Økonomiudvalget - 24-04-2017

Referat
Dato:
Mandag, 24 april, 2017 - 16:00
Hent som fil:

Punkt 39 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Punkt 40 Regnskab 2016 og Spar/Lån 2016-2017

Sagsresumé

Denne sag indeholder regnskab 2016 og spar/lån for hele kommunen samt Økonomiudvalgets eget område.

Regnskab 2016 viser et overskud på 34,9 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til budgettet på 76,6 mio. kr. Regnskabet viser et mindreforbrug på serviceudgifterne på 117,9 mio. kr., heraf søger udvalgene om overførsel af 74,7 mio. kr. til 2017, og 43,2 mio. kr. indstilles til at tilgå investeringspuljen.

Kommunens gennemsnitlige likviditet er øget fra 259 mio. kr. til 429 mio. kr.

På Økonomiudvalgets eget område viser regnskabet et mindreforbrug på 168,2 mio. kr. hvoraf 60,0 mio. kr. vedrører serviceudgifterne, og heraf søges om overførsel af 23,9 mio. kr. til 2017, og 36,1 mio. kr. indstilles til at tilgå investeringspuljen.

Sagsbeskrivelse:

Regnskab 2016

Det endelige regnskab for Fredericia Kommune 2016 er udarbejdet og klar til Økonomiudvalgets og byrådets behandling. Regnskabet skal jævnfør styrelseslovens videregives til revisionen, og før videregivelsen skal regnskabet foreløbig godkendes af Økonomiudvalget og byrådet.

Regnskabet for 2016 viser, at det samlede resultat af ordinær drift er et overskud på 182,8 mio. kr., og et samlet resultat i alt på 34,9 mio. kr. jævnfør nedenstående tabel.

Mio. kr.

Vedtaget

Korrigeret

Regnskab 2016

budget

Budget

Resultat ordinær drift (- = overskud)

-133,6

-113,8

-182,8

Resultat i alt (- = overskud)

41,7

156,8

-34,9

Gennemsnitlig likviditet (+ = aktiver)

259

 

429

 

Fredericia Kommunes regnskab for 2016 beror på sagen. 

På Økonomiudvalgets eget området viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 168,2 mio. kr., fordelt med 60,0 mio. kr. på serviceudgifterne og -1,7 mio. kr. vedrørende ældreboliger, 119,6 mio. kr. på anlæg samt -9,7 mio. kr. på finansielle poster. 

Spar/lån

I henhold til kommunens principper for økonomistyring har udvalgene mulighed for at spare op eller låne af kommende åres budgetter. Udvalgene har behandlet og opgjort spar/lån for 2016 til 2017. Samlet set indstiller udvalgene, at der overføres 158,9 mio. kr. via spar/lån, heraf vedrører de 4,2 mio. kr. Økonomiudvalgets eget område.

I nedenstående tabel er spar/lån 2016 til 2017 specificeret i overskrifter for hele kommunen. Årsagen til forskellen mellem resultatet i 2016 og de overførte beløb til 2017 er at der flyttes fra serviceudgifterne til andre områder.

Netto, hele 1.000 kr.

2016

2017

 - = budgetreduktion

+ = budgetforøgelse 

Serviceudgifter i alt

-74.739

73.214

By- og Planudvalget

-100

100

Miljø- og Teknikudvalget

197

-197

Børne- og Skolevalget

-17.480

17.848

Kultur- og Idrætsudvalget

-2.460

2.460

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

1.416

-766

Social- og Omsorgsudvalget

-28.554

27.378

Uddannelsesudvalget

-3.854

3.854

Økonomiudvalget

-23.904

22.537

 

 

 

Ældreboliger i alt

1.707

-1.707

Økonomiudvalget

1.707

-1.707

 

 

 

Anlæg i alt

-36.280

37.805

By- og Planudvalget

-13.854

14.294

Miljø- og Teknikudvalget

-854

854

Børne- og Skoleudvalget

-9.444

9.444

Kultur- og Idrætsudvalget

-4.702

4.702

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

-193

193

Social- og Omsorgsudvalget

-7.948

8.819

Økonomiudvalget

715

-501

 

 

 

Jordforsyning anlæg i alt

2.171

-2.171

By- og Planudvalget

-1.157

1.157

Økonomiudvalget

3.328

-3.328

Danmark C anlæg i alt

2.450

-2.450

Økonomiudvalget

2.450

-2.450

 

 

 

Brugerfinansieret område – drift i alt

-10

10

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget

-10

10

Brugerfinansieret område – anlæg i alt

-40.262

40.262

Miljø- og Teknikudvalget

-40.262

40.262

 

 

 

Finansielle Poster i alt

-13.982

13.982

By- og Planudvalget

-25.494

25.494

Økonomiudvalget

11.512

-11.512

 

 

 

TOTAL

-158.945

158.945

 

For en yderligere specifikation af udvalgenes spar/lån sager henvises der til bilaget ” Hele kommunen – specifikation spar-lån 2016” samt udvalgenes behandling af sagerne.

Spar/lån isoleret for Økonomiudvalgets eget område:

Netto, hele 1.000 kr.

2016

2017

 - = budgetreduktion

+ = budgetforøgelse 

Serviceudgifter

-23.904

22.537

Ældreboliger

1.707

-1.707

Anlæg

715

-501

Jordforsyning anlæg

3.328

-3.328

Danmark C anlæg

2.450

-2.450

Finansielle poster

11.512

-11.512

Økonomiudvalget eget område i alt

-4.192

3.039

 

Samlet søges der om overførsel på 4,2 mio. kr., heraf udgør serviceudgifterne 23,9 mio. kr.

Drift, serviceudgifter, -23,9 mio. kr.:

Økonomi og Personale, 7,8 mio. kr. Overførslen vedrører primært midler til afholdelse af kommunalvalget i 2017, planlagte investeringer til IT og inventar i forbindelse med flytning samt effektivisering ved indfasning af decentralt fornyelseskrav.

Politik og Kommunikation, 7,1 mio. kr., hovedsagelig til bosætningsaktiviteter, branding, kommunikation samt uddannelse/elever. Herudover overføres et beløb til indfasning af decentralt fornyelseskrav. 

Direktionen, 1,8 mio. kr., der er disponeret til løn og projekter i 2017. 

Teknik og Miljø overfører 1,4 mio. kr. som primært anvendes til planlagt forebyggelsesprojekt, der afholdes i 2017.

På Ejendomsafdelingens område overføres 2,4 mio. kr. der i hovedtræk er disponeret i 2017 til flere medarbejdere og til dækning af større indtægtskrav. 

Forsikringsområdet overfører 0,4 mio. kr. til risikostyring i 2017.

På de øvrige områder på Økonomiudvalgets eget område overføres i alt 3,0 mio. kr., der primært er disponeret til løn, kompetenceudvikling, forskydning af refusioner samt ”Borgerservice 2.0”. På Arbejdsmarked og Borgerservice overføres 0,7 mio. kr. til clearing vedrørende Genoptræningscentret. 

En yderligere specifikation af sagerne vedr. serviceudgifterne, henvises der til bilaget ”Økonomiudvalgets eget område-specifikation spar-lån 2016-2017”

Drift, ældreboliger:

Ældreboligerne overfører et lån på 1,7 mio. kr. på grund af mindreindtægter i 2016, der forventes balance i 2017. 

Anlæg:

Der overføres 0,7 mio. kr. i spar/lån på anlæg. Beløbet vedrører udvendig bygningsvedligeholdelse på kommunens bygninger samt køb/salg af ejendomme.

Anlæg, Jordforsyning/DanmarkC:

Der overføres 5,8 mio. kr. der vedrører byggemodning og jordsalg.

Finansielle poster:

Udskudt låneoptagelse på 11,5 mio. kr. primært vedrørende byfornyelse og boliger på Stævnhøj.

En yderligere specifikation af sagerne, henvises der til bilaget ”Økonomiudvalgets eget område-indberettet spar-lån 2016-2017”.

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2 mio. kr.:

For afsluttede anlægsarbejder over 2,0 mio. kr., skal der aflægges et særskilt anlægsregnskab. Der henvises til bilaget ”Afsluttede anlægsregnskaber 2016 over 2,0 mio. kr.”

Anlægsbevillinger i øvrigt:

I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges der om anlægsbevilling på i alt 1,1 mio. kr. og tillægsbevilling til anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. for hele kommunen.

Der henvises til bilaget ”Ansøgning om anlægsbevilling – Regnskab 2016” 

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede samlede midler. I gennemgangen er igangværende projekter og midler opgjort, og de overskydende beløb vedrørende serviceudgifterne på 43,2 mio. kr., foreslås i denne sag overført til investeringspuljen jfr. nedenstående tabel:

 

 

Netto, mio.kr.

Tilfalder Investeringspuljen

By- og Planudvalget

0,204

Børne- og Skoleudvalget

0,915

Social- og Omsorgsudvalget

5,245

Uddannelsesudvalget

0,687

Økonomiudvalget

36,114

I alt

43,165

 

For øvrige økonomiske konsekvenser henvises til afsnittene sagsbeskrivelse og vurdering.

Vurdering

Byrådet har med den økonomiske politik sat pejlemærkerne for den økonomiske styring i Fredericia Kommune. Det overordnede mål er balance i økonomien, og mulighed for at skabe råderum til investeringer, som understøtter byrådets vision.

Regnskabet for 2016 viser, at de økonomiske rammer er overholdt, og der er skabt et overskud, der kan anvendes til realiseringen af byrådets vision.

På Økonomiudvalgets eget område er der særlige fokusområder, der fortsat vil blive fulgt tæt i 2017:

Budgettet til KMD er nedjusteret inden den økonomiske effekt af monopolbruddet kan realiseres, idet indfasningen af nye/erstatningssystemer er forsinket.

Arbejdsskadeforsikring har i 2016 haft mange engangsudbetalinger på grund af afgørelser i flere sager, der vedrører tidligere år. Der forventes også at komme lignende afgørelser i 2017.

Indstillinger

Det indstilles,

1. at Fredericia Kommunes årsregnskab for 2016 godkendes og afgives til revisionens gennemgang jævnfør styrelseslovens § 45 stk. 2

2. at spar/lån 2016-2017 godkendes, og at bevillinger overføres som beskrevet i sagen

3. at udvalgenes anbefalinger om at overføre mindreforbrug til investeringspuljen imødekommes

4. at de afsluttede anlægsregnskaber over 2,0 mio. kr. jævnfør bilag godkendes

5. at anlægsbevillinger for 1,1 mio. kr. og tillægsbevilling til anlægsbevillinger på 0,2 mio. kr. jævnfør bilag godkendes 

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Anbefales.

Punkt 41 Budgetprocedure for 2018-2020

Sagsresumé

Sagen omhandler igangsættelse af budgetprocessen for budget 2018-2021, som munder ud i borgmesterens budgetforslag i august måned samt efterfølgende i byrådets vedtagelse af budgettet den 9. oktober 2017. I sagen præsenteres den overordnede økonomiske situation, tidsplan og forudsætninger for det kommende arbejde.

 

Sagsbeskrivelse:

Årets budgetprocedure bygger i vid udstrækning på samme principper og proces som sidste år samt evalueringen af budgetlægningen.

 

Den økonomiske situation og mål i budgetlægningen

Genopretningen af dansk økonomi er de senere år bl.a. sket gennem en stram styring af kommunernes økonomi med krav om omstillinger og omprioriteringer. Byrådet har gennem flere år arbejdet systematisk på at forbedre kommunens økonomi. Det systematiske arbejde med økonomien har båret frugt, og kommunen står med en robust økonomi godt rustet til at imødegå de kommende års udfordringer. Byrådet har de seneste år vedtaget budgetter i balance, hvor der samtidig har været plads til investeringer i vækst og velfærd. Regnskab 2016 udviser et bedre regnskabsresultat end budgetteret.

 

Byrådet har i vision 2020 udstukket ambitiøse mål for de kommende år. Vækst og velfærd er afgørende for kommunens fremtidige succes. Byrådet vil i budgetlægningen prioritere investeringer, der understøtter realiseringen af visionen inden for rammerne af kommunens økonomiske politik.

 

Nye initiativer og investeringer skal finansieres gennem effektiviseringer og ekstraordinære indtægter. Som følge af den stramme styring af kommunernes økonomi må det forventes, at kommunen selv i stort omfang skal skabe råderummet til investeringer.

 

Tidsplan for budgetproceduren

Forslag til tidsplan for årets budgetlægning er vedlagt som bilag på sagen. Helt overordnet er målet med processen, at borgmesteren til byrådets 1. behandling i august måned kan fremlægge et budgetforslag, der kan danne grundlag for de videre forhandlinger frem mod byrådets endelige vedtagelse af budget 2018-2021 i oktober måned.

 

Der afholdes i juni måned et temamøde, hvor kommuneaftalen gennemgås med særligt fokus på konsekvenserne for Fredericia. På budgetseminar i august gennemgås det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen, og borgmesterens budgetforslag fremlægges.

 

Det foreslås i lighed med sidste år, at borgmesteren afholder individuelle forhandlingsmøder ultimo august og fælles forhandlinger i starten af september.

 

Det skal bemærkes, at der med budgetproceduren ændres på den tidligere vedtagne mødetidsplan, idet økonomiudvalgets og byrådets planlagte møder i august måned foreslås udskudt en uge.

 

Basisbudget

Økonomi og Personale udarbejder i lighed med tidligere år et teknisk budgetoplæg (basisbudget) -  som danner grundlag for budgetlægningen. Basisbudgettet udarbejdes med udgangspunkt i sidste års budget med korrektioner efter politisk godkendte spilleregler. Overslagsåret 2021 er hovedsageligt lavet som en kopi af året før.

 

Økonomi og Personale foreslår, at basisbudgettet udarbejdes efter følgende spilleregler:

·  Nye pris og lønskøn fra KL

·  Uændret skatteprocent og valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

·  Virkninger af ny lovgivning (DUT), dog maksimalt med et beløb svarende til reguleringen af bloktilskuddet

·  Nye byrådsbeslutninger (BÅT)

·  Mængderegulering på dagtilbud og skoler

·  Regulering af overførselsindkomster som følge af ændret efterspørgsel i takt med landsudligning

·  Fuld udnyttelse af lånemuligheder

·  Fejl og mangler

 

For de brugerfinansierede områder udarbejder fagudvalget et budgetoplæg med tilhørende budgetforudsætninger og bemærkninger, som indarbejdes i basisbudgettet.

 

Direktion og administration vil i budgetarbejdet og budgetforhandlingerne koordinere og understøtte borgmester og det øvrige byråd.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Se sagsbeskrivelse

Indstillinger

Borgmesteren indstiller

 1. at tidsplan og procedure for budgetlægningen godkendes
 2. at budgetlægningen tager udgangspunkt i et teknisk udarbejdet basisbudget efter de beskrevne spilleregler
 3. at økonomiudvalgets og byrådets planlagte møder i august udskydes en uge

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Anbefales.

Punkt 42 Befolkningsprognose 2017 - 2028

Sagsresumé

Økonomi har udarbejdet en ny befolkningsprognose for årene 2017 – 2028. Der indstilles at den nye prognose anvendes i budgetlægningen.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Økonomi udarbejder hvert år en befolkningsprognose for Fredericia Kommune. Der er nu udarbejdet en ny prognose for årene 2017 – 2028.

 

Befolkningsprognosen bruges som en af forudsætningerne i budgetlægningen. Befolkningsprognosen bruges bl.a. til:

 

 • Planlægning og styring af institutions- og skoleområdet
 • Mængderegulering af budgetterne
 • Beregning af fremtidige skatteindtægter

 

Befolkningsprognosen baseres på tal for CPR for årene 2002 til 2016. Der er indbygget samme forventning om stigende levealder som Danmarks Statistik anvender. Oplysninger om fertilitet, tilflytning og fraflytning baseres på de seneste 5 år.

 

Forventet antal flygtninge modelleres ud fra en forventning om samme niveau i 2017 som i 2016, hvor antallet af flygtninge og familiesammenførte var noget under den udmeldte kvote. Flygtningeantallet modelleres konservativt i årene derefter.

 

Den nye befolkningsprognose baseres desuden på Fredericia Kommunes boligplan ud fra kendt status på boligprojekterne pr. marts 2017.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Der er kommet flere indbyggere i Fredericia Kommune i løbet af 2016. I alt en befolkningstilvækst på 158 personer.

 

Den nye befolkningsprognose bygger på kommunens egen aktuelle boligplan. Prognosen forventer derfor, at boligudbygningen tager fart i de kommende år. Især på Fredericia C, men også i de nye parcelhusområder i kommunen.

 

Det er således afgørende for prognosen, at boligudbygningen sker i takt med den indbyggede boligplan.

Indstillinger

Økonomi & personale indstiller, at den nye befolkningsprognose anvendes i budgetlægningen for 2018 til 2021.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Punkt 43 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej

Sagsresumé

Der er udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej, med det formål at reservere et areal til en fremtidig vestgående motorvejsrampe. Forslaget omfatter desuden ændringer i de bebyggelsesregulerende bestemmelser inden for delområde C ift. højde og bebyggelsesprocent. Teknik & Miljø anbefaler, at Byrådet vedtager forslaget, og at det fremlægges i offentlig høring. Ved offentliggørelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 ophæves de dele af lokalplanen, der erstattes af tillægget.

 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan nr. 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej blev vedtaget i 2010. Lokalplanen åbner mulighed for at anvende området til offentlige formål og erhverv, herunder opførelse af kollegieboliger i tilknytning til EUC Lillebælt (erhvervsuddannelsescenter), samt hotel.

 

Lokalplanen opdeler lokalplanområdet i 4 delområder. Delområde C udlægges til offentlige formål, hotel og restaurant, kontor- og servicevirksomhed samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Her tillades en bebyggelsesprocent på 100.

Et af lokalplanens formål er også at sikre, at bebyggelsen i delområde C sker inden for et afgrænset byggefelt, og at der etableres tilstrækkelig støjafskærmning i forhold til motorvejen.

 

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 er udarbejdet på baggrund af Fredericia Kommunes og Vejdirektoratets ønske om at reservere et areal til at muliggøre en fremtidig etablering af en ny vestgående motorvejsrampe ved afkørsel 59. Arealreservationen gennemskærer det planlagte byggefelt i delområde C, og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplan 303 er derfor ikke hensigtsmæssige for dette område.

 

Tillægget omfatter ændringer af afgrænsningen for delområde C og D samt tilføjelse af nyt delområde E til arealreservationen for motorvejsrampen. Tillægget omfatter tillige ændringer i de bebyggelsesregulerende bestemmelser for delområde C, så placeringen af fremtidig bebyggelse bliver mere fleksibel, bebyggelsesprocenten sættes ned til 60 som i delområde B, og bygningshøjden nedsættes til 3 etager og en maksimal bygningshøjde på 12,5 m som i delområde B.

 

Den østlige del af lokalplantillæggets område er omfattet af lokalplan nr. 220 for Snoghøj Landevej - Strandvejen - en smukkere indfaldsvej, tinglyst den 11. 10. 2002. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 udlægger et areal til etablering af motorvejsrampe med tilslutning til Snoghøj Landevej, hvilket er i konflikt med nogle af bestemmelserne i lokalplan 220. Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplantillægget ophæves lokalplan 220 for det område, som tillægget omfatter.

 

Da der ikke kan dispenseres fra en lokalplans formåls- og anvendelsesbestemmelser, vil det i henhold planlovens bestemmelser kræve udarbejdelse af en ny lokalplan at ændre anvendelsen af et areal til etablering af motorvejsrampe.

 

Teknik & Miljø er af den opfattelse, at de ønskede ændringer er mindre ændringer, som ikke er væsentlige i forhold til principperne i den gældende lokalplan. På den baggrund er det vurderingen, at ændringerne kan gennemføres med et tillæg til den gældende lokalplan.

 

Miljøvurdering

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at tillægget til lokalplanens gennemførelse ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at en miljøvurdering derfor ikke er nødvendig.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at de ønskede ændringer ikke vil være væsentlige i forhold til den gældende lokalplans principper. På den baggrund er det vurderet, at ændringerne kan gennemføres med et tillæg til den gældende lokalplan.

 

Ved offentliggørelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 ophæves de dele af lokalplanen, der erstattes af tillægget.

 

Tillægget indarbejdes i lokalplan 303 ved vedtagelse af tillægget.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

 1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger
 2. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303
 3. at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 offentliggøres samtidig med offentliggørelse af forslag til tillæg til lokalplanen

Bilag

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 _21032017

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Anbefales.

Punkt 44 Ændrig lokalplan for for at muliggøre udstykning af en bolig ved idrætsanlæg

Sagsresumé

Lokalplanplan nr. 5 Idrætsanlæg ved Randals Parken (KFUMs fodboldbaner) ønskes ophævet for en del af lokalplanområdet for at muliggøre udstykning af én grund med én bolig i lokalplanområdets sydøstlige hjørne. Boligen er oprindeligt bygget som pedelbolig til idrætsanlægget.

 

Sagsbeskrivelse:

Boligen har mistet sin funktion som pedelbolig i tilknytning til idrætsanlægget, men kan ikke frastykkes idrætsforeningens ejendom ifølge lokalplan nr. 5, som fastlægger området til offentlige formål i form af idrætsanlæg med bygninger og parkeringsareal i tilknytning til idrætsanlægget.

Da der kun ophæves en lille del af lokalplanen, vil Lokalplan nr. 5 fortsat være gældende for det resterende område.

 

Kommuneplan 2013-2025

Området, for hvilket lokalplan nr. 5 ønskes ophævet, er omfattet af kommuneplanramme N.B.4. Det resterende af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme N.R.2.

 

Ved ophævelsen af del af lokalplan nr. 5, vil der for planforslagets område på ca. 690 m2 gælde, at området fremover vil blive administreret efter kommuneplanramme N.B.4, der udlægger området til boligformål.

 

Miljøvurdering

Forslag til ophævelse af del af lokalplan nr. 5 er screenet i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer for at vurdere, om planen kræver en miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at realisering af planen ikke har væsentlige miljø- eller naturmæssige konsekvenser. Derfor kræver planen ikke en miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at ophæve den omhandlede del af lokalplan nr. 5, så der åbnes mulighed for en fremtidig udstykning af en parcel med boligen. I øjeblikket er det alene muligt at udleje boligen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet,

 

-  at forslag til ophævelse af del af lokalplan nr. 5 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Anbefales.

BilagStørrelse
bilag_1.pdf.pdf303.29 KB
bilag_2.pdf.pdf1.71 MB
bilag_3.pdf.pdf306.53 KB

Punkt 45 Forslag til lokalplan 346, Boligområde ved Martine Christoffersens Vej

Sagsresumé

For at muliggøre kommunale, åben–lave boliggrunde, der er større end 700 m2 uden bindende byggefelter inden for et område omfattet af Lokalplan 309, Et boligområde ved Martine Christoffersens Vej, anbefaler Teknik & Miljø, at et udarbejdet udkast til forslag til Lokalplan 346 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanen omfatter færre, men større grunde, idet restrummeligheden ændres fra 21 små grunde til 11 større grunde + 1 lille grund. Dette vil forbedre mulighederne for at sælge grundene.

 

Det er vurderet, at det ikke er nødvendigt, at planen ledsages af en miljøvurdering. Resultatet af denne screening offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af kommunale byggegrunde opleves en stigende efterspørgsel på større boliggrunde. Dette gælder også i området ved Martine Christoffersens Vej i den vestlige del af Fredericia.

 

Forholdet til det eksisterende plangrundlag

Området er omfattet af Lokalplan 309, Et Boligområde ved Martine Christoffersens Vej. Området er udstykket med 31 små åben-lave byggegrunde, der alle er under 700 m2. De grunde, som endnu ikke er solgt, er alle udstykket med størrelser på omkring 400 m2. Samtidig fastlægger Lokalplan 309 bestemmelser om placering af både boliger og garager/carporte og skure inden for præcist, fastlagte byggefelter. Byggefelterne forhindrer alternative udstykningsmuligheder.

 

For at muliggøre en anderledes udstykning, hvor grundene gives mere varierende størrelser, herunder grunde, der er større end 700 m2, vil det være nødvendigt at vedtage en ny lokalplan, som ikke fastlægger bindende byggefelter, men i stedet regulerer bebyggelsens placering via byggelinjer / mindste afstande til skel.

 

Lokalplanens indhold

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan 346, Boliger ved Martine Christoffersens Vej, der lever op til dette. Med lokalplanen åbnes der således mulighed for, at nye grunde fortsat kan udstykkes med mindst 400 m2, men fremover uden en maksimal størrelse på 700 m2.

 

Der forventes på baggrund af den nye lokalplan udstykket 23 grunde. Med den nye Lokalplan 346 fastlægges bestemmelser om placering af bebyggelse på grundene i en afstand af 2,5 m fra skel. Dog bliver der fortsat mulighed for opførelse af garager/carporte/skure i naboskel. Derved bliver udstykningsmulighederne fremover ikke hindret af de tidligere bestemmelser om placering af bebyggelsen inden for byggefelter.

 

-  Herudover fastlægger lokalplanen bestemmelser om:
Bebyggelsesprocent: 30.

-  Etageantal: 1 etage, uden udnyttet tagetage.

-  Højde: Max. 5,5 m.

-  Parkering: 2 parkeringspladser på hver grund.

 

For at undgå at der kun kan opføres små/smalle huse, som følge af den hidtidige taghældning og lave bygningshøjde, indeholder den nye lokalplan ikke bestemmelser om taghældning og tagmaterialer.

 

Lokalplanområdet kommer til at omfatte jordstykkerne/matrikelnumrene: 43q, 43ch, 43ci, 43ck, 43 cl, 43cm, 43cn, 43co, 43cp, 43ay, 43dd, 43aæ, 43dc, 43ba, 43db, 43bf, 43cæ, 43be, 43cø, 43bc, 43da, 43cz, 43cy, 43cx, 43cv, 43cu, 43ct, 43cs, 43cr, 43cq, 43ø, Fredericia Kobbeljorder, hvoraf 7 grunde er bebygget med hver én bolig.

 

Afgrænsning af lokalplanområdet fremgår af lokalplanforslagets kortbilag 1.

 

Ophævelse af Lokalplan 309
Ved den endelig vedtagelse ophæver den nye lokalplan den hidtil gældende lokalplan 309, Et boligområde ved Martine Christoffersens Vej.

 

Miljøvurdering

Det er ved en screening af planen vurderet, at der ikke/skal udarbejdes miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen af grundstørrelserne betyder, at restrummeligheden på 21 små grunde kan omdannes til 12 større grunde samt 1 lille grund.

Dette vil have betydning for eventuelle budgetterede indtægter fra salg af de 21 små grunde, da det alt andet lige må antages, at de 12 store grunde og 1 lille grund ikke vil kunne opnå helt samme indtægtsniveau som budgetteret. På den anden side set vurderes det, at grundene bliver betydeligt lettere at sælge.  

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med lokalplanen skabes et plangrundlag, som fremadrettet bedre end det hidtidige plangrundlag sikrer den fremtidige anvendelse af området som åben–lav bebyggelse ved at muliggøre færre, men større grunde uden præcist fastlagte byggefelter.

 

Den ønskede anvendelse er forsat i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal ikke udarbejdes tillæg til denne.

 

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

1.  at Forslag til Lokalplan 346, Boliger ved Martine Christoffersens Vej, vedtages

 

2.  at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger, idet Teknik & Miljø bemyndiges til at færdigredigere plandokumenterne inden offentliggørelsen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Anbefales.

Punkt 46 Ordinær byfornyelse

Sagsresumé

I 2017 er der ikke en fast ansøgningsfrist til nye byfornyelsessager, men borgerne kan ansøge løbende. I denne omgang er der 3 ansøgere til byfornyelsesmidlerne. De 2 af ejendommene ligger inden for volden og den tredje ligger uden for volden.

I alt søges der om byfornyelsesmidler for 0,258 mio. kr. De 0,093 mio. kr. skal tages fra byfornyelsespuljen.

 

Sagsbeskrivelse:

I år er det muligt løbende at søge om byfornyelsesstøtte. Teknik & Miljø har modtaget 3 ansøgninger om at få del i byfornyelsesmidlerne. De 2 af ejendommene der søger støtte, ligger inden for volden. Den ene af dem er en udlejningsejendom, og den anden er en ejerbolig. Den 3. ejendom er beliggende uden for volden, og er en ejerbolig. Se ejendommene og deres beliggenhed i bilag.

 

I det kommunale budget for 2017 er der afsat 554.000 kr. til ordinær byfornyelse, og beløbet forventes at blive modsvaret med et næsten tilsvarende beløb fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Den statslige ramme udmeldes i april 2017.

 

I henhold til Byrådets beslutning den 5. december 2016, gives der 40 % i støtte til projekter, der alene omfatter udvendig renovering.

Hvis projektet ligeledes omfatter indvendige vedligeholdelsesarbejder af lejlighederne i udlejningsboliger gives der 60 %.

 

I henhold til byfornyelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, kan der til private udlejningsejendomme ydes støtte op til 100 % af den støtteberettigede udgift.

Til ejerboliger kan der ydes støtte med op til 50 % til de støtteberettigede udgifter, og op til 75 %, såfremt ejerboligerne er bevaringsværdige eller fredede.

Inden for volden yder staten refusion på 50 %, i det åbne land er refusionen på 70 %.

 

Midlerne tildeles efter kriterierne i den vedhæftede folder. I alt søges der om byfornyelsesstøtte for 0,258 mio. kr. Hvoraf de 0,093 mio. kr. skal tages fra kommunens pulje til byfornyelse.

Økonomiske konsekvenser

Tekst

(beløb i mio kr.)

TB 2016

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

Anlægs-

bevilling

Fri-

givelse

Bjergegade 26A, udgift

(XA-5xxxx)

0,031

 

 

 

 

0,031

0,031

Bjergegade 26A, indtægt

(XA-5xxxx)

-0,015

 

 

 

 

-0,015

-0,015

Dalegade 91, udgift

(XA-5xxxx)

0,047

 

 

 

 

0,047

0,047

Dalegade 91, indtægt

(XA-5xxxx)

-0,024

 

 

 

 

-0,024

-0,024

Skærbækvej 4, udgift

(XA-5xxxx)

0,180

 

 

 

 

0,180

0,180

Skærbækvej 4, indtægt

(XA-5xxxx)

-0,126

 

 

 

 

-0,126

-0,126

Byfornyelse, pulje

(XA-50044)

-0,093

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/

 + = kasseudlæg)

0,000

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerbolig inden for volden:

 

 

Bjergegade 26A – bevaringsværdi 4

Byejendom fra ca. 1870, som er opført af bindingsværk i en etage. Facaden er opført med faldende højde, som senere er udlignet med murværk. Der er tidligere givet byfornyelsesstøtte til ny tagdækning i rød vingetegl.

Nu ansøges derom støtte til reparation af bindingsværk, idet enkelte stolpeender er angrebet af råd og skal udskiftes.

 

Støtteberettiget udgift ca. 76.875 kr.

 

Støtte beløb 40 %, afrundet til  30.800 kr

50 % fra byfornyelsespuljen      15.400 kr.

50 % fra staten      15.400 kr.

 

 

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende lejerbolig inden for volden:

 

Dalegade 91/ Sjællandsgade 68

Hjørneejendom med en meget synlig og central beliggenhed tæt på Gasværksgrunden. Flere lejligheder i stueetagen var sidste år angrebet af skimmelsvamp. Der er udarbejdet en handleplan som ny ejer har fulgt og kondemneringssagen er nu lukket.

Der søges støtte til ny dør ud mod Dalegade, 4 nye vinduer mod baggården samt til maling af facaden.

 

Støtteberettiget udgift ca. 117.531 kr.

 

Støtte beløb 40 %, afrundet til  47.000 kr

50 % fra byfornyelsespuljen      23.500 kr.

50 % fra staten      23.500 kr.

 

 

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerbolig, uden for volden:

 

Skærbækvej 4 - bevaringsværdi 3

Thuesensminde er en ejendom med høj bevaringsværdi, der har en synlig beliggenhed, tæt på en af indfaldsvejene indtil Fredericia. Stuehuset er velproportioneret med en fin facaderytme.

Der søges støtte til nyt afvalmet tag i røde vingetegl, magen til det ejendommen oprindeligt er opført med.

 

Støtteberettiget udgift ca. 450.000 kr.

 

Støtte beløb 40 %, afrundet til  180.000 kr

30 % fra byfornyelsespuljen      54.000 kr.

70 % fra staten      126.000 kr.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at By- og Planudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet

 

 1. at der træffes byfornyelsesbeslutning for: Bjergegade 26A og Dalegade 91/Sjællandsgade 68 og Skærbækvej 4
 2. at budgettet tilrettes med de under ”Økonomiske konsekvenser” anførte ændringer

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Anbefales.

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Anbefales.

Punkt 47 Belysningsplan

Sagsresumé

Teknik & Miljø har udarbejdet en belysningsplan til beskrivelse af, hvordan vejbelysningen skal udformes i Fredericia Kommune i forbindelse med renovering af belysningsanlæg og udskiftning til LED.

 

Det indstilles, at projektet godkendes og realiseres igennem lånefinasiering.

 

Sagsbeskrivelse:

I samarbejde med belysningsrådgiver Fredsted Consulting har Teknik & Miljø udarbejdet udkast til ny belysningsplan for Fredericia Kommune.

 

Belysningsplanen beskriver, hvordan kommunen vil have lyset udformet, og hvilke sammenhænge der ønskes imellem de forskellige områder i Fredericia.

 

Den nye belysningsplan skal gøre det let at finde klare informationer om, hvordan gadelyset skal udformes.

 

Ved armaturvalg lægges der vægt på at få mest lys for pengene. Dog er der i den indre by også lagt vægt på design og æstetik.

 

Ved udskiftning til armaturer med LED er der beregnet en besparelse på ca. 1,7 mio. kWh, hvilket med en kWh-pris på 1,75 kr. vil give en årlig besparelse på ca. 3 mio.kr.

 

Fredsted Consulting anbefaler, at renoveringen udføres i flere etaper, da det erfaringsmæssigt vil være mest hensigtsmæssigt. Dette skal ses på baggrund af, at det administrationsmæssigt kræver en del opfølgning over for borgere og lodsejere, når lyset ændres. Hertil kommer, at der til stadighed sker en udvikling på produkterne. Denne udvikling kan indarbejdes løbende på kommende etaper ved etapeopdelingen af det samlede projekt.

 

Renoveringen gennemføres i 4 etaper startende med oplandsbyerne og sluttende med Fredericia Vest, Fredericia Øst og midtbyen.

 

Den indre by, som forventes at være den mest komplicerede, er den sidste etape. Den læring, som opnås i forbindelse med de forudgående etaper, samt den udvikling, som er forekommet på det tidspunkt, kan indarbejdes i forbindelse med denne fjerde og sidste etape.

 

Etape 1: 

Bøgeskov, Egeskov, Bredstrup, Herslev, Taulov og Skærbæk

-  Planlægges gennemført i efteråret 2017

 

Etape 2:

Snoghøj og Erritsø

-  Planlægges gennemført i 2018

 

Etape 3:

Fredericia Vest

-  Planlægges gennemført i 2019

 

Etape 4:

Fredericia Øst og midtbyen

-  Planlægges gennemført i 2020

 

Samtidig med udskiftning af armaturer til mere energivenlige løsninger (LED) vil det være en forudsætning for projektet, at der flere steder bliver renoveret masteanlæg, og at der ligeledes bliver reduceret i antallet af master i forbindelse med de nye og mere effektive armaturer.

Økonomiske konsekvenser

Renoveringen er delt op i fire etaper, der fremgår af bilaget ”Renoveringsplan – Etapeopdelt økonomi”.

 

Tekst
(beløb i mio. kr.)

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny belysningsplan (energibesparende projekt) (XA-5xxxx)

12,769

15,185

14,400

10,849

 

53,203

53,203

 

 

 

 

 

 

 

 

Låneoptagelse (ØK)

-12,769

-15,185

-14,400

-10,849

 

-53,203

-53,203

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsbesparelse - elkøb

 

-0,741

-1,443

-2,291

-2,978

 

 

Afdrag på lån (ØK)

 

0,511

1,118

1,694

2,128

 

 

Renter af lån (ØK)

 

0,119

0,270

0,427

0,559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt (- = kasseindlæg/
 + = kasseudlæg)

0,000

-0,111

-0,055

-0,170

-0,291

 

 

 

 

Af bilaget ”Renoveringsplan – etapeopdelt økonomi” fremgår ligeledes investeringsbehovet for de fire etaper fordelt på armaturer, masteindsatser og master. Det samlede investeringsbehov er estimeret til 53,200 mio.kr.

 

Af bilaget fremgår desuden den årlige energibesparelse pr. år. Første års energibesparelse kan sælges. Dette vil kommunens indkøbsafdeling i samarbejde med kommunens energirådgiver stå for. Det forventes at indbringe ca. 0,500 mio. kr.

 

Vedligeholdelsesbudgettet tilrettes efterfølgende, når resultat af udbud på vedligeholdelse af belysning er gennemført.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at belysningsplanen vil gøre det enkelt og tydeligt, hvordan belysningsanlæg i Fredericia Kommune skal udformes.

 

Renoveringen vil ud over den økonomiske besparelse også bidrage positivt på kommunens grønne regnskab, da CO2-udledningen blive reduceret med 255 tons pr. år.

 

Renoveringen vil samtidig hæve lysniveauet på en række veje til gavn for borgerne og trafiksikkerheden.

 

Teknik & Miljø vurderer, at det vil kræve ekstra ressourcer administrativt at gennemføre udbuddet i færre etaper end de fire, som er anbefalet fra rådgiver.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

-  at belysningsplanen vedtages

 

-  at renoveringsplanen vedtages

 

-  at budgetter og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer inkl. låneoptagelse

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 48 Frigivelse af anlægsmidler 2017

Sagsresumé

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat ca. 28. mio. kroner til genopretning af infrastrukturprojekter. De midler, der ikke allerede er frigivet, ønskes frigivet, således at genopretning af byens infrastruktur og inventar sikres bedst muligt.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Der er i anlægsbudgettet for 2017 afsat ca. 28 mio. kroner til genopretning af infrastrukturprojekter. En del af disse midler er allerede frigivet ved vedtagelsen af Budget 2017. Der resterer et beløb på 5,348 mio. kroner, som ønskes frigivet til anvendelse til sideudvidelser, interne stier, byudstyr og vejafvanding.

 

Midlerne foreslås mere specifikt anvendt til følgende:

 

Sideudvidelser:

I 2016 er der udført:

 • Parallelvej fra Vestre Ringvej til Vestre Kobbelvej
 • Treldevej fra byskilt Fredericia til Skullebjergvej
 • Herslevvej fra Motorvej til Herslev
 • Mosegårdsvej fra Snaremosevej og 145 meter mod nord
 • Prangervej – strækning på 155 meter
 • Hauløkkevej på strækningen fra Vejle Landevej til Kia

 

I 2017 udføres følgende strækninger:

 • Skullebjergvej udvides fra ca. 4,0 til ca. 5,1 m på strækningen fra Treldevej til Østerbyvej
 • Gl. Egumvej udvides fra ca. 3,5 m til ca. 4,7 m på strækningen fra rideskolen til Ydre Ringvej

 

Interne stier:

I 2016 er der udført:

 • Sti ml. Jupitervej og Skovvej, inkl. stiksti til Merkurvænget
 • Sti ml. Ullerupdalsvej og Kommunikationsvej
 • Sti ml. Kommunikationsvej og Rygårdsvej
 • Sti ml. Tonne Kjærsvej og Snaremosevej
 • Sti fra Snaremosevej til Kolding Landevej ved Houstedgårdsvej
 • Sti ml. Skovvej og Venusvej
 • Sti ml. Venusvej og Ullerupdalsvej
 • Sti ml. Fredericia Idrætscenter og Stenhøjvej
 • Sti ml. Lundtoften og syd for Snaremosevej
 • Sti ml. syd for Snaremosevej og mod øst
 • Sti ml. syd for Snaremosevej og Langesøvej
 • Sti ml. Langesøvej og Ballesvej
 • Sti ml. Ballesvej og Lyngsvej
 • Sti ml. Lyngsvej til Snoghøj Landevej

 

I 2017 forventer vi at udføre følgende strækninger:

 • Sti fra Jupitervej langs Hannerup kirkegård
 • Stil bag Netto på Bredstrupvej
 • Sti fra Møllebo Allé
 • Sti langs Teglværksvej

 

 

Byudstyr:

I 2016 er der opsat og udskiftet:

 • Cykelstativer
 • Skraldespande
 • Bænke

 

I 2017 forventer vi at indkøbe:

 • Busskure
 • Skilte
 • Pullertstyring i gågaderne
 • Bænke
 • Skraldespande

 

Vejafvanding:

I 2016 er der udført udskiftning af brønde samt renovering af vejafvandingen ved stitunnelen ved Fredericia Idrætscenter.

 

I 2017 forventes der forsat udskiftning af defekte brøde og ledninger.

Økonomiske konsekvenser

Årets anlægsmidler til sideudvidelser, stier, vejafvanding og byinventar frigives og anvendes som beskrevet i sagen.

 

Mio. kr.

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

TB 2021

Anlægs-
bevilling

Fri-
givelse

Sideudvidelser

 

 

 

 

 

1,389

1,389

Interne stier

 

 

 

 

 

  2,480

2,480

Byudstyr

 

 

 

 

 

 0,992 

0,992 

Vejafvanding

0,487

 

 

 

 

0,487

0,487

Anlægsønsker

  -0,487

 

 

 

-0,487 

-0,487

 

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at den foreslåede anvendelse af midler vil sikre en genopretning af byens infrastruktur og inventar bedst muligt.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet, at budget og bevilling tilrettes med de i afsnittet økonomiske konsekvenser anviste ændringer.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Anbefales.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 28-03-2017

Anbefales.

Punkt 49 Vedtægtsændring - Fredericia Spildevand og Energi A/S

Sagsresumé

Fredericia Kommune skal som eneaktionær i Fredericia Spildevand og Energi A/S tage stilling til ændringer i selskabets vedtægter, så de bliver i overensstemmelse med selskabslovens § 140 om medarbejderrepræsentation.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Spildevand og Energi A/S har hidtil alene haft en medarbejder repræsentant i bestyrelsen via en frivillig ordning.

 

Fredericia Spildevand og Energi A/S har dog i en periode der overstiger 3 år beskæftiget mere end 35 medarbejdere og bliver derfor omfattet af selskabslovens § 140 krav om mindst 2 medlemmer valgt af medarbejderne og suppleanter for disse.

 

 Det er derfor nødvendigt at ændre Fredericia Spildevand og Energi A/S vedtægter.

 

Den nuværende bestyrelsen sammensat således:

 

-  4 medlemmer udpeget af byrådets stemmebærere på generalforsamlingen

-  2 forbrugerrepræsentanter

-  1 frivillig medarbejderrepræsentant

Fredericia Spildevand og Energi A/S afholdte den 7. december 2016 bestyrelsesmøde. Fredericia kommune har modtaget kopi af referat. Bestyrelsen for Fredericia Spildevand og Energi har på bestyrelsesmødet tiltrådt at foreslå følgende ændring i bestyrelsens sammensætning så den fremadrettet vil fremstå således:

 

-  5 medlemmer udpeget af kommunens stemmebærer på generalforsamlingen.

-  3 medarbejderrepræsentanter, i overensstemmelse med selskabslovens § 140

-  1 forbrugervalgt medlem.

Fredericia Kommune skal som eneaktionær tage beslutning om en ny bestyrelsessammensætning på generalforsamling i Fredericia Spildevand og Energi A/S d. 10. maj 2017. Forud for generalforsamlingen skal byrådet ligeledes træffe beslutning om bestyrelsens sammensætning. 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Med en medarbejderbeskæftigelse på over 35 i over 3 år, er det nødvendigt at foretage ændringer i selskabets vedtægter, for at være i overensstemmelse med selskabslovens § 140.

 

Det følger af selskabslovens § 140, at minimum 2 medlemmer, og halvdelen af de øvrige ledelsesmedlemmer, i bestyrelsen er medarbejderrepræsentanter. Derudover gælder det ifølge Bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse i vandselskaber § 2, stk. 1, at forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen kan reduceres fra 2 medlemmer til 1, hvor selskabets bestyrelse har en medarbejderrepræsentation efter reglerne i selskabslovens § 140. Reduceringen fra 2 forbrugerrepræsentanter til 1, er således foreslået af Fredericia Spildevand og Energi A/S nuværende bestyrelse. 

 

Det følger af de nuværende vedtægter pkt. 9.2, at der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter til bestyrelsen. Ligeledes følger det af selskabets nuværende vedtægter pkt. 9.4, at medarbejderne har ret til at lade sig repræsentere med 1 medlem til bestyrelsen. En ændring i vedtægterne er derfor nødvendig, for at være i overensstemmelse med selskabslovens § 140, og for at kunne sammensætte en ny bestyrelsesstruktur heraf.

 

Fredericia Spildevand og Energi A/S har i samarbejde med ekstern advokat, Advokatfirmet Energi og Miljø udarbejdet følgende forslag til vedtægtsændring af pkt. 9.2 og 9.4 i:

 

9.2 Vandselskabets forbrugere har krav på forbrugerrepræsentation i vandselskabets bestyrelse i henhold til de til enhver tid gældende regler herom.

Forbrugervalget gennemføres ved direkte valg til vandselskabets bestyrelse. De nærmere regler for gennemførelse af valget, herunder kredsen af stemmeberettigede forbrugere, fastlægges i et valgregulativ.

 

9.4 Medarbejderne har ret til at deltage i bestyrelsen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation. Såfremt medarbejderne i selskabet ikke efter selskabslovens regler har ret til medarbejderrepræsentation, kan ledelsen og medarbejderne beslutte, at der etableres en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation, hvorefter medarbejderne i selskabet udpeger 1 medlem af bestyrelsen.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget over for Byrådet at anbefale at de foreslåede vedtægtsændringer godkendes og viderebringes med bestyrelsesformand til beslutning ved kommende generalforsamling i Fredericia Spildevand og Energi A/S.  

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Anbefales.

Punkt 50 Ansøgning om fleksibel udlejning

Sagsresumé

Boligkontoret Fredericia har fremsendt en ansøgning om fleksibeludlejning i afdeling 214 Korskærparken. Ønsket er af få boligområdet i balance og

af ghettolisten.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Fredericia Kommune har modtaget en ansøgning fra Boligkontoret Fredericia vedrørende selskabets afdeling 214, Korskærparken. Aftalen omfatter samtlige afdelingens 173 boliger.

 

Ansøgningen omhandler aftalt anvisning i henhold til almenboliglovens § 60 om fleksibel udlejning.


Af ansøgningen fremgår det, at de fleksible kriterier skal vægtes således, at det første kriterium prioriteres først og de øvrige sidestilles, således at der er ancienniteten på ventelisten der er gældende for disse udlejninger. Såfremt der er flere boligsøgende med samme anciennitet, der søger den samme bolig, er det nedenstående rækkefølge af de fleksible kriterier, der er afgørende for tildelingen af en bolig.

 

Årsagen til at boligselskabet ønsker at lave en aftale om fleksibel udlejning er, at selskabet ønsker at Korskærparken skal af ghettolisten, og at området skal være velfungerende og i balance.

 

Aftalte kriterier:

 

I arbejde:

Boligsøgende, der har fast tilknytning til arbejdsmarkedet og ønsker at flytte til afdeling 214. Med fast tilknytning til arbejdsmarkedet forstås, fast arbejde på mindst 30 timer om ugen. Beskæftigelsen skal have haft en varighed på mindst 3 måneder forud for anvisning, hvilket ligeledes gør sig gældende for tidsbegrænset ansættelse.

 

I uddannelse:

Boligsøgende, der er i uddannelse og ønsker at flytte til afdeling 214. Med uddannelse forstås studerende på en mellemlang eller lang uddannelse, lærlinge- eller erhvervsuddannelse. Dokumenteres ved brev fra uddannelsesinstitution eller kopi af lærlinge- eller elevkontrakt.

 

Seniorbolig:

Par og enlige, der er fyldt 62 år og er bosiddende i Fredericia Kommune, og som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller som ønsker af flytte nærmere til familie og slægtninge.

 

Skilsmisseramte i kommunen:

Borgere i Fredericia Kommune, der i forbindelse med skilsmisse, separation eller ophørt samliv har behov for en hurtig boliganvisning. Det er en betingelse at skilsmissen, separationen eller samlivsophøret er sket inden for det seneste år. Ved samlivsophør skal parret have boet sammen i mindst to år forud for samlivets ophør.

 

Aftalen løber til 31. december 2020.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Det er muligt i henhold til almenboliglovens § 60 at lave aftaler om fleksibel udlejning. Aftalen må ikke hindre kommunen i at løse sine boligsociale opgaver for boligsøgende med et akut boligbehov. Der gælder ingen begrænsninger for de aftaler, der kan indgås. Aftalerne skal dog overholde internationale aftaler og konventioner, som Danmark har ratificeret og nationale regler om forbud om forskelsbehandling på grund af race.


Det vil kunne indgås aftaler, der giver bestemte grupper en fortrinsret til ledige lejligheder. Aftalerne skal senest 4 år efter aftalens indgåelse tages op til revision jvf. almenboliglovens § 60, stk. 2. Den aftale anvisning har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, således at kommunen skal betale lejen, hvis lejemålet står ledigt.

 

Aftalen skal senest 4 år efter indgåelsen tages op til revision. Dette følger af lovgivningen.

 

Forvaltningen har påset, at aftalen overholder internationale aftaler og konventioner, som Danmark har ratificeret og nationale regler om forbud om forskelsbehandling på grund af race.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at ansøgningen om fleksibel udlejning godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Godkendt.

Punkt 51 Besvarelse af henvendelse fra Statsforvaltningen, Tilsynet med kommunerne

Sagsresumé

Sagsresumé:

Statsforvaltningen, Tilsynet har henvendt sig med en anmodning om en udtalelse fra byrådet i forbindelse med udpegningen til Skatteankenævnet på det konstituerende møde. Der spørges om byrådet i forbindelse med udpegningen har forholdt sig til spørgsmålet om habilitet.

 

Sagsbeskrivelse:

Ved brev af 22. marts 2017 har Statsforvaltningen, Tilsynet med kommunerne henvendt sig til Fredericia Kommune med anmodning om en udtalelse fra byrådet. Byrådet skal således træffe beslutning om indholdet af udtalelsen i sagen.

 

Henvendelse sker på baggrund af, at en borger har henvendt sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet med en klage over udpegningen til Skatteankenævnet Vejle i forbindelse med det konstituerende møde.

 

Borgeren mener der foreligger inhabilitet for byrådsmedlem Pernelle Jensen da byrådet udpegede hendes ægtefælle Jakob Ladingkjær til en af pladserne i Skatteankenævn Vejle.

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har efterfølgende oversendt sagen til Statsforvaltningen, Tilsynet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Fællessekretariatet har udarbejdet et svarudkast og anbefaler dette fremsendt til Statsforvaltningen, Tilsynet som svar på henvendelsen.

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at godkende det medsendte svarudkast som besvarelse af henvendelsen fra Statsforvaltningen, Tilsynet.

Bilag

Svar på brev af 22. marts 2017 til Statsforvaltningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Anbefales.

Punkt 52 Forslag fra SF vedr. tillæg til indkøbspolitikken om mikroplast

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

SF-Fredericia forslår, at vi i et tillæg til indkøbspolitikken skal sikre, at vi undgår mikroplast.

 

Eksempelvis kan der stadig være steder i kommunens institutioner og køkkener, hvor man bruger de mangefarvede skuresvampe og/eller altmuligklude. Faktisk indeholder sådan en klud omkring 15- 20 procent plastik og bør derfor udfases til fordel for klude, som ikke gør. I dag producerer flere virksomheder klude uden mikroplast, fx Suztain.

 

Mikroplast findes overalt omkring os: i tøj, i makeup, i maling, i bildæk – for bare at nævne nogle. De små stykker plastik ryger ud med spildevandet, og efter en længere skadelig tur gennem økosystemet kommer det tilbage til os, når vi spiser de fødevarer, som mikroplasten i sidste ende havner i.

 

Der er ingen grund til at vente på, at EU og Christiansborg laver regler på området. Vi kan allerede nu gøre noget for at ændre det. SF foreslår derfor, at kommunen går forrest ved at gå efter alternativer uden mikroplast, når kommunen laver indkøbsaftaler.

Marianne Thomsen

SF

 

Indstillinger:

Politik og Kommunikation indstiller, at Økonomiudvalget drøfter sagen.

 

Bilag:

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017:

Økonomiudvalget beslutter at iværksætte en administrativ behandling forud for den næste behandling i Økonomiudvalget.

 

Fraværende: Ole Steen Hansen, Marianne Thomsen

 

Nye oplysninger:

Administrationen har udarbejdet et notat, der beskriver indkøbs- og miljøfaglige forhold vedr. microplast. Notatet er vedlagt som bilag.

 

 


 

Indstillinger

Fællessekretariatet indstiller, at Byrådets behandler forslaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Et flertal bestående af A, V og O stemte imod forslaget.

F og Ø stemmer for forslaget.

 

Marianne Thomsen ønsker forslaget behandlet i byrådet.

BilagStørrelse
notat_om_microplast.pdf338.28 KB

Punkt 53 Forslag fra SF om fleksibel arbejdstid for ansatte i Fredericia Kommune

Sagsresumé

SF vil indføre fleksibel arbejdstid for Fredericia Kommunes ansatte

Nogle mennesker har brug for mere tid i hverdagen, imens andre har mere brug for lidt ekstra i lønningsposen. Fælles for dem er, at det langt fra sikkert, at en arbejdsuge på lige netop 37 timer er det, der passer bedst til den aktuelle livssituation. Derfor ønsker vi i SF at give kommunens medarbejderne bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres ønsker og behov.


SF foreslår, at Fredericia Kommune - efter københavnsk forbillede - igangsætter et pilotforsøg, hvor en gruppe medarbejdere får mulighed for at forhandle deres arbejdstid op eller ned efter eget ønske og dermed opnå en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv. For SF er fleksibel arbejdstid et af redskaberne til at sikre glade og engagerede medarbejdere, der er mindre syge, nedslidte og stressede.

Erfaringer fra en lignende forsøgsordning i Københavns Kommune viser, at op imod en fjerdedel af de ansatte gerne vil justere deres arbejdstid, så de enten arbejder lidt mere eller lidt mindre. Forsøget viser også, at der blandt medarbejderne generelt er stor opbakning til en større fleksibilitet i ansættelsesforholdet.


Som kommunens største arbejdsplads er det vores vigtige ansvar, at tusindvis af gode og dygtige medarbejdere har et godt arbejdsliv med mulighed for at finde den helt rigtige balance mellem arbejde og fritid. Nogle har i perioder behov for mere tid i hverdagen, imens andre gerne vil arbejde og tjene lidt mere. Hvis vi skal imødekomme de behov, har vi brug for mere fleksibilitet i indretningen af medarbejdernes arbejdstid, både ved ansættelsestidspunktet og løbende i takt med, at medarbejdernes behov for en anden balance mellem arbejde og fritid ændrer sig.

Forandringer i kommunens ansættelsesforhold kan være en stor omstilling med administrative udfordringer. Derfor er der brug for en forsøgsordning, der blandt andet kan afklare, hvor stort et ønske der er blandt kommunens medarbejdere om at justere på deres arbejdstid, og hvordan sådan et ønske kommer til udtryk. Erfaringerne fra pilotforsøget skal bruges med henblik på at skabe mere fleksibilitet for alle medarbejdere i kommunen på sigt.


Beslutningspunkt:
Byrådet igangsætter et forsøg med fleksibel arbejdstid på udvalgte arbejdspladser på to områder i kommunen. Målet er at indsamle viden om den udvidede fleksibilitet så ordninger med fleksibel arbejdstid efterfølgende kan udrulles til samtlige medarbejdere i kommunen. Pilotforsøget skal iværksættes i samarbejde med de relevante MED-udvalg og fagforeningsgrupper.

Marianne Thomsen

SF

 

Indstillinger:

Politik og Kommunikation indstiller, at Økonomiudvalget drøfter forslaget.

 

Bilag:

Beslutning i Økonomiudvalget den 27-02-2017:

Økonomiudvalget beslutter at iværksætte en administrativ behandling forud for den næste behandling i Økonomiudvalget.

 

Fraværende: Ole Steen Hansen, Marianne Thomsen

 

Nye oplysninger:

Administrationen har udarbejdet notat til belysning af fleksibel arbejdstid. Notatet samt oversigt over mænd og kvinder ansat på deltid i Fredericia Kommune er vedlagt som bilag.

Indstillinger

Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget behandler forslaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-04-2017

Marianne Thomsen valgte at trække forslaget.

Punkt 54 Evt. køb af ejendom i DanmarkC (Lukket)

Punkt 55 Eventuelt

Sagsresumé

 

Orientering fra borgmesteren

 

 

 

 

 

Orientering fra udvalgsmedlemmer

 

 

 

 

 

Orientering fra kommunaldirektøren

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Feedback