By- og Planudvalget - 29-03-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 29 marts, 2017 - 12:00
Hent som fil:

Punkt 18 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Godkendt.

Punkt 19 Regnskab 2016 og Spar/Lån 2016-2017, By- og Planudvalget

Sagsresumé

By- og Planudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2016 samt Spar/Lån for 2016-2017.

 

Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på udvalgets ramme på 40,739 mio. kr.

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Regnskabsresultat for 2016 inkl. Spar/lån:

 

Mio. kr.

Regnskab 2016

Korrigeret budget

Rest

Spar/lån

Afvigelse

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

4,211

4,515

0,304

-0,100

0,204

 

 

 

 

 

 

Drift i alt

4,211

4,515

0,304

-0,100

0,204

 

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

 

 

 

 

 

Skattefinansieret anlæg

17,039

30,822

13,783

-13,853

-0,070

Skattefinansieret område i alt

  21,250

  35,337

  14,087

  -13,953

  0,134

 

 

 

 

 

Jordforsyning anlæg

10,968

12,126

1,158

-1,158

0,000

 

 

 

 

 

Finansforskydninger

 

 

 

 

 

Indskud i Landsbyggefonden

0,200

25,694

25,494

-25,494

0,000

 

 

 

 

 

 

Total

  32,418

  73,157

  40,739

  -40,605

  0,134

 

+= udgift /lån af næste år (underskud)

- = indtægt / opsparing (overskud)

 

 

 

Regnskab 2016

 

Serviceudgifter

 

Det samlede resultat på serviceudgifterne viser et mindreforbrug på 0,304 mio. kr. Der overføres midler på 0,100 mio. kr., der foreslås anvendt til byfornyelse. 

 

Anlæg

 

Under skattefinansieret anlæg har der været et mindreforbrug på knap 14,000 mio. kr. Årsagen hertil er primært tidsmæssige forskydninger i forbindelse med gennemførelse af byfornyelse og cykelstiprojekter.

 

 

 

Spar/lån

 

Spar/lån total udgør alt et mindreforbrug på 40,605 mio. kr. Dette vedrører primært overførsel af de ovenfor nævnte tidsmæssige forskydninger under skattefinansieret anlæg samt forskydninger i kommunens indskud til Landsbyggefonden 25,494 mio. kr.

 

 

For en yderligere specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”By-og Planudvalget – specifikation spar-lån 2016”.

 

 

 

Afvigelse

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

 

Afvigelsen skyldes primært de ovenfor anførte forhold under serviceudgifterne. 

 

 

Aflæggelse af anlægsregnskaber over 2,000 mio.kr.

 

 

Nedenstående anlæg aflægges endeligt i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskab 2016: 

 

 

XA-50176 ”Cykelsti Indre Ringvej” afsluttes med et forbrug på 2,140 mio. kr.

 

 

 

 

 

 

 

   

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse”, ”Regnskab 2016” og ”Spar/Lån”.

Vurdering

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse”, ”Regnskab 2016” og ”Spar/Lån”.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

- at regnskab 2016 og Spar/Lån godkendes som beskrevet i sagen

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 20 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej

Sagsresumé

Der er udarbejdet et forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej, med det formål at reservere et areal til en fremtidig vestgående motorvejsrampe. Forslaget omfatter desuden ændringer i de bebyggelsesregulerende bestemmelser inden for delområde C ift. højde og bebyggelsesprocent. Teknik & Miljø anbefaler, at Byrådet vedtager forslaget, og at det fremlægges i offentlig høring. Ved offentliggørelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 ophæves de dele af lokalplanen, der erstattes af tillægget.

 

Sagsbeskrivelse:

Lokalplan nr. 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej blev vedtaget i 2010. Lokalplanen åbner mulighed for at anvende området til offentlige formål og erhverv, herunder opførelse af kollegieboliger i tilknytning til EUC Lillebælt (erhvervsuddannelsescenter), samt hotel.

 

Lokalplanen opdeler lokalplanområdet i 4 delområder. Delområde C udlægges til offentlige formål, hotel og restaurant, kontor- og servicevirksomhed samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Her tillades en bebyggelsesprocent på 100.

Et af lokalplanens formål er også at sikre, at bebyggelsen i delområde C sker inden for et afgrænset byggefelt, og at der etableres tilstrækkelig støjafskærmning i forhold til motorvejen.

 

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 er udarbejdet på baggrund af Fredericia Kommunes og Vejdirektoratets ønske om at reservere et areal til at muliggøre en fremtidig etablering af en ny vestgående motorvejsrampe ved afkørsel 59. Arealreservationen gennemskærer det planlagte byggefelt i delområde C, og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplan 303 er derfor ikke hensigtsmæssige for dette område.

 

Tillægget omfatter ændringer af afgrænsningen for delområde C og D samt tilføjelse af nyt delområde E til arealreservationen for motorvejsrampen. Tillægget omfatter tillige ændringer i de bebyggelsesregulerende bestemmelser for delområde C, så placeringen af fremtidig bebyggelse bliver mere fleksibel, bebyggelsesprocenten sættes ned til 60 som i delområde B, og bygningshøjden nedsættes til 3 etager og en maksimal bygningshøjde på 12,5 m som i delområde B.

 

Den østlige del af lokalplantillæggets område er omfattet af lokalplan nr. 220 for Snoghøj Landevej - Strandvejen - en smukkere indfaldsvej, tinglyst den 11. 10. 2002. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 udlægger et areal til etablering af motorvejsrampe med tilslutning til Snoghøj Landevej, hvilket er i konflikt med nogle af bestemmelserne i lokalplan 220. Ved den endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplantillægget ophæves lokalplan 220 for det område, som tillægget omfatter.

 

Da der ikke kan dispenseres fra en lokalplans formåls- og anvendelsesbestemmelser, vil det i henhold planlovens bestemmelser kræve udarbejdelse af en ny lokalplan at ændre anvendelsen af et areal til etablering af motorvejsrampe.

 

Teknik & Miljø er af den opfattelse, at de ønskede ændringer er mindre ændringer, som ikke er væsentlige i forhold til principperne i den gældende lokalplan. På den baggrund er det vurderingen, at ændringerne kan gennemføres med et tillæg til den gældende lokalplan.

 

Miljøvurdering

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at tillægget til lokalplanens gennemførelse ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet, og at en miljøvurdering derfor ikke er nødvendig.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at de ønskede ændringer ikke vil være væsentlige i forhold til den gældende lokalplans principper. På den baggrund er det vurderet, at ændringerne kan gennemføres med et tillæg til den gældende lokalplan.

 

Ved offentliggørelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 ophæves de dele af lokalplanen, der erstattes af tillægget.

 

Tillægget indarbejdes i lokalplan 303 ved vedtagelse af tillægget.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

  1. at forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger
  2. at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle rettelser inden offentliggørelse af forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303
  3. at afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 offentliggøres samtidig med offentliggørelse af forslag til tillæg til lokalplanen

Bilag

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 303 _21032017

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Anbefales.

Punkt 21 Ændrig lokalplan for for at muliggøre udstykning af en bolig ved idrætsanlæg

Sagsresumé

Lokalplanplan nr. 5 Idrætsanlæg ved Randals Parken (KFUMs fodboldbaner) ønskes ophævet for en del af lokalplanområdet for at muliggøre udstykning af én grund med én bolig i lokalplanområdets sydøstlige hjørne. Boligen er oprindeligt bygget som pedelbolig til idrætsanlægget.

 

Sagsbeskrivelse:

Boligen har mistet sin funktion som pedelbolig i tilknytning til idrætsanlægget, men kan ikke frastykkes idrætsforeningens ejendom ifølge lokalplan nr. 5, som fastlægger området til offentlige formål i form af idrætsanlæg med bygninger og parkeringsareal i tilknytning til idrætsanlægget.

Da der kun ophæves en lille del af lokalplanen, vil Lokalplan nr. 5 fortsat være gældende for det resterende område.

 

Kommuneplan 2013-2025

Området, for hvilket lokalplan nr. 5 ønskes ophævet, er omfattet af kommuneplanramme N.B.4. Det resterende af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme N.R.2.

 

Ved ophævelsen af del af lokalplan nr. 5, vil der for planforslagets område på ca. 690 m2 gælde, at området fremover vil blive administreret efter kommuneplanramme N.B.4, der udlægger området til boligformål.

 

Miljøvurdering

Forslag til ophævelse af del af lokalplan nr. 5 er screenet i henhold til reglerne i lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016 om miljøvurdering af planer og programmer for at vurdere, om planen kræver en miljøvurdering. Konklusionen på screeningen er, at realisering af planen ikke har væsentlige miljø- eller naturmæssige konsekvenser. Derfor kræver planen ikke en miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at ophæve den omhandlede del af lokalplan nr. 5, så der åbnes mulighed for en fremtidig udstykning af en parcel med boligen. I øjeblikket er det alene muligt at udleje boligen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det anbefales Økonomiudvalget og Byrådet,

 

-  at forslag til ophævelse af del af lokalplan nr. 5 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Anbefales.

BilagStørrelse
bilag_1.pdf.pdf303.29 KB
bilag_2.pdf.pdf1.71 MB
bilag_3.pdf.pdf306.53 KB

Punkt 22 Forslag til lokalplan 346, Boligområde ved Martine Christoffersens Vej

Sagsresumé

For at muliggøre kommunale, åben–lave boliggrunde, der er større end 700 m2 uden bindende byggefelter inden for et område omfattet af Lokalplan 309, Et boligområde ved Martine Christoffersens Vej, anbefaler Teknik & Miljø, at et udarbejdet udkast til forslag til Lokalplan 346 vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring. Lokalplanen omfatter færre, men større grunde, idet restrummeligheden ændres fra 21 små grunde til 11 større grunde + 1 lille grund. Dette vil forbedre mulighederne for at sælge grundene.

 

Det er vurderet, at det ikke er nødvendigt, at planen ledsages af en miljøvurdering. Resultatet af denne screening offentliggøres sammen med lokalplanforslaget.

 

Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af kommunale byggegrunde opleves en stigende efterspørgsel på større boliggrunde. Dette gælder også i området ved Martine Christoffersens Vej i den vestlige del af Fredericia.

 

Forholdet til det eksisterende plangrundlag

Området er omfattet af Lokalplan 309, Et Boligområde ved Martine Christoffersens Vej. Området er udstykket med 31 små åben-lave byggegrunde, der alle er under 700 m2. De grunde, som endnu ikke er solgt, er alle udstykket med størrelser på omkring 400 m2. Samtidig fastlægger Lokalplan 309 bestemmelser om placering af både boliger og garager/carporte og skure inden for præcist, fastlagte byggefelter. Byggefelterne forhindrer alternative udstykningsmuligheder.

 

For at muliggøre en anderledes udstykning, hvor grundene gives mere varierende størrelser, herunder grunde, der er større end 700 m2, vil det være nødvendigt at vedtage en ny lokalplan, som ikke fastlægger bindende byggefelter, men i stedet regulerer bebyggelsens placering via byggelinjer / mindste afstande til skel.

 

Lokalplanens indhold

Teknik & Miljø har udarbejdet et forslag til Lokalplan 346, Boliger ved Martine Christoffersens Vej, der lever op til dette. Med lokalplanen åbnes der således mulighed for, at nye grunde fortsat kan udstykkes med mindst 400 m2, men fremover uden en maksimal størrelse på 700 m2.

 

Der forventes på baggrund af den nye lokalplan udstykket 23 grunde. Med den nye Lokalplan 346 fastlægges bestemmelser om placering af bebyggelse på grundene i en afstand af 2,5 m fra skel. Dog bliver der fortsat mulighed for opførelse af garager/carporte/skure i naboskel. Derved bliver udstykningsmulighederne fremover ikke hindret af de tidligere bestemmelser om placering af bebyggelsen inden for byggefelter.

 

-  Herudover fastlægger lokalplanen bestemmelser om:
Bebyggelsesprocent: 30.

-  Etageantal: 1 etage, uden udnyttet tagetage.

-  Højde: Max. 5,5 m.

-  Parkering: 2 parkeringspladser på hver grund.

 

For at undgå at der kun kan opføres små/smalle huse, som følge af den hidtidige taghældning og lave bygningshøjde, indeholder den nye lokalplan ikke bestemmelser om taghældning og tagmaterialer.

 

Lokalplanområdet kommer til at omfatte jordstykkerne/matrikelnumrene: 43q, 43ch, 43ci, 43ck, 43 cl, 43cm, 43cn, 43co, 43cp, 43ay, 43dd, 43aæ, 43dc, 43ba, 43db, 43bf, 43cæ, 43be, 43cø, 43bc, 43da, 43cz, 43cy, 43cx, 43cv, 43cu, 43ct, 43cs, 43cr, 43cq, 43ø, Fredericia Kobbeljorder, hvoraf 7 grunde er bebygget med hver én bolig.

 

Afgrænsning af lokalplanområdet fremgår af lokalplanforslagets kortbilag 1.

 

Ophævelse af Lokalplan 309
Ved den endelig vedtagelse ophæver den nye lokalplan den hidtil gældende lokalplan 309, Et boligområde ved Martine Christoffersens Vej.

 

Miljøvurdering

Det er ved en screening af planen vurderet, at der ikke/skal udarbejdes miljøvurdering.

Økonomiske konsekvenser

Ændringen af grundstørrelserne betyder, at restrummeligheden på 21 små grunde kan omdannes til 12 større grunde samt 1 lille grund.

Dette vil have betydning for eventuelle budgetterede indtægter fra salg af de 21 små grunde, da det alt andet lige må antages, at de 12 store grunde og 1 lille grund ikke vil kunne opnå helt samme indtægtsniveau som budgetteret. På den anden side set vurderes det, at grundene bliver betydeligt lettere at sælge.  

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der med lokalplanen skabes et plangrundlag, som fremadrettet bedre end det hidtidige plangrundlag sikrer den fremtidige anvendelse af området som åben–lav bebyggelse ved at muliggøre færre, men større grunde uden præcist fastlagte byggefelter.

 

Den ønskede anvendelse er forsat i overensstemmelse med kommuneplanen, og der skal ikke udarbejdes tillæg til denne.

 

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles over for Økonomiudvalget og Byrådet,

 

1.  at Forslag til Lokalplan 346, Boliger ved Martine Christoffersens Vej, vedtages

 

2.  at lokalplanforslaget sendes i offentlig høring i 8 uger, idet Teknik & Miljø bemyndiges til at færdigredigere plandokumenterne inden offentliggørelsen.

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Anbefales.

Punkt 23 Status for arbejdet med at ændre plan-status for område ved Randal Skov

Sagsresumé

Der er tidligere truffet beslutning om at arbejde videre med, om kolonihaveområdet ved Egeskovvej kan ændre status til helårsbeboelse under forbehold af miljøreglerne. Der er i den forbindelse udarbejdet forslag til støjvolde/støjvægge for et kolonihaveområde ved Egeskovvej, så de vejledende støjgrænser kan overholdes. Hvis de vejledende grænser for støj fra erhverv og fra veje skal overholdes, vil der skulle etableres støjvolde/støjvægge med en samlet højde på 24,5-34 m. Så store støjvolde/støjvægge vil have betydelige visuelle påvirkninger i området og vil desuden formentlig være meget bekostelige.

 

Det anbefales på den baggrund, at der ikke arbejdes videre med ændring af områdets status til helårsbeboelse, og at andre muligheder drøftes med grundejerforeningen.

 

Sagsbeskrivelse:

Kolonihaverne ved Egeskovvej er beliggende i den nordlige del af Fredericia i et rekreativt område, som fungerer som bydelspark for de omkringliggende boligområder, samtidig med at det udgør en bufferzone mellem det tunge erhvervsområde mod nord og boligerne syd for kolonihaveområdet. Området adskiller sig fra de øvrige kolonihaveområder i kommunen ved, at alle grunde er matrikuleret, og hver enkelt grund er privatejet. Grundene er i parcelhusgrundstørrelse, idet de gennemsnitligt er på ca. 800 m².

 

Det er tidligere politisk besluttet, med forbehold for høringer mv. af beboerne, at arbejde videre med at udvikle området, så den del af området, der - under forbehold for miljøreglerne - udlægges til helårsbeboelse. Den resterende del af området fastholdes som kolonihaveområde.

 

Dele af området er omfattet af støjkonsekvenszone for vej, og den nordlige del er omfattet af 500 meter støjkonsekvenszone for erhverv.

 

For at kunne tage stilling til ejernes ønske om konvertering til helårsbeboelse har der således været behov for konkrete støjberegninger, der dokumenterer, at området er egnet til beboelse.

 

Der er tidligere udarbejdet forslag til støjdæmpning af vejstøj fra Egeskovvej med opsætning af støjvægge på de enkelte matrikler. Disse støjvægge ville få en højde på 1,7 m uden støjreducerende asfalt med en placering ca. 10 m fra vejkant.

 

Der er nu udarbejdet forslag til støjdæmpende foranstaltninger, som kan nedbringe støjniveauet fra erhverv for området, således hele eller dele af området kan ændre status til helårsbeboelse. Beregningerne viser, at støjvoldene skal have en højde på 16,5-23 meter, og at der på toppen heraf skal opføres en støjvæg på 8-11 m. Dette giver en samlet højde på mellem 24,5 og 34 m.

Disse forslag er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke foretaget en økonomisk vurdering for etablering af støjskærme. De vil formentlig være meget bekostelige.

 

Det er Teknik & Miljøs vurdering, at såfremt støjskærmene skal etableres, vil grundejerforeningen for kolonihaverne skulle medvirke hertil økonomisk.

Vurdering

Der er Teknik & Miljøs vurdering, at en nedbringelse af støjniveauet med støjdæmpende foranstaltninger vil kunne lade sig gøre. Uden at der er foretaget en visualisering af de nødvendige støjvolde/støjskærme, vurderer Teknik & Miljø imidlertid umiddelbart, at støjvoldene/støjvæggene vil have meget betydelige og ganske negative visuelle påvirkninger i området.

 

Da projektet formentlig samtidig vil være meget bekosteligt, anbefaler Teknik & Miljø, at der ikke arbejdes videre med tanken om af muliggøre helårsbeboelse i kolonihaveområdet, men at der i stedet videreføres en allerede igangværende dialog med grundejerforeningen om andre muligheder.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

 

  1. at der ikke arbejdes videre med at tilvejebringe en lokalplan, der ændrer områdets status til helårsbeboelse.

 

  1. at der på den baggrund igangsættes en dialog med grundejerforeningen om andre muligheder

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Et flertal bestående af Steen Wrist Ørts, Christian Bro, Lars Ejby Pedersen og Nicolaj Wyke besluttede at godkende som indstillet.

 

Inger Nielsen undlod at stemme.

Punkt 24 Ordinær byfornyelse

Sagsresumé

I 2017 er der ikke en fast ansøgningsfrist til nye byfornyelsessager, men borgerne kan ansøge løbende. I denne omgang er der 3 ansøgere til byfornyelsesmidlerne. De 2 af ejendommene ligger inden for volden og den tredje ligger uden for volden.

I alt søges der om byfornyelsesmidler for 0,258 mio. kr. De 0,093 mio. kr. skal tages fra kommunens pulje.

 

Sagsbeskrivelse:

I år er det muligt løbende at søge om byfornyelsesstøtte. Teknik & Miljø har modtaget 3 ansøgninger om at få del i byfornyelsesmidlerne. De 2 af ejendommene der søger støtte, ligger inden for volden. Den ene af dem er en udlejningsejendom, og den anden er en ejerbolig. Den 3. ejendom er beliggende uden for volden, og er en ejerbolig. Se ejendommene og deres beliggenhed i bilag.

 

I det kommunale budget for 2017 er der afsat 554.000 kr. til ordinær byfornyelse, og beløbet forventes at blive modsvaret med et næsten tilsvarende beløb fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Den statslige ramme udmeldes i april 2017.

 

I henhold til Byrådets beslutning den 5. december 2016, gives der 40 % i støtte til projekter, der alene omfatter udvendig renovering.

Hvis projektet ligeledes omfatter indvendige vedligeholdelsesarbejder af lejlighederne i udlejningsboliger gives der 60 %.

 

I henhold til byfornyelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1228 af 3. oktober 2016, kan der til private udlejningsejendomme ydes støtte op til 100 % af den støtteberettigede udgift.

Til ejerboliger kan der ydes støtte med op til 50 % til de støtteberettigede udgifter, og op til 75 %, såfremt ejerboligerne er bevaringsværdige eller fredede.

Inden for volden yder staten refusion på 50 %, i det åbne land er refusionen på 70 %.

 

Midlerne tildeles efter kriterierne i den vedhæftede folder. I alt søges der om byfornyelsesstøtte for 0,258 mio. kr. Hvoraf de 0,093 mio. kr. skal tages fra kommunens pulje til byfornyelse.

Økonomiske konsekvenser

Tekst

(beløb i mio kr.)

TB 2016

TB 2017

TB 2018

TB 2019

TB 2020

Anlægs-

bevilling

Fri-

givelse

Bjergegade 26A, udgift

(XA-5xxxx)

0,031

 

 

 

 

0,031

0,031

Bjergegade 26A, indtægt

(XA-5xxxx)

-0,015

 

 

 

 

-0,015

-0,015

Dalegade 91, udgift

(XA-5xxxx)

0,047

 

 

 

 

0,047

0,047

Dalegade 91, indtægt

(XA-5xxxx)

-0,024

 

 

 

 

-0,024

-0,024

Skærbækvej 4, udgift

(XA-5xxxx)

0,180

 

 

 

 

0,180

0,180

Skærbækvej 4, indtægt

(XA-5xxxx)

-0,126

 

 

 

 

-0,126

-0,126

Byfornyelse, pulje

(XA-50044)

0,000

 

 

 

 

0,093

0,093

I alt (- = kasseindlæg/

 + = kasseudlæg)

0,093

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerbolig inden for volden:

 

 

Bjergegade 26A – bevaringsværdi 4

Byejendom fra ca. 1870, som er opført af bindingsværk i en etage. Facaden er opført med faldende højde, som senere er udlignet med murværk. Der er tidligere givet byfornyelsesstøtte til ny tagdækning i rød vingetegl.

Nu ansøges derom støtte til reparation af bindingsværk, idet enkelte stolpeender er angrebet af råd og skal udskiftes.

 

Støtteberettiget udgift ca. 76.875 kr.

 

Støtte beløb 40 %, afrundet til  30.800 kr

50 % fra byfornyelsespuljen      15.400 kr.

50 % fra staten      15.400 kr.

 

 

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende lejerbolig inden for volden:

 

Dalegade 91/ Sjællandsgade 68

Hjørneejendom med en meget synlig og central beliggenhed tæt på Gasværksgrunden. Flere lejligheder i stueetagen var sidste år angrebet af skimmelsvamp. Der er udarbejdet en handleplan som ny ejer har fulgt og kondemneringssagen er nu lukket.

Der søges støtte til ny dør ud mod Dalegade, 4 nye vinduer mod baggården samt til maling af facaden.

 

Støtteberettiget udgift ca. 117.531 kr.

 

Støtte beløb 40 %, afrundet til  47.000 kr

50 % fra byfornyelsespuljen      23.500 kr.

50 % fra staten      23.500 kr.

 

 

Det anbefales, at der gives tilskud til følgende ejerbolig, uden for volden:

 

Skærbækvej 4 - bevaringsværdi 3

Thuesensminde er en ejendom med høj bevaringsværdi, der har en synlig beliggenhed, tæt på en af indfaldsvejene indtil Fredericia. Stuehuset er velproportioneret med en fin facaderytme.

Der søges støtte til nyt afvalmet tag i røde vingetegl, magen til det ejendommen oprindeligt er opført med.

 

Støtteberettiget udgift ca. 450.000 kr.

 

Støtte beløb 40 %, afrundet til  180.000 kr

30 % fra byfornyelsespuljen      54.000 kr.

70 % fra staten      126.000 kr.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at By- og Planudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet

 

  1. at der træffes byfornyelsesbeslutning for: Bjergegade 26A og Dalegade 91/Sjællandsgade 68 og Skærbækvej 4
  2. at budgettet tilrettes med de under ”Økonomiske konsekvenser” anførte ændringer

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Anbefales.

Punkt 25 Behandling af beslutningsforslag fra SF vedrørende Lillebæltsbro

Sagsresumé

SF har opfordret byrådet til at vedtage en udtalelse om, at Fredericia byråd ikke støtter en tredje Lillebæltsforbindelse. Den 30. januar 2017 drøftede byrådet sagen, og indstillede til By- og Planudvalget at drøfte forslaget på et udvalgsmøde. Dagsordenspunktet fremgår af bilag 1.

 

I denne sagsbeskrivelse præsenteres en oversigt de politiske beslutninger, der er truffet af Fredericia Byråd vedrørende den tredje Lillebæltsforbindelse gennem de senere år, hvilket udgør Fredericia Kommunes administrationsgrundlag. 

 

Sagsbeskrivelse:

Den tredje Lillebæltsforbindelse har været behandlet i byrådet af flere omgange de senere år. Nedenfor præsenteres en oversigt over tidspunkt og indhold.

 

Byrådsmødet den 7. oktober 2013

PÅ baggrund af en debat i byrådet stemte et flertal i byrådet (A,C,O,T,F) stemte for følgende erklæring:


”At når det bliver aktuelt med en tredje lillebæltsforbindelse, så går Fredericia Kommune ind for en parallel forbindelse alene til biler og uden tog”.

 

Byrådsmødet den 9. december 2013

På byrådsmødet blev ”Kommuneplan 2013–2025 for Trekantområdet og Fredericia Kommune” endelig godkendt.

 

I ”Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet” står der i ”Kapitel 5. Trafik og tekniske anlæg”, i afsnittet ”Strategiske undersøgelser af fremtidens infrastruktur” bl.a. følgende:

 

”I Syddanmark er der enighed om at sætte særlig fokus på tre større infrastrukturprojekter, som vil forbedre mobiliteten i regionen og forbindelserne til det øvrige Danmark, vore nabolande og resten af verden:

 

·  ”En parallelforbindelse ved Lillebælt, som trafikalt er mere effektiv og økonomisk fordelagtig end alternativerne.”

 

I ”Kapitel 5.1 Veje” står følgende i redegørelsen til ”5.1.1 Retningslinje for de overordnede veje”:

 

”I øst-vest forbindelserne er der flere løsningsmuligheder i spil. Analyser, som Trekantområdet har ladet gennemføre, viser, at en parallelløsning umiddelbart ved siden af den eksisterende Lillebæltsbro er den bedste løsning. En evt. Kattegatforbindelse vil ikke løse kapacitetsproblemerne ved Lillebælt, og øvrige undersøgte muligheder er hverken økonomisk, trafikalt eller natur- og miljømæssigt interessante.

 

I ”Kapitel 5.1 Veje” står der under ”Det vil vi”:

 

·  ”Arbejde for at sikre den nødvendige vejkapacitet på tværs af Lillebælt i form af en parallel motorvejsforbindelse.”

 

Byrådsmødet den 7. september 2015

På byrådsmødet blev ”Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet” endeligt vedtaget.

 

I den fælles planstrategi for Trekantområdet står der følgende i afsnittet ”Danmarks trafikale knudepunkt” under ”Det vil vi”:

 

·  ”Trekantområdet skal have en robust vej- og baneinfrastruktur, der imødekommer trængsel. Det indebærer bl.a. etablering af en parallelforbindelse over Lillebælt samt en hærvejsmotorvej.”

 

Byrådsmødet den 5. december 2016

Udkastet til ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet” var i høring i byrådet på dette møde. Byrådet godkendte uden bemærkninger, at udkast til ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet” skulle indarbejdes i det endelig forslag til kommuneplanen.

 

Den tredje Lillebæltsforbindelse omtales i udkastet til ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet”. I ”Kapitel 5.1 Veje” står følgende i redegørelsen til ”5.1.1 Retningslinje for de overordnede veje”:

 

Ny parallelforbindelse over Lillebælt

En parallelforbindelse, umiddelbart ved siden af den nuværende Ny Lillebæltsbro, er den løsning, der anbefales samlet af alle kommuner i Region Syddanmark.

 

Behovet for ekstra vejkapacitet over Lillebælt vil formentlig opstå inden for en 15-årig periode. Da et sådant anlæg, inklusiv miljøundersøgelser og projektering tager en længere årrække at gennemføre, bør der snarest muligt tages principiel beslutning om, at en parallelforbindelse er den måde, kommende kapacitetsproblemer på vejforbindelsen over Lillebælt skal løses. Den videre planlægning skal igangsættes i god tid, inden kritisk trængsel over Lillebælt opstår. Ved det videre planlægningsarbejde for en parallelforbindelse bør det afklares, hvorvidt der skal være tale om en ren vejforbindelse eller en kombineret vej og bane forbindelse. De betydelige negative konsekvenser en parallelforbindelse, der også inkluderer en højhastighedsbane, vil indebære for Fredericia, skal i den forbindelse indgå med stor vægt. I det videre planlægningsarbejde bør en reduktion af støjbelastning omkring såvel nuværende som kommende parallelforbindelse desuden indgå som en vigtig del.”

 

I ”Kapitel 5.1 Veje” står der under ”Det vil vi”:

 

·  ”Arbejde for en ny parallelforbindelse over Lillebælt”.

 

Indholdet vedr. den tredje Lillebæltsbro i udkast til ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet ” tager afsæt i ”Planstrategi 2015 for Trekantområdet” samt Trekantområdets ”Infrastrukturstrategi – posititionspapir pr. 20. april 2016”, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 20. maj 2016.

 

Byrådsmødet den 6. marts 2017

På byrådsmødet den 6. marts blev ”Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune” godkendt med følgende anbefalinger fra By- og Planudvalget:

 

-  at det i afsnit 2.1 under ”Mål og visioner” understreges, at byrådet ønsker et varieret udbud af bosætningsmuligheder i hele kommunen.

-  at det i afsnit 5.4 understreges, at byrådet ønsker at arbejde på en udbygning af Taulov Transportcenter som et nationalt multimodalt transportknudepunkt samt – på baggrund af en nærmere trafikanalyse - videreudvikle den trafikmæssige sammenhæng mellem Fredericia Havn og Taulov Transportcenter

 

Formuleringerne omkring den tredje Lillebæltsforbindelse er uændrede i forhold til det udkast, som byrådet godkendte den 5. december 2016.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller,

  • at By- og Planudvalget drøfter SFs opfordring til at vedtage en udtagelse om, at Fredericia byråd ikke støtter en tredje Lillebæltsbro.

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

By- og Planudvalget anbefaler, at Fredericia Byråd ikke imødekommer SF’s forslag, men fastholder, at en kommende tredje Lillebæltsforbindelse skal udføres som en parallelforbindelse til den Ny Lillebæltsbro.

Punkt 26 Orientering om projektforslag til EASA 2017

Sagsresumé

På udvalgsmødet præsenteres de indkomne projektforslag til EASA arrangementet, så udvalget har mulighed for at kommentere på dem.

 

Sagsbeskrivelse:

EASA (European Architecture Students Assembly) er et årligt tilbagevendende træf for 500-600 europæiske arkitektstuderende, der gerne vil udvide deres tankegang, dele viden og lære nye færdigheder. I 2017 foregår EASA i Fredericia.

 

EASA forventes at foregå i perioden fra 21. juli til 6. august. I løbet af de godt to uger skal de mange deltagere primært arbejde på at realisere en række forskellige projekter rundt om i Fredericia bymidte. Projektarbejdet ledsages af foredrag, teoretiske workshops og socialt samvær.

 

På udvalgsmødet præsenteres de indkomne projektforslag til EASA arrangementet, så udvalget har mulighed for at kommentere på dem.

 

Deadline for indsendelse af projektforslag er 7. marts. Derefter udsendes en præsentation af projektforslagene til udvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i By- og Planudvalget den 29-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 27 Orientering (Lukket)

Feedback