Kultur- og Idrætsudvalget - 31-05-2018

Referat
Dato:
Torsdag, 31 maj, 2018 - 15:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 25 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Godkendt.

Punkt 26 Fredericias sundhedsprofil 2017 og WHO Healthy City

Sagsresumé

Sundhedsudvalget ønsker at sætte fokus på sundhed på tværs af udvalg. I forbindelse med offentliggørelsen af Fredericia Kommunes resultater fra den nationale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?”, vil Kultur- og Idrætsudvalget blive præsenteret for resultaterne herfra og Fredericia som WHO Healthy City.

 

Strategisk sundhedskonsulent Michela Jørgensen deltager under dette punkt.

 

Sagsbeskrivelse:

Den 7. marts 2018 blev Fredericia Kommunes resultater fra den tredje nationale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” offentliggjort. Undersøgelsen har til formål at kortlægge borgernes sundhed, sygelighed og sundhedsvaner. Sundhedsprofilen 2017 giver således vigtig viden om fredericianernes nuværende sundhedstilstand og den adfærd, som påvirker deres fysiske såvel som mentale sundhed.

Sundhedsudvalget har valgt at prioritere følgende indsatsområder:

 • Mental sundhed og ensomhed
 • Rygning (med særligt fokus på børn og unge)
 • Fysisk (in)aktivitet, samt overvægt og kost

 

Sundhedsudvalget ønsker at arbejde med sundhed på tværs af alle udvalg, og har derfor besluttet, at alle udvalg bliver præsenteret for resultaterne fra sundhedsprofilen.

Derudover er Fredericia Kommune i 2018 blevet medlem af WHO Healthy City Network. Udvalget vil få en kort præsentation af netværket og Fredericia Kommune som WHO Healthy City.

 

Strategisk sundhedskonsulent Michela Jørgensen deltager under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at:

 1. Kultur- og Idrætsudvalget drøfter, hvordan de fremadrettet kan være med til at arbejde med de udvalgte indsatsområder.

Bilag

Ingen

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Sagen drøftet.

Punkt 27 Digital formidling af Den historiske Miniby

Sagsresumé

Den Historiske Miniby fremsender beskrivelse af et planlagt digitalt formidlingsprojekt, Den Levende Miniby. Projektet fremlægges for Kultur- og Idrætsudvalget på mødet, og der ønskes en tilkendegivelse af, hvorvidt udvalget er indstillet på at støtte projektet i fremtiden. Sagen indstilles til drøftelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Baggrund

Som et led i bestræbelserne på at øge besøgstallet i Minibyen og at nå ud til flere og større målgrupper, herunder skoler, familier og turister, ønsker Minibyen at lægge større vægt på den digitale formidling i fremtiden. Den digitale formidling ses som et supplement til den traditionelle formidling med personlige guides fra Danske Seniorer.

 

Projektet
Der arbejdes på et digitalt formidlingsprojekt, der skal have fokus på perioden op til udfaldet d. 6. juli 1849 og som skal vise hverdagslivet og de udfordringer byen havde under belejringen.

 

Der arbejdes med ’augmented reality’ (AR), en formidlingsform, der hyppigt anvendes i historisk formidling, hvor publikum igennem en specialdesignet kikkert kan opleve steder i en historisk iscenesættelse. De besøgende kan f.eks. opleve hverdagslivet i 1849 og blive ledt igennem en interaktiv fortælling.

 

På længere sigt vil det udarbejdede materiale kunne oversættes til andre sprog, og dermed blive et tilbud til udenlandske turister. Der sigtes i tidsplanen efter, at den nye formidling kan implementeres i april 2019.

 

Minibyen er i gang med en undersøgelse af behov og ønsker blandt skoler og andre kommende gæster, og det er ambitionen at øge det årlige besøgstal betragteligt med det nye tiltag.

 

Det forudsættes, at man med det nye tiltag kan hæve entréen til Minibyen med 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Det skal være gratis at benytte de digitale tilbud.

 

Økonomi
Der er indhentet tilbud fra to leverandører og det valgte tilbud andrager kr. 520.000. Det er intentionen, at der skal skaffes ekstern finansiering til en del af dette beløb via fonde og sponsorater. Der foreligger ikke et budget for projektet.

 

Minibyen beder om Kultur- og Idrætsudvalgets tilkendegivelse af, hvorvidt det ser positivt på projektet med henblik på evt. fremtidig økonomisk støtte.

 

Der er ikke ansøgt om et specifikt beløb.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer

 

 • At projektet vil kunne bidrage til at udvikle Den Historiske Miniby og løfte den historiske formidling.
 • At projektet, hvis det realiseres i den beskrevne skala, giver Minibyen mulighed for at nå et større publikum.
 • At Den Historiske Miniby skal kunne redegøre for, hvordan det sikres, at den historiefaglige kvalitet er på et højt niveau.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Sagen drøftet.

Punkt 28 1. Budgetopfølgning 2018 - Kultur og Idræt

Sagsresumé

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomiske tilstand og det forventede regnskab udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger

Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som fagafdelingen med udgangspunkt i det forventede regnskab anbefaler udvalget at søge om ved byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. ​


Der bliver samlet søgt om tillægsbevilling på -1,159 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme, inkl. forventet spar/lån, er derefter på 136,423 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,500 mio. kr. ​

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

 

Mio. kr.

Korrigeret budget

1. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

 

 

 

 

Drift i alt

  89,462

  -1,159

  -2,500

   85,803

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

  51,620

 

  -1,000

   50,620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

   141,082

  -1,159

  -3,500

 136,423

+ = udgift / lån af næste år (underskud)

 - = indtægt / opsparing (overskud)

 

 

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2017 og godkendte budgetændringer.

 

Det korrigerede budget indeholder ændringer i forbindelse med ændring i styrelsesvedtægten, hvor budgettet for Fredericia Egnsteater blev flyttet fra Kultur og Idræt til Økonomiudvalget.

 

 

 

1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”1.budgetopfølgning 2018 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

Kultur og Idræt søger om godkendelse af disse tillægsbevillinger:

Barselsfonden +0,118 mio. kr.

 

Kultur og Idræt søger om godkendelse af disse omplaceringer:

Budgettilretning af budget for Fredericia Egnsteater -1,277 mio. kr.

 

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling”.

 

 

 

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller det forventede lån af næste års budget.

 

Kultur og Idræt forventer på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 3,500 mio. kr.

 

Spar/lån på serviceudgifter bliver ved denne budgetopfølgning indberettet som en neutralisering af overførslen fra 2017, hvilket medfører et spar lån på 2,500 mio. kr.

 

Spar/Lån på anlæg bliver et mindreforbrug på 1,000 mio. kr., der skyldes puljer der løber over årene.

 

Spar/lån skal ses i sammenhæng med overført spar/lån fra 2017 til 2018 på tilsammen 15,988 mio. kr. hvor Serviceudgifter udgør 2,533 mio. kr. som fordeles til ikke budgetterede udgifter som bla. Tøjhuset, Det Bruunske Pakhus, Kulturnat. På Anlæg udgør spar/lån fra 2017 13,455 mio. kr. hvor den største andel på 12,478 mio. kr. vedrører anlægsprojektet til renovering af FIC. Denne renovering forventes af være færdig ultima 2018. Yderligere spar/lån på anlæg fra 2017 er renovering af Cafe på Depotgården på 0,693 mio. kr. som også forventes at blive færdig i 2018.

 

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Vurdering”.

Vurdering

Opsummering:

Kultur og Idræt forventer overordnet at overholde budgetrammen. Fredericia Egnsteater er flyttet fra kultur og idrætsudvalget til økonomiudvalget og budgettet er tilrettet med 1.277 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt en overførsel tpå 2,500 mio. kr. til 2019 på Serviceudgifter.

 

Kultur & Idræt forventer overordnet at overholde budgetrammen.

 

 

Vurdering:

Kulturinstitutionerne forventes individuelt at overholde budgettet. Dog har Fredericia Idrætscenter en presset økonomi på grund af renoveringen og deraf følgende effekter som bl.a. tabt leje- og forpagtningsindtægt. Tøjhusets budget er endnu ikke tilrettet efter flytning fra Det Bruunske Pakhus og der forventes her en underskud på 0,250 mio. kr.

 

Tilskudspuljer til kultur- og idrætsaktiviteter forventes at have et mindre overskud. Den nye Fredericia ordning fra 2017 gør, at der er mindre overskud end tidligere.

 

Status på politiske ændringer:

 

Idræt i dagtimerne har fået forhøjet deres årlige tilskud med 0,200 mio. kr. Beløbet er udbetalt sammen med det tidligere tilskud.

Teater Malstrøm har fået et tilskud i 2018 på 0,250 mio. kr. for at understøtte Fredericias mangfoldige kulturprofil. Beløbet er udbetalt som tilskud primo 2018.

Udviklingen af Fredericia Idrætscenter er godt i gang, og budgettet er i dette budgetår forhøjet med 4,000 mio. kr. der indgår i den samlede anlægssum. Arbejdet forventes færdigt i 2018.

Der henvises til vedlagte bilag med oversigt om status.

Indstillinger

Kultur og Idræt indstiller:

1.  at, budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Godkendt.

Punkt 29 Foreningen FredericiaLive - Regnskab 2017

Sagsresumé

Foreningen FredericiaLive har afholdt generalforsamling, hvor man har behandlet årsregnskab 2017 der indstilles til godkendelse:

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Live er hovedaktør i Tøjhuset og står for alle bevillinger, og drifter alle systemer herunder billet- og barsystemer.

 

2017 var første år i Tøjhuset. Opgaven har været at få taget huset i brug og finde en fælles vej for alle foreninger og brugere af huset samt at få byen til at tage godt imod det nye sted. 

Det er i høj grad lykkedes, og der har det første år været omkring 20.000 gæster.

 

Regnskabet for 2017 udviser et underskud på 61,379 mio. kr. hvor der har været udgifter til åbningsdag samt nyt udtryk på trykte og web medier.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

 • at regnskabet for 2017 tages til efterretning

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 30 ImproCamp, ansøgning om underskudsgaranti

Sagsresumé

LydPaletten og Ungdommens Hus søger om underskudsgaranti på kr. 15.000 i forbindelse med afholdelse af Impro Camp 2018, en 5-dages sommer camp for unge musikere. Kultur & Idræt indstiller sagen til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:
Impro Camp er arrangeret af LydPaletten v/Nana Pi Aabo Larsen og Ungdommens Hus og er en 5 dages sommer camp med start i uge 32 i sommerferien 2018. Arrangement henvender sig primært til unge musikere i Trekantområdet i alderen 15-25 år. På campen arbejdes der med musikalsk improvisation; deltagerne vil blive undervist i forskellige improvisationsteknikker af professionelle musikere, som understøtning af den talentudvikling, der sker på MGK og musikskolerne i Trekantområdet.

 

Instruktørerne på Impro Camp vil være professionelle danske og udenlandske improvisationsmusikere, og det er målsætningen at sigte efter et højt kvalitetsniveau, der med tiden vil have appel ud over landets grænser.

 

Formålet med at undervise i improvisation er at udvikle de unges musikalske intuition, -sprog og –kreativitet på deres instrument og fremme de unges interaktion og sociale kompetencer i en gruppe.

 

Impro Camp har ambitioner om at blive en tilbagevende begivenhed, samt en målsætning om at blive en camp, der kan tiltrække deltagere fra de nordiske lande, hvor de dygtigste unge talenter kan samles og udvikle sig.

 

Samarbejdet omkring Impro Camp bliver desuden bakket op af Tøjhuset og Jazz i Trekanten.

 

Økonomi

De samlede udgifter for arrangementet er på kr. 106.570 hvoraf den største del går til instruktørerne (honorarer, transport, ophold mv.). Ungdommens Hus bidrager med egenfinansiering (15.000) og der budgetteres med en deltagerbetaling på i alt 15.000. Impro Camp har opnået støtte fra Trekantområdet Danmark fra puljen ”Metropolens næste generation” på kr. 51.570. Se i øvrigt bilag – Budget.

 

 • Der søges om en underskudsgaranti på kr. 15.000.
 • Såfremt ansøgningen imødekommes, vil beløbet kunne finansieres af udvalgets tilskudskonto.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer

 

 • At arrangementet Impro Camp er præget af både nytænkning og god kvalitet.
 • At arrangementet understøtter fokusområdet ’Talentudvikling og kreative vækstmiljøer’ i Kultur-, idræts-, og fritidspolitikken. 
 • At der er tale om et forholdsvis smalt arrangement, der bidrager til billedet af Fredericia som en by med et bredt, levende og varieret musikliv.
 • At Impro Camp, såfremt det bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, vil kunne appellere til unge musikere fra hele landet.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller,

 

 • at der ydes en underskudsgaranti på kr. 15.000
 • at finansiering sker af udvalgets tilskudspulje

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Godkendt.

Punkt 31 Carit Etlar Selskabet, ansøgning om støtte og underskudsgaranti

Sagsresumé

Carit Etlar Selskabet v/Martin Dyrbye fremsender ansøgning om støtte (50.000) og underskudsgaranti (50.000) til gennemførelse af projektet Livets Tråd - Verdens Største Garnnøgle i perioden 2018-2021. Ansøgningen indstilles til afslag.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Baggrund
Carit Etlar Selskabet arbejder for at etablere et monument for forfatteren Carit Etlar, der blev født i Fredericia i 1816. I 2016 fejrede selskabet Carit Etlars 200-års fødselsdag med støtte fra Fredericia Kommune. I forbindelse med denne fejring påbegyndtes skabelsen af et garnnøgle, der med tiden skal blive verdens største.

 

Projektet

Livets Tråd er et projekt, der skal involvere borgere og turister i Fredericia i skabelse af et kæmpe garnnøgle, der med tiden skal blive stort nok til at slå verdensrekorden og blive ”et nyt vartegn til fæstningsbyen Fredericia”.

 

Garnnøglets størrelse vil kræve en teknisk løsning, en stor ’garnvinde’, der gør det muligt at spinde videre på garnnøglet indtil det når den planlagte størrelse. Der er i den forbindelse indhentet tilbud fra lokale virksomheder og udarbejdet et projektforslag og tilbud på realisering af den tekniske del af projektet.

 

Der er tale om et meget stort og ambitiøst projekt, med både arkitektoniske og tekniske implikationer, idet der arbejdes ud fra en idé om, at garnnøglet skal overdækkes, belyses og gives en markant placering som et nyt vartegn for byen – ansøger peger på Kanalbyen som en ideel placering. Det er planlagt, at garnnøglet skal nå den ønskede størrelse i 2021.

 

Der er udarbejdet et prospekt med detaljeret beskrivelse af projektet inkl. forretningsplan, tids- og markedsføringsplan, budget mv. Se bilag.

 

Økonomi

Det samlede budget for projektet er kr. 2.725.000, hvoraf de største poster udgøres af udgifter til udvikling og fremstilling af garnvindingsmaskine samt personaleudgifter. På indtægtssiden budgetteres der med en indtægt på kr. 1.000.000 fra salg af diplomer og garnnøgler samt tilskud, fondsstøtte og sponsorater (kr. 1.575.000). Se bilag.

 

 • Kultur- og Idrætsudvalget søges om et tilskud på kr. 50.000 samt en underskudsgaranti på 50.000.
 • Såfremt ansøgningen imødekommes kan beløbene finansieres af udvalgets tilskudskonto.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur og Idræt vurderer

 

 • At projektets idé og kunstneriske kvalitet ikke står mål med de opstillede ambitioner.
 • At projektet ikke understøtter fokusområderne i Kultur- idræts- og fritidspolitikken.
 • At Kultur og Idræt bør følge projektets udvikling før der evt. senere kan gives tilsagn om støtte.

Indstillinger

Kultur og Idræt indstiller, at ansøger meddeles afslag.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Godkendt.

Punkt 32 EGIF Fodbold - ansøgning om tilskud til rottesikring ved gammelt klubhus og ny eltavle

Sagsresumé

EGIF Fodbold søger om et tilskud på 75.000 kr. til rottesikring omkring deres gamle klubhus og genetablering af vand og el til fodboldbanerne. Sagen indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

EGIF Fodbold søger om tilskud til rottesikring ved deres gamle klubhus, samt om genetablering af vand og el op til fodboldbanerne. Klubben har selv, efter aftale med Fredericia Kommune, stået for nedrivningen af det gamle klubhus, i forbindelse med flytningen til de nye lokaler i Erritsø Idrætscenter. Under nedrivningen har det vist sig, at der er rotter omkring det gamle klubhusområde. Efter en kloakmesters vurdering vil det fortsat være et problem, fordi de gamle stikledninger til kloakken ligger i jorden.

 

EGIF Fodbold har indhentet to tilbud på de forskellige opgaver. Nogle af tilbuddene indeholder lidt usikkerhed omkring omfanget af arbejdet. Ved de billigste tilbud er priserne ekskl. moms (se bilag 1-5):

 

VVS:  5.650 kr.
El:                                      37.900 kr.
Kloak:                                12.000 kr.
I alt tilbud:                          55.550 kr.
Lidt ekstra til gravearbejde   4.450 kr.
I alt                                     60.000 kr. ekskl. moms
I alt inkl. moms                     75.000 kr.       

 

I 2016 havde EGIF Fodbold 493 medlemmer, heraf 446 under 25 år, dvs. 90 % under 25 år. Medlemstallene for 2017 er ikke kendt endnu.

 

Foreningen havde et overskud på 6.829 kr. i 2017. Foreningens egenkapital er på ca. 100.000 kr. (bilag 6).

 

Et tilskud kan finansieres under puljen til vedligeholdelse til idrætshaller og svømmehaller, hvor der pt. er 611.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at EGIF Fodbold kan modtage fuldt tilskud til rottesikringen samt til genetableringen af vand og el.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at

 1. EGIF Fodbold bevilges et tilskud på op til 75.000 kr. til rottesikring omkring det gamle klubhusområde og genetablering af vand og el til fodboldbanerne.
 2. At tilskuddet finansieres ved puljen til vedligeholdelse til idrætshaller og svømmehaller.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Godkendt.

Punkt 33 BPI Fodbold - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til maling

Sagsresumé

BPI Fodbold søger om et ekstraordinært lokaletilskud på 137.031 kr. til maling af deres klubhus udvendig og indvendig. Sagen indstilles til godkendelse med et tilskud på op til 65 % af det ansøgte beløb.

 

Sagsbeskrivelse:

BPI Fodbold ønsker at få malet deres klubhus udvendig og indvendig. Klubben har indhentet tre tilbud på det, hvor af det billigste er på 137.031 kr. inkl. moms. (bilag 1-3).

 

BPI Fodbold modtog i 2017 i ordinært lokaletilskud til deres lokaler under hovedforeningen BPI.

 

I 2017 havde hele BPI 851 medlemmer, hvoraf 328 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere, hvilket svarer til 38,5%.

 

Foreningen havde i 2017 et overskud på 41.299 kr. og en egenkapital på 224.959 kr.(bilag 4).

 

Gældende praksis inden for ekstraordinært lokaletilskud er, at der gives 65% i tilskud, dog først reduceret med den andel af medlemmer der er over 25 år og ikke er trænere eller ledere i foreningen. Et tilskud kan derfor være på op til 65% af (100-38,5% af 137.031) = 54.778 kr.

 

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 119.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til BPI Fodbold.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at

 

 • BPI Fodbold bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på 54.778 kr.
 • Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der resterer 119.000 kr. 

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Godkendt.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 11-05-2018

Anbefales.

Punkt 34 Fredericia Roklub - ansøgning om tilskud til genetablering af rosliske og scullerbro

Sagsresumé

Fredericia Roklub søger om et tilskud på 55.875 kr. til genetablering af deres rosliske og scullerbro. Ansøgningen indstilles til godkendelse med et tilskud på 40.000 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Roklub søger om et tilskud på 55.875 kr. til genetablering af deres rosliske og scullerbro (bilag 1). Klubben er afhængig af begge dele for at kunne dyrke deres idræt, og genetableringen er derfor allerede sat i gang. Klubben har valgt leverandører, de før har arbejdet sammen med, og som kan forestå arbejdet nu. Klubben har selv repareret deres langebro, som også havde taget skade i løbet af vinteren.

 

I 2017 havde Fredericia Roklub medlemmer 143 aktive medlemmer, heraf 4 under 25 år. Dertil kommer 41 passive medlemmer.

 

Fredericia Roklub havde i 2017 et overskud på 161.539 kr. og en egenkapital på 3.657.690 kr. Størstedelen af egenkapitalen er bundet i både, klubhus og broer. Foreningen har ca. 214.000 kr. i likvide midler (bilag 2).

 

Ønsker udvalget at imødekomme ansøgningen, kan finansiering ske af puljen til idrætsforeninger med udendørs faciliteter, hvor der pt. er 147.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at Fredericia Roklub er berettiget til at modtage tilskud til genetableringen af deres rosliske og scullerbro.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at

 1. Fredericia Roklub bevilges et tilskud på 40.000 kr. til genetableringen af deres rosliske og scullerbro.
 2. Tilskuddet finansieres via puljen til idrætsforeninger med udendørsanlæg.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Godkendt.

Punkt 35 Telegrafregimentets historiske samling, ansøgning om støtte

Sagsresumé

Telegrafregimentets Historiske Samlings Venner fremsender ansøgning om en årlig støtte på kr. 40.000 over 3 år til renovering af tre militære veterankøretøjer. Ansøgningen indstilles til afslag.

 

Sagsbeskrivelse:

Baggrund
Telegrafregimentets Historiske Samling (THS) arbejder for at bevare og formidle den danske hærs signaltekniske kulturarv. Fredericia Kommune har stillet Gammel Hovedvagt til rådighed for THS for en permanent særudstilling. Desuden pågår arbejdet med at genopbygge samlingen efter flytningen til Ryes Kaserne. Der er i den forbindelse iværksat et restaureringsprogram, der har til formål at bringe et antal militære veterankøretøjer i en stand, der gør det muligt at bringe dem ud til forskellige aktiviteter i formidlingsøjemed.

 

Projektet

Ansøgningen vedrører renovering af tre forskellige køretøjer (en pansret mandskabsvogn fra 1944, en feltkabelvogn fra 1951 samt en lyttevogn fra 1962). Det er målet med renoveringen, at køretøjerne skal kunne færdes på offentlig vej og dermed kunne indgå i den udadvendte formidling af Telegrafregimentets og Hærens signaltjenestes historie ved deltagelse i events i og udenfor Fredericia.

 

Renoveringen foretages af frivillige og foreningen peger på de forskellige sociale gevinster, der er et resultat af arbejdet, bl.a. igennem programmet ”Kom godt videre.” 

 

Økonomi

Der er opnået fondsstøtte samt private donationer til foreningens arbejde. Det anføres, at Forsvaret ikke må støtte denne type af investeringen økonomisk.

 

 • Der søges om et tilskud på kr. 40.000 årligt i 3 år til de nævnte projekter – i alt et tilskud på kr. 120.000. Se bilag for detaljerede budgetter for projekterne.
 • Såfremt ansøgningen imødekommes, kan beløbet finansieres af udvalgets tilskudspulje.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer

-  At der ikke kan ydes flerårige tilskud til denne type aktiviteter samt at renovering af militære veterankøretøjer ligger uden for Kultur- og Idrætsudvalgets støtteområde.

-  At projektet ikke understøtter fokusområderne i Kultur-, idræts- og fritidspolitikken.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at ansøger meddeles afslag.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Godkendt, idet Karsten Byrgesen stemte imod.

BilagStørrelse
ths_ansoegning.docx.docx2.31 MB

Punkt 36 Fredericia Taekwondo Klub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af måtter

Punkt 37 Fredericia Cycle Club, Ansøgning om tilskud til DM

Punkt 38 Klimaskærm vedligehold idrætsfaciliteter

Punkt 39 Tilrettet udviklingsplan for Elbohallen

Punkt 40 Orienteringssag: Status for Naturpark Lillebælt

Punkt 41 Nyt samarbejdsorgan for idrætsforeninger i Fredericia

Sagsresumé

Drøftelse af etablering af nyt samarbejdsorgan for idrætsforeninger i Fredericia som følge af nedlæggelse af SIF

 

Sagsbeskrivelse:

 

På formandens foranledning ønskes drøftet oprettelse af nyt samarbejdsorgan for idrætsforeninger i Fredericia som følge af nedlæggelse af SIF.

 

Et udkast til en ny model forelægges på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at der er behov for et organ, der på idrættens område. Det kan sikre samarbejde og udvikling på tværs og ind i idrætspolitiske sammenhænge. Det kan være idégenerator og initiativtager til bedre løsninger. Endelig kan det have øget fokus på opfyldelsen af de målsætninger, der er formuleret i kultur-, idræts- og fritidspolitikken.

 

Erfaringerne fra rådgivende organer på andre områder er særdeles gode.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller

 

 • at udvalget drøfter det på mødet fremlagte oplæg
 • at Kultur & Idræt bemyndiges til på udvalgets førstkommende møde at fremlægge beslutningsgrundlag og proces for valg af nyt organ

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 31-05-2018

Punkt 42 Orientering

Feedback