søger et ikke nærmere fastsat beløb i støtte.

 

Af budgettet fremgår en række udgifter, f.eks. transport og forplejning mv., som Kultur- og Idrætsudvalget ikke har tradition for at støtte. Budgettet indeholder en lejeudgift på 20.700 kr.

 

Fredericia Frimærkeklub modtog i 2016 en underskudgaranti på 10.000 i forbindelse med en klubudstilling.

 

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen kunne det ske ved et tilskud til leje af Elbo-Hallen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

 

Afvikling af frimærkeudstilling bidrager til Kultur-, idræts- fritidspolitikkens mål om øget fællesskab og frivillighed og fastholder et varieret og mangfoldigt foreningsliv.

 

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Frimærkeklub er i en positiv udvikling, hvor afholdelse af større arrangementer kan være med til at fastholde denne og udvikle klublivet. Imidlertid er det vigtigt at ambitionen for klubudviklingen frem til 2021 er afstemt i forhold til klubbens økonomiske formåen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

 • at udvalget imødekommer ansøgningen med 10.000 kr. til leje af Elbo-Hallen
 • at finansiering sker af udvalgets tilskudskonto

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-03-2017

Godkendt.

Punkt 17 FFFIF - ansøgning om tilskud til pålagt udskiftning af våbenskabe

Sagsresumé

Fredericia Fag- og Firma- Idrætsforbund (FFFIF) søger om ekstraordinært lokaletilskud på 11.625 kr. til udskiftning af våbenskabe som klubben har i Fredericia Idrætscenter. Udskiftningen er pålagt af politiet. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes efter gældende præcedens for regulering efter antal medlemmer over 25 år. Det giver et beløb på 1.743 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

FFFIF søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af deres våbenskabe i Fredericia Idrætscenter. Foreningen har fået et påbud af politiet om at udskifte dem inden for to måneder. Foreningen har derfor bestilt nye våbenskabe. Udgiften er i alt på 15.500 kr. inkl. moms. (bilag 1 og 2). Foreningen modtager lokaletilskud til deres klubhus.

 

I 2016 havde FFFIF 1985 medlemmer, hvoraf 1642 var over 25 år, og ikke i bestyrelsen eller trænere. Det svarer til at 82,70% var over 25 år.

 

Foreningen forventer at have et underskud i 2016 på ca. 30.-35.000 kr. pga. et stort underskud på deres nye event ”Extreme Mandehørm”.  I 2015 havde foreningen et overskud på 21.034 kr. og en egenkapital på 2.625.491 kr. (bilag 3).

 

FFFIF foreslår en egenfinansiering på 25% og et tilskud til skabene på 75% - svarende til 11.625 kr. 

 

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til FFFIF til udskiftning af deres våbenskabe. Tilskuddet kan være på op til 65 % af udgifterne på 15.500 kr., svarende til 10.075 kr. Der er præcedens for, at tilskuddet reduceres med antallet af medlemmer over 25 år (som ved ordinært lokaletilskud). Det svarer til en reduktion på 82,70 % og efterfølgende 65 % af dette beløb. Det giver et tilskud på 1.743 kr.

 

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at

 

 • FFFIF bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på op til 1.743 kr. til udskiftning af våbenskabe. 
 • Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-03-2017

Godkendt.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 08-03-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 18 Orientering

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Indstillinger

Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden

 

 

 

Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmer

 

 

 

Orientering og spørgsmål fra afdelingerne

 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 29-03-2017

Ingen emner til drøftelse.

Feedback