Miljø- og Teknikudvalget - 30-05-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 30 maj, 2018 - 12:30
Hent som fil:

Punkt 26 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Godkendt.

Punkt 27 Fredericias sundhedsprofil 2017 og WHO Healthy City

Sagsresumé

Sundhedsudvalget ønsker at sætte fokus på sundhed på tværs af udvalg. I forbindelse med offentliggørelsen af Fredericia Kommunes resultater fra den nationale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?”, vil Miljø- og Teknikudvalget blive præsenteret for resultaterne herfra og Fredericia som WHO Healthy City.

 

Sagsbeskrivelse:

Den 7. marts 2018 blev Fredericia Kommunes resultater fra den tredje nationale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” offentliggjort. Undersøgelsen har til formål at kortlægge borgernes sundhed, sygelighed og sundhedsvaner. Sundhedsprofilen 2017 giver således vigtig viden om fredericianernes nuværende sundhedstilstand og den adfærd, som påvirker deres fysiske såvel som mentale sundhed.

 

Sundhedsudvalget har valgt at prioritere følgende indsatsområder:

•Mental sundhed og ensomhed

•Rygning (med særligt fokus på børn og unge)

•Fysisk (in)aktivitet, samt overvægt og kost

 

Sundhedsudvalget ønsker at arbejde med sundhed på tværs af alle udvalg, og har derfor besluttet, at alle udvalg bliver præsenteret for resultaterne fra sundhedsprofilen.

 

Derudover er Fredericia Kommune i 2018 blevet medlem af WHO Healthy City Network. Udvalget vil få en kort præsentation af netværket og Fredericia Kommune som WHO Healthy City.

 

Specialkonsulent Malene Lund Grindsted deltager under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget drøfter, hvordan de fremadrettet kan være med til at arbejde med de udvalgte indsatsområder.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Drøftedes.

Punkt 28 1. budgetopfølgning 2018 - Miljø- og Teknikudvalget

Sagsresumé

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomiske tilstand og det forventede regnskab, udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

 

Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som fagafdelingen med udgangspunkt i det forventede regnskab anbefaler udvalget at søge om ved byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Der bliver samlet søgt om tillægsbevilling på 1,157 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme, inkl. forventet spar/lån, er derefter på 118,264 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 18,100 mio. kr.

 

 

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen herunder:

 

 

 

Mio. kr.

Korrigeret budget

1. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

Serviceudgifter

  51,067

  0,157

  5,900

  57,124

 

 

 

 

 

Drift i alt

  51,067

0,157

  5,900

  57,124

Skattefinansieret anlæg

  39,362

  1,000

  -5,000

  35,362

Anlæg i alt

  39,362

1,000

  -5,000

  35,362

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

  90,429

1,157

  0,900

  92,486

 

 

 

 

Brugerfinansieret område:

 

 

 

 

Drift

  0,944

 

 

  0,944

Anlæg

  43,834

 

  -19,000

  24,834

Brugerfinansieret område i alt

  44,778

0,000

  -19,000

  25,778

 

 

 

 

Total

  135,207

1,157

  -18,100

 118,264

 

+ = udgift/lån af næste år (underskud)

- = indtægt/opsparing (overskud)

 

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2017 og godkendte budgetændringer.

 

1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”1.budgetopfølgning 2018 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

 

Teknik & Miljø søger om godkendelse af disse tillægsbevillinger:

Puljen ”Midler til sikre skoleveje/cykelstier” (1,000 mio. kr. i 2018) flyttes fra Børne-og Skoleudvalget til Miljø-og Teknikudvalget.

 

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

 

Teknik & Miljø forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 18,100 mio. kr.

 

Spar/lån skal ses i sammenhæng med overført merforbrug på 4,340 mio. kr. fra 2017-2018 på serviceudgifterne samt mindreforbrug på 41,024 mio. kr. på brugerfinansierede anlæg (klimaprojekter samt flytning af genbrugspladsen i Nordbyen og det tilhørende Genbrugscenter fra Industrivej til Nordre Kobbelvej).

 

Det forventes således, at der investeres kraftigt i flytning af genbrugspladsen og Genbrugscenteret i 2018. 

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Vurdering”.

Vurdering

Teknik & Miljø forventer ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på 5,900 mio. kr. på serviceudgifterne. Dette skal ses i sammenhæng med et overført spar/lån 2017-2018 på 4,340 mio. kr.

 

Årsagen til stigningen i merforbruget ligger i øget forbrug på vintertjenesten, da vinteren i året første 4 måneder krævede mere saltning end normalt.

 

Herudover forventes et merforbrug på kollektiv trafik på 4,000 mio. kr., hvilket svarer til en forbedring i løbet af 2018 på knap 2,000 mio. kr. i forhold til udgangen af 2017.

 

Der forventes et merforbrug på rottebekæmpelse på 2,000 mio. kr., som således forventes nedbragt med 0,500 mio. kr. i forhold til 2017.

 

Der forventes et merforbrug på vejbelysning (0,900 mio. kr.), hvor der årligt afdrages ca. 0,300 mio. kr. Dette skal således ses i forhold til et merforbrug ved udgangen af 2017 på ca. 1,200 mio. kr.

 

Mindreforbrug på 0,500 mio. kr. på landsbypuljer vil blive disponeret i 2019.

 

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 24,000 mio. kr. fordelt med 5,000 mio. kr. på skattefinansieret anlæg og 19,000 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

 

Det skyldes primært flytning af genbrugspladsen i Nordbyen og det tilhørende Genbrugscenter fra Industrivej til Nordre Kobbelvej samt igangværende klimaprojekter.

 

På det skattefinansierede område er der udskudte anlægsarbejder, som primært vedrører ”sikring af brobygværker” samt ”ny belysningsplan”.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller:

 

 1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 29 Status på vintertjenesten og forslag til det fremtidige serviceniveau

Sagsresumé

Efter hver vinter vurderes vintertjenesten. Vinteren 2017/2018 kostede lidt mere end det normale budget. Den samlede udgift blev på 8,68 mio. kr. Borgerhenvendelser samt Vej & Parks vurderinger gør, at Vej & Park indstiller, at der indføres serviceforbedringer for 600.000 kr. årligt for en normal vinter.

 

Sagsbeskrivelse:

Vinteren 2017/2018 var uden megen sne, men der blev kaldt mere ud til saltning end normalt. I længere perioder end normalt lå temperaturen lige omkring frysepunktet. Vintertjenesten kostede 8,68 mio.kr.

 

Den nuværende vintertjeneste er planlagt ud fra, at Kolding Landevej og Vejle Landevej er klasse 1, da det stemmer overens med nabokommunerne. Desuden er Snoghøj Landevej ind til Holstensvej klasse 1 grundet den meget store trafikmængde.

 

Klasse 2-vejene er veje, hvor der kører busser. Klasse 3- vejene er lidt større fordelingsveje, mens klasse 4-vejene er de små boligveje.

 

Vi har fået en del henvendelser om glatføreuheld der er sket i morgentimerne pga. sort is, da temperaturen imod alle vejrudsigter pludseligt faldt.

 

Flere har henvendt sig med ønsker om bedre service på visse strækninger. Blandt andet har der været en del ønsker om tidligere saltning omkring skolerne.

 

Der har ligeledes været henvendelser med ønsker om, at vejene og stierne også vinterbetjenes efter kl. 18. (I dag er det kun klasse 1-vejene, der betjenes om aftenen). Begrundelserne har været, at mange deltager i sports- og kulturelle aktiviteter om aftenen.

 

Med udgangspunkt i ønsker og faktiske hændelser samt ud fra Vej & Parks egen gennemgang af klassificeringen har Vej & Park udarbejdet et forslag til ændret vinterklassificering af stier og veje i Fredericia Kommune.

 

I hovedtræk går forslaget ud på at øge antallet af overordnede veje i klasse 1, således at flere af de mest befærdede veje præventivt saltes. Forslaget indeholder også en opgradering af klasse 3 veje til klasse 2. Dette er hovedsageligt begrundet i et ønske om at sikre mere sammenhæng i klasse 2 vejene og samtidig indarbejde vejene omkring skolerne i klasse 2.

 

Generelt anbefales det, at vintertjenesten udvides til at dække aftentimerne for både stier og veje i klasse 2.

 

Ved gennemgangen af vejnettet har det vist sig, at enkelte veje kan nedklassificeres.

 

Forslaget til ændret klassificering er vedlagt som bilag og vil blive gennemgået på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Vej & Parks forslag til en opgradering af serviceniveauet er vurderet til samlet at give en merudgift på 600.000 kr. på en normal vinter.

 

Denne udgift kan opdeles i 4 hovedpunkter:

 

 1. Opgradering af 24 km klasse 2 til klasse 1  150.000 kr.
 2. Opgradering af 28 km klasse 3 til klasse 2  100.000 kr.
 3. Vintertjeneste i tidsrummet 18-22 for vejene  175.000 kr.
 4. Vintertjeneste i tidsrummet 18-22 for stierne  175.000 kr.

 

Da hovedparten af udgifterne til vintertjenesten ligger efter nytår, vurderes det, at merudgiften for 2018 kan indeholdes i nuværende budget. Men fra 2019 vil der være behov for ekstra 600.000 kr. pr. år, hvis forslaget skal realiseres.

Vurdering

Vej & Park vurderer, at en udvidelse af klasse 1 vejene kan være fordelagtig, da dette vil give en øget service på de stærkt trafikerede veje. Der vil i større udstrækning kunne undgås glatte veje de morgener, hvor temperaturen pludseligt falder til under frysepunktet.

 

Vej & Park vurderer ligeledes, at opgraderingen af de foreslåede klasse 3 veje til klasse 2 veje vil betyde en bedre sammenhæng i ruterne. Hertil kommer, at vejene, blandt andet omkring skolerne i større udstrækning vil være saltet, inden eleverne skal møde i skole.

 

Vej & Park vurderer, at vintertjeneste på klasse 2-vejene og klasse 2-stierne med fordel kan udvides til også at dække tidsrummet kl. 18 til kl. 22, da mange borgere stadig har brug for at transportere sig rundt i kommunen i dette tidsrum – dette gælder både i bil og på cykel. En yderligere gevinst ved at fortsætte saltningen til kl. 22 består i, at der derved sandsynligvis kan spares nogle saltudkald om morgenen, idet der kan ligge tilstrækkeligt salt fra om aftenen. Salt fra om aftenen kan også være medvirkende til at mindske udfordringerne med sort is, når temperaturen falder hurtigt om morgenen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at forslaget godkendes og indarbejdes for den resterende del af indeværende års vintertjeneste

 

 1. at forslaget medtages til budgetforhandlingerne for 2019 med henblik på en fortsættelse af det øgede serviceniveau i årene fremover

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 30 Genbrugsplads og genbrugscenter på Nordre Kobbelvej 13

Sagsresumé

På baggrund af Miljø- og Teknikudvalgets beslutning den 30. maj 2017 har udvalget ønsket at få forelagt en plan for en fremtidssikret indretning og drift af genbrugsplads og genbrugscenter med tilhørende mandskabs- og administrationsfaciliteter på Nordre Kobbelvej 13, der sikrer de fremtidige lovgivningsmæssige krav og intentioner samt en bæredygtig løsning for de kommunale genbrugs- og affaldsaktiviteter.

 

Affald & Genbrug har derfor fortaget en analyse og udarbejdet et forslag, som behandler de fremtidige servicetilbud på området, for en fremtidig genbrugsplads og et fremtidigt genbrugscenter med plads til administration og tilhørende mandskabs- og velfærdsfaciliteter på Nordre Kobbelvej 13.

 

I tilknytning til den nye genbrugsplads og genbrugscenter mv. vil der være mulighed for at etablere en ubemandet og døgnåben plads til haveaffald og lignende affaldstyper, der er nemme for borgerne at sortere.

 

Sagsbeskrivelse:

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på et møde den 13. december 2016 at igangsætte en nærmere analyse af to lokaliteter på Nordre Kobbelvej 10 og 13 til brug for udvalgets endelige stillingtagen til den fremtidige placering af genbrugsplads og genbrugscenter. Udvalget vurderede, at en placering på Nordre Kobbelvej 13 umiddelbart ville være at foretrække.

 

Efterfølgende besluttede Miljø- og Teknikudvalget på et møde den 30. maj 2017, at der skulle arbejdes videre med og udarbejdes projekt for placering af en ny genbrugsplads og et nyt genbrugscenter på Nordre Kobbelvej 13. Udvalget anbefalede samtidig, at der i dialog med Business Fredericia laves en analyse af muligheder for at forskønne hele industriområdet langs Nordre Kobbelvej og Industrivej i forbindelse med anlæg af genbrugsplads og genbrugscenter.

 

Der er på arealet foretaget undersøgelse og vurdering i forhold til fortidsminder, foretaget af Fredericia Museum. Undersøgelserne har ikke givet anledning til bemærkninger. Det vurderes, at de geotekniske forhold ikke vil give anledning til bemærkninger. Der vil dog blive gennemført en detaljeret geoteknisk undersøgelse i forbindelse med detailprojekteringen.

 

Projektbeskrivelsens beskrevne aktiviteter giver ikke anledning til udfordringer i forhold til den nuværende byplanvedtægt (B16) og kommuneplanen.

 

Der vil i forbindelse med udarbejdelse af detailprojekt for genbrugsplads og genbrugscenter, i dialog med Business Fredericia, blive taget højde for, at projekteringen følger den generelle plan for forskønnelse af hele industriområdet langs Nordre Kobbelvej og Egeskovvej.

 

Der vil endvidere i forbindelse med udarbejdelsen af detailprojektet blive afholdt møder med følgende brugergrupper/interessenter:

 

-  Brugergrupper for ansatte hos Affald & Genbrug (er påbegyndt).

-  Brugergruppe for nærmeste naboer/interessenter (er påbegyndt).

-  Brugergruppe for borgere/brugere (vil blive startet op i forbindelse med detailprojekteringen).

 

På brugergruppemøderne for borgere/brugere vil der blive orienteret om projektet, og eventuelle opmærksomhedspunkter vil blive vurderet og eventuelt indarbejdet i detailprojektet.

 

Med baggrund i ovennævnte er der blevet udarbejdet en overordnet plan og projektbeskrivelse for placeringen på Nordre Kobbelvej 13. Arealet er et ubebygget areal, som kommunen ejer.

 

Der er 64.200 m2 til rådighed, hvilket giver de optimale muligheder for samling af de kommunale aktiviteter på affalds- og ressourceområdet. Sammenlægningen vil skabe en fremtidig synergi både i forhold til de arbejdsmæssige og økonomiske parametre. Samtidig kan der skabes gode tilkørselsforhold via rundkørslen ved Egeskovvej til Nordre Kobbelvej.

Afstandsforholdene for brugerne vil være stort set uændrede i forhold til den eksisterende placering på Industrivej.

 

Overordnet projektplan/beskrivelse samt tidsplan og kortskitser vil blive gennemgået på udvalgsmødet.

 

Den nødvendige arealerhvervelse behandles i en anden sag på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Projekterings- og anlægsinvesteringerne er anslået som følger:

1. Forarbejder inkl. grundkøb

10.070.000 kr.

2. Projekt omkostninger

3.800.000 kr.

3. Andre pre-investeringer

100.000 kr.

4. Anlægsarbejder*

15.360.000 kr.

5. Bygninger*

32.300.000 kr.

6. Plansiloer, hegn, porte og bomme

1.570.000 kr.

7. Beplantning

450.000 kr.

8. Udstyr m.v.

11.800.000 kr.

9. Diverse uforudseelige udgifter

2.480.000 kr.

Samlede investeringer

77.930.000 kr.

 

* Ved de viste overslagspriser på anlægsarbejde, bygninger og udstyr er der forudsat en samlet opførelse af bygningsmassen i projektet, hvilket vurderes at reducere udgifterne med ca. 4-5 mio. kr.

 

Det skal bemærkes, at genbrugsplads og genbrugscenter, herunder administrations- og mandskabsfaciliteter (kontor, frokoststue, og badefaciliteter m.v.) på Nordre Kobbelvej 13 vil være sammenhængende med hensyn til den samlede infrastruktur som kloakering, el og vand, belægning, arbejdskørsel og andre faciliteter på arealerne, hvorfor det er vanskeligt at opgøre beløbene i to separate dele.

 

Driftsmæssige fremadrettede besparelser er vurderet/anslået som følger:

 

Flytning af genbrugscenteret, genbrugsplads og administration vil medføre en årlig besparelse på minimum 1,5 mio. kr. i forbindelse med de eksisterende udgifter til leje mv.

 

Salg af det nuværende genbrugspladsareal på Industrivej 28 forventes at kunne indbringe skønsmæssigt ca. 2 mio. kr.

 

Det vurderes, at der med baggrund i indretningen af den nye genbrugsplads og genbrugscenter fremadrettet vil være en økonomisk besparelse ved indkøb og vedligeholdelse samt transport af containere på 1–1,2 mio. kr. Af den vurderede besparelse er ca. 0,6 mio. kr. en engangsbesparelse.

 

Det vurderes, at der vil være en økonomisk besparelse ved opførelse af modtagefaciliteter for farligt affald på genbrugspladsen. Baggrunden er, at afstanden til MOTAS gør, at affaldet kan afhentes på daglig basis, og at den bygningsmæssige del kan reduceres i forhold til dette. 

 

Det vurderes endvidere, at en driftsoptimering/synergi/fleksibilitet af personale på det samlede affaldscenter vil medføre en økonomisk samt en servicemæssig optimering.

 

Der vil ved en driftsoptimering med mulighed for lagring og afsætning af varer på økonomiske optimale tidspunkter samt driftsoptimering af transporter af ressourcer/haveaffald mv. være en fremadrettet samlet driftsmæssig besparelse.

 

Der vil med den nye placering på Nordre Kobbelvej være mulighed for at indrette og tilbyde en ”ny døgnåben borgerservice” ved opdeling af genbrugspladsen i en genbrugs-/ressourcedel og en derfra adskilt plads for aflevering af haveaffald, byggeaffald, jord og brokker samt afhentning af kompostmateriale. Det vurderes ikke, at en sådan øget service vil medføre væsentlige udgifter.

 

Det vurderes, at den økonomiske besparelse ved en sammenlægning og samlet opførelse af bygningsmassen i projektet skønsmæssigt vil være ca. 4-5 mio. kr.

Vurdering

Affald & Genbrug vurderer med baggrund i den fremlagte projektplan, og de økonomiske samt de driftsmæssige konsekvenser, at projektet vil give et stort løft til Fredericias affalds-/ressource- og genbrugsområde.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller:

 

 1. At udvalget beslutter den overordnede økonomiske ramme som beskrevet, idet de økonomiske konsekvenser indarbejdes i taksterne for 2019-2022 i forbindelse med vedtagelsen af disse.

 

 1. At der igangsættes detailprojektering efter det forelagte overordnede projektmateriale og tidsplan for etablering.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 31 Arealerhvervelse med henblik på etablering af genbrugscenter og genbrugsplads, Nordre Kobbelvej 13

Sagsresumé

Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 30. maj 2017, at der skulle arbejdes videre med og udarbejdes projekt for placering af en ny genbrugsplads og et nyt genbrugscenter på Nordre Kobbelvej 13. Det anbefales, at der træffes beslutning om, at Affald & Genbrug erhverver arealet til formålet.

 

Sagsbeskrivelse:

Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 30. maj 2017, at der skulle arbejdes videre med og udarbejdes projekt for placering af en ny genbrugsplads og et nyt genbrugscenter på Nordre Kobbelvej 13 til erstatning for den nuværende genbrugsplads og det nuværende genbrugscenter på Industrivej.

 

Handelsprisen for grunden på Nordre Kobbelvej 13 er fastsat til 9.630.000 kr. ekskl. moms for hele arealet, der er på 64.200 m2. Det svarer til 150,00 kr. pr. m2 ekskl. moms i byggemodnet stand, inkl. tilslutning til kloak.

 

Selve projektet (etablering af genbrugsplads og genbrugscenter) er beskrevet i sagen om genbrugsplads og genbrugscenter på Nordre Kobbelvej 13, sagsnr. 16/2968 på dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i tal:

 

Tekst

(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-

bevilling

Fri-

givelse

Køb af jord

9,630

 

 

 

9,630

9,630

Flytning af genbrugscenter (XA-50054)

-9,630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/

 + = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

Vurdering

Affald & Genbrug anbefaler, at arealet på Nordre Kobbelvej 13 erhverves

til brug for placering af en ny genbrugsplads og et nyt genbrugscenter.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Affald & Genbrug erhverver grunden på Nordre Kobbelvej 13 til etablering af genbrugsplads og genbrugscenter. 

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 32 EU regionalfondsprojekter indenfor Bæredygtig Grøn Byudvikling

Sagsresumé

Orientering om Fredericia Kommunes to projekter indenfor bæredygtig grøn byudvikling under EU Regionalfonden bevilget gennem Erhvervsstyrelsen med projektudløb i juli 2020.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har i samarbejde med Fredericia Spildevand og Energi A/S igangsat to projekter, der understøtter Fredericias bystrategi ”Bæredygtig grøn byudvikling”, ”Innovative SMV’er” og ”Energioptimering og affaldshåndtering”. Fredericia Kommune er den kontraktansvarlige partner for begge projekter.

 

Projekterne er ansøgt i sammenhæng og bevilget medfinansiering under EU’s Regionalfond af Erhvervsstyrelsen i november 2017, som behandlet af udvalget på møde den 13. december 2016 og den 19. september 2017.

Projekterne har fokus på at udvikle nye metoder og teknologier med henblik på at reducere energiforbruget, optimere affaldsgenanvendelsen og skabe flere innovative små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

 

Udvalget bliver orienteret nærmere om status og aktiviteter på udvalgsmødet den 30. maj 2018.

 

Projekt ”Innovative SMV’er”

Projektet udvikles af Fredericia Kommune i samarbejde med partnerne Fredericia Spildevand og Energi A/S, Aalborg Universitet – Energiteknik og SMV’erne Alpcon A/S, Ziito ApS og Multikant ApS, der løbende vil blive supplereret med flere. Det faglige projektlederskab varetages af Fredericia Kommune, Affald & Genbrug.

 

Projektet skal kortlægge ressourcer i Fredericia, hvor der foreligger attraktive muligheder for at udarbejde løsninger og koncepter for SMV’er indenfor affaldshåndtering. Det betyder, at der er fokus på miljøgevinster og på økonomisk bæredygtighed, så forretningskoncepterne kan tilføre virksomhederne økonomisk grøn vækst.

 

 • Kortlægning og facilitering

Kortlægningen af affaldsressourcer og virksomheder skal indgå som vidensgrundlag i en række innovationsforløb for lokale SMV’er, og virksomhederne skal på baggrund af briefings og innovationsworkshops motiveres og rustes til at idéudvikle, skabe nye forretningskoncepter og iværksætteri.

 

Projektet vil ligeledes facilitere, at en socialøkonomisk virksomhed kan etableres. 

 

Projekt ”Energioptimering og affaldshåndtering”

I projektet vil Fredericia Kommune i samarbejde med partnerne Fredericia Spildevand og Energi A/S, Syddansk Universitet – Kemi- Bio- & Miljøteknologi, Aalborg Universitet – Byggeri & Anlæg og Elektroniske Systemer samt Det Økologiske Råd anvende den nyeste forskning indenfor områderne biomasse og organisk affald. Det faglige projektlederskab varetages af Fredericia Spildevand og Energi A/S.

I projektet skal der testes og anvendes nyudviklede metoder og teknologier, der skal føre til bedre udnyttelse af områdets organiske affald. Projektet skal understøtte Fredericia Spildevand og Energi A/S’ vision om at være energineutral i 2019 og CO2-neutral i 2030.

 

 • Energioptimering i spildevandsbehandlingen

Projektet arbejder med effektivisering af det samlede spildevandsbehandlingsanlæg og med at sikre energibesparelser og øget energiproduktion. Det skal ske ved at styre samspillet med ressourceflowet i spildevandet og energiproduktionen mv. Der arbejdes med at udvikle et Smart Energy system, som baseres på online målinger i kloaknettet, renseanlæg og energiproducerende anlæg. 

 

 • Affaldshåndtering med pulpning af kildesorteret organisk affald

Projektet vil optimere genanvendelse af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) og have-park affald (HPA) i såkaldte cradle-to-cradle kredsløb. Gennem biogasproduktion øges andelen af vedvarende energi i Fredericiaområdets energimix.

 

Med projektet bliver kommunen klar til at udnytte organisk affald (en opgradering fra den nuværende indsamling af grønt affald) ved at sikre pulpning og bioforgasning af materialet. Derved reduceres udledningen af drivhusgasser og tabet af varme, kulstof og kvælstof i forhold til den kompostering, der sker i dag. 

 

Projektet medvirker endvidere i et andet projekt mellem Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuners affalds- og spildevandsselskaber om afdækning af mulighederne for et fælles KOD-forbehandlingsanlæg til produktion af biopulp.

 

Budget

Det samlede budget for projekt ”Innovative SMV’er” er på 6 mio. kr.
Af det samlede budget udgør Fredericia Kommunes andel 2,65 mio. kr. med 50 % heraf fra EU’s Regionalfond.

 

Det samlede budget for projekt ”Energioptimering & Affaldshåndtering” er på kr. 24 mio. kr.  Af det samlede budget udgør Fredericia Kommunes andel 4,50 mio. kr. med 50 % heraf fra EU’s Regionalfond.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det vurderes, at etableringen af begge projekter med igangsætning af aktiviteter og involvering af projektmedarbejdere på tværs af partnere, implementeringen af administrative procedurer og opsætning af en fælles projektportal forløber som forventet. Igangsætningen af projekternes hovedaktiviteter (delprojekter) har været påvirket af en lang ansøgnings- og godkendelsesproces med Erhvervsstyrelsen, som reelt har afkortet den aktive periode inden første afrapportering pr. 28. februar 2018. Overordnet set er der dog god fremdrift og stigende aktivitet i begge projekter.

 

Det er tanken, at udvalget i projektperioden modtager orientering om projekterne årligt. Udvalget vil endvidere blive forelagt sager til beslutning vedrørende:

 

 • Ændringer af affaldssortering fra grønt til organisk affald
 • Etablering af socialøkonomisk virksomhed
 • Løsning for KOD-forbehandling til biopulp

 

Endelig er det tanken, at udvalget inviteres til at deltage i relevante aktiviteter i relation til projekterne, samt at projekterne i den kommende tid forstærker formidlingen med en lidt bredere kommunikation om projekternes indhold og status.

Indstillinger

Miljø & Teknik indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 33 Skolevejsprojekt 2018 - analyse af skoleveje

Sagsresumé

I Budget 2018 er der afsat penge til ”Sikre Skoleveje”, en analyse af trafiksikkerheden omkring skolerne i Fredericia Kommune.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Teknik & Miljø har i samarbejde med Børn & Unge foretaget analysen efter følgende metode:

 

 • Møder med distriktsledere, skoleleder og institutionsledere
 • Besigtigelse ved skoler
 • Sammenligning af input fra møder, besigtigelser og tidligere modtagne henvendelser angående trafiksikkerhed ved skolerne

 

I budgettet er der afsat 0,2 mio. kr. som er allokeret til Skærbæk området, hvorfor der her er afholdt møder med skolen og beboerforeningen. Beboerforeningen deltog med en repræsentant i besigtigelsen af morgentrafikken ved skolen.

 

De lokaliteter, hvor trafiksikkerheden skal forbedres, er prioriteret på to lister – én særskilt for Skærbæk området og én for resten af kommunen. Se mere i vurderingsafsnittet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat samlet 1,0 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. til Skærbæk området.

Vurdering

Børn & Unge og Teknik & Miljø har på baggrund af analysen udarbejdet følgende prioriteringslister over trafiksikkerhedstiltag.

 

Projekterne er opstillet i prioriteret rækkefølge. Ud af de 23 ønsker, forventes prioritet 1 til 8 samt de særskilte ønsker i Skærbæk at kunne gennemføres. Disse tiltag skønnes at koste 710.000 kr.

 

På mødet vil baggrunden for prioriteringslisten blive uddybet.

 

Prioritet

Skole

Tiltag

Prisestimat

1

Kirstinebjerg Skolen afd. Høgevej

Droneoptagelse + ankomstanalyse

30.000 kr.

2

Erritsø Fællesskole afd. Krogsagervej

Droneoptagelse + ankomstanalyse

30.000 kr.

3

Kirstinebjerg Skolen afd. Indre Ringvej og Frederiksodde Skolen afd. Indre Ringvej

Droneoptagelse + ankomstanalyse

30.000 kr.

4

Ullerupbæk Skolen afd. Nørre Allé

Udvidelse af overkørslen til Nørre Allé

80.000 kr.

5

Ullerupbæk Skolen afd. Nørre Allé

Hastighedsdæmpende krydsningspunkt på Nørre Allé

150.000 kr.

b6

Erritsø Fællesskole afd. Krogsagervej

Udvidelse af kys- og kør-pladsen

300.000 kr.

7

Kirstinebjerg Skolen afd. Indre Ringvej

Udvidelse af overkørslen til parkeringspladsen på skolens matrikel

80.000 kr.

8

Kirstinebjerg Skolen afd. Indre Ringvej

Cykelbane på Skansevejs østside

10.000 kr.

9

Fjordbakkeskolen afd. Taulov

Udvidelse af kys- og kør-pladsen

200.000 kr.

10

Erritsø Fællesskole afd. Højmosen

Flytning af fodgængerafmærkning på hævet fladet og genmarkering

10.000 kr.

11

Erritsø Fællesskole afd. Bygaden

Ombygning af klimabedet nord for Tonne Kjærsvej

80.000 kr.

12

Erritsø Fælleskole afd. Krogsagervej

Afmærket gangareal på langs af parkeringspladsens nordlige grænse

15.000 kr.

13

Kirstinebjerg Skolen afd. Havepladsvej

Opstramning af afmærkning og skiltning af parkeringsrestriktioner

125.000 kr.

14

Kirstinebjerg Skolen afd. Havepladsvej

Før-grønt for cyklister i krydset Indre Ringvej – treldevej

200.000 kr.

15

Frederiksodde Skolen afd. Ullerupdalvej

Gående adgang ved overkørslen til Ullerupdalvej

40.000 kr.

16

Erritsø Fællesskole afd. Højmosen

Indretning af parkeringspladsen ved Langesøvej og flytning af cykelparkering

150.000 kr.

17

Kirstinebjerg Skolen afd. Høgevej

Opgradering af skiltning og afmærkning omkring skolen

15.000 kr.

18

Ullerupbæk Skolen afd. Skolesvinget

Kys- og kør-pladsen på Skolesvinget

70.000 kr.

19

Kirstinebjerg Skolen afd. Bøgeskovvej

Træ øst for overkørslen til hallen hæmmer oversigten.

30.000 kr.

20

Erritsø Fællesskole afd. Krogsagervej

Flytning af chikane ved overkørslen til hallen

15.000 kr.

21

Ullerupbæk Skolen afd. Skjoldborgvej

Udvidelse af parkeringskapacitet på Holbergsvej

200.000 kr.

22

Ullerupbæk Skolen afd. Nørre Allé og Frederiksodde Skolen afd. Ullerupdalvej

Etablering af parkeringsplads på matrikel 120a, Fredericia Kobbeljorder

500.000 kr.

 

 

Særskilt prioriteringsliste for projekter i Skærbæk området:

 

Tiltag

Prisestimat

Hastighedsdæmpning Skærbæk Ringvej, 4 bump

120.000 kr.

Ensretning af Skolevej foran skolen mod syd

20.000 kr.

Diverse mindre projekter

Resten af de øremærkede midler til projekter i Skærbæk

 

Indstillinger

Teknik & Miljø samt Børn & Unge indstiller, at Børne- og Skoleudvalget godkender prioriteringslisten og anbefaler, at Miljø- og Teknikudvalget igangsætter projekterne i den prioriterede rækkefølge.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Udsat.

Punkt 34 Forslag om fælles dige til beskyttelse af lavtliggende sommerhuse i Høll og ved Bøgeskov Strand

Sagsresumé

Sagen omhandler forslag om fællesdige mellem sommerhusområde i Vejle Kommune (Høll) og sommerhusområde i Fredericia Kommune (Bøgeskov Strand). På baggrund af henvendelse fra lodsejere i Høll vedr. højvandssikring, har Vejle Kommune fået udarbejdet et notat over mulige løsningsmodeller. Vejle Kommunen har efterfølgende henvendt sig til Fredericia Kommune idet det ene af løsningsforslagene omhandler et fællesdige mellem sommerhusområderne i henholdsvis Høll og Bøgeskov Strand. Kommunen kan vælge at fremme en sag om beskyttelse mod højvande med henblik på afdækning af behov, og sidenhen gennemførelse.

Kommunens andel som part i sagen vurderes at være minimal og primært udgøre myndighedsrollen.

 

Sagsbeskrivelse:

Et større antal husejere i de lavtliggende dele af sommerhusområdet ved Høll i Vejle Kommune oplever i perioder høj vandstand/oversvømmelser i området under højvandssituationer og stormflod. Vejle Kommune har derfor i 2015 afholdt borgermøde om udfordringerne og løsningsmulighederne. Ved en spørgeskemaundersøgelse tilkendegav 58 % af sommerhusejerne i Høll en positiv interesse for etablering af et dige til beskyttelse af de lavtliggende sommerhuse. På baggrund heraf har Vejle Kommune i 2017 fået udarbejdet notat fra Niras omhandlende løsningsmuligheder og økonomi, se bilag 1.

 

Niras har skitseret to løsningsforslag:

 

 1. Et dige langs stranden ud for de lavtliggende dele af sommerhusområdet i Høll og langs Spang Å på en længere strækning på Vejle-siden af denne med afslutning på et sted ovenfor sommerhusområdet, hvor koten er tilstrækkelig høj.

 

 1. Et dige langs stranden ud for de lavtliggende dele af sommerhusområdet i Høll og ud for de lavtliggende dele af sommerhusområdet ved Bøgeskov Strand i Fredericia Kommune, idet der etableres en sluse ved Spang Å’s udløb.

 

På den baggrund har Vejle Kommune rettet henvendelse til Fredericia Kommune for at få afdækket den mulige interesse for medvirken i realisering af forslag 2 blandt de i givet fald berørte sommerhusejere ved Bøgeskov Strand.

 

De lavest beliggende dele af sommerhusområdet ved Bøgeskov Strand ligger i den nordvestlige del af sommerhusområdet. Det vurderes, at 15 sommerhuse, der ligger under kote 1,0 m i denne del af sommerhusområdet vil kunne opnå beskyttelse mod højvande via fælles dige. Diget vil på Fredericiasiden strække sig i en længde af ca. 200 meter.

 

Det vurderes tilsvarende, at ca. 250 sommerhuse i Høll vil kunne opnå beskyttelse.

 

Beskyttelsen afhænger naturligvis af digehøjden. Med en digetop i kote 2,0 over daglige vande, er det Niras’ vurdering, at diget vil sikre imod 1000 års hændelser (i 2015 klima) og 100 års hændelser (i 2050 klima).

 

Omkostningerne forbundet med en løsning med en digehøjde på 2 meter, uanset hvilken løsning der vælges, skal deles mellem de parter, der har gavn af klimasikringen. Det samme gælder udgifterne til drift og vedligeholdelse.

 

De parter, som vil skulle deles om etableringsomkostningerne, er både lodsejere, hvis ejendom får gavn af klimasikringen, og lodsejere, hvis adgangsvej til deres ejendom vil få gavn af klimasikringen. Den præcise fordeling af udgifterne vil bero på den eksakte gavn, som diget giver den enkelte lodsejer og være afhængig af koten på pågældende ejendom samt den statistiske sandsynlighed for oversvømmelser.

 

Løsningsforslag 2 med etablering af et fælles dige ud for de lavestliggende dele af Høll og Bøgeskov Strand samt af sluse over Spang Å’s udløb vurderes af Niras til at koste ca. 4,7 mio. kr.

 

Der er ingen kommunale udgifter forbundet med anlæg og efterfølgende drift/vedligeholdelse, i det omfang kommunerne ikke selv ejer ejendomme, der opnår en beskyttelse af diget, der er af værdi. Ved Bøgeskov Strand ejer Fredericia Kommune ca. 3 ha strandeng, inkl. området, som bådelauget forpagter af kommunen.

 

Vejene i sommerhusområdet ved Bøgeskov Strand har status af privat fælleseje. Offentligheden har adgang til faciliteter på strandengen og dermed gavn af vejene, hvilket kan medfører, at kommunen indirekte opnår gavn af diget. Den lavest liggende vej ligger i en kote på 1,5 meter. Hvorvidt offentlighedens adgang gør kommunen til part i sagen, er ikke afklaret for nuværende.

 

Kommunens rolle i sagen er en myndighedsrolle efter bekendtgørelse nr. 78 af 19. januar 2017 af lov om kystbeskyttelse. Kommunen kan efter anmodning eller på eget initiativ iværksætte en vurdering af behov for beskyttelse. Kommunen kan på baggrund af skitseret løsning indhente en faglig udtalelse hos Kystdirektoratet. På baggrund af udtalelsen fra Kystdirektoratet træffer kommunen afgørelse om at fremme eller afvise sagen. Ønsker kommunen at gennemføre et beskyttelsesprojekt, sendes sagen i høring hos de lodsejere, der opnår beskyttelse eller anden gavn af beskyttelsesprojektet. Efter høring indhentes tilladelse hos Kystdirektoratet, hvorefter kommunen træffe afgørelse om gennemførelse og pålægning af lodsejere bidragspligt og vedligeholdelse. Det er ikke en forudsætning for gennemførelse af projektet, at der er tilslutning fra alle parter, der opnår gavn af beskyttelsen.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune vil ikke skulle bidrage til anlæg og drift af det eventuelle dige, med mindre kommunen bliver part i sagen pga. sikring af offentlighedens adgang mv. Umiddelbart vurderes den andel, som kommunen i givet fald vil skulle bidrag med, at være minimalt. Udgifterne vil først og fremmest skulle fordeles på de mange sommerhusejere, der vil få gavn af projektet.

Vurdering

Det vurderes som nævnt, at 15 sommerhuse ved Bøgeskov Strand, der ligger under kote 1,0 kan opnå beskyttelse mod oversvømmelser via et fælles dige. Økonomisk vil det alt andet lige være fordelagtigt for ejerne af disse ejendomme at indgå i et fælles digeprojekt sammen med de tilsvarende lodsejere i Høll. Hvis der etableres en løsning, der alene omfatter en sikring af de lavtliggende områder i Høll, vil det blive meget dyrere for ejerne af de lavtliggende sommerhuse ved Bøgeskov Strand at etablere en selvstændig løsning for deres ejendomme på et senere tidspunkt.

 

Landskabeligt vil et dige påvirke området og oplevelsen af strandengen ved Bøgeskov Strand visuelt. Afhængigt at digets placering vil det have indvirkning på havudsigten og over strandengen både for områdets strandgæster og fra sommerhusene.

 

På den anden side vil løsningsforslag 1, der alene beskytter de lavtliggende områder i Høll, også have landskabsmæssige konsekvenser set fra Bøgeskov Strand, idet der i givet fald på et langt stræk på Vejlesiden af Spang Å vil blive etableret et dige.

 

Hvis der vælges en fællesløsning med en sluse ved Spang Å’s udløb, vil der kunne indtænkes muligheder for passage af åen for gående over slusen.

 

Da de ca. 15 sommerhuse ved Bøgeskov Strand ligger så lavt, som tilfældet er, vil de utvivlsomt få stigende udfordringer med oversvømmelser i takt med, at vejret fortsat og hastigt udvikler sig med flere og flere og større og større hændelser med storm og stormflod. På den baggrund anbefaler Teknik & Miljø, at der optages dialog med de berørte sommerhusejere ved Bøgeskov Strand med henblik på at afdække interessen for at komme med i et fælles digeprojekt sammen med tilsvarende sommerhusejere i Høll. Samtidig kan der vurderes nærmere på mulig digeplacering samt digehøjde mv.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

at der optages dialog med ejerne af de sommerhuse ved Bøgeskov Strand, der vil kunne få gavn i form af beskyttelse imod oversvømmelser, hvis der etableres et fælles dige til beskyttelse af de lavestliggende dele af sommerhusområderne i Høll og ved Bøgeskov Strand.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 35 Taxa Syd - Ansøgning om takstharmonisering

Sagsresumé

Taxa Syd ansøger om ændring af de kommunalt godkendte takster for Fredericia Taxa, således at de harmoniseres med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens (TBST) maksimaltakster.

 

Sagsbeskrivelse:

Markedet for taxikørsel er under hastig forandring som følge af den ny taxilov, der trådte i kraft den 1. januar 2018. Taxa Syds kørselskontor opnåede den 19. februar 2018 statslig godkendelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) og er dermed et nyt landsdækkende kørselskontor på markedet for persontransport. Taxa Syd har allerede fået de første taxivognmænd på gaden med statslig kørselstilladelse. Disse vogne kører med de takster, som er godkendt af TBST. De følger indtil videre TBSTs maksimaltakster, men de kan ansøge TBST om justering til et niveau under maksimalpriserne.

Taxa Syd har i en overgangsfase to afdelinger, der følger henholdsvis den ny og den gamle taxilovs vilkår for fastsættelse af priser. Kørselskontorer følger den nye lovgivning. Taxa Syds bestillingskontorer følger derimod den lovgivning, som i overgangsperioden er grundlaget for kommunale tilladelser. Fredericia Taxa er en del af Taxa Syds afdeling, der følger kommunale vilkår.

I overgangsperioden vil markedet for taxikørsel være kendetegnet ved forskellige priser, medmindre de kommunalt godkendte takster tilpasses de statslige takster.

Den statsligt godkendte takststruktur adskiller sig så meget fra den kommunalt godkendte takststruktur, at Taxa Syd nu oplever forvirring blandt kunderne over, at der er to forskellige prisstrukturer på markedet.

Taxa Syd ønsker derfor ændring af de kommunalt vedtagne takster, således at de er identiske med de statsligt godkendte takster. Ansøgning herom er sendt til alle kommuner på Fyn, i Kolding og i Fredericia.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Lighed mellem statslige og kommunale takster vil sikre overblik og ensartede priser til kunderne, hvilket er Taxa Syds argument for ændring af taksterne. Dette er en fornuftig løsning i den første fase af omstillingen til et marked med større konkurrence på markedet for persontransport i små biler.

Stigningstaksten vil på mange ture være betydelig, hvilket vises i bilag til sagen. Når der er kommet flere taxivogne med priser godkendt af TBST på markedet, må der forventes en øget konkurrence og dermed priser som er lavere end TBSTs maksimalpriser.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller, at den ansøgte takstforhøjelse godkendes pr. 01.06.2018.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

BilagStørrelse
ansoegte_taxitakster.pdf.pdf357.72 KB

Punkt 36 Status for Bæredygtighedsstrategi 2016-2019

Sagsresumé

Byrådet vedtog i december 2015 en lovpligtig bæredygtighedsstrategi 2016-2019. Med denne sag orienteres der om status for de bæredygtighedsindsatser, der er beskrevet i denne. Den næste bæredygtighedsstrategi for perioden 2020-2023 skal være vedtaget af byrådet inden udgangen af 2019. Det anbefales, at arbejdet med denne igangsættes.

 

Sagsbeskrivelse:
Ifølge planloven skal kommunalbestyrelser inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en redegørelse for deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede med oplysninger om, hvordan der skal arbejdes helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og hvordan befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger vil blive inddraget i arbejdet (lokal Agenda 21).

 

På Miljø- og Energiudvalgets møde den 2. juni 2015 igangsatte udvalget derfor arbejdet med en bæredygtighedsstrategi, jf. planlovens § 33 a, stk. 3 vedrørende Lokal Agenda 21.

 

Bæredygtighedsstrategi 2016-2019 blev endeligt vedtaget af Fredericia Byråd den 7. december 2015.

 

Bæredygtighedsstrategi 2016-2019 blev udarbejdet på baggrund af Byrådets vision for Fredericia 2020, Budget 2016-2019 samt individuelle samtaler med medlemmer af Energi- og Miljøudvalget. Herudover blev Business Fredericia hørt, og borgerne var involveret via et ”idébyttemarked”, hvor der blev lagt op til, at alle interesserede borgere kunne komme med input til strategien.

 

Strategien tegner Fredericias politiske målsætninger for arbejdet inden for fem lovbestemte indsatsområder:
 

 1. Mindskelse af miljøbelastningen
 2. Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse
 3. Fremme af biologisk mangfoldighed
 4. Inddragelse af befolkningen og erhvervslivet i det lokale Agenda 21-arbejde
 5. Fremme af et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold

 

Disse fem indsatsområder er behandlet under fire overordnede temaer, som beskriver en række indsatser inden for emnerne natur, friluftsliv, formidling og læring, kommunikation, energiforbrug, CO2-udledning, transport, affald og klimatilpasning.

 

De fire overordnede temaer er:

 

·  Mere og bedre natur

·  Byudvikling og byomdannelse

·  Mindre miljøbelastning

·  Samskabelse med borgerne og erhvervslivet

 

Miljø- og Teknikudvalget har ønsket en statusbeskrivelse for de indsatser, der ligger inden for de overordnede temaer. Indsatserne er fortrinsvist forankret hos medarbejdere i en række afdelinger i Teknik & Miljø, Ejendomsafdelingen, Affald & Genbrug samt Fredericia Spildevand & Energi A/S. Statusbeskrivelsen indbefatter dels de indsatser, der er igangsat og afsluttet, dels de indsatser, der er påbegyndt, og som stadig er igangværende.

Denne status for implementering af Bæredygtighedsstrategi 2016-2019 vil danne grundlag for udarbejdelse af en ny og opdateret Bæredygtighedsstrategi, som skal vedtages i Fredericia Byråd senest december 2019, jf. planlovens krav herom.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det vurderes, at statusbeskrivelsen giver et dækkende billede af de indsatser, der er igangsat indenfor de enkelte områder, som Miljø- og Teknikudvalget har udpeget som indsatsområder.

 

Det anbefales, at udvalget træffer beslutning om at igangsætte udarbejdelsen af den kommende bæredygtighedsstrategi for perioden 2020-2013, idet byrådet vil skulle vedtage en sådan inden udgangen af 2019.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

 1. at orienteringen tages til efterretning.

 

 1. at udarbejdelsen af en ny Bæredygtighedsstrategi for perioden 2020-2023 igangsættes.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 37 Fortsættelse af projektet "Test en Elcykel"

Sagsresumé

I 2016 igangsatte Grønt Sekretariat projektet ”Test en Elcykel”, hvor borgere i tre måneders perioder udskifter bilen med en elcykel i den daglige pendling til arbejde. Der var fra start stor interesse for at medvirke i projektet, og først efter to år er ventelisten blevet afviklet. Projektets videre forløb skal nu afklares. Der gives i denne sag en status på projektet.

 

Sagsbeskrivelse:

I 2016 købte Grønt Sekretariat 10 elcykler til udlån til borgere, der kunne tænke sig at teste elcyklen som alternativ til bilen i den daglige pendling. Formålet med projektet er at få flere til at vælge cyklen frem for bilen i den daglige transport. Det gøres ved at udbrede kendskabet til elcyklen som transportmiddel og dermed ændre opfattelsen af, hvor langt man kan cykle på den daglige tur mellem hjem og arbejde. I det omfang der flyttes trafik fra biler til cykler, reduceres udledningen af drivhusgasser tilsvarende. Hertil kommer, at biltrængslen på vejene og efterspørgslen efter parkeringspladser mindskes.

 

Da projektet blev igangsat, blev der annonceret i ugeaviser efter bilister med en daglig transport på mindst 10 km, der kunne tænke sig at udskifte bilen med en elcykel i tre måneder. 115 borgere ansøgte om at deltage i projektet, og der blev oprettet en venteliste.

 

1. juni 2018 overdrages cyklerne til de sidste på ventelisten. Dermed har 70 borgere deltaget i projektet. De resterende på ventelisten har ikke svaret på vores henvendelse eller er sprunget fra. Flere har selv købt en elcykel i mellemtiden, og andre opfylder ikke længere kravet om 10 km daglig transport.

 

Gennem et samarbejde med Genoptræningscenteret blev det muligt at tilbyde deltagerne et sundhedstjek før og efter testperioden, hvor en klinisk diætist målte forskellige sundhedsmæssige parametre. Mange ønskede "før-tjekket", men ordningen blev droppet igen, da stort set ingen ønskede et ”efter-tjek”.

 

En måned efter aflevering af cyklerne er projektdeltagerne blevet bedt om at besvare nogle spørgsmål om deres deltagelse i projektet. Resultatet af denne spørgeskemaundersøgelse viser f.eks.:

 

 

·  I gennemsnit har deltagerne cyklet 14 km på alle hverdage i projektperioden.

·  46 % af deltagerne svarer, at projektet vil ændre deres transportvaner, mens 41 % svarer, at det måske vil ændre deres transportvaner.

·  23 % af deltagerne har købt deres egen elcykel en måned efter afslutningen af deres testperiode.

 

Undervejs i projektet har der været mange henvendelser fra borgere, som ønsker at deltage, men da ventelisten i forvejen var omfattende, blev det besluttet ikke at forlænge listen yderligere.

 

Hvis projektet skal fortsætte, når næste hold af testcyklister afleverer cyklerne den 31. august, skal der annonceres efter nye testcyklister. Selvom elcykler er blevet meget mere udbredt, er interessen for at deltage i projektet ikke blevet mindre, vurderet ud fra antallet af uopfordrede henvendelser fra borgere, der har hørt om projektet.

Økonomiske konsekvenser

Testcyklisterne betaler alle for et servicetjek, når de afleverer cyklen, og eventuelle punkteringer undervejs er også deres ansvar. Deltagerne underskriver en erklæring om, at deres forsikring dækker ”lånt og lejet” i tilfælde af tyveri. Alle andre udgifter med cyklerne dækker Fredericia Kommune. Indtil nu har disse omkostninger været begrænsede (cirka 1200 kr. årligt).

 

De økonomiske konsekvenser af en fortsættelse af projektet, som det er i dag, forventes derfor at være meget begrænsede. Prisen for en eventuel udvidelse af ”cykelparken” med en ”Speed Pedelec” til langdistance-pendlerne vil være cirka 25.000 kr. 

 

Udgifterne ved at fortsætte projektet vil kunne holdes inden for de sædvanlige budgetrammer. Det samme gælder det eventuelle køb af en ”Speed Pedelec”.

Vurdering

Strategisk Udvikling vurderer, at en fortsættelse af projektet ”Test en Elcykel”, er en enkel og ressourcemæssig let metode til at få udbredt kendskabet til elcykler og herved medvirke til at ændre folks transportvaner.

 

Endvidere vurderes det, at en udvidelse af projektet til også at omfatte en hurtigkørende ”Speed Pedelcs” vil gøre ordningen interessant for en bredere gruppe af borgere.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at projektet ”Test en Elcykel” fortsætter som hidtil, og at der annonceres efter nye testcyklister.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Et flertal bestående af A, O og Ø godkendte indstillingen. V stemte imod.

Punkt 38 Orienteringssag: Grønt regnskab, 2017, for Fredericia Kommune som virksomhed

Sagsresumé

Der er udarbejdet et grønt regnskab for virksomheden Fredericia Kommune, 2017, der beskriver udviklingen inden for en række udvalgte parametre: Forbrug af el, vand, varme og brændstof til transport, CO2-udledning og forbrug af sprøjtemidler. Regnskabet er en dokumentation for, at Fredericia Kommune lever op til sin forpligtelse som klimakommune.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune har siden 1996 udarbejdet grønne regnskaber, der redegør for miljøpåvirkningen dels fra driften af virksomheden Fredericia Kommune, dels fra det geografiske område, der udgøres af Fredericia Kommune med dets boliger, butikker, industri, trafik mv. Hvert år udarbejdes et regnskab for virksomheden Fredericia Kommune, mens der hvert andet år også udarbejdes et regnskab for kommunen som geografisk område.


Det grønne regnskab beskriver udviklingen indenfor en række udvalgte parametre og synliggør derved nogle miljømæssige udfordringer. Byrådet har vedtaget et mål om, at Fredericia Kommune er CO2-neutral i 2030, og regnskabet giver bl.a. en status for, hvor langt vi er i forhold til at opfylde dette mål. Endvidere er regnskabet en dokumentation for, at Fredericia Kommune lever op til sin forpligtelse som klimakommune, hvor vi har forpligtet os til en årlig reduktion af CO2-udledningen fra driften af den kommunale virksomhed på mindst 2 %.

 

Der er nu udarbejdet et grønt regnskab for virksomheden Fredericia Kommune, 2017. 

 

I regnskabet beskrives udviklingen af:

 

-  Elforbruget

-  Varmeforbruget

-  Vandforbruget

-  Forbruget af brændstof til transport

-  Udledningen af CO2

-  Forbruget af sprøjtemidler

 

Forbruget af både el, vand og varme i de kommunale bygninger var i 2017 steget til et niveau, der var det højeste i 6 – 7 år. Forbruget i Sundhedshuset og Bülows Kaserne indgår for første gang, og det er en medvirkende årsag til stigningen.

 

Omvendt var forbruget pr. m2 af både el og varme det laveste i 15 år. De to store bygninger var kun delvist i brug i 2017, men arealmæssigt vejer de meget tungt og påvirker derfor det arealmæssige forbrug forholdsvis meget. De to bygninger alene giver en forøgelse af bygningsarealet på 16 %. Man kan derfor forvente en stigning også i det arealmæssige forbrug, når bygningerne tages i fuld anvendelse. 

 

Elforbruget til gadebelysning har gennem de seneste 14 år været på et konstant niveau. Den igangværende udskiftning til LED-belysning forventes at nedbringe forbruget med 25 %.

Der har været nogle udfordringer i forhold til indhente data for brændstofforbruget til transport i de kommunale biler. Den beregnede CO2-udledning fra den kommunale transport er markant lavere end tidligere år, men sandsynligvis skyldes det, at ikke alle brændstofforbrug er oplyst. Der arbejdes på at få opdateret denne del af regnskabet, således at tallene er rettede, inden data indberettes til Danmarks Naturfredningsforening.

 

Samlet set er den estimerede udledning af CO2 fra driften af Fredericia Kommune faldet med en tredjedel i forhold til året før, og mere end halveret i forhold til starten af måleperioden i 2008. 

 

Dette skal ses i lyset af, at CO2-udledningen i Fredericia Kommune er tæt koblet til ændringer i sammensætningen af den danske el. Andelen af vedvarende energi i det danske elsystem bliver stadig større, og i takt hermed mindskes CO2-udledningen for elforbruget.

 

I 2017 har det dog også haft stor betydning, at CO2-udledningen fra varmeforbruget er reduceret pga. ombygningen af Skærbækværket til fyring med CO2-neutralt biomasse.

 

Der blev ikke givet dispensation til anvendelse af sprøjtemidler på kommunale arealer i 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at Grønt Regnskab, 2017 giver et retvisende billede af miljøbelastningen for de udvalgte parametre i 2017, dog skal data for brændstofforbruget i kommunale køretøjer opdateres, og det vurderes, at regnskabet dokumenterer, at Fredericia Kommune lever op til sin forpligtelse som klimakommune om en årlig reduktion af CO2-udledningen på 2 %.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at Grønt Regnskab, 2017 for Fredericia Kommune som virksomhed tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Udsat.

BilagStørrelse
groent_regnskab-2017_revideret.pdf.pdf771.58 KB

Punkt 39 Orienteringssag: Status for Naturpark Lillebælt

Sagsresumé

Friluftsrådet har godkendt ansøgningen fra Fredericia, Kolding og Middelbart kommuner om Lillebælt som naturpark. Forudsætningen er, at afgrænsningen ved Treldeskovene tilrettes til en mere ”blød” linje, hvilket vurderes at være en teknisk formalitet.

 

Brandet og naturparkplanen medfører en forpligtigelse i forhold til pleje- og anlægsindsatser på natur-, kultur- og friluftsområdet samt til naturvejledning og formidling. Der er allerede opnået tilskud til ét projekt (”Naturrum”).

 

Med denne sag orienteres der om status for Naturpark Lillebælt, herunder om Fredericia Kommunes forpligtigelser i relation hertil.


Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog Naturparkplanen for Naturpark Lillebælt den 4. september 2017 med henblik på, at Fredericia Kommune sammen med Middelfart og Kolding kommuner – efter at have været igennem en pilotprojektperiode fra 2014 til 2017 - skulle søge Friluftsrådet om, at Lillebælt og tilstødende arealer på land kunne godkendes som naturpark. Friluftsrådet godkendte ansøgningen den 11. december 2017, hvilket blev markeret den 23. februar 2018 i alle tre kommuner.

 

Naturparkplanen (bilag 1) oplister forskellige indsatser på natur-, kultur- og friluftsområdet, som forvaltningerne i de tre kommuner nu er i gang med. Noget er proces/dialog med interessenter/lodsejere m.m. om ønsker og muligheder, mens andet er reelle anlægsprojekter, der også involverer forskellige parter/partnere.

 

Da beslutningen om at indgå i pilotprojektet blev truffet af byrådet i 2013, hvilede Fredericia Kommunes andel af økonomien på, at kommunens forpligtigelser i pilotperioden kunne afholdes ved omprioriteringer på budgettet inden for natur- og miljøområdet. Det var dog samtidig forståelsen, at dette var en midlertidig løsning, og at der skulle afsættes midler på budgettet til indfrielse af Fredericia Kommunes forpligtigelser i samarbejdet, når og hvis Lillebælt blev godkendt som naturpark.

 

Kommunens forpligtigelser til den daglige drift af Naturparken fremgår af bilag 1 og indebærer følgende:

 

 • 1/2 årsværk til det fælles sekretariat
 • 1/6 årsværk til sekretariatskoordinatoren
 • 1/3 årsværk til naturvejledning
 • Driftsbidrag på 50.000 kr.

 

Forpligtigelserne i form af projekter mv. fremgår ligeledes af bilag 1.

 

Naturparken og dens afgrænsning

Forretningsudvalget for Naturpark Lillebælt, som består af én politiker fra hver af de tre kommuner, tager løbende stilling til prioritering og indsatser m.m., jf. kommissoriet for forretningsudvalget (bilag 2). Miljø- og Teknikudvalgsformand Christian Bro repræsenterer Fredericia Kommune i forretningsudvalget.

 

I forhold til selve afgrænsningen forudsatte Friluftsrådet i godkendelsen af Naturpark Lillebælt, at afgrænsningen ved Treldeskovene tilrettes til en mere ”blød” linje. Fristen blev sat til udgangen af 2018. Teknik & Miljø vurderer, at der i forhold til tilretning af afgrænsningen er tale om en teknisk formalitet, som kan justeres i dialog med lodsejerne. I praksis vil ændringerne formentlig indebære, at en del arealer på Trelde Næs må tages ud af Naturpark Lillebælt.

 

Projekt Naturrum

Et af de aktuelle projekter i Naturpark Lillebælt, og som udspringer af Naturparkplanen, er etablering af et naturrum i hver af de 3 kommuner. Med de tre naturrum skal kendskabet til områdets mange oplevelser, naturperler og kulturhistorien udbredes. De tre naturrum etableres med hvert sit tema og tilpasses de lokale forhold. De udvikles i samarbejde med lokale kræfter (lodsejere, foreninger, lokaludvalg og brugere). Marsvinet, som er Naturparkens symbol, bliver et element i formidlingen. Skoler, institutioner, foreninger, friluftsfolk, turister, lokale, familier og dem, der ønsker at fordybe sig i et særligt tema, vil have mulighed for at bruge naturrummet.


Det er planen, at Fredericia Kommunes naturrum skal placeres i Kanalbyen tæt på Lillebælt. Det etableres som en mobil grejbank og informationsrum. Oplevelsen for den besøgende er tænkt som, ”hvad marsvinet oplever i Lillebælt” – herunder fiskeri, fisk, dykkere, hele økosystemet m.m. Formidlingen bliver i form af plancher, og udstillingen vil også rumme målegrej m.m. Funktionen som grejbank indebærer, at der kan lånes grej via en pantordning. Kanalbyen er et populært fiskested.

 

Hele projektet (de i alt tre naturrum) er budgetteret til 1.965.000 kr., hvoraf der er opnået tilskud på 1,1 mio. kr. fra Friluftsrådet. De resterende midler (knap 300.000 kr. pr. kommune) forsøges dækket af andre fonde. Hvis dette ikke lykkedes, skal de tilvejebringes ved egenfinansiering. En sådan udgift vil kunne afholdes inden for de eksisterende budgetrammer.

 

I bevillingen fra Friluftsrådet er der lagt særligt vægt på,

 

-  At faciliteterne er offentligt tilgængelige og åbne hver dag året rundt

-  At projektet realiseres med inddragelse af lokale foreninger, lokaludvalg, institutioner og borgere

-  At det enkelte naturrum udformes med afsæt i områdets særlige identitet

-  At kommunerne vil sikre drift og vedligeholdelse

 

Naturvejledning

Naturvejledning er efterspurgt i den brede offentlighed. Sammenlignet med andre kommuner er Fredericia Kommunes tilbud på området beskedne. Deltagelse i Naturpark Lillebælt medfører, som nævnt, en forpligtigelse til, at hver af de tre kommuner bidrager til naturvejledning om naturparken svarende til 1/3 årsværk. Dette har Fredericia Kommune ikke kunnet leve op til med de eksisterende ressourcer til naturvejledning. Derfor har Teknik & Miljø i de senere år tilkøbt naturvejledning i omegnen af 150 timer årligt. Disse timer er gået til offentlige naturture- og arrangementer, som Skovens dag, Hjortebrøl, temature i samarbejde med fiskere, cykelture mv. Dette tilkøb er nu gjort permanent med virkning fra august 2018, således at naturvejlederens timer deles mellem skoleområdet (700 timer årligt) og teknik- og miljøområdet/Naturpark Lillebælt (resten op til 1 årsværk). Niveauet for naturvejledning i Fredericia Kommune vil dog fortsat være beskedent sammenlignet med andre kommuner.

 

Formidling i øvrigt

Der arbejdes i naturpark-regi med formidling i form af orienteringstavler/skilte på de forskellige hot-spots i naturparken. Igangsættelsen af den praktiske udførelse afventer fastlæggelsen af et nyt fælles formidlingsdesign. Dette forventes at foreligge i meget nær fremtid.

 

Kultur & Idræt/museet inddrages i tilrettelæggelsen af den formidling, der vedrører kulturhistoriske forhold, og er inddraget i et fælles projekt i naturpark-regi, ”Synliggørelse af Lillebælt historiske spor”.

 

Et af de steder, hvor der først opsættes orienteringstavler/skilte er ved det gamle færgeleje i Snoghøj.

 

I relation til skoleelever og børn i børnehaver mv. giver deltagelse i Naturpark Lillebælt helt særligt muligheder for formidling af de naturmæssige, miljømæssige, geologiske, landskabsmæssige og kulturhistoriske værdier i og ved Lillebælt.

 

--

 

Da naturparkdeltagelsen er relevant i forhold til aktiviteter og indsatser også på Kultur- og Idrætsudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets områder, gives også disse to udvalg en (lidt kortere) I orientering om status for Naturpark Lillebælt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 40 Orienteringssag: Indberetning af miljøgodkendelser og miljøtilsyn i 2017.

Sagsresumé

Kommunerne skal én gang om året i en beretning til Miljøstyrelsen verificere de indberettede data om det forudgående års miljøtilsyn hos og miljøgodkendelser til virksomheder og husdyrbrug. Derudover er kommunerne forpligtet til at gennemføre to tilsynskampagner.

 

Fredericia Kommune har udarbejdet en beretning, der beskriver miljøtilsyn og miljøgodkendelser på virksomheder og husdyrbrug samt tilsynsindsatsen på industrispildevand, drikkevand, badevand, svømmebade, natur, vandløb og jordforureninger i 2017. Derudover er der udarbejdet beskrivelser af de to tilsynskampagner, som Fredericia Kommune har gennemført i 2017 omhandlende henholdsvis byggeaffald hos husdyrbrug og ”Hjælp fisken” hos virksomheder med udledning af overfladevand til Surkær Bæk.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune skal hvert år verificere de data om miljøtilsyn og miljøgodkendelser til virksomheder og husdyrbrug, som løbende registreres på DMA-portalen. Verifikationen sker i en indberetning til Miljøstyrelsen via DMA-portalen. (DMA står for Digital Miljø Administration; portalen findes her: dma.mst.dk).

 

Samlet set har Fredericia Kommune overholdt sine tilsynsforpligtelser i forhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen i 2017.

 

Det er valgt at lade tilsynsberetningen for 2017 omfatte hele den kommunale tilsynsindsats på natur- og miljøområdet. Indberetningen omfatter således miljøtilsyn og miljøgodkendelser på virksomheder og husdyrbrug, samt tilsynsindsatsen på industrispildevand, drikkevand, badevand, svømmebade, vandløb, natur og jordforureninger.

 

Fredericia Kommune er også forpligtet til at gennemføre to årlige tilsynskampagner. Èn gang årligt skal indsatsen med tilsynskampagner offentliggøres, og målet og effekten af kampagnerne skal beskrives. I 2017 er der gennemført en kampagne om byggeaffald på husdyrbrug og en kampagne ”Hjælp fisken”, der omfatter de virksomheder, der har udledning af tag- og overfladevand til Surkær Bæk.

 

Beretningen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Oplysninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser samt tilsynskampagnerne kan tilgås på DMA-portalen. 

 

Teknik & Miljø vurderer, at Miljøstyrelsen vil tage tilsynsberetningen til efterretning uden bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 41 Orienteringssag: Ny lov om husdyrbrug

Sagsresumé

Ændringer i husdyrbrugloven og en række bekendtgørelser medfører store ændringer i den måde, kommunerne skal behandle miljøsager på landbrugsområdet. Der orienteres i denne sag om et par ændringer, som særligt kan opleves af borgere i kommunen.

 

Sagsbeskrivelse:

Fra august 2017 er husdyrbrugloven og en række bekendtgørelser, som led i regeringens landbrugspakke, blevet ændret markant. Dette medfører store ændringer i den måde, hvorpå kommunerne skal behandle miljøsager på landbrugsområdet.

 

Alle ændringerne beskrives ikke her. Der er imidlertid et par af ændringerne, som særligt kan opleves af borgere i kommunen, og som derfor er relevante at kende til for udvalget. En beskrivelse af disse følger her.

 

Udegående dyrehold

Udegående dyrehold, som ikke har adgang til en fast placeret stald/læskur, skal ikke længere anmeldes til kommunen, og kommunen skal ikke godkende dyreholdet. Dette gælder uanset antallet af dyr. I princippet kan store flokke af kvæg, får, svin eller andre udegående dyr således uden videre etableres på marker eller ikke beskyttede naturområder. Dyreholder skal selv være opmærksom på at overholde en række afstandskrav – f.eks. en mindsteafstand på 50 meter til byzone mv.

 

Helt konkret er der ved Pjedsted i foråret 2018 etableret et hold af frilandssvin på en mark med nærliggende beboelser efter de nye regler. Svinene har hytter, hvor de sover/opholder sig. Så længe disse hytter flyttes rundt minimum hver 12. måned, er der hverken krav om miljøtilladelse, byggetilladelse eller landzonetilladelse. Dyreholdets ejere i det konkrete tilfælde henvendte sig til kommunen, som derved fik mulighed for at oplyse om diverse afstandskrav. Med de nye regler vil det dog ikke altid være sådan, at kommunen nødvendigvis får besked, inden der etableres et udegående dyrehold. Det må derfor påregnes, at der vil kunne opstå situationer, hvor dyreholder f.eks. sætter hegn for tæt på beboelser eller opstiller flytbare læskure for tæt på vej eller vandløb. I situationer, hvor kommunen bliver opmærksom på, at et afstandskrav er overtrådt, vil kommunen skulle føre tilsyn og lave håndhævelse – eller alternativt meddele dispensation fra afstandskravet.

 

Stipladsmodellen

En anden grundlæggende ændring i lovgivningen, som får betydning for både landbrugserhvervet og beboere i landzone, er den såkaldte ”stipladsmodel”. Hvor kommunen tidligere gav godkendelse til et antal dyr af en bestemt slags, gives der fremover godkendelse til et staldareal i m2. Afhængig af de specifikke forhold kan godkendelsen være mere eller mindre fleksibel. I nogle stalde kan landmanden selv vælge, hvilke dyr han producerer og ændre dyreholdet uden videre. I andre stalde er det mere fastlåst, at det er en bestemt dyretype, som må produceres. Antallet af dyr må svinge meget, og det maksimale antal, som kan produceres, afgøres af dyrevelfærdsreglerne (som ikke er kommunens ressortområde). Desuden er det blevet nemmere for landbruget at fastholde en miljøgodkendelse, selvom den ikke udnyttes – dvs. der kan være ingen eller et meget lille dyrehold i en periode, og derefter kan der være intensivt dyrehold i en periode.

 

Den nye lovgivning giver således landbrugserhvervet en meget efterspurgt fleksibilitet, men den kan omvendt medføre, at beboere i landzone vil opleve en mere svingende påvirkning i form af f.eks. lugt og transportgener, og at de derved får sværere ved at indrette sig efter de gener, der kan forekomme.

 

Der pågår DUT-forhandlinger i forhold til, at kommunerne er frataget nogle opgaver, men har fået tilført andre.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 42 Orientering: Status for klimatilpasningsprojekterne i Erritsø Bæk og Ullerup Bæk

Sagsresumé

En kort status på de igangværende klimatilpasningsprojekter i hhv. Ullerup Bæk og Erritsø Bæk – med endelig igangsættelse af dæmning i Erritsø Bæk.

 

Sagsbeskrivelse:

Siden 2013 har Fredericia Spildevand og Energi A/S og Fredericia Kommune samarbejdet om realisering af klimatilpasningsprojekter i hhv. Korskilde Sø, Ullerup bæk og Erritsø bæk. Det førstnævnte projekt er afsluttet. Nedenfor følger en kort opsummering på status på de to sidstnævnte projekter.

 

ULLERUP BÆK

Formål

Ullerup Bæk projektets formål er at reducere risikoen for oversvømmelse af Vejlevej ved Madsbyparken, området ved Fredericia Banegård og Strandvejen ved Prangervej.

 

Status

Der er lavet forsinkelsesbassiner i og ved Golfsøen og Randalhave Sø. Golfsøen er tillige oprenset i april 2018. Der er desuden igangsat restaurering af Ullerup Bæk ved Madsbyparken. Dette arbejde forventes afsluttet inden sommeren 2018.

 

Samlet set forventes klimatilpasningsprojektet ved Ullerup Bæk således afsluttet i efteråret 2018.

 

ERRITSØ BÆK

Formål

Erritsø Bæk projektets formål er at reducere risikoen for oversvømmelse af renseanlægget og af Strandvejen ved Røde Banke.

 

Status

Voldanlæg ved Fredericia Centralanlæg er etableret. Sø mellem Holmbjerggårdsvej og Krogtoftevej er lavet i 2017.

 

Regulering af bækken mellem Mølleskovvej og kirkestien er påbegyndt og forventes færdiggjort inden udgangen af 2018 (det blev sat på pause pga. en meget våd sensommer 2017 samt vinter).

 

Dæmningsprojektet vest for Mølleskovvej har været længe undervejs, men igangsættes nu. Udfordringen har været afklaring af juridiske forhold omkring FDO’s olieledning, som ligger parallelt med bækken, samt anlægsøkonomien.

 

Ansvaret for konsekvenserne af en eventuel påvirkning af olieledningen (herunder forurening af området) påhviler Fredericia Spildevand og Energi A/S i 25 år. Derefter vil det være kommunens ansvar. Fredericia Spildevand og Energi A/S og Teknik & Miljø vurderer, at risikoen for, at projektet vil påvirke olieledningen negativt er meget beskeden.

Anlægsøkonomien for dæmningen forventes at udgøre ca. 2 mio. kr., hvilket er over en fordobling af tidligere estimater. Dette skyldes, at anlægget etableres i et moseområde, samt de særlige tiltag, der vil skulle udføres ift. olieledningen.

 

Den samlede udgift ligger stadig inden for anlægsrammen, og omkostningseffektiviteten er stadig god – ikke mindst fordi dæmningen kan håndtere op imod en såkaldt 100 års hændelse.

 

Teknik & Miljø forventer at kunne afslutte det overordnede klimatilpasningsprojekt i vinteren 2018/19.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 43 Orientering (Lukket)

Feedback