Økonomiudvalget - 11-06-2018

Referat
Dato:
Mandag, 11 juni, 2018 - 17:00
Hent som fil:

Punkt 52 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Økonomiudvalget godkender dagsorden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Godkendt.

Punkt 53 1. budgetopfølgning 2018

Sagsresumé

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomi, udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

 

Denne sag indeholder budgetopfølgningen for Økonomiudvalget og for hele kommunen, samt status på politiske ændringer i Budget 2018.

 

Der bliver samlet søgt om 4,9 mio. kr. i tillægsbevilling heraf vedrører -0,1 mio. kr. Økonomiudvalgets eget område.

 

Den samlede konklusion af budgetopfølgningen er et forværret resultat med 51,9 mio. kr. Både servicerammen og anlægsloftet er under pres. De primære årsager til det forværrede resultat er forbrug af spar/lån og tillægsbevillinger.

 

Den gennemsnitlige likviditet forbedres som følge af bedre resultat sidste år og periodiseringen af udgifter i indeværende år.

 

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

I bilaget ”Økonomisk oversigt 1. budgetopfølgning 2018” vises den aktuelle økonomiske situation efter 1. budgetopfølgning. Hovedtallene i budgetopfølgningen er i afsnittet økonomiske konsekvenser.

 

 

1. budgetopfølgning

 

Samlet set ansøger udvalgene om tillægsbevillinger for i alt 4,9 mio. kr., heraf -0,1 mio. kr. på Økonomiudvalgets eget område.

 

Alle sager fremgår af bilag ”1.budgetopfølgning 2018 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

 

Senior- og Handicapudvalget anmoder om en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. vedrørende den centrale refusionsordning på Voksenservice, idet der forventes mindre statsrefusion. 

 

På Økonomiudvalgets eget område tilpasses budgettet med 0,7 mio. kr. vedrørende styrelsesvedtægt samt 0-stilling af forventet gevinst ved frikøb af grunddata for i alt 1,1 mio. kr., som følge af forsinket implementering af projektet.

 

Udover ovennævnte tillægsbevillinger indeholder budgetopfølgningen en lang række omplaceringer, herunder udmøntning af den centrale barselsfond, omplacering af minifleksjob, udmøntning af indkøbsbesparelsen m.m.

 

Evt. bevillingsmæssige konsekvenser af ovenstående tillægsbevillinger indarbejdes i budget 2019-2022.

 

Anlæg

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling”.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af budgetopfølgningen kan sammenfattes som følger:

 

Mio. kr. netto

1. budget-opfølgning ØK

1. budgetopfølgning

i alt

Serviceudgifter

  4,650

  5,654

Øvrige driftsudgifter

  3,000

Resultat af ordinær drift

  4,650

  8,654

Anlæg

 

  -4,772

Resultat skattefinansieret område

  -0,122

  3,882

Brugerfinansieret område (drift og anlæg)

  0,969

Resultat før finansielle poster

  -0,122

  4,851

 

Resultat i alt

 

 -0,122

 

  4,851

+ = udgift

 

 - = indtægt

 

 

Vurdering

Budgetopfølgningens indhold:

Økonomi og Personale vurderer, at kommunens principper for økonomistyring er overholdt i budgetopfølgningen.

 

Kommunens økonomi:

Forventet regnskab udviser et underskud på resultatet på i alt 79,3 mio. kr. Det er en forværring på 52,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget dækker over dels forbrug af spar/lån dels tillægsbevillinger afgivet i denne budgetopfølgning og tidligere.

Økonomi og Personale henleder opmærksomheden på, at serviceramme og anlægsloft er under pres i det forventede regnskab. Servicerammen forventes overskredet med 4,8 mio. kr. og anlægsloftet med 116,4 mio. kr. Ved overskridelser er der risiko for sanktioner, såfremt kommunerne under ét overskrider.

Særligt Børne- og Skoleudvalget er under pres som følge af mellemkommunale udgifter til specialundervisning. Ved regnskabsaflæggelsen blev det besluttet, at området skulle analyseres nærmere. Analysen vil indgå i den kommende budgetlægning.

Også Miljø- og Teknikudvalget oplever et udgiftspres, og forventningen er, at lånet af kommende års budget øges med 1,6 mio. kr. og vil med årets udgang udgøre i alt 5,9 mio. kr.

For øvrige driftsudgifter er der merudgifter på 3,0 mio. kr. for særligt dyre enkeltsager og 7,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter til forsikrede ledige. På særligt dyre enkeltsager er udgiften pr. sag faldende, hvorved kommunen mister refusion. Samtidig er antallet af sager stigende. For de forsikrede ledige er det besluttet, at arbejdsmarkedsområdet skal analyseres nærmere, og udgifterne til de forsikrede ledige vil indgå heri.

På anlægssiden skyldes merforbruget dels forbrug af spar/lån, dels tidligere afgivne tillægsbevillinger. Forbruget af spar/lån sker primært på projekterne sundhedshus, bygningsvedligehold, udviklingen af Fredericia Idrætscenter, supercykelsti m.m. Tillægsbevillingerne er primært givet til jordkøb/byggemodning, Fredericia Idrætscenter, stadion m.m.

Kassebeholdningen overholder fortsat byrådets målsætninger og udgør i gennemsnit 318 mio. kr. ved årets udgang. Det er en forbedring i forhold til det vedtagne budget som følge af det forbedrede regnskabsresultat i 2017 samt ændret periodisering af udgifterne i 2018.

 

Status på politiske ændringer i Budget 2018:

Ud over politiske budgetmæssige ændringer, indeholder statussen også andre tiltag i forbindelse med budgetvedtagelsen, f.eks. analyser og afrapporteringer. Implementering af ændringerne er i hovedtræk igangsat eller forventes igangsat i løbet af 2018. Enkelte mangler prioritering i fagudvalget inden igangsætning.

 

Status ved 1. budgetopfølgning på samtlige politiske ændring i Budget 2018 fremgår af vedlagte bilag ”Politiske ændringer i Budget 2018 – status pr 1 BO”.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller:

 

1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til byrådet

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Budgetopfølgningen anbefales. Spørgsmålet om overholdelse af rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter genoptages på et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 18. juni 2018.

Punkt 54 Revisionsberetning 2017 og endelig godkendelse af årsregnskab 2017

Sagsresumé

Sagen indeholder revisionsberetning 2017 med bilag samt endelig godkendelse af kommunens årsregnskab 2017.

 

Sagsbeskrivelse:

Kommunens revisor PWC har fremsendt revisionsberetning med bilag vedrørende årsregnskabet 2017. Alle de modtagne dokumenter er bilag på sagen og er desuden, i henhold til styrelseslovens bestemmelser, udsendt via mail til byrådet straks efter modtagelsen.

 

Ved byrådets godkendelse af revisionens beretning sker tillige den endelige godkendelse af kommunens årsregnskab, jævnfør styrelseslovens § 45 stk. 2.

 

Revisionen har som afslutning på deres gennemgang af årsregnskabet forsynet det med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisionens gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger, der skal besvares overfor tilsynsmyndigheden.

 

Revisionsberetning og bilag til denne indeholder kommentarer med tilhørende anbefalinger til administrationen. Samtlige anbefalinger vil naturligvis blive gennemgået og sagsbehandlet

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Revisionens afsluttende gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger, hvilket må vurderes tilfredsstillende.


Samtlige kommentarer og anbefalinger, som indgår i revisionsberetning og bilag, er allerede drøftet i møder med revisionen og foreløbige tilbagemeldinger fra administrationen fremgår af beretningen og bilag 2. Nogle af revisionens anbefalinger til nye eller ændrede arbejdsgange er allerede sat i værk, andre vil i den kommende tid blive bearbejdet og vurderet.


Især på de områder, hvor revisionen har peget på fejl i en række sager, der er omfattet af refusion eller tilskud fra Staten, vil fokus blive skærpet således at lignende fejl undgås

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller til byrådet

 1. At revisionens beretning med tilhørende bilag for 2017 godkendes
 2. At kommunens årsregnskab for 2017 godkendes endeligt

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Anbefales.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Punkt 55 Finansrapportering pr. 30. april 2018

Sagsresumé

I henhold til kommunens finansielle strategi skal Økonomi og Personale to gange årligt lave en finansrapportering til Økonomiudvalget. Finansrapportering pr. 30. april 2018 fremgår af nedenstående og rapporteringen viser et negativt afkast på placerede midler på -0,02 % og en forventet rentebetaling i 2018 på 0,4 % af gælden omfattet af den finansielle strategi.

 

Sagsbeskrivelse:

Finansrapportering pr. 30. april 2018 fremgår efterfølgende:

 

Aktivsiden:

Kommunens likvide aktiver består af den kontante beholdning, indskud i pengeinstitutter og beholdning af værdipapirer, herunder de midler der er placeret i aktive formueplejeaftaler, som kommunen har indgået med eksterne forvaltere.

 

Udviklingen i dels den daglige faktiske likviditet og dels den gennemsnitlige kassebeholdning for perioden 01.01.2016 – 30.04.2018 fremgår af grafen (figur 1) i vedlagte bilag.

 

Som grafen viser indgår der i beregningen af den gennemsnitlige kassebeholdning store udsving i den daglige kassebeholdning - pr. 30. april 2018 udgør den gennemsnitlige kassebeholdning 392 mio. kr.

 

Den gennemsnitlige kassebeholdning har været stigende igennem de senere år og ultimo 2017 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 413 mio. kr. Dette kan hovedsageligt henføres til gode regnskabsresultater de senere år. Der er i budgettet for 2018 indregnet et forbrug af de opsparede midler til investeringer i vækst og velfærd, hvilket forklarer faldet i den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 30. april 2018.

 

Fredericia Kommunes placering af overskydende midler er foretaget i overensstemmelse med rammerne i den finansielle strategi, som er godkendt af Byrådet 14. marts 2016 og kan opgøres således pr. 30. april 2018:

 

Aktiver

Finansiel politik

Aktuel

placering

Ramme gennemsnitlig likviditet

392 mio. kr.

398 mio. kr.

Kontanter

0-100 %

0,1 %

Danske stats- og realkreditobligationer

0-100 %

99,9 %

 

Der er iværksat nedbringelse af de investerede midler således den aktuelle portefølje overholder rammen for placerede midler pr. 30. april 2017 i henhold til den finansielle strategi.

 

Midler i en kapitalforvalteraftale kan frigives efter behov med 3-4 dages varsel.

 

Afkast for 2018 pr. 30. april er negativt og kan for de placerede midler jf. rapportering fra de eksterne forvaltere samlet set opgøres til -0,02 %. Det er p.t. forvalternes forventning, at med det aktuelle renteniveau vil afkast på danske realkredit og statsobligationer formentlig kunne forventes i størrelsesordenen 0,5 – 1,0 % for hele året.

 

Der skal bemærkes, at der på markedet primo året har været en del uro og fortsat hersker en vis usikkerhed, følsomhed og fortsat lave renter på de finansielle markeder. Afkastet skal ses i forhold til denne situation samt en omkostning i størrelsesordenen 0,5 % ved at have de tilsvarende midler placeret på konto i kommunens bank.

 

 

Passivsiden:

Kommunens samlede gæld kan pr. 30. april 2018 opgøres til i alt 1,008 mia. kr. Alle lån er optaget i danske kroner og af restgælden udgør 0,294 mia. kr. gæld vedrørende almene boliger (ældreboliger m.v.). Herudover er der registreret 0,906 mio. kr. i restgæld vedrørende finansiel leasing.

 

Kommunens skattefinansierede gæld udgør således 0,713 mia. kr. pr. 30. april 2018, der er i vedtaget budget 2018 indregnet optagelse af lån med i alt 0,065 mia. kr., der er endnu ikke hjemtaget lån for 2018. Ifølge den finansielle strategi skal minimum 50 % være fast forrentet. Den fastforrentede andel forventes ultimo 2018 at udgøre ca. 75 %.

 

Den langfristede gæld og udviklingen her med de aktuelt optagne lån og den budgetterede lånoptagelse 2018-2021 fremgår af graf (figur 2) i vedlagte bilag.

 

Den samlede gennemsnitlige årlige lånerente for kommunens skattefinansierede gæld var i 2017 på 1,9 %. Der forventes i 2018 efter gennemførelse af den besluttede låneomlægning ultimo 2017 en gennemsnitlig lånerente på 0,4 % i 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Taget til efterretning.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Punkt 56 Fredericia Kommunes Informationssikkerhedspolitik 2018

Sagsresumé

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Informationssikkerhedsudvalget vurderer, at politikken skal revurderes årligt, eller hvis der sker væsentlige ændringer i den kommunale organisation, lovgivning eller trusselsniveau. Herunder vurderer udvalget, om politikken skal for Byrådet til fornyet godkendelse. Som minimum skal politikken godkendes i et nyt Byråd.

Denne Informationssikkerhedspolitik er overordnet den nuværende it-sikkerhedspolitik, og vil løbende erstatte denne og bilag.

 

Indstillinger

Informationssikkerhedsudvalget indstillinger, at Økonomiudvalget godkender Informationssikkerhedspolitikken, herunder at der sker en årlig revidering samt vurdering af, om den skal for Byrådet til fornyet godkendelse (dog som minimum i starten af hver ny byrådsperiode).

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Anbefales.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Punkt 57 Anmodning om samtykke til vedtægtsændringer

Sagsresumé

Sagsresumé:

Nærværende sag omhandler en anmodning fra EWII koncernen til et samtykke fra Fredericia, Middelfart og Vejle kommune til nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse med en koncernintern overdragelse af aktier i koncernen, der er begrundet i en omstrukturering af koncernen.

 

Sagsbeskrivelse:

Ved brev af 10. januar 2018 har advokatfirmaet Andersen Partners og Deloitte, som repræsentanter for EWII S/I, rettet henvendelse til Fredericia, Middelfart og Vejle Kommuner med anmodning om samtykke til, at overdrage sine aktier i TRE FOR Vand A/S til et nystiftet selskab, TRE FOR Infrastruktur A/S.

 

Anmodningen om samtykke er begrundet i EWII`s nuværende vedtægter pkt. 17, hvorefter aktierne i TRE FOR Vand A/S ikke kan overdrages uden samtykke fra de tre kommuner, og hvorefter kommunerne har forkøbsret til aktierne.

 

Den ønskede overdragelse er koncerninter og sker som led i en ændret struktur i koncernen, hvor de konventionelle selskaber i koncernen (el, vand og varme) med tilhørende koncerninterne servicefunktioner opdeles i forhold til de kommercielle dele af koncernen. De konventionelle aktiviteter skal fremadrettet ejes af TRE FOR Infrastruktur A/S og de kommercielle aktiviteter skal fremadrettet ejes af EWII A/S.

 

TRE FOR Infrastruktur A/S, der er 100 % ejet af EWII S/I, vil således fremadrettet blive 100 % ejer af aktierne i TRE FOR Vand A/S.

 

Baggrunden for Fredericia, Middelfart og Vejle Kommunes rettigheder efter EWII´s nuværende vedtægt pkt. 17 er, at de tre kommuner oprindeligt indskød deres vandselskaber vederlagsfrit i det oprindelige TRE FOR, hvorimod Kolding Kommune modtog betaling for sit indskud af selskabet KOE.

 

Det er derfor væsentligt for Fredericia, Middelfart og Vejle Kommuner, at kommunernes retsstilling ikke forringes i forbindelse med den påtænkte koncerninterne overdragelse.

 

De af EWII`s advokat og revisor foreslåede vedtægtsændringer har været til eftersyn og bemærkninger hos kommunernes advokat, der har udarbejdet konkrete vedtægtsændringer, som efterfølgende er blevet accepteret af EWII.

 

De nye vedtægtsbestemmelser, som sikre den nuværende omsætningsbegrænsning i EWII´s vedtægt pkt. 17, har følgende indhold:

 

Vedtægtsbestemmelser for TRE FOR Vand A/S:

 

5. Omsætningsbegrænsninger

5.1 Enhver overgang, herunder pantsætning, af aktier i Selskabet kræver forudgående

skriftligt samtykke fra Vejle Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart

Kommune. Afgørelse om samtykke træffes snarest muligt og senest 4 uger efter

anmodningen modtages.

 

5.2 Vejle Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune har endvidere

forkøbsret til aktierne i Selskabet på samme vilkår, som kan opnås ved salg til

anden side.

 

5.2.1 Såfremt en kapitalejer ønsker at overdrage alle eller en del af sine kapitalandele,

i Selskabet skal kapitalejeren først tilbyde de pågældende aktier til de tre kommuner

i lige forhold. Såfremt en kommune afslår at udnytte sin forkøbsret, tilkommer

der de øvrige kommuner en forholdsvis forøget forkøbsret. Tilbud om

at gøre forkøbsretten gældende fremsættes af kapitalejeren ved anbefalet brev

til selskabets bestyrelse, der straks videresender tilbuddet til de tre kommuner.

 

5.2.2 Hvis der på tidspunktet for tilbuddets fremsendelse foreligger et bindende tilbud

fra tredjemand, skal aktierne tilbydes kommunerne til samme pris og øvrige vilkår,

som tredjemand vil købe aktierne for. Foreligger der ikke et bindende tilbud

fra tredjemand, skal forkøbsretten udnyttes til den pris og de øvrige vilkår som

fastsættes af den kapitalejer, som ønsker at sælge.

 

5.2.3 Tilbuddet skal accepteres skriftligt overfor selskabets bestyrelse inden 6 uger efter

datoen for kommunernes modtagelse af tilbuddet. Selskabets bestyrelse videresender

straks accept eller afslag til den kapitalejer, der ønsker at sælge.

 

5.2.4 Udnyttes forkøbsretten ikke for den samlede udbudte kapitalandel, må den kapitalejer,

der ønsker at sælge, inden for en periode af 3 måneder sælge den udbudte

kapitalandel til tredjemand til en pris og på øvrige vilkår, som ikke er mere

fordelagtige for tredjemand end den pris og de vilkår, der blev tilbudt kommunerne.

 

5.3 Bestyrelsen påser overholdelse af samtykkekravet og forkøbsretten i henhold til

pkt. 5.1 - 5.2.

 

5.4 Ingen overdragelse eller salg af aktier er gyldig overfor selskabet, forinden notering

har fundet sted i fortegnelsen over kapitalejere (ejerbogen).

 

5.5 Bestemmelserne i nærværende punkt 5 kan ikke ændres uden forudgående

skriftligt samtykke fra Vejle Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart

Kommune.

 

Vedtægtsbestemmelser for TRE FOR Infrastruktur A/S:

 

6. Omsætningsbegrænsninger

6.1 Så længe Selskabet er kapitalejer i TRE FOR Vand A/S, CVR-nr. 20806400, kræver

enhver overgang, herunder pantsætning, af aktier i Selskabet forudgående skriftligt

samtykke fra Vejle Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune.

Afgørelse om samtykke træffes snarest muligt og senest 4 uger efter anmodningen

modtages.

 

6.2 Enhver overgang, herunder pantsætning, af Selskabets aktier i TRE FOR Vand A/S,

kræver forudgående skriftligt samtykke fra Vejle Kommune, Fredericia Kommune

og Middelfart Kommune. Afgørelse om samtykke træffes snarest muligt og senest

4 uger efter anmodningen modtages.

 

6.3 Ved overgang af Selskabets aktier i TRE FOR Vand A/S har Vejle Kommune, Fredericia

Kommune og Middelfart Kommune forkøbsret til disse aktier på samme vilkår,

som kan opnås ved salg til anden side, jf. vedtægterne for TRE FOR Vand A/S.

6.4 Bestyrelsen påser overholdelse af samtykkekravene og forkøbsretten i henhold

til pkt. 6.1 - 6.3.

 

6.5 Ingen overdragelse eller salg af aktier er gyldig overfor selskabet, forinden notering

har fundet sted i fortegnelsen over kapitalejere (ejerbogen).

 

6.6 Bestemmelserne i nærværende punkt [6] kan ikke ændres uden forudgående

skriftligt samtykke fra Vejle Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart

Kommune.

 

Nummereringen af ovenstående vedtægtsændringer kan ændre sig afhængig af deres endelige placering i de nye vedtægter.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Fællessekretariatet skal bemærke, at med den af kommunernes advokat foreslåede vurdering sikres det, at kommunernes retsstilling ikke forringes. Dette har været afgørende for kommunerne i forbindelse med den dialog, der har været med TRE FOR, da kommunerne ikke helt eller delvist må afgive sine rettigheder i koncernen, uden vederlag herfor, da det er kommunernes vurdering, at rettighederne repræsentere en værdi.

 

Det bemærkes, at der tidligere mellem kommunerne og TRE FOR har været dialog om værdien af kommunernes rettigheder, men efter ønske fra TRE FOR blev disse drøftelser ikke ført til ende. Nærværende sag handler derfor alene om, at sikre en videreførelse af kommunernes rettigheder i forbindelse med den påtænkte koncerninterne overdragelse i TRE FOR (EWII).

Indstillinger

Fællessekretariatet anbefaler overfor Økonomiudvalget at

1.  indstille de af kommunerne, og som beskrevet under sagsfremstillingen, forslåede vedtægtsændringer i henholdsvis TRE FOR Vand A/S og TRE FOR Infrastruktur A/S til godkendelse i Byrådet.

 1. godkendelse er betinget af, at alle tre kommuner giver samtykke som anført under pkt. 1 i indstillingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Økonomiudvalget ønsker af tage vederlag for råd og nævn op til overvejelse i forbindelse med konstituering af nyt byråd i 2021.

 

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Punkt 58 Endelig vedtagelse af Lokalplan 326, boligområde Sønderparken

Sagsresumé

 

Byrådet vedtog den 15. januar 2018 forslag til lokalplan 326, Boligområde Sønderparken. Planforslaget har været i offentlig høring i perioden 24. januar 2018 til 22. februar 2018. Der er ved høringsfristens udløb indkommet bemærkninger/indsigelser til planforslaget.

 

Teknik & Miljø indstiller, at lokalplanen vedtages endeligt.

 

Sagsfremstilling:

Lokalplan 326, Boligområde Sønderparken, er udarbejdet på baggrund af et ønske fra boligforeningerne. Baggrunden for dette ønske er, at den gældende byplanvedtægt opleves som utidssvarende og begrænsende for de ønsker og tiltag, der er for den fremtidige anvendelse i Sønderparken.

 

Lokalplanen fastholder områdets anvendelse til boligformål i form af etageboliger og giver derudover også mulighed for tæt-lav boliger i en del af lokalplanområdet. Der har også været helt konkrete ønsker fra boligforeningerne om at få en servicebygning til viceværtfunktioner og lign. samt at få mulighed for at etablere carporte indenfor udlagte parkeringsarealer, idet højst 50 % af parkeringsbåsene bebygges. Desuden gives der mulighed for at etablere mindre butikker til områdets daglige forsyning.

 

Lokalplanens formål

I 2009 udarbejdede boligforeningerne, Boligkontoret Fredericia og Bolig.nu, en helhedsplan for Sønderparken. Dette blev gjort for at højne kvaliteten af boligområdet og for at bremse fraflytning samt forebygge, at området skulle udvikle sig i en negativ boligsocial retning.

 

Lokalplan 326 har til formål at skabe det planmæssige grundlag for at sikre, at helhedsplanen fastholdes og understøttes, og at der i Sønderparken fortsat vil være gode boligforhold med fælles fri- og opholdsarealer, som indeholder stor variation af aktiviteter og rekreative muligheder.

 

Samtidig er der sikret mulighed for kontakt til den omkringliggende bydel via et sammenhængende stisystem. Dette stisystem inviterer andre end dem, der bor i Sønderparken, til at bevæge sig igennem samt opholde sig i de rekreative områder i lokalplanområdet.

 

Lokalplanen sikrer også, at en del af Sønderparkens areal på sigt kan udvikles for at imødekomme en stadig stigende efterspørgsel på tæt/lav  lejeboliger i Fredericia.

 

Lokalplanområdet og dets omgivelser

Lokalplanområdet er ca. 200.000 m2 og ligger i Fredericia Vest. Vest for lokalplanområdet ligger der et boligområde bestående af parcelhusbebyggelse, tæt-lav bebyggelse samt en børnehave. Mod sydsydvest grænser delområdet op mod jernbanen, Hannerup Skov og Fuglsang Skov. Mod øst ligger der et blandet bolig- og erhvervsområde langs Prangervej samt en række parcelhuse langs Hannerupvænget. Nord og nordvest for lokalplanområdet ligger flere institutioner, blandt andet Center for Høretab, hvor også STU har til huse, samt Bofællesskabet Jupiter. Mod nordvest ligger Fuglsangscentret, som er Dansk Blindesamfunds kursus- og feriecenter. Mod nordøst ligger Hannerup Parken samt Hannerup Kirke og kirkegård.

 

Aflysning af gældende lokalplan

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægt 24, der blev vedtaget i 1971 af Fredericia Byråd. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 326 aflyses Byplanvedtægt 24 for den del, der er omfattet af lokalplanen.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanens formål er:

 

-  At fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af etageboliger og tæt–lav boliger

-  At sikre et sammenhængende stisystem

-  At give mulighed for etablering af fælles service faciliteter/bebyg-gelse

-  At give mulighed for etablering af mindre butikker til områdets daglige forsyning

 

Herudover fastlægger lokalplanen bestemmelser om:

 

Etageboliger

-  Bebyggelsesprocent: 60.

-  Etageantal: 3 etager.

-  Parkering: 1 parkeringsplads pr. etagebolig.

 

Tæt-lav boliger

-  Bebyggelsesprocent: 40.

-  Etageantal: 2 etager, uden udnyttet tagetage.

-  Parkering: 1,5 parkeringsplads pr. tæt-lav bolig.

 

Planen skal, ved anvendelse til tæt-lav bebyggelse, sikre anlæggelsen af et fælles fri- og opholdsareal. Ifølge kommuneplanen er det et krav, at opholdsarealer skal svare til 100 % af etagearealet. Kravet kan efter nærmere vurdering nedsættes, da der i umiddelbar tilknytning til lokalplanområdet er flere store rekreative områder.

 

Miljøvurdering

Lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanens gennemførelse ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at en miljøvurdering derfor ikke er nødvendig.

 

Lokalplanen er vedlagt som bilag 1.

 

 

 

Offentlig høring

Forslag til Lokalplan 326, boligområde Sønderparken, har været i offentlig høring i perioden 24. januar til 22. februar 2018.

 

I høringsperioden er indkommet indsigelser vedr. hoppepude, spejdernes fortsatte virke i området og bebyggelse i delområde 1. Indsigelserne kan ses i bilag 2. Nedenfor gives et kort resumé, og i bilag 2 ses bud på administrationens forslag til Byrådets vurdering og svar.

 

Lavfrekvent støj fra hoppepude

 

De berørte er beboere fra Parcelvej 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 og 33.

 

Beboerne oplever den lavfrekvente støj som meget generende og føler ikke de kan opholde sig udenfor pga. den tordenlignende buldren. Beboerne føler deres glæde ved at opholde sig udenfor bliver frataget dem pga. den lavfrekvente støj. Se yderligere beskrivelse i bilag 2.

 

Sikring af spejdernes fortsatte virke i lokalplanområdet.

FDF, Fredericia Søndermarken, Skovvej 50, Fredericia

”Den selvejende Institution”, Skovvej 48, Fredericia

KFUM- spejderne, Olaf Rye Gruppe, Skovvej 48, Fredericia

Børne- og Ungdomskorpset Samråd i Fredericia

Folkeoplysningsrådet i Fredericia

 

Oplysende spørgsmål til bebyggelse i delområde 1

Anette og Per Knudsen, Skovvej 32, matr. 322c, Fredericia.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med den nye lokalplan skabes et plangrundlag, som fremadrettet, og bedre end det nugældende plangrundlag, sikrer den fremtidige anvendelse af boligområdet og understøtter en positiv udvikling af dette.

 

Den ønskede anvendelse er forsat i overensstemmelse med kommuneplanen.

 

Hoppepuden betragtes som en forlystelse, og kræver godkendelse af Sydøstjyllands Politi samt byggetilladelse – se nærmere om regler for hoppepuder i bilag 3. Hvis hoppepuden lever op til politiets krav, kan kommunen kun undlade at give byggetilladelse, hvis det er i strid med lokalplanen.

 

Med lokalplanens nuværende formulering, vil det være op til politiet at vurdere om en hoppepude og/eller andre forlystelser af støjmæssige hensyn kan etableres i boligområdet.

 

Hvis kommunen ønsker at forhindre en hoppepude og/eller andre forlystelser i området, vil muligheden være at indskrive en konkret bestemmelse herom i lokalplanens afsnit om ubebyggede arealer:

” Der må ikke opstilles forlystelser på lokalplanområdets fælles fri- og opholdsarealer”.

Med en sådan bestemmelse vil der ikke kunne opsættes hoppepuder, trampoliner og lign.

 

Teknik & Miljø vurderer, at spørgsmålet om hoppepuden primært er en sag mellem boligselskaberne og naboerne, som lokalplanbestemmelser ikke vil være det bedste redskab til at løse. Lokalplanbestemmelser, som forbyder forlystelser, vil formentlig ikke forebygge fremtidige konflikter vedr. anvendelsen af de grønne områder. Det vil være mere hensigtsmæssigt, at boligselskaberne og naboerne finder frem til en holdbar løsning via bedre dialog. Desuden reguleres forholdet via politiets godkendelse og håndhævelse af ordensbekendtgørelsen.

 

I forhold til spejderne har der været dialog med boligforeningerne, som er indstillet på at sikre spejdernes lejevilkår i en forlænget lejekontrakt. En alternativ mulighed er at ændre lokalplanafgrænsningen, så delområde 2 udgår af lokalplanen - på den måde vil der ikke kunne bygges i dette område uden, at der til den tid laves en ny lokalplan - eller at reducere byggefeltet, så det ikke omfatter spejdernes areal.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og By-rådet,

 

1.  at der ikke indføres bestemmelse i lokalplanen, som forbyder forlystelser i det grønne område, men at boligselskaberne henstilles på det kraftigste til at finde en løsning sammen med naboerne, der er acceptabel for alle parter,

 

2.  at lokalplanafgrænsningen ændres, så delområde 2 udgår,

 

3.  at Lokalplan 326 – Boligområde Sønderparken vedtages endeligt,

 

4.  at Teknik & Miljø besvarer de indkomne bemærkninger til planfor-slaget med udgangspunkt i notatet vedlagt som bilag 2, samt

 

5.  at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Anbefales.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Beslutning i By- og Planudvalget den 30-05-2018

Indstillingens punkter 2-5 blev tiltrådt.

 

Der indføres en bestemmelse i lokalplanen om, at der skal etableres støjdæmpende foranstaltninger omkring støjende forlystelser.

Punkt 59 Endelig vedtagelse af Ophævelse af lokalplan 150A, Karréerne Danmarksgade, Gothersgade, Jyllandsgade og Vendersgade

Sagsresumé

Lokalplanplan 150A, Karréerne Danmarksgade, Gothersgade, Jyllandsgade og Vendersgade, ønskes ophævet for at muliggøre den almindelige udvikling af området. Lokalplanen er oprindelig udarbejdet for at muliggøre et projekt for en overdækket handelsgade/butikscenter over Danmarksstræde. 

 

Forslag til ophævelse af lokalplan 150A er fremlagt i offentlig høring frem til den 30. maj. Såfremt der ikke indkommer indsigelser i høringsperioden, anbefales det, at ophævelsen vedtaget endeligt uden ændringer, så behandlingen af flere indkomne ansøgninger om byggetilladelser kan påbegyndes. Såfremt der indkommer indsigelser, skal sagen på grund af procedurekrav i planloven udsættes til behandling i august.

 

Sagsbeskrivelse

Lokalplan 150A har til formål at muliggøre en overdækket handelsstræde/butikscenter over Danmarksstræde, men lokalplanen er ikke blevet realiseret siden dens vedtagelse i 1997. Der er i dag ikke planer om at gennemføre planen, men lokalplanens krav om etablering af parkeringsarealer, passende til centerformål, forbliver imidlertid gældende så længe, lokalplanen er gældende. Dette hindrer den almindelige udvikling af området med boligbebyggelse og mindre ændringer af eksisterende boliger og butikker. Derfor ønskes lokalplan 150A ophævet i sin helhed.

 

Kommuneplan 2017-2029

Efter ophævelsen af lokalplan 150A vil den gældende kommuneplanramme B.C.1 være administrationsgrundlag for området. Lokalplan 164 vil fortsat være gældende for facader og skilte i Fredericia Bymidte.

 

Miljøvurdering

Forslag til ophævelse af lokalplan 150A er screenet i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer for at vurdere, om planen kræver en miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at realisering af planen ikke har væsentlige miljø- eller naturmæssige konsekvenser. Derfor kræver planen ikke en miljøvurdering.

 

Offentlig høring

Ophævelse af lokalplan 150A er fremlagt i offentlig høring i perioden 2.–30. maj 2018. Der er pr. 15. maj ikke indkommet indsigelser. Udvalget bliver på udvalgsmødet orienteret om eventuelle indsigelser modtaget inden 30. maj.

 

Endelig vedtagelse af ophævelsen

Såfremt der modtages indsigelser inden for offentlighedsperioden, kan ophævelsen af lokalplanen tidligst vedtages endeligt af byrådet 4 uger efter udløbet af offentlighedsperioden. I givet fald skal sagen udsættes til behandling på udvalgsmødet den 15. august.

 

Hvis der ikke modtages indsigelser, kan sagen behandles af byrådet på dets møde den 18. juni. Derved kan ophævelsen af lokalplanen vedtages af byrådet 2½ måneder tidligere end ellers, hvilket vil muliggøre hurtigere igangsættelse af behandlingen af flere indkomne ansøgninger om byggetilladelse, hvis behandling afventer ophævelsen af lokalplanen.

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at lokalplanen har mistet sin aktualitet og ikke vil blive brugt som plangrundlag til opførelse af et butikscenter. Den hæmmer dermed den almindelige, løbende udvikling af karréerne. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at ophæve lokalplan 150A.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at ophævelse af lokalplan 150A, Karréerne Danmarksgade, Gothersgade, Jyllandsgade og Vendersgade vedtages endeligt, forudsat at der ikke modtages indsigelser inden for høringsperioden.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Anbefales.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Beslutning i By- og Planudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

BilagStørrelse
lp150a_endelig.pdf2.72 MB

Punkt 60 Endelig vedtagelse af lokalplan 350 - Erhvervsområde ved Skærbækvej og Vejle Landevej og Tillæg 4 til Kommuneplan 2017

Sagsresumé

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 350 – Erhvervsområde ved Skærbækvej og Vejle Landevej har været i offentlig høring i 8 uger.

 

Planerne giver mulighed for, at området kan anvendes til transport- og logistikvirksomheder med tilhørende serviceerhverv samt mulighed for at etablere jernbanespor parallelt med den eksisterende jernbane.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet vedtog den 5. marts 2018 at offentliggøre forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan 350 – Erhvervsområde ved Skærbækvej og Vejle Landevej. Planforslagene har været i offentlig høring i 8 uger.

 

Planerne giver mulighed for, at området kan anvendes til transport- og logistikvirksomheder med tilhørende serviceerhverv samt mulighed for at etablere jernbanespor parallelt med den eksisterende jernbane.

 

Kommuneplantillægget opdeler det eksisterende rammeområde i to og ændrer rammebestemmelserne omkring miljøklasserne fra 3-6 til 3-7 for det nye område. Herudover sker der ingen ændringer i kommuneplanens rammebestemmelser.

 

Lokalplanen disponerer området i 2 delområder. Delområde 1 udlægges til virksomheder i miljøklasse 3-7. Delområde 2 udlægges til virksomheder i miljøklasse 3-5.

 

Denne zoning af delområderne til erhverv er foretaget, således at det erhvervsområde, der ligger tættest ud mod det kommende boligområde nordøst for Vejle Landevej, udlægges til virksomheder, der påvirker omgivelserne i mindre grad end de øvrige områder.

 

Lokalplanen muliggør risikovirksomhed, når den konkretiserede planlægningszone ikke går ud over en på et kortbilag i lokalplanen vist afgrænsning.

 

Lokalplanen muliggør bebyggelse i op til 24 meters højde i området

 

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom indenfor området.

 

Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone.

 

Der kom i forbindelse med den offentlige høring af planforslagene bemærkninger fra BaneDanmark, Kia samt 3 naboer til lokalplanområdet.

 

BaneDanmark bemærker, at diverse planer skal være i overensstemmelse med jernbaneloven, at BaneDanmark skal godkende byggeri og anlæg i nærheden af jernbanen, samt at økonomiske omkostninger som følge af planen skal være Banedanmark uvedkommende.

 

Kia ønsker et beplantningsbælte mellem deres ejendom og lokalplanområdet.

 

De tre naboer er bekymrede for støj- og lysgener, når godstog og lignende omlastes, og ønsker en støjmur, der dækkes af høje træer, at der maksimalt gives tilladelse til miljøklasse 5 i erhvervsområdet, samt at byggeri må opføres i maks. 2 etager.

 

Sammenfattende redegørelse

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), skal planmyndigheden udarbejde en miljøvurdering af en plans sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, når planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. Derfor er der udarbejdet en miljørapport af Forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2017 – 2029 og Lokalplan 350 for erhverv ved Skærbækvej og Vejle Landevej.

 

I forbindelse med byrådets endelige vedtagelse af Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 – 2029 og Lokalplan 350 for erhverv ved Skærbækvej og Vejle Landevej skal der således foreligge en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i planen, hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning, hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, samt hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmet.

 

Miljørapporten har medvirket til, at relevante problemstillinger er undersøgt. I planforslagene er der indarbejdet en række miljøhensyn for at undgå, reducere og/eller kompensere for evt. negative miljøpåvirkninger af omgivelserne. De væsentligste problemstillinger i tilknytning til projektets hovedforslag og alternativer fremgår af miljørapportens afsnit om miljøpåvirkninger.

 

Følgende forhold er fundet væsentlige og indgår i miljørapporten: biologisk mangfoldighed samt flora og fauna, befolkning og menneskers sundhed, jordbund, vand, luft, klima, materielle goder, landskab og kulturarv.

 

Miljørapporten er et selvstændigt dokument, der ledsager planforslaget. Miljørapportens konklusioner er sammenfattet i planforslagenes afsnit ”Ikke-teknisk resumé”.

 

Miljørapporten har været offentliggjort sammen med kommuneplantillægget og lokalplanforslaget i perioden 14. marts til den 9. maj 2018. I høringsperioden er der ikke indkommet bemærkninger til miljørapporten.

 

Der er ikke undersøgt alternative lokaliteter til placering af aktiviteterne beskrevet i lokalplanforslaget.

 

Den sammenfattende redegørelse for miljørapporten er indarbejdet i planerne og indgår i grundlaget for den endelige politiske vedtagelse af planerne og miljørapporten.

 

Overvågning sker i forbindelse med sagsbehandling af etablering af ny bebyggelse og anlæg. Herunder blandt andet miljøbeskyttelseslov, jordforureningslov og planlov.

 

Formålet med overvågningen er at sammenholde de reelle, aktuelle miljøpåvirkninger med de påvirkninger, der blev identificeret i miljøvurderingen. Det er endvidere formålet at identificere og håndtere væsentlige negative virkninger og evt. uventede indvirkninger, at indsamle data om miljøstatus samt at sikre, at foreslåede afværgeforanstaltninger føres ud i livet.

 

I forbindelse med etablering af virksomheder inden for området vil støjende og støvende aktiviteter blive håndteret i forbindelse med bygherres anmeldelse. På baggrund af anmeldelsen, der sker inden anlægsarbejdet påbegyndes, vil Fredericia Kommune på baggrund af en konkret vurdering give en accept af projektet, som kan indeholde vilkår omkring driftstider eller genereducerende foranstaltninger.

Virksomheder vil ved etablering i erhvervsområdet skulle overholde gældende bestemmelser for støj. Der vil i forbindelse med godkendelse af virksomheder i erhvervsområdet skulle fremsendes dokumentation for at ovennævnte støjkrav kan overholdes.

Ligeledes vil der ved anmeldelse af en virksomhed i området være en dialog om udformning af udendørs belysning, så blænding eller oplysning af boliger og naboarealer herunder offentlig vej og jernbane minimeres.

 

Den sammenfattende redegørelse er indarbejdet i planerne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan nr. 350, Erhverv ved Skærbækvej og Vejle Landevej skabes det nødvendige plangrundlag, som vil muliggøre realisering af et attraktivt erhvervsområde i tilknytning til de eksisterende erhvervsområder.

 

Den planlagte bebyggelse vurderes at være i overensstemmelse med de overordnede intentioner i Masterplanen for DanmarkC og kommuneplanens mål og rammer for udviklingen af erhvervsområdet.

 

Teknik & Miljø har udarbejdet et notat, ” NOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan nr. 350 for erhverv ved Skærbækvej og Vejle Landevej”, med udkast til Byrådets vurdering og svar til de bemærkninger/indsigelser, der er indkommet i høringsperioden. Af notatet fremgår, at bemærkningerne/indsigelserne ikke giver anledning ændringer.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan nr. 350 for erhverv ved Skærbækvej og Vejle Landevej vedtages endeligt med de anførte suppleringer/ændringer,
 1. at Teknik & Miljø besvarer de indkomne bemærkninger til planforslaget med udgangspunkt i NOTAT - Indkomne bemærkninger til Lokalplan nr. 350 for erhverv ved Skærbækvej og Vejle Landevej,
 1. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af lokalplanen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Anbefales.

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Beslutning i By- og Planudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 61 Forslag til lokalplan nr. 349 for nyt lokalcenter på Adelvej i Taulov

Sagsresumé

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at den samlede butiksstruktur i Taulov vil kunne styrkes med flytningen af det ene af de to eksisterende lokalcentre (område 2), som i dag ikke er veludnyttet. Ved at placere detailhandelen i byens to ender frem for samlet kan Taulovs lokalforsyning blive mere velfungerende.

 

Et lokalcenter i den østlige del af Adelvej (område 3) vil være placeret godt med hensyn til tilgængeligt for bilister i Taulov og bløde trafikanter som cyklister og gående fra primært den østlige udstykning i Taulov.

 

Tilstødende områder vil være nyere boliger og offentlige områder.

 

Lokalcentret i den vestlige del af Adelvej (område 1), som er det område, der indeholder butikker, service m.m. på nuværende tidspunkt, opretholdes og det samlede bruttoetageareal til butikker forhøjes til 3.000 m2.

 

Enhver eksisterende lovlige anvendelse i det nedlagte lokalcenter midt på Adelvej (område 2) vil kunne fortsætte.

 

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles overfor Økonomiudvalget og Byrådet,

1.  at forslag til kommuneplantillæg nr. 5 og lokalplan 349 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger

2.  at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af forslagene

3.  at afgørelse om miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan offentliggøres samtidig med offentliggørelse af forslag til tillæg til lokalplanen

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Beslutning i By- og Planudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 62 Boligkontoret Fredericia - Renovering af tidligere sygeplejeboliger

Sagsresumé

Boligkontoret Fredericia søger om Byrådets godkendelse af helhedsplan med renovering og ombygning af de tidligere sygeplejeboliger på Fynsgade 67a-d og Dronningensgade 78a-b.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Boligerne i blokkene ved Dronningensgade og Fynsgade er utidssvarende. Boligkontoret har haft dialog med Landsbyggefonden om renovering og ombygning igennem et par år, og sagen er nu tildelt budget hos Landsbyggefonden. Derfor skal kommunen nu behandle ansøgningen (skema A) fra Boligkontoret og indstille til Landsbyggefonden at projektering kan igangsættes.

 

Projektet betyder at boligerne bliver renoveret og 29 gamle vagtværelser, der i sin tid har været lejet ud til sygehuset, ombygges til 8 familieboliger. Derudover indebærer renoveringen bl.a. nye gavle, vinduer, udvendige døre, vand- og varmeinstallationer, altaner og nyt tag samt renovering af kloak og køkkener. Der etableres elevator i blokkene på Fynsgade og endelig arbejdes der med miljøet på udearealerne.

 

Samlet set er der budgetteret 63.054.000 kr. til projektet. 3,8 mio. finansieres af afdelingens egne midler samt fællespuljemidler fra Landsbyggefonden. Resten af anlægssummen skal lånefinansieres med kreditforeningslån.

 

I renoveringssager hvor Landsbyggefonden er involveret skelnes mellem støttede og ustøttede realkreditlån. De støttede lån er lån til ombygning og renoveringsarbejder som Landsbygefonden direkte støtter. De øvrige arbejder, der har karakter af at vedligeholdelsen føres up to date, finansieres med såkaldte ustøttede lån.

Kommunen skal stille 100 % garanti for de støttede lån – og Landsbyggefonden giver derefter kommunen 50% regaranti.

Kreditforeningen kan kræve en kommunal garanti på de ustøttede lån. Det er dog ikke tilfældet pt.

 

De støttede lån udgør 37.533.000 kr. mens de ustøttede lån udgør 21.721.000 kr.

 

For at holde huslejen på et acceptabelt niveau har Landsbyggefonden bevilliget 1.000.000 kr. i særlig driftsstøtte til afdelingen. Heraf skal Fredericia Kommune finansiere 1/5, svarende til 200.000 kr. ligesom Boligorganisationen og realkreditforeningen betaler 200.000 kr. hver til puljen.

 

Ligeledes for at sikre huslejeniveauet kan Byrådet fritage afdelingen for fremtidige indbetalinger til dispositionsfonden.

 

Det forventede huslejeniveau bliver herefter på gennemsnitligt 771 kr. pr. m2 når projektet er gennemført.

 

Ansøgningen er blevet godkendt af afdelingsmødet i afdeling 502 samt af organisationsbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser

Vurdering

Renoveringen og ombygningen af boligblokkene samt arbejdet med udemiljøet vurderes at fremtidssikre bebyggelsen. Projektet er derudover i tråd med den områdefornyelse i Øgadekvarteret som Byrådet vedtog i 2017.

Indstillinger

Ejendomsafdelingen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Byrådet

indstiller følgende til endelig godkendelse i Landsbyggefonden:

 

 

 1. Skema A

·  Støttede arbejder på 37,533 mio kr.

·  Ustøttede arbejder på 25,574 mio kr.

 

 1. Låneoptagelsen

·  Støttede lån på 37,533 mio kr. - med 100% kommunal garanti. Heraf giver Landsbyggefonden 50% regaranti (18,767 mio kr.)

·  Ustøttede lån på 21,721 mio kr. - uden garantistillelse

 

 1. Kapitaltilførsel på 200.000 kr. til udbetaling i år 2020 fra investeringspuljen

 

 1. Afdelingen fritages for indbetalinger til dispositionsfonden

 

 1. Huslejeniveau på foreløbig 777 kr. pr. m2

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Anbefales.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Punkt 63 Tilslutningsanlæg 59 - udbygning af vestvendt rampe

Sagsresumé

Udbygning af tilslutningsanlæg 59, Fredericia Syd, med en vestvendt rampe mod Kolding, samt udvidelse af rampe og kryds ved afkørsel 59, Fredericia Syd, fra vest vil i alt inkl. kommunale følgeudgifter koste 41,25 mio. Vejdirektoratet har fremsendt en aftale til Fredericia Kommune, hvor de finansierer 21,1 mio. kr. Fredericia kommune har afsat 12 mio. kr. til projektet samt investeret i jorden til anlægget 3,15 mio. kr.

 

På baggrund af Vejdirektoratets samlede overslag samt de afledte kommunale udgifter vurderes det, at der er behov for, at der afsættes yderligere 5,0 mio. kr. til projektet i overslagsåret 2020.

 

Sagsbeskrivelse:

Tilslutningsanlæg 59, Fredericia Syd, på den østjyske motorvej er hovedafkørslen til Fredericia by og Fredericia Havn, som er en af landets største erhvervshavne. Afkørslen er ikke dimensioneret til at håndtere de stigende trafik- og godsmængder og fungerer i dag som flaskehals i morgen- og eftermiddagsspidstimerne.

 

Teknik & Miljø har i samarbejde med Vejdirektoratet udarbejdet et skitseprojekt for en ny vestvendt rampe ved afkørsel 59.

 

Fredericia Kommune har indkøbt areal til etablering af rampen. Dette har beløbet sig til 3,15 mio. kr.

 

Vejdirektoratet finansierer 21,1 mio. kr. af projektet, mens Fredericia Kommune skal finansiere den resterende del af projektet. I tilfælde af, at projektet bliver billigere, bliver Fredericia Kommunes udgifter tilsvarende lavere. Overstiger projektet det samlede budget, vil det tilsvarende være Fredericia Kommune, der forpligter sig til at dække denne overskridelse.

 

For at projektet kan gennemføres, skal Fredericia Kommune indgå en aftale om medfinansiering med Vejdirektoratet.

 

Det samlede rampeprojekt er af Vejdirektoratet vurderet til at beløbe sig til 39,4 mio. kroner. Fredericia Kommunes medfinansiering af VD-projektet vil således beløbe sig til 18,3 mio. kr. Der vil udover udgifter til selve rampeanlægget være behov for at afsætte midler til projektering og tilpasning af de kommunale vejanlæg samt projektopfølgning på det samlede anlæg. Dette vurderes at beløbe sig til 1,85 mio. kr.

Det vil sige, at Fredericia Kommunes samlede udgifter vil beløbe sig til 20,15 mio. kr.

 

Fredericia Kommunes samlede godkendte budget til formålet er på 15,15 mio. kr. Der er tidligere afholdt udgifter på 3,15 mio. kr. til arealerhvervelse, og i budgettet for 2018 og 2019 er der afsat 12,0 mio. kr.

 

Der er således behov for yderligere finansiering på 5,0 mio. kr., der foreslås afsat på budgettet for 2020.

Økonomiske konsekvenser

Vurdering

Det er en forudsætning for, at Fredericia Kommune kan indgå den nødvendige kontrakt med Vejdirektoratet, at budgettet tilrettes i overslagsåret 2020, således at der afsættes 5 mio. kr. til projektet.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Anbefales.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Beslutning i By- og Planudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 64 Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2018

Punkt 65 Ordinær byfornyelsesstøtte 2018

Sagsresumé

I 2018 var der ansøgningsfrist for nye byfornyelsessager den 20. marts 2018. I alt har ejere af 8 ejendomme søgt om byfornyelsesstøtte. Af disse ligger 1 inden for volden og 7 uden for volden.

 

Det anbefales, at der gives byfornyelsesmidler for 1,077 mio. kr. Heraf finansieres de 0,590 kr. af kommunens ordinære pulje til byfornyelse og de 0,487 mio. kr. af den statslige udgiftsramme.

 

Sagsbeskrivelse:

Teknik & Miljø har modtaget i alt 8 ansøgninger om andel i byfornyelsesmidlerne. Alle ejendommene er ejerboliger, hvoraf 1 ligger inden for volden og de resterende 7 udenfor volden. Se ejendommene og deres beliggenhed i bilag.

 

I det kommunale budget for 2018 er der afsat ca. 0,562 mio. kr. til ordinær byfornyelse. Oven i dette er der 0,028 mio. kr., som er tilbageførte beløb fra tidligere byfornyelsesprojekter.

Ligeledes har Fredericia Kommune modtaget 0,488 mio. kr. i statslig udgiftsramme til byfornyelse. Sammenlagt er der derfor 1,078 mio. kr. til ordinær byfornyelse.

 

Der er blevet ansøgt om byfornyelsesmidler på baggrund af nedenstående kriterier. Kriterierne er i store træk lig med dem fra 2017.

 

I Fredericia tildeles støtten til istandsættelse af bygninger, såfremt bygningen er ældre end 1960 og følgende kriterier er opfyldt:

 

Inden for volden:

·  Bygningen må ikke have mulighed for at modtage støtte fra Bevaringsfonden for Fæstningsbyen Fredericia

·  Bygningen skal være beliggende udenfor Øgadekvarteret

·  Bygningen skal have en bevaringsværdi på 1-4 eller kunne opnå en bevaringsværdi på 4 ved istandsættelsen

·  Der skal opnås en tydelig forskønnelse af bygningen, set fra offentlig vej

·  Hvis der forefindes utidssvarende boligforhold, skal de udbedres senest samtidigt med den udvendige istandsættelse

 

Bygningen kan opnå støtte til:

Udvendig istandsættelse:

•  Nye vinduer, udvendige døre og porte eller istandsættelse deraf

•  Istandsættelse af facader og udvendige bygningsdele f.eks. trapper

·  Fornyelse eller istandsættelse af tagdækning og kviste

 

Indvendig istandsættelse:

·  Kan omfatte badeværelser, toilet og sammenlægning af lejligheder. Det vurderes dog i hvert enkelt tilfælde.

 

Uden for volden:

•  Bygninger med en høj bevaringsværdi på 1-3, kan opnå støtte til udvendige bygningsdele, se mere under ”Udvendig istandsættelse” i kriterierne ovenover.

eller

 • Bygninger med en bevaringsværdi på 4, kan opnå støtte til bindingsværk, stråtag og/eller restaurering af originale vinduer og døre. Og støtten gives som udgangspunkt kun til disse arbejder.

 

De foreslåede støtteprocenter til de enkelte ejendomme er fremkommet på baggrund af de enkelte projekters omfang og størrelse samt med tanke på, at sammenlignelige projekter skal have sammen procent.

 

I alt søges der om byfornyelsesstøtte for 1,077 mio. kr., som finansieres af kommunens ordinære pulje til byfornyelse og den statslige udgiftsramme.

Fredericia Kommune kan opnå 50 % i refusion på byfornyelsesprojekterne, men højest op til den statslige udgiftsramme. Derfor financierer byfornyelsespuljen i nogle af ejendommene mere end 50% af støtten.

Økonomiske konsekvenser

Tekst

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

TB 2022

Anlægs-

Fri-

(beløb i mio kr.)

bevilling

givelse

Vendersgade 69, udgift

0,037

 

 

 

 

0,037

0,037

(XA-5xxxx)

Vendersgade 69, indtægt

-0,001

 

 

 

 

-0,001

-0,001

(XA-5xxxx)

Bredstrupvej 126, udgift

0,024

 

 

 

 

0,024

0,024

(XA-5xxxx)

Bredstrupvej 126, indtægt

0,000

 

 

 

 

0,000

0,000

(XA-5xxxx)

Egehavevej 11, udgift

0,121

 

 

 

 

0,121

0,121

(XA-5xxxx)

Egehavevej 11, indtægt

-0,061

 

 

 

 

-0,061

-0,061

(XA-5xxxx)

Gl. Tårupvej 45, udgift

0,142

 

 

 

 

0,142

0,142

(XA-5xxxx)

Gl. Tårupvej 45, indtægt

-0,071

 

 

 

 

-0,071

-0,071

(XA-5xxxx)

Højrupvej 49B, udgift

0,379

 

 

 

 

0,379

0,379

(XA-5xxxx)

Højrupvej 49B, indtægt

-0,189

 

 

 

 

-0,189

-0,189

(XA-5xxxx)

Kolding Landevej 43, udgift

0,045

 

 

 

 

0,045

0,045

(XA-5xxxx)

Kolding Landevej 43, indtægt

0,000

 

 

 

 

0,000

0,000

(XA-5xxxx)

Skovbøllingvej 3, udgift

0,127

 

 

 

 

0,127

0,127

(XA-5xxxx)

Skovbøllingvej 3, indtægt

-0,064

 

 

 

 

-0,064

-0,064

(XA-5xxxx)

Trelde Næsvej 236A, udgift

0,202

 

 

 

 

0,202

0,202

(XA-5xxxx)

Trelde Næsvej 236A, indtægt

-0,101

 

 

 

 

-0,101

-0,101

(XA-5xxxx)

Byfornyelse, pulje

-0,590

 

 

 

 

(XA-50044)

I alt (- = kasseindlæg/

0

 

 

 

 

 + = kasseudlæg)

 

Vurdering

Vurdering:

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerboliger inden for volden:

 

Vendersgade 69/Oldenborggade 8 – bevaringsværdi 4

Hjørneejendommen har en fremtræden placering tæt på Kanalbyen ved Lillebælt. Den er bygget i 1900 og fremstår med mange fine detaljer. Der søges om støtte til nyt skifer på gavlen, der vender mod syd.

 

Støtteberettiget udgift ca. 168.000 kr.

 

Støttebeløb 23 %, afrundet til   37.000 kr. 

97 % fra byfornyelsespuljen    35.720 kr.

3 % fra staten             1.280 kr.

 

 

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerboliger uden for volden:

 

Bredstrupvej 126 – bevaringsværdi 3

Ejendommen ligger i Bredstrup og blev opført i 1894 i stedet for den tidligere skole i byen. Ejendommen fungerede frem til 1960 som skole. I dag bruges den som privat bolig. Den fremstår meget original i blank mug med fine detaljer og med skifertag. Der søges om støtte til facaderenoveringer forskellige steder på ejendommen, herunder udskiftning af frostsprængte sten, omfugning af dele af facaden og enkelte stik.

 

Støtteberettiget udgift ca. 106.000 kr.

 

Støttebeløb 23 %, afrundet til    24.000 kr. 

100 % fra byfornyelsespuljen       24.000 kr.

0 % fra staten         0 kr.

 

Egehavevej 11 – bevaringsværdi 3

Ejendommen er opført som bindingsværkshus med stråtag i 1860 og fremstår ligeså i dag. Ejendommen udgør en trelænget gård med et gårdrum imellem. Der søges om støtte til nyt stråtag inkl. på kvistene på stuehuset.

 

Støtteberettiget udgift ca. 417.000 kr.

 

Støttebeløb 29 %, afrundet til  121.000 kr. 

50 % fra byfornyelsespuljen           60.500 kr.

50 % fra staten        60.500 kr.

 

Gl. Tårupvej 45 – bevaringsværdi 3

Ejendommen er stuehuset til Tårup Møllegård i Tårup og udgør sammen med længerne en firelænget gård med brostensbelægning imellem. Ejendommen præger landsbymiljøet positivt. Der søges om støtte til nyt tegltag med røde vingetegl.

 

Støtteberettiget udgift ca. 488.000 kr.

 

Støttebeløb 29 %, afrundet til    142.000 kr. 

50 % fra byfornyelsespuljen           71.000 kr.

50 % fra staten           71.000 kr.

 

Højrupvej 49B – bevaringsværdi 3

Ejendommen er opført i bindingsværk med stråtag i 1777. Ejendommen står foran en gennemgribende renovering både inde og ude, hvor hele klimaskærmen istandsættes med stor respekt for det oprindelige hus. Der søges om støtte til nyt stråtag, nye kitfalsede vinduer og døre med koblede rammer samt renovering af bindingsværk og tavler.

 

Støtteberettiget udgift ca. 1.037.000 kr.

 

Støttebeløb 35 %, afrundet til   363.000 kr. 

50 % fra byfornyelsespuljen         181.500 kr.

50 % fra staten        181.500 kr. 

 

Grundet projektet størrelse, er det dækket af Byggeskadefonden, og derfor skal der betales et bidrag til fonden på 1,5% af de støttede arbejder.

Der kan ligeledes opnås 50 % i refusion på denne udgift, derfor deles den med staten.

 

Bidrag til Byggeskadefonden: 1.037.000x1,5 %      15.560 kr.

50 % fra byfornyelsespuljen       7.780 kr.

50 % fra staten    7.780 kr.

 

I alt fra kommunens byfornyelsespulje:    189.280 kr.

 

Kolding Landevej 43 – bevaringsværdi 3

Stor 11 fags lystejendom fra 1850. Ejendommen er løbende blevet renoveret, og har tidligere fået støtte til restaurering af de originale vinduer i stueetagen og til reetablering af tre terrassedøre. Der søges om støtte til udvendig isolering af kældervæggen, så ejendommen kan modstå fremtidens øgede nedbørsmængder.

 

Støtteberettiget udgift ca. 195.000 kr.

 

Støttebeløb 23 %, afrundet til    45.000 kr. 

100 % fra byfornyelsespuljen         45.000 kr.

0 % fra staten         0 kr. 

 

Skovbøllingvej 3 – bevaringsværdi 3

Ejendommen er stuehus til Pjedstedgård i Gl. Pjedsted og præger lands-bymiljøet positivt. Den er opført i år 1900. Ejendommen har tidligere fået støtte til bl.a. vinduer ud mod haven. Der søges om støtte til forskellige arbejder rundt på stuehuset. Dette indebærer 4 nye vinduer ud mod gårdspladsen, restaurering af to døre på den østlige gavl, restaurering af kvist mod haven samt afrensning og pudsning af nordfacade.

 

Støtteberettiget udgift ca. 439.000 kr.

 

Støttebeløb 29 %, afrundet til    127.000 kr. 

50 % fra byfornyelsespuljen         63.500 kr.

50 % fra staten        63.500 kr. 

 

Trelde Næsvej 236A – bevaringsværdi 3

Ejendommen er opført i 1878 som en trelænget gårdstruktur i bindingsværk med stråtag. Der søges om støtte til nyt stråtag på to af bygningerne samt ny rygning på den tredje.

 

Støtteberettiget udgift ca. 696.000 kr.

 

Støttebeløb 29 %, afrundet til    202.000 kr. 

50 % fra byfornyelsespuljen           101.000 kr.

50 % fra staten           101.000 kr.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at By- og Planudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet,

 1. at kriterierne godkendes som beskrevet under ”Sagsbeskrivelse”
 2. at der træffes byfornyelsesbeslutning for: Vendersgade 69/Oldenborggade 8, Bredstrupvej 126, Egehavevej 11, Gl. Tårupvej 45, Højrupvej 49B, Kolding Landevej 45, Skovbøllingvej 3 og Trelde Næsvej 236A
 3. at budgettet tilrettes med de under ”Økonomiske konsekvenser” anførte ændringer
 4. at midlerne frigives

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Anbefales.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Beslutning i By- og Planudvalget den 30-05-2018

Punkt 66 Regulering af vederlag til huslejenævnets medlemmer og formanden for huslejenævnet og beboerklagenævnet

Punkt 67 Ændring af Trekantområdets Brandvæsens vedtægt

Sagsresumé

På baggrund af beslutning truffet i Beredskabskommissionen vedrørende vedtægtsændringer fremsendes de til godkendelse i ejerkommunernes Byråd.

 

Sagsbeskrivelse:

Beredskabskommissionen behandlede på sit møde den 25. maj 2018 forslag til vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer vedrører dels fordelingsnøgle for budgetbidrag samt procedure for cirkulation af sager og beslutningstagning.

 

Vedtægtsændringerne fremgår af vedlagte bilag ”Forslag til vedtægtsændringer”, og det tilhørende oprindelige bilag 4 til selskabets vedtægt er vedlagt som ”Oprindeligt bilag 4, Advokatfirmaet Energi og Miljø” sammen med det tilrettede bilag 4 ”Tilrettet bilag 4 til vedtægt”. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen  -  konsekvensen af tilretningen af punkt 13.1.1 og 13.1.2 vedrørende ændring af fordelingsnøglen af driftsbidraget til Trekantområdets Brandvæsen indgår i sag 18/2440 De økonomiske konsekvenser i forhold til ny håndtering af effektiviseringskrav til Trekantområdets Brandvæsen i perioden 2019-2022, er godkendt på særskilt sag på Byrådets møde den 23. april 2018.

Vurdering

Indstillinger

Økonomi- og personalechefen indstiller at selskabets vedtægter punkt 8.5, 8.8, 13.1.1 og 13.1.2 ændres, og at vedtægtens bilag 4 rettes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Anbefales.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Punkt 68 Aktivitetsdag for borgere i Voksenservice

Sagsresumé

Voksenservice ønsker igen i år at arrangere en dag fuld af aktiviteter og hyggeligt samvær for borgerne og deres pårørende d. 27. september 2018 i Fredericia Idrætscenter.

 

Sagsbeskrivelse:

Afholdelse af en aktivitetsdag for borgerne tilknyttet Voksenservice har været gennemført i 2016 og 2017 med stor succes og meget stor tilfredshed bland de deltagende borgere.

 

Der er ingen tvivl om, at dagen bliver set frem til af mange, og dermed understøtter udvalgets fokus på at give borgere med et handicap mulighed for at tage del i fællesskaber og aktiviteter, der understøtter trivsel og oplevelsen af at have et godt og meningsfyldt liv. Voksenservice ønsker nu at invitere til endnu en aktivitetsdag i 2018.

 

Det foreslås at aktivitetsdagen bliver afholdt i Fredericia Idrætscenter, hvor der er mange sjove aktiviteter at deltage i. Der kan, som de foregående år være forskellige sportsgrene at deltage i, blandt andet hockey, fodbold, bueskydning, bowling og bordtennis. Borgerne kan herudover blive forkælet i Fredericia Badeland med chokoladeansigtsmaske, saunagus og fodbad. Af øvrige hyggelige og sjove aktiviteter, kan blandt andet nævnes: Beauty salon, gaming, massage, yoga, vild med dans og fisketur ved put & take-sø. Efter dagens aktiviteter kan der om aftenen arrangeres fællesspisning og musik.

 

Borgerne behøver ikke deltage hele dagen, men kan frit deltage i de aktiviteter de ønsker. De borgere, der ønsker det, har mulighed for at invitere deres pårørende med til dagen. Voksenservice vil både give frokost og aftensmad til alle deltagere.

 

Der er mange forskellige behov, som skal imødekommes for, at en aktivitetsdag kan være interessant for den brede målgruppe af borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblematikker. Der vil derfor også blive tænkt på, at borgerne både kan være sammen i en stor gruppe i forbindelse med aktiviteter samt at de også kan slappe af og trække sig tilbage i mindre grupper.

 

Voksenservice foreslår, at der kører bus mellem Kompetencekollegiet, Vendersgade, Kobbelgaarden, Ullerupdalvej, Fredericia Idrætscenter og Nebbe Mølle, således at alle borgere har let adgang til aktivitetsdagen.

Aktivitetsdagen vil lige som sidste år blive tilrettelagt af en arbejdsgruppe, som består af både borgere, medarbejdere, ledere og repræsentanter fra Handicaprådet. Aktivitetsdagen forventes som tidligere år at blive dækket af lokale aviser, DanmarkC TV samt Fredericia Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Aktivitetsdagen afholdes inden for det afsatte spar/låne-beløb fra 2017 på 0,350 mio. kr. Anvendelse af personaleressourcer sker inden for centrenes egne rammer.

Vurdering

På baggrund af velgennemførte aktivitetsdage i 2016 og 2017 for alle borgere, som modtager støtte fra Voksenservice, vurderes det, at aktivitetsdagen er en succes, som bør gentages.

Indstillinger

Bilag

Ingen

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Godkendt.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Anbefales.

Punkt 69 Opfølgning på implementering af budget 2018

Sagsresumé

Børn- og ungeområdet har lavet en status på implementering af de ekstraordinære bevillinger, der er givet til budget 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Til budget 2018 har Børn- og ungeområdet fået en række ekstraordinære bevillinger.

 

Vedlagt som bilag er der lavet en status for hver enkelt bevilling, som gennemgås på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne fra de to puljer skal frigives til anvendelse.

 

Beløb i mio.kr.

TB 2018

TB 2019

Anlægs-bevilling

Frigivelse

Renovering med særlig fokus på toiletter (XA-40073)

 

 

10,000

10,000

Renovering af Kirstinebjergs svømmehal (XA-40074)

 

 

 4,000

 4,000

I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

Vurdering

Indstillinger

Børn og Unge indstiller Børne- og Skoleudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der meddeles anlægsbevilling og frigives:

 

- 4 mio. kr. til renovering af Kirstinebjergs svømmehal

- 10 mio. kr. til renovering af toiletter og andre projekter i henhold til vedlagte opfølgning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Anbefales, dog således at toiletter søges udskudt til 2019.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Godkendt.

Punkt 70 Satellit til Kompetencekollegiet

Sagsresumé

Efterspørgslen efter botilbud til psykisk sårbare borgere er markant stigende. Det er muligt at imødegå behovet ved at øge specialiseringen og værdiskabelsen i egne tilbud gennem etableringen af 5 midlertidige botilbudspladser på Kaalundsvej. De nye pladser vil være målrettet borgere med mindre komplekse behov og derfor uden natdækning.

 

Sagsfremstilling: 

Fredericia Kommune oplever en stigende efterspørgsel på botilbudspladser, blandt andet på området med psykisk sårbare borgere. Den efterspørgsel, som Voksenservice står overfor, udgør et led i en landsdækkende tendens, hvor der konstateres et stigende behov for botilbud:

 

”Udviklingstendenser på botilbudsområdet: Antallet af borgere med behov for botilbud stiger, hvilket kan henføres til, at borgerne i botilbud i lighed med den øvrige befolkning lever længere, og at der bliver flere borgere med psykiatriske diagnoser… ” p. 11, Rammer for effektiv drift af botilbud. Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, Børne-og Socialministeriet, Økonomi-og Indenrigsministeriet, Deloitte 20-06-2017

 

I Fredericia Kommune har Strategien for værdiskabelse udgjort pejlemærket for udviklingen af Voksenservice siden de politiske mål blev vedtaget i 2015. Strategien har ført til etableringen af Din Indgang og et fortløbende fokus på øget værdi­skabelse. Borgernes mål og mestring af eget liv er kernen i dette arbejde.

 

For at øge værdiskabelsen og imødegå den stigende efterspørgsel efter botilbud i socialpsykiatrien inden for det eksisterende budget fremlægger Voksenservice muligheden for at åbne en satellit til Kompetencekollegiet.

Kompetencekollegiet er et midlertidigt botilbud på Nymarksvej 215 med 14 pladser til borgere inden for social­psykiatrien. Efterspørgslen efter pladser ses i 2018 og fremover at overstige antallet af forventede åbne pladser.

 

Bygningen på Kaalundsvej 1 har tidligere fungeret som botilbud, hvilket påvirker klargøringsomkostningerne positivt jfr. bilag 1.

 

De fem midlertidige botilbudspladser på Kaalundsvej 1 vil være uden natstøtte. Pladserne tiltænkes borgere i den lettere ende af målgruppen, hvorved der potentielt frigøres pladser til borgere med mere komplekse behov på Nymarksvej 215.

Målgruppen til de fem ny pladser vil være psykisk sårbare borgere over 18 år, som har behov for afklaring af deres rehabiliteringspotentiale. Målgruppen er også borgere, der er ved at være klar til udflytning fra Kompetencekollegiet og har behov for bo-træning.

Samlet vil bo-kapaciteten til borgere inden for socialpsykiatrien herefter bestå af 19 pladser under §107 midlertidige botilbud i Kompetencekollegiet.

Efterspørgslen efter botilbudspladserne bevirker, at Voksenservice forventer at anvende de 5 ny pladser umiddelbart efter klargøringen jfr. tidsplanen i bilag 3 forudsat Socialtilsynets godkendelse af tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittet ”Vurdering”.

Vurdering

Voksenservice forventer på kort sigt at kunne håndtere en større andel af den stigende efterspørgsel efter midlertidige botilbud, til målgruppen af psykisk sårbare borgere, ved at anvende bygningen på Kaalundsvej. På længere sigt vil efterspørgslen forventeligt stige yderligere.

 

Pladser i egne tilbud vil erfaringsmæssigt være en mere effektiv og målrettet anvendelse af budgetmidlerne i forhold til eventuelle køb af sammenlignelige eksterne pladser.

 

Satellitten til Kompetencekollegiet skal ses i sammenhæng med presset på Voksenservices eksterne budget, omhandlende borgere boende på enheder uden for Fredericia Kommune. Etableringen af tilbuddet på Kaalundsvej vil forventeligt bidrage med ca. 1,000 mio. kr. i form af reduceret pres på det eksterne budget.

 

Til driften af satellitten forventes der at skulle bruges ca. 1,500 mio. kr. i budget, jf. bilag 2 ”Helårsbudget satellit til Kompetencekollegiet, Kaalundsvej”. Dette budget forventes fundet inden for egen budgetramme - omfordelt fra det eksterne budget i forbindelse med køb af færre eksterne pladser.

 

Anlægsmidler til istandsættelse af Kaalundsvej 1 er ansøgt jfr. sagsnr. 18/2404, 1. budgetopfølgning 2018 – Senior- og Handicapudvalget. Der er ansøgt om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende anlægsprojekt Udviklingspuljen, Voksenservice.

Indstillinger

Bilag

Bilag 1 – Kaalundsvej 1, Klargøringsomkostninger, drift og vedligehold

Bilag 2 – Helårsbudget Satellit til Kompetencekollegiet, Kaalundsvej

Bilag 3 – Tidsplan for klargøring af Kaalundsvej 1

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Godkendt.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Godkendt

 

Udvalget ønsker at sætte temaet ”Botilbud på Voksenserviceområdet – arbejdet med værdiskabelse og flere tilbud i Fredericia Kommune – intro til vores egne tilbud og tanker om arbejdet med at styre området” på dagsordenen til udvalgsmødet den 19. juni 2018.

Punkt 71 støtte til frivilligt socialt arbejde - Servicelovens pgf. 18 - 2. uddeling vedrørerde 2018

Sagsresumé

I henhold til Servicelovens § 18 og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes frivilligpolitik, skal der uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde.

 

Økonomiudvalgets beslutning om fordelingen af midlerne træffes på baggrund af indstilling fra den politiske gruppe, der er nedsat med henblik på idéudvikling i forhold til civilsamfundet, herunder revurdering af anvendelsen af § 18 midlerne.

 

Sagsbeskrivelse:

I henhold til Servicelovens § 18 og i overensstemmelse med Fredericia Kommunes frivilligpolitik, skal der uddeles tilskud til frivilligt socialt arbejde. Der har været annonceret i Elbobladet i januar måned med ansøgningsfrist d. 15. marts 2018.

 

Byrådet besluttede på sit møde d. 23. april 2018, at nedsætte en politisk gruppe, der skal se på dels samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet generelt på de store velfærdsområder, dels foretage en vurdering af de gældende retningslinjer for uddeling af § 18 midlerne (Serviceloven). Samtidig blev det besluttet, at flytte kompetencen til at træffe beslutning om fordeling af paragraf 18 midlerne til Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets beslutning om fordelingen af midlerne træffes på baggrund af indstilling fra den politiske gruppe.

 

Det politiske udvalg har afholdt møde d. 4. juni, hvor de ansøgninger, der er indkommet til 2. ansøgningsrunde vedrørende 2018 er behandlet. Det politiske udvalgs anbefalinger fremsendes til Økonomiudvalget forud for mødet d. 11. juni.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 1.077.000 kr. til § 18, heraf er der forud disponeret et beløb til Stedet – Krisecenter for mænd på 225.000 kr., og til Fredericia-Middelfart Selvhjælp i henhold til gældende samarbejdsaftale på 75.000 kr. Der er i forbindelse med første uddelingsrunde uddelt 550.000 kr. Der er overført et mindre beløb fra 2017 via spar-lån og der resterer i alt 352.000 kr. i puljen inden 2. uddeling.

 

Den resterende pulje er i overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer fordelt således:

 

Reserveret til Frivilligfest og dialogmøder  70.000 kr.

Akutpuljen  35.550 kr.

 

Der resterer derfor 246.450 kr. til uddeling i 2. fordelingsrunde.

 

Der er indkommet 18. ansøgninger med en samlet ansøgningssum på 218.000 kr.

Vurdering

Vurderingen fremgår af oversigten over ansøgerne, der fremsendes forud for mødet.

Indstillinger

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Den politiske gruppes anbefalinger til støtte godkendes.

Punkt 72 Støtte til grundfinansiering 2018 - Selvhjælp Fredericia-Middelfart

Sagsresumé

Selvhjælp Fredericia-Middelfart har i august 2017 rettet henvendelse til Fredericia Kommune, med henblik på økonomisk støtte til fortsættelse af deres frivillige sociale arbejde i Fredericia.

 

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal tildeles Selvhjælp Fredericia-Middelfart yderligere støtte i 2018, samt give mandat til udarbejdelse af en ny samarbejdsaftale gældende fra 2019.

 

Sagsbeskrivelse:

Selvhjælp Fredericia-Middelfart har i august 2017 rettet henvendelse til Fredericia Kommune, med henblik på økonomisk støtte til fortsættelse af deres frivillige sociale arbejde i Fredericia. Baggrunden for henvendelsen er, at de i juni 2017 har fået afslag på grundfinansiering via statens PUF-midler. Der er søgt om PUF-midler igen i år, men det kan ikke forventes, at der vil blive tildelt støtte til grundfinansiering, idet PUF-midlerne som udgangspunkt er rettet mod konkrete (nye) projekter.

 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart har aktiviteter både i Fredericia og i Middelfart Kommune. Deres aktiviteter spænder vidt og omfatter alle typer udsatte borgere; ensomme ældre, førtidspensionister, børn/unge med sociale udfordringer, borgere ramt af sygdom og naturligvis deres kerneaktivitet i form af egentlige selvhjælpsgrupper med temaer som for eksempel sorg, kroniske smerter og angst og depression. Der er pt. 80 frivillige tilknyttet Selvhjælp Fredericia-Middelfart.

 

Der har været afholdt møder med bestyrelsen for Selvhjælp Fredericia-Middelfart om behovet for grundfinansieringen, og bestyrelsen har på den baggrund udarbejdet et oplæg til en kommende struktur og behov for grundfinansiering, som er fremsendt til såvel Fredericia som Middelfart Kommune.

 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart har eksisterende samarbejdsaftaler i begge kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Ifølge den eksisterende samarbejdsaftale med Fredericia Kommune gives et årligt driftstilskud på 75.000 kr. Beløbet anvendes til koordinering af aktiviteter og selvhjælpsgrupper.

 

Selvhjælp Fredericia-Middelfart anmoder Fredericia Kommune om at forhøje det årlige tilskud til grunddriften med 75.000 kr., således at de årligt modtager 150.000 kr. Middelfart Kommune er anmodet om tilsvarende årligt beløb.

 

I forbindelse med afslaget på PUF-midler i juni 2017 fik Selvhjælp Fredericia Middelfart tildelt 75.000 kr. vedrørende 2. halvdel af 2017 og første halvdel af 2018 fra såvel Fredericia som Middelfart Kommune.

 

I 2018 er der mulighed for at sikre Selvhjælp Fredericia-Middelfarts drift året ud ved at tildele overskydende midler fra § 18-puljen. De overskydende midler består af sparede midler fra 2017, der kun delvist er anvendt i forbindelse med ansøgningerne til puljen vedrørende 2018.

 

For så vidt angår finansiering for 2019 og frem vil dette skulle behandles særskilt og i tæt sammenhæng med en ny samarbejdsaftale mellem Selvhjælp Fredericia-Middelfart og Fredericia og Middelfart Kommuner. Arbejdet med en ny fælles samarbejdsaftale pågår i efteråret 2018.

Vurdering

Selvhjælp Fredericia-Middelfart er en af de store aktører i det frivillige sociale arbejde i Fredericia Kommune. De arbejder med en meget bred målgruppe, der ikke på forhånd er defineret af for eksempel alder eller eventuel diagnose, idet den enkelte aktivitet sætter sin egen ramme. Selvhjælp Fredericia-Middelfart har mange og forskelligartede aktiviteter og ligeledes mange tilknyttede frivillige, jfr. beskrivelsen ovenfor.

 

Det høje aktivitetsniveau og antallet af frivillige, sammenholdt med typen af aktiviteter, betyder, at sikker drift af koordinering af aktiviteterne og supervision af de frivillige er en vigtig faktor. Det er forvaltningens opfattelse, at Selvhjælp Fredericia-Middelfart yder et stort bidrag til videreførelse af aktiviteter og tilbud, dér hvor kommunens hører op, og/eller ikke har mulighed for at være, og at der altid er stor villighed til samarbejde om både eksisterende og nye aktiviteter og tilbud.

Indstillinger

Forvaltningen indstiller,

 1. at Selvhjælp Fredericia Middelfart tildeles støtte med 75.000 kr. finansieret af overskydende midler fra § 18-Puljen og
 2. at Pleje og Omsorg gives mandat til at arbejde med forslag til samarbejdsaftale mellem Selvhjælp Fredericia-Middelfart og Fredericia og Middelfart Kommuner, med henblik på ikrafttræden pr. 1. januar 2019

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Godkendt.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Punkt 73 Godkendelse af modelkommune - Sex & Samfund

Sagsresumé

Økonomiske konsekvenser

Det er estimeret, at der hvert år skal afsættes en ½ stilling til indsatsen i den 3 årige projektperiode. Dette dækker både tid til ekstra opgaver for sundhedsplejersker og projektledelse. Det er ikke et arbejdsområde (seksualundervisning på ungdomsuddannelse) som i dag varetages af sundhedsplejen.

 

Udgiften til en ½ stilling er 225.000 kr. per år. I hele projektperioden er den udgiften 675.000 kr.

 

En samarbejdsaftale med Sex & Samfund kan det første år bevilliges af spar/lån midler på sundhedsområdet. Efterfølgende års finansiering vil blive fremlagt på udvalgsmøde efter sommer, hvor også Sex & Samfunds tilbud om klamydiahjemmetest vil indgå.

Vurdering

Sex & Samfunds tilbud har fokus på de unges seksuelle tilbud, og er specielt målrettet ungdomsuddannelserne. Det er et tilbud som vi ikke har i dag og det vurderes at tilbuddet vil være med til at sikre eleverne på ungdomsuddannelserne en rigtig god seksualundervisning.

 

Tilbuddet ligger i overensstemmelse med nogle af de anbefalinger Sundhedsstyrelsen har i deres forebyggelsespakke på seksuel sundhed.

 

Der forventes med tilbuddet både en sundhedsmæssig gevinst for de unge (bl.a. færre uønskede graviditeter, samt en økonomisk gevinst, idet der kan være reduktioner at hente i udgifter på særligt abort og sexsygdomme ved det forebyggende arbejde, der understøtter unges brug af prævention.

Indstillinger

Familie & Børnesundhed indstiller

 1. At Sundhedsudvalget godkender en samarbejdsaftale med Sex & Samfund, hvor Fredericia Kommune bliver modelkommune.

 

 1. At sundhedsudvalget sammen med godkendelse af samarbejdsaftalen med Sex & Samfund, peger på at finansiering det første år (225.000 kr.) finansieres af udvalgets spar/lån midler.

 

 1. At Sundhedsudvalget senere i år får fremlagt en model for finansiering af den resterende periode (2 år), hvor også Sex & Samfunds tilbud om Klamydia hjemmetest indgår.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Godkendt.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Sundhedsudvalget godkendte, at kommunen indgår samarbejdsaftale med Sex og Samfund, hvor Fredericia bliver modelkommune, og at finansieringen det første år finansieres fra udvalgets spar/lån midler.

Punkt 74 Ansøgning om tilskud til storskærmsvisning af fodbold-VM 2018 på Rådhuspladsen

Sagsresumé

 

 

Fredericia Shoppings ansøger om 100.000 kr. i tilskud til storskærmsvisning af fodbold-VM 2018 på Rådhuspladsen.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Shopping ønsker med eventen, at skabe liv og leben i Fredericia Midtby, og skabe et sted, hvor vores borgere henover sommeren kan mødes og hygge sig sammen.

 

Fredericia Shopping vil vise så mange VM-fodboldkampe som muligt på en 7x4 meter storskærm på Rådhuspladsen. I perioden fra 14. juni til og med 15. juli vil vi vise 54 kampe.

 

Eventen laves af Thor Productions i tæt samarbejde med Fredericia Shopping.

 

Der ansøges om sponsorater hos flere lokale virksomheder. Med sponsoratet bliver Fredericia Kommune én af hovedsponsorerne til #vmpladsen, og Fredericia Kommune vil blive eksponeret i markedsføringsmaterialet.

 

Udgifter dækkes herudover alene af Thor Productions, der har salg af drikkevarer på pladsen, og overskuddet skal dække udgifterne. Udgifter til leje af skærm, licenser, borde/bænke, bemanding, toiletvogn mv. beløber sig i ca. kr. 500.000.

Økonomiske konsekvenser

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Økonomiudvalget:

 

 1. Godkender ansøgningen fra Shopping

 

 1. Bevilliger midlerne fra bosætning- og brandingpuljen

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Godkendt.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

BilagStørrelse
ansoegning_fredericia_kommune.docx.docx94.38 KB

Punkt 75 Fredericia Teater - Budgetopfølgning 1. kvartal 2018

Sagsresumé

Fredericia Teater har fremsendt budgetopfølgning for 1. kvartal 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Teater har fremsendt budgetopfølgning for 1. kvartal 2018. Regnskabet udviser et underskud på 0,195 mio. kr.

Omsætningen ligger over forventet resultat, mens afvigelsen på nettoresultatet forventes indhentet ved optimering af produktionsomkostningerne.

Økonomiske konsekvenser

ingen

Vurdering

Budget og Analyse tager det fremsendte budgetopfølgningsmateriale til efterretning.

Indstillinger

Økonomi & Personale indstiller

 

1.  at budgetopfølgningen for Fredericia Teater, 1. kvartal 2018 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Punkt 76 Ansøgning fra Pjedsted Kultur- og Forsamlingshus om forhøjelse af lån

Punkt 77 Afrapportering på integrationsområdet

Sagsresumé

Som en del af budgetforliget for 2017 skal der løbende følges op på flygtninge og integration i Fredericia Kommune. Opfølgningen skal ske i henhold til KL’s standarder for dokumentation og økonomistyring.

 

Sagsbeskrivelse:

Vedhæftede dokument med titlen: ”Afrapportering på integrationsområdet” er udarbejdet med det formål at imødekomme økonomiudvalgets ønske om specifik rapportering. Rapporten indeholder en beskrivelse af udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenførte fra 2015-18, en oversigt over den samlede økonomi i 2017 og 1. kvartal 2018. Til sidst er der en illustration af resultaterne på beskæftigelsesområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Afrapporteringen viser:

·  At udviklingen i antal flygtninge siden 2015 har været aftagende.

 

·  At der i 2018 kommer 13 voksne flygtninge samt familiesammenførte til kommunen.

 

·  At vi i Fredericia Kommune netto forventer at forbruge ca. 20,5 mio. kr. på flygtninge og familiesammenførte i 2018. 

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller:

 • At afrapporteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Taget til efterretning.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Punkt 78 Arealerhvervelse med henblik på etablering af genbrugscenter og genbrugsplads, Nordre Kobbelvej 13

Sagsresumé

Økonomiske konsekvenser

Økonomien i tal:

 

Tekst

(beløb i mio. kr.)

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-

bevilling

Fri-

givelse

Køb af jord

9,630

 

 

 

9,630

9,630

Flytning af genbrugscenter (XA-50054)

-9,630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/

 + = kasseudlæg)

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

 

Vurdering

Affald & Genbrug anbefaler, at arealet på Nordre Kobbelvej 13 erhverves

til brug for placering af en ny genbrugsplads og et nyt genbrugscenter.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at Miljø- og Teknikudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at Affald & Genbrug erhverver grunden på Nordre Kobbelvej 13 til etablering af genbrugsplads og genbrugscenter. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-06-2018

Anbefales.

 

 

Fraværende: Ole Steen Hansen

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Godkendt som indstillet.

Punkt 79 DanmarkC

Punkt 80 DanmarkC (Lukket)

Punkt 81 DanmarkC (Lukket)

Punkt 82 DanmarkC (Lukket)

Punkt 83 DanmarkC (Lukket)

Punkt 84 Nedrivning af ejendomme DanmarkC mv. (Lukket)

Punkt 85 Boligudvikling (Lukket)

Punkt 86 Areal ved Danmarksstræde

Punkt 87 DanmarkC (Lukket)

Punkt 88 Årsberetning (Lukket)

Feedback