Miljø- og Teknikudvalget - 28-03-2017

Referat
Dato:
Tirsdag, 28 marts, 2017 - 14:00
Hent som fil:

Punkt 15 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Godkendt.

Punkt 16 Belysningsplan

Sagsresumé

Teknik & Miljø har udarbejdet en belysningsplan til beskrivelse af, hvordan vejbelysningen skal udformes i Fredericia Kommune i forbindelse med renovering af belysningsanlæg og udskiftning til LED.

 

Det indstilles, at projektet godkendes og realiseres igennem lånefinasiering.

 

Sagsbeskrivelse:

I samarbejde med belysningsrådgiver Fredsted Consulting har Teknik & Miljø udarbejdet udkast til ny belysningsplan for Fredericia Kommune.

 

Belysningsplanen beskriver, hvordan kommunen vil have lyset udformet, og hvilke sammenhænge der ønskes imellem de forskellige områder i Fredericia.

 

Den nye belysningsplan skal gøre det let at finde klare informationer om, hvordan gadelyset skal udformes.

 

Ved armaturvalg lægges der vægt på at få mest lys for pengene. Dog er der i den indre by også lagt vægt på design og æstetik.

 

Ved udskiftning til armaturer med LED er der beregnet en besparelse på ca. 1,7 mio. kWh, hvilket med en kWh-pris på 1,75 kr. vil give en årlig besparelse på ca. 3 mio.kr.

 

Fredsted Consulting anbefaler, at renoveringen udføres i flere etaper, da det erfaringsmæssigt vil være mest hensigtsmæssigt. Dette skal ses på baggrund af, at det administrationsmæssigt kræver en del opfølgning over for borgere og lodsejere, når lyset ændres. Hertil kommer, at der til stadighed sker en udvikling på produkterne. Denne udvikling kan indarbejdes løbende på kommende etaper ved etapeopdelingen af det samlede projekt.

 

Renoveringen gennemføres i 4 etaper startende med oplandsbyerne og sluttende med Fredericia Vest, Fredericia Øst og midtbyen.

 

Den indre by, som forventes at være den mest komplicerede, er den sidste etape. Den læring, som opnås i forbindelse med de forudgående etaper, samt den udvikling, som er forekommet på det tidspunkt, kan indarbejdes i forbindelse med denne fjerde og sidste etape.

 

Etape 1: 

Bøgeskov, Egeskov, Bredstrup, Herslev, Taulov og Skærbæk

-  Planlægges gennemført i efteråret 2017

 

Etape 2:

Snoghøj og Erritsø

-  Planlægges gennemført i 2018

 

Etape 3:

Fredericia Vest

-  Planlægges gennemført i 2019

 

Etape 4:

Fredericia Øst og midtbyen

-  Planlægges gennemført i 2020

 

Samtidig med udskiftning af armaturer til mere energivenlige løsninger (LED) vil det være en forudsætning for projektet, at der flere steder bliver renoveret masteanlæg, og at der ligeledes bliver reduceret i antallet af master i forbindelse med de nye og mere effektive armaturer.

Økonomiske konsekvenser

Renoveringen er delt op i fire etaper, der fremgår af bilaget ”Renoveringsplan – Etapeopdelt økonomi”.

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny belysningsplan (energibesparende projekt) (XA-5xxxx)

12,769

15,185

14,400

10,849

 

53,203

53,203

 

 

 

 

 

 

 

 

Låneoptagelse (ØK)

-12,769

-15,185

-14,400

-10,849

 

-53,203

-53,203

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsbesparelse - elkøb

 

-0,741

-1,443

-2,291

-2,978

 

 

Afdrag på lån (ØK)

 

0,511

1,118

1,694

2,128

 

 

Renter af lån (ØK)

 

0,119

0,270

0,427

0,559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

0,000

-0,111

-0,055

-0,170

-0,291

 

 

 

 

Af bilaget ”Renoveringsplan – etapeopdelt økonomi” fremgår ligeledes investeringsbehovet for de fire etaper fordelt på armaturer, masteindsatser og master. Det samlede investeringsbehov er estimeret til 53,200 mio.kr.

 

Af bilaget fremgår desuden den årlige energibesparelse pr. år. Første års energibesparelse kan sælges. Dette vil kommunens indkøbsafdeling i samarbejde med kommunens energirådgiver stå for. Det forventes at indbringe ca. 0,500 mio. kr.

 

Vedligeholdelsesbudgettet tilrettes efterfølgende, når resultat af udbud på vedligeholdelse af belysning er gennemført.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at belysningsplanen vil gøre det enkelt og tydeligt, hvordan belysningsanlæg i Fredericia Kommune skal udformes.

 

Renoveringen vil ud over den økonomiske besparelse også bidrage positivt på kommunens grønne regnskab, da CO2-udledningen blive reduceret med 255 tons pr. år.

 

Renoveringen vil samtidig hæve lysniveauet på en række veje til gavn for borgerne og trafiksikkerheden.

 

Teknik & Miljø vurderer, at det vil kræve ekstra ressourcer administrativt at gennemføre udbuddet i færre etaper end de fire, som er anbefalet fra rådgiver.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

-  at belysningsplanen vedtages

 

-  at renoveringsplanen vedtages

 

-  at budgetter og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer inkl. låneoptagelse

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 17 Naturpark Lillebælt - udkast til naturparkplan

Sagsresumé

Fredericia Kommune samarbejder med Kolding og Middelfart kommuner om Naturpark Lillebælt. De tre kommuner har nu i fællesskab udarbejdet et forslag til plan for Naturpark Lillebælt (bilag).

 

Sigtet er at sende planen i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden planlægges afholdt ca. 5 temamøder/events forskellige steder i området for at gøre opmærksom på planen.

 

Der sker en tilsvarende forelæggelse for de politiske udvalg/byråd i Kolding og Middelfart kommuner.

 

www.naturparklillebaelt.dk kan der læses mere om konceptet, naturparkrådets sammensætning mm.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune samarbejder med Kolding og Middelfart om Naturpark Lillebælt, der i april 2014 blev udpeget som pilotpark af Friluftsrådet under mærkeordningen ”Danske Naturparker”.

 

Med henblik på at blive godkendt som naturpark i december 2017 har de tre kommuner og naturparkrådet udarbejdet et forslag til Naturparkplan, som skal sendes i offentlig høring i 8 uger. Der redegøres nærmere for planens formål og indhold, og der gives eksempler på konkrete projekter, der skal arbejdes med i planperioden fra 2018 til 2022.

 

Det helt overordnede formål er, at der skal være en god balance mellem beskyttelse og benyttelse – den unikke natur, kulturarven og kystlandskabet skal gå hånd i hånd med mere vækst, flere turister og tilflyttere og oplevelsesmuligheder for kommunernes borgere.

 

Ved at kommunerne, foreninger, borgere, erhverv og fonde går sammen, bliver der nye muligheder for at udvikle og søge tilskud til realisering af en række konkrete projekter.

 

Naturparken medfører ikke nye restriktioner eller begrænsninger for lodsejere og beboerne. Afgrænsningen af naturparken er baseret på frivillighed, og lodsejere kan altid henvende sig til de tre kommuner for at komme ind eller ud af Naturpark Lillebælt. I modsætning til nationalparkerne er det ikke Folketinget, som vedtager en lov for en naturpark. Der er tale om en frivillig mærkningsordning ejet af Friluftsrådet.

 

Naturparkplanen indeholder en status for:

 

 • Friluftsliv
 • Formidling
 • Erhverv
 • Turisme
 • Natur
 • Kulturarv

 

Dertil kommer langsigtede og kortsigtede mål i form af projekter inden for de respektive emner. Nedenfor fremhæves de primære fokus inden for de forskellige emner.

 

Naturen (side 18 i naturparkplanen):

De langsigtede mål er bl.a. at styrke områdets biologiske mangfoldighed og beskytte områdets natur mod slid.

 

Fælles fokus er at arbejde for et netværk, Naturpark Lillebælts Venner, som ønsker at være med i arbejdet med naturen. I Fredericia Kommune er fokus bl.a. at overvåge løvfrøerne, forbedre Erritsø Bæk, udmønte forvaltningsplanen for skovene samt pleje Hyby Fælled og Skærbæk Strandpark.

 

Kulturarv (side 28 i naturparkplanen):

De langsigtede mål er bl.a. at bevare og øge kendskabet til kulturhistorien i området.

 

Fælles fokus er at synliggøre Lillebælt kulturhistoriske spor, og i Fredericia Kommune er det primære projekt Helhedsplanen for Fredericia Vold samt informationstavle ved Høneborg.

 

Friluftsliv (side 34 i naturparkplanen):

De langsigtede mål er bl.a. at udvikle flere og bedre friluftsoplevelser samt udvikle den rekreative infrastruktur til glæde for alle brugere.

 

Fælles fokus er at forbedre friluftslivet generelt, mens der i Fredericia konkret er fokus på bl.a. Vision Østerstrand, dykkerfaciliteter, badebro ved Trelde Næs og snorkelsti ved Skærbæk m.m.

 

Formidling (side 42 i naturparkplanen):

De langsigtede mål er bl.a. at styrke formidlingen af området med henblik på, ”at man har lyst til at passe på naturen og komme igen”. Målet er også at udvikle og lave formidling i forbindelse med undervisning og læring inden for naturvidenskaben.

 

Fælles fokus er bl.a. at skabe natur- og læringsrum samt øge viden om Lillebælt. Særligt fokus har projekt ”Unge naturparkguider”, der har til formål at øge skoleelevers forståelse af områdets værdier. I Fredericia Kommune fortsættes indsatsen på formidlingsområdet med Naturcenter Trelde Næs, Blå Flag, foldere og kystvandringer m.m.

 

Erhverv (side 46 i naturparkplanen):

De langsigtede mål er bl.a. at bidrage til nye bæredygtige erhvervsmuligheder.

 

Fælles fokus er projektet ”Spis Lillebælt”, arbejdet for et ”Bælt i balance” og skabelse af et netværk af partnere med henblik på synlighed og markedsføring – dette i et samarbejde med Destination Lillebælt.

 

Turisme (side 50 i naturparkplanen):

De langsigtede mål er bl.a., i tæt samarbejde med Destination Lillebælt, at skabe bæredygtige oplevelser og aktiviteter.

 

Fælles fokus er at forbedre turismepotentialet på strandområdet i henhold til strandpotentialeplanen og at markedsføre Naturpark Lillebælts oplevelsesmuligheder og naturværdier. Dette sker igen i tæt samarbejde med Destination Lillebælt.

Økonomiske konsekvenser

I opstartsfasen (pilotfasen) af naturparkprojektet har Fredericia Kommunes medfinansiering af den fælles sekretariatsfunktion mv. ligget på 340.000 kr. om året. Denne udgift er blevet afholdt inden for Miljø- og Teknikudvalgets sædvanlige budgetrammer.

 

Naturparkens sekretariatsfunktion og de i naturparkplanen nævnte fælles projekter skal fortsat finansieres. Der søges løbende om medfinansiering/tilskud fra eksterne parter, men styregruppen anbefaler fremadrettet et budget på i alt 500.000 kr. p.a. pr. kommune.

 

Der er behov for en politisk afklaring af, hvordan den fremtidige kommunale medfinansiering fra Fredericia Kommune skal tilvejebringes.

Vurdering

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at naturparkplanen medvirker til at skabe grundlaget for en permanent naturpark med de fordele omkring naturbeskyttelse, friluftsliv, turistfremme mv., der er forbundet med en sådan. Naturparkplanen vil skabe fælles retning for det videre arbejde i naturparksamarbejdet.

 

Med høringen og de påtænkte temamøder/events sikres offentligheden muligheder for at indvirke på den endelige plans indhold. Da afgrænsningen af naturparken fastlægges i den kommende kommuneplan, vil det være hensigtsmæssigt, at den offentlige debat om naturparkplanen lægges parallelt med den offentlige debat om forslaget til ny kommuneplan.

 

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, 

 

 1. at udkastet til Naturparkplan 2018-22 tiltrædes og sendes i offentlig høring i 8 uger samtidig med forslaget til ny kommuneplan

 

 1. at udvalget drøfter, hvorledes den fremtidige udgift på ca. 500.000 kr. om året til naturparkarbejdet finansieres

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Indstillingens første punkt blev godkendt som indstillet.

 

Udvalget anbefaler en driftsform for naturparken,

 

-  hvor de praktiske indsatser, herunder naturformidling, primært varetages af kommunerne, så der sikres et højt lokalkendskab og dermed de bedste muligheder for en høj kvalitet, og

-  hvor sekretariatet primært har til opgave at sikre en koordinering af kommunernes indsatser samt at varetage opgaver af fælles interesse som f.eks. ansøgning om eksterne midler til naturparkindsatser

 

Desuden anbefaler udvalget, at det undersøges, om der kan søges en organisatorisk løsning, som binder Destination Lillebælt og Naturpark Lillebælt sammen.

Punkt 18 Frigivelse af anlægsmidler 2017

Sagsresumé

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat ca. 28. mio. kroner til genopretning af infrastrukturprojekter. De midler, der ikke allerede er frigivet, ønskes frigivet, således at genopretning af byens infrastruktur og inventar sikres bedst muligt.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat ca. 28 mio. kroner til genopretning af infrastrukturprojekter. En del af disse midler er allerede frigivet ved vedtagelsen af Budget 2017. Der resterer et beløb på 5,348 mio. kroner, som ønskes frigivet til anvendelse til sideudvidelser, interne stier, byudstyr og vejafvanding.

 

Midlerne foreslås mere specifikt anvendt til følgende:

 

Sideudvidelser:

I 2016 er der udført:

 • Parallelvej fra Vestre Ringvej til Vestre Kobbelvej
 • Treldevej fra byskilt Fredericia til Skullebjergvej
 • Herslevvej fra Motorvej til Herslev
 • Mosegårdsvej fra Snaremosevej og 145 meter mod nord
 • Prangervej – strækning på 155 meter
 • Hauløkkevej på strækningen fra Vejle Landevej til Kia

 

I 2017 udføres følgende strækninger:

 • Skullebjergvej udvides fra ca. 4,0 til ca. 5,1 m på strækningen fra Treldevej til Østerbyvej
 • Gl. Egumvej udvides fra ca. 3,5 m til ca. 4,7 m på strækningen fra rideskolen til Ydre Ringvej

 

Interne stier:

I 2016 er der udført:

 • Sti ml. Jupitervej og Skovvej, inkl. stiksti til Merkurvænget
 • Sti ml. Ullerupdalsvej og Kommunikationsvej
 • Sti ml. Kommunikationsvej og Rygårdsvej
 • Sti ml. Tonne Kjærsvej og Snaremosevej
 • Sti fra Snaremosevej til Kolding Landevej ved Houstedgårdsvej
 • Sti ml. Skovvej og Venusvej
 • Sti ml. Venusvej og Ullerupdalsvej
 • Sti ml. Fredericia Idrætscenter og Stenhøjvej
 • Sti ml. Lundtoften og syd for Snaremosevej
 • Sti ml. syd for Snaremosevej og mod øst
 • Sti ml. syd for Snaremosevej og Langesøvej
 • Sti ml. Langesøvej og Ballesvej
 • Sti ml. Ballesvej og Lyngsvej
 • Sti ml. Lyngsvej til Snoghøj Landevej

 

I 2017 forventer vi at udføre følgende strækninger:

 • Sti fra Jupitervej langs Hannerup kirkegård
 • Stil bag Netto på Bredstrupvej
 • Sti fra Møllebo Allé
 • Sti langs Teglværksvej

 

 

Byudstyr:

I 2016 er der opsat og udskiftet:

 • Cykelstativer
 • Skraldespande
 • Bænke

 

I 2017 forventer vi at indkøbe:

 • Busskure
 • Skilte
 • Pullertstyring i gågaderne
 • Bænke
 • Skraldespande

 

Vejafvanding:

I 2016 er der udført udskiftning af brønde samt renovering af vejafvandingen ved stitunnelen ved Fredericia Idrætscenter.

 

I 2017 forventes der forsat udskiftning af defekte brøde og ledninger.

Økonomiske konsekvenser

Årets anlægsmidler til sideudvidelser, stier, vejafvanding og byinventar frigives og anvendes som beskrevet i sagen.

 

Mio. kr.

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Sideudvidelser

 

 

 

 

 

1,389

1,389

Interne stier

 

 

 

 

 

  2,480

2,480

Byudstyr

 

 

 

 

 

 0,992 

0,992 

Vejafvanding

0,487

 

 

 

 

0,487

0,487

Anlægsønsker

  -0,487

 

 

 

-0,487 

-0,487

 

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at den foreslåede anvendelse af midler vil sikre en genopretning af byens infrastruktur og inventar bedst muligt.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Anbefales.

Punkt 19 Regnskab 2016 og Spar/Lån 2016-2017, Miljø- og Teknikudvalget

Sagsresumé

Miljø- og Teknikudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2016 samt Spar/Lån for 2016/2017.

 

Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på udvalgets ramme på 39,705 mio. kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Regnskabsresultat for 2016 inkl. Spar/lån: 

 

Mio. kr.

Regnskab 2016

Korrigeret budget

Rest

Spar/lån

Afvigelse

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

53,443

53,246

-0,197

0,197

0,000

 

 

 

 

 

 

Drift i alt

53,443

53,246

-0,197

0,197

0,000

Skattefinansieret anlæg

32,348

31,529

-0,819

-0,854

-1,673

Anlæg i alt

32,348

31,529

-0,819

-0,854

-1,673

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

85,791

84,775

-1,016

-0,657

-1,673

 

 

 

 

 

Brugerfinansieret område:

 

 

 

 

 

Drift

-5,992

-5,185

0,807

0,000

0,807

Anlæg

10,168

50,082

39,914

-40,262

-0,348

Brugerfinansieret område i alt

4,176

44,897

40,721

-40,262

0,459

 

 

 

 

 

Total

89,967

129,672

39,705

-40,919

-1,214

 

+ = udgift/lån af næste år (underskud)

- = indtægt/opsparing (overskud)

 

 

Regnskab 2016

 

Serviceudgifter

Det samlede resultat på serviceudgifterne viser et merforbrug på 0,197 mio. kr. 

 

Teknik & Miljø vurderer, at regnskabet generelt ser fint ud på langt de fleste områder inden for udvalgets område. Der er nogle helt normale tidsforskydninger på del områder.

 

Teknik & Miljø vurderer, at budgettet til vintertjeneste passer fint med en gennemsnitsvinter. Regnskabet slutter med et mindreforbrug på 3,456 mio. kr. Dette skyldes en forholdsvis mild vinter. Mindreforbruget bør reserveres til fremtidige vintre over gennemsnittet.

 

Derudover skal det bemærkes, at budgettet til rottebekæmpeles er for lavt i forhold til antallet af rotter i Fredericia Kommune. Der har i 2016 været et merforbrug på 2,474 mio. kr. Dette underskud forventes reduceret i 2017, da taksten for rottebekæmpelse et sat op med 18 promille og nu er på 65 promille.

 

Teknik & Miljø vurderer desuden, at der er udfordringer med budgettet til den kollektive trafik, hvor der er et merforbrug på 4,149 mio. kr. Ved udgangen af 2015 udgjorde merforbruget ca. 1,900 mio. kr. Underskuddet i 2016 skyldes hovedsagligt, at der har været færre billetindtægter end forventet. Den primær årsag til dette er, at mange borgere i Fredericia er gået over til rejsekortet og derved har en billigere pris end ved den almindelige kontaktbillet. Der er i 2016 indført en ny køreplan gældende for sommeren 2016. Den nye køreplan forventes på sigt at give flere passagerer, men som forventet har der været et mindre fald i passagerer i efteråret 2016. Udviklingen i antallet af passagerer følges nøje i 2017, hvor det forventes, at tilbagegangen vendes til en mindre fremgang i antallet af passagerer.

 

Den brugerfinansierede drift viser et overskud på 0,807 mio. kr., hvilket vurderes at være inden for den normale tidsforskydning.

 

Anlæg

Under skattefinansieret anlæg har der været et merforbrug. Årsagen hertil er primært, at projektet ”Oprensning af jordforurening Carl Roses Vej 10” er blevet 0,500 mio. kr. dyrere end forventet, da forureningen havde bredt sig mere end først antaget. Herudover er projektet ”Parkering Østerstrand” blevet dyrere, da der har været ekstraudgifter til dræn. Dette betyder, at tilbagebetalingstiden forventes at være 6-7 år.

 

Mindreforbruget på det brugerfinansierede område vedrører affald (flytning af Genbrugscenter og Genbrugsplads på Industrivej) samt klimaprojekter under spildevand.

 

Spar/lån

Spar/lån total udgør i alt et mindreforbrug på 40,919 mio. kr. Dette vedrører primært overførsel på brugerfinansieret anlæg.

 

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Miljø-og Teknikudvalget – specifikation spar-lån 2016”

 

Afvigelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

 

Afvigelsen vedrørende skattefinansieret anlæg skyldes primært de overfor beskrevne projekter.

 

Afvigelsen vedrørende brugerfinansieret anlæg skyldes merudgifter vedrørende projektet ”Anskaffelse af indsamlingsbiler”.  Merforbruget finansieres af årets driftsoverskud. 

 

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2,000 mio.kr.

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2016:

 

-  XA-50143, ”Oprensning af jordforurening Carl Roses Vej 10”: Projektet afsluttes med et forbrug på 3,912 mio. kr.

 

-  XA-50204, ”Parkering Østerstrand”: Projektet afsluttes med et forbrug på 2,339 mio. kr.

 

-  XA-50052, ”Anskaffelse af indsamlingsbiler”: Projektet afsluttes med et forbrug på 4,846 mio. kr

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse”, ”Regnskab 2016” og ”Spar/lån”.

Vurdering

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse”, ”Regnskab 2016” og ”Spar/lån”.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at regnskab 2016 og Spar/Lån godkendes som beskrevet i sagen.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 20 Trafiksikkerhedsplan 2017

Sagsresumé

Miljø- og Teknikudvalget vedtog i 2016 en trafiksikkerhedsplan for Fredericia Kommune med en tilhørende prioriteringsmodel, der gør det muligt at prioritere mellem de mange ønsker om trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Udvalget besluttede i forbindelse med vedtagelsen, at planen skal revideres én gang årligt på det første Miljø- og Teknikudvalgsmøde i kalenderåret. Teknik & Miljø forelægger med denne sag et forslag til Trafiksikkerhedsplan 2017.

Sagsbeskrivelse:
Miljø- og Teknikudvalget vedtog i 2016 en ny trafiksikkerhedsplan for Fredericia Kommune. I den indgår en prioriteringsmodel, som gør det muligt at prioritere mellem de mange ønsker til trafiksikkerhedsfremmende tiltag. Prioriteringsmodellen sikrer, at de ønskede ombygninger sker i den rækkefølge, hvor det giver mest værdi.

Udvalget besluttede i forbindelse med vedtagelsen af trafiksikkerhedsplanen, at der én gang om året skal foretages en vurdering af projekterne i planen. Dette gøres på det første udvalgsmøde i kalenderåret.

Et forslag til Trafiksikkerhedsplan for 2017 præsenteres på udvalgsmødet.

De projekter som ved brug af Trafiksikkerhedsplanen får høj prioritet er følgende. I parentes er der angivet en overslagspris:

Projekter under 150.000 kr. med høj prioritet:

·  Hagenørvej (0,03 mio. kroner)

·  Viaduktvej (0,02 mio. kroner)

·  Gl. Landevej ved Rubinvej (0,04 mio. kroner)

·  Overgade (0,02 mio. kroner)

·  Herslevvej sving (0,05 mio. kroner)

·  Tonne Kjærsvej/Brovadvej (0,08 mio. kroner)

·  Lyngsoddevej ved børnehaven (0,08 mio. kroner)

·  Kolding Landevej / Houstedgårdsvej (0,08 mio. kroner)

·  Kolding Landevej ved Rudolf Steiner Allé (0,08 mio. kroner)

·  Nordre Kobbelvej (0,05 mio. kroner)

·  Snaremosevej ved Mosegårdsvej (0,08 mio. kroner)

 

Projekter over 150.000 kr.:

 

·  6. juli Vej (0,15 mio. kr.)

·  Egumvej/Frantz Hansens Allé (0,15 mio. kroner)

·  Havepladsvej ved Ydunsvej (0,15 mio. kroner)

·  Teglværksvej (0,25 mio. kroner)

·  Fuglsang Allé (0,15 mio. kroner

·  Smalagervej (0,30 mio. kroner)

Økonomiske konsekvenser

Projekterne kan afholdes inden for de 792.000 kr., der er afsat i budgettet til dette formål.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at den udarbejdede prioriteringsmodel sikrer, at de ønskede ombygninger sker i den rækkefølge, hvor det giver mest værdi.

 

Ud fra en helhedsbetragtning anbefales det, at følgende projekter under 150.000 kr. udføres i 2017:

 

·  Gl. Landevej ved Rubinvej (0,04 mio. kroner)

·  Herslevvej sving (0,05 mio. kroner)

·  Lyngsoddevej ved børnehaven (0,08 mio. kroner)

·  Nordre Kobbelvej (0,05 mio. kroner)

 

Det vurderes, at følgende projekter over 150.000 kr. bør udføres i 2017:

 

·  Teglværksvej (0,25 mio. kroner)

·  Smalagervej (0,30 mio. kroner)

Teglværksvej er en boligvej og er valgt, da vejen benyttes til gennemkørsel, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

Smalagervej er valgt ud fra, at der køres for stærkt på strækningen, 56,7 % kører over den tilladte hastighed på strækningen. 

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at Trafiksikkerhedsplanen for 2017 godkendes
 2. at de udvalgte projekter for 2017 igangsættes
 3. at den beskrevne model fortsat anvendes til prioritering af indsatserne i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 21 Orientering: Revision af vandløbsregulativer

Sagsresumé

Teknik & Miljø har indledt arbejdet med at med at revidere regulativerne for de ca. 50 km offentlige vandløb i Fredericia Kommune.

 

I forbindelse med revisionen tages de eksisterende vandløbsregulativer op til revision. Vandløbsregulativerne skal optages til revision, før opmålingen af vandløbene kan påbegyndes.

 

Revisionen af vandløbsregulativerne i Fredericia Kommune inddeles i to faser. I en indledende fase beskrives rammerne og de overordnede bærende principper for den kommende regulativrevision i tæt dialog med foreninger og organisationer. Efter den indledende fase påbegyndes arbejdet med revisionen af vandløbsregulativerne for det enkelte vandløb eller vandløbssystem. Dette sker i dialog med lodsejere.

 

Parallelt med udarbejdelse af nye regulativer er sigtet at opklassificere 15 km vandløb eller delstrækninger, dvs. nogenlunde samme antal km vandløb, som er blevet nedklassificeret.

 

Tilvejebringelse af de nye vandløbsregulativer forventes at forløbe over en 4-årig periode frem til 2021.

 

Sagsbeskrivelse

Ifølge vandløbsloven har kommunen pligt til at udarbejde et vandløbsregulativ for alle offentlige vandløb samt løbende indarbejde ændringer af vandløbene i regulativerne. Vandløbsregulativerne er det juridiske grundlag for at administrere vandløbene - med rettigheder og forpligtigelser for lodsejerne og for kommunen.

 

Formålet med revisionen er at gøre det enklere for kommunen at administrere vandløbene i dagligdagen samt lettere for lodsejerne at kontrollere det udførte arbejde.

For langt de fleste af kommunens regulativer skal regulativet revideres 10 år efter vedtagelsesdatoen, og revision er derfor påkrævet. Desuden er der foretaget fysiske ændringer i en del af vandløbene, f.eks. er nogle vandløb genslynget og lavet længere, hvilket regulativerne ikke tager hånd om.

Regulativerne skal efter vandløbsloven indeholde og beskrive en lang række forhold. Et meget væsentligt element er, at der foretages en opmåling af vandløbets dimensioner (længdeprofil og tværsnitsprofiler). Broer, bygværker, drænudløb mv. skal indmåles. Regulativet skal derudover bl.a. indeholde en redegørelse, vedligeholdelsesbestemmelser og de afvandingsmæssige forhold og konsekvenser. Vandløbsregulativerne skal udformes, så bestemmelserne heri ikke strider mod de natur- og miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning, jf. vandløbslovens § 1, stk. 2.

Opmålingsdata vil kunne bruges til at identificere arealer eller lokaliteter, hvor der kunne laves klimaprojekter. I forbindelse med revisionen af vandløbsregulativerne kan der ikke ændres på dimensionerne af vandløbene for at klimasikre. En eventuel ændring af dimensionerne i et vandløb kræver, at der gennemføres en særskilt reguleringssag, hvor de, der har gavn af den øgede afvanding, hver især betaler deres bidrag af projektet. Et regulativ er ikke - og har aldrig været ment som - en garanti mod oversvømmelse af de vandløbsnære arealer.

 

Revisionen af vandløbsregulativerne i Fredericia Kommune planlægges inddelt i to faser. I en indledende fase beskrives rammerne og de overordnede bærende principper for den kommende regulativrevision i tæt dialog med foreninger og organisationer. Efter den indledende fase påbegyndes arbejdet med revisionen af vandløbsregulativerne for det enkelte vandløb eller vandløbssystem. Dette sker i dialog med lodsejere.

 

De to faser er beskrevet nærmere i figur 1 og figur 2 herunder.

 

Indledende fase af processen for regulativrevisionen i Fredericia Kommune

 

Figur 1.

 

I en indledende fase beskrives rammerne og de overordnede bærende principper for den kommende regulativrevision. Der tages udgangspunkt i de eksisterende regulativer og den indsamlede viden samt viden fra forskellige interessenter til at beskrive de overordnede rammer og bærende principper for regulativrevisionen. Formålet er at sikre ensartede regulativer for alle vandløbene. Desuden skal uhensigtsmæssigheder fjernes, og regulativerne gøres mere forståelige og entydige, så de bliver nemmere at forstå for borgerne samt nemmere at administrere efter.

 

Når der er lavet et udkast til de overordnede rammer for processen, afholdes et dialogmøde med foreninger, organisationer og politikere, hvor rammer og principper drøftes. Input fra dialogmødet opsamles, og der laves et udkast til en regulativrevisionsplan. Dette udkast sendes i høring hos interessenterne. Eventuelle høringssvar behandles administrativt, og der bliver lavet et endeligt udkast til en regulativrevisionsplan. Dette udkast behandles i Miljø- og Teknikudvalget.

 

Efter den indledende fase påbegyndes arbejdet med revisionen af vandløbsregulativerne for det enkelte vandløb eller vandløbssystem. 

 

Vandløbsopmåling igangsættes. Idet lodsejerne adviseres herom, så de ved, at der kommer opmålere på deres arealer, og så de kan bistå med at få markeret drænudløbene. Opmålingsdata bearbejdes og gennemgås for fejl. Der er afsat 400.000 kr. til vandløbsopmålingen og databearbejdning i 2017.

 

Når de overordnede rammer er vedtaget, starter processen med at revidere vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb/vandløbssystemer. Der udarbejdes et udkast til et nyt regulativ ud fra de overordnede rammer. Udkastet til det nye vandløbsregulativ forelægges lodsejerne i en slags forhøring - i form af et lodsejermøde. Det tænkes, at disse lodsejermøder holdes samlet for vandløbssystemer for at gøre dagsorden relevant for deltagerne samt for at mindske antallet af møder.

 

Udkastet til et nyt vandløbsregulativ rettes til på baggrund af dialogen med lodsejerne og sendes i den obligatoriske 8 ugers høring. Der tages stilling til eventuelle høringssvar, og udkastet til regulativet rettes til. Det tilrettede udkast sendes til politisk vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Efter politisk vedtagelse bliver det regulativet offentliggjort med 4 ugers klagefrist. Eventuelle klager behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hvis ikke der kommer klager, træder det nye vandløbsregulativ i kraft, når høringsfristen er forbi.

 

Det forventes, at den politiske behandling af regulativerne for alle vandløb i et samlet vandløbssystem kan ske på én gang.

 

Processen for revisionen af vandløbsregulativerne for de enkelte vandløb/vandløbssystemer:

 

 

Figur 2.

Økonomiske konsekvenser

Vandløbsopmåling og det indledende arbejde i 2017 med regulativrevisionen kan afholdes inden for de budgetmæssige rammer.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

 

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 22 Orientering: Miljøgodkendelse af P. L. Jessen ApS

Sagsresumé

Teknik & Miljø har den 1. december 2016 meddelt miljøgodkendelse til virksomheden P. L. Jessen ApS i Fredericia på vilkår, der sikrer, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for miljøet og omgivelserne i øvrigt. Samtidig er der meddelt tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til Fredericia Spildevand og Energi A/S’ centralrenseanlæg. Teknik & Miljø har endvidere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes VVM-redegørelse for den ansøgte udvidelse.

Sagsbeskrivelse:
P.L. Jessen ApS ansøgte i marts 2016 Fredericia Kommune om miljøgodkendelse til etablering og drift af anlæg for nyttiggørelse af ikke-farligt og farligt affald (imprægneret træ) samt karteringsanlæg og mellemdeponi for karteret jord.

Virksomheden modtager og opbevarer blandet affald til sortering, som primært vil bestå af blandet bygningsaffald. Endvidere modtager virksomheden jord, som typisk vil bestå af fyldjord eller jord fra vejmatriklen fra entreprenører og vognmænd. Der sker udelukkende en omlastning affaldet på pladsen, hvorefter det bortskaffes til godkendte modtagere. Den karterede jord køres til genanvendelse eller bortskaffelse.

 

Med de stillede vilkår kan virksomheden drives uden væsentlige gener eller risiko for miljøet og omgivelserne i øvrigt. Miljøgodkendelsen indeholder blandt andet vilkår for håndtering og opbevaring af affald og karteret jord samt krav om driftsinstruktioner og registrering af mængder på affald og jordpartier.

Teknik & Miljø har på baggrund af en screening af miljøforholdene også truffet afgørelse om, at miljøbelastningen fra virksomheden ikke medfører krav om udarbejdelse af en VVM-redegørelse (vurdering af virkninger på miljøet). Denne afgørelse blev ligeledes truffet den 1. december 2016.

Begge afgørelser har kunnet påklages, men er ikke blevet det indenfor klagefristen, der udløb den 10. januar 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 23 Orientering om tillæg til miljøgodkendelse, Gl. Ribevej 92

Sagsresumé

Der er meddelt et tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget beliggende Gl. Ribevej 92, 7000 Fredericia, som ejes af Avlscenter Trekanten I/S.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har meddelt et tillæg til miljøgodkendelse til husdyrbruget beliggende Gl. Ribevej 92, 7000 Fredericia, som ejes af Avlscenter Trekanten I/S.

 

Husdyrbruget fik den 31. august 2011 miljøgodkendelse til nye stalde og gyllebeholdere, samt en produktion på 800 søer, 10.207 slagtesvin/ polte og 13.730 smågrise.

 

Der ændres ikke på størrelsen af dyreholdet med tillægget til denne miljøgodkendelse. Tillægget omfatter ændring af, på hvilke arealer gylle fra dyrene må udbringes, samt ændring af driften af arealerne. Desuden forenkles øvrige vilkår i godkendelsen.

 

Efter vedtagelse af ny husdyrlov skal kommunen ikke længere miljøgodkende de arealer, hvor husdyrgødningen udbringes, så der forventes ikke flere af denne type sager vedr. ændringer i udbringningsarealet på miljøgodkendte husdyrbrug.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 24 Orientering om opkrævning af generelt administrationsgebyr 2017 for erhvervsaffald

Sagsresumé

Affald & Genbrug udsender den 29. marts 2017 informationsbreve om opkrævning af det generelle administrationsgebyr 2017 for erhvervsaffald. I brevet orienteres virksomhederne om mulighederne for at søge om at blive fritaget for gebyret. 

 

Sagsbeskrivelse:

Det generelle administrationsgebyr skal dække kommunens generelle omkostninger til affaldsplaner, affaldsregulativer, information og anvisning af affald fra virksomheder, samt det beløb, som kommunen skal opkræve for staten til drift af statens affaldsdatabaser for virksomheder.

Reglerne om opkrævningen af gebyret er fastsat i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om affald.

 

Gebyret udgør 375 kr. ekskl. moms, som vedtaget af Byrådet 10. oktober 2016. Fristen for at søge om fritagelse for gebyret er 8 uger.

Økonomiske konsekvenser

Det generelle administrationsgebyr for erhvervsaffald skal, som alle kommunens ordninger på affaldsområdet, opkræves ud fra ”hvile-i-sig-selv-princippet”.

Vurdering

Der kan erfaringsmæssigt forventes en del henvendelser til kommunen omkring opkrævningen af gebyret.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 25 Orientering (Lukket)

Feedback