Senior- og Handicapudvalget - 28-05-2018

Referat
Dato:
Mandag, 28 maj, 2018 - 09:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 29 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Dagsorden godkendt.

Punkt 30 Introduktion til Proaktiv

Sagsresumé

Der gives en introduktion til Proaktiv på mødet. Afdelingsleder Jacob Leander Mørch deltager på mødet.

 

Sagsfremstilling:

Der gives en introduktion til Proaktiv på mødet. Afdelingsleder Jacob Leander Mørch deltager på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Senior- og Handicapudvalget tager introduktionen til Proaktiv til efterretning.

Bilag

Ingen

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 31 Introduktion til Voksenservice

Sagsresumé

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Voksenservice på mødet.

 

Sagsfremstilling:

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Voksenservice på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Senior- og Handicapudvalget tager introduktionen til Voksenservice til efterretning.

Bilag

Ingen

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 32 1. Budgetopfølgning 2018, Senior- og Handicapudvalget

Sagsresumé

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomiske tilstand og det forventede regnskab udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

 

Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som fagafdelingen med udgangspunkt i det forventede regnskab anbefaler udvalget at søge om ved byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Der bliver samlet søgt om tillægsbevilling på 5,213 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme, inkl. forventet spar/lån, er derefter på 587,377 mio. kr., hvilket svarer til et mindre forbrug på 27,150 mio. kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

 

Mio. kr.

Korrigeret budget

1. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

Serviceudgifter

599,299

2,213

-15,350

586,162

Overførselsudgifter

6,778

0,000

0,000

6,778

Centrale refusionsordning

 -12,955

3,000

0,000

 -9,955

Ældreboliger, drift

 0,971

0,000

 0,000

0,971

Drift i alt

  594,093 

5,213 

-15,350 

  583,956 

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

 15,221

 0,000

-11,800

3,421

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

  609,314 

5,213

-27,150 

  587,377 

 

 

 

 

 

Total

  609,314 

  5,213 

  -27,150 

 587,377 

+ = udgift / lån af næste år (underskud)
 - = indtægt / opsparing (overskud)

 

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2017 og godkendte budgetændringer.

 

1. budgetopfølgning
1. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”1.budgetopfølgning 2018 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

 

Pleje og Omsorg:

Der søger om godkendelse af tillægsbevillinger på 1,559 mio. kr. Det vedrører udmøntning af barselsfonden, som udgør 1,149 mio. kr., og der flyttes midler fra Genoptræningscenteret til Plejen på 0,410 mio. kr. i forbindelse med, at hverdagsrehabilitering mere og mere implementeres i frit valgs distrikterne. 

 

Voksenservice:

Der søges om godkendelse af omplaceringer og tillægsbevillinger på 3,654 mio. kr. Omplaceringerne omhandler udmøntning af barselsfonden på 0,079 mio. kr., indkøbsbesparelse, modernisering og effektivisering 2018 på 0,125 mio. kr. og flytning af midler fra Myndighedsafdelingen til Din Indgang på 0,450 mio. kr. til ansættelse af en sagsbehandler. Der søges om en tillægsbevilling vedrørende den centrale refusionsordning, særligt dyre enkeltsager, da der forventes en mindreindtægt på 3,000 mio. kr.

 

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling – 1. BO 2018 Voksenservice”. Udviklingspulje, Voksenservice skal bruges til istandsættelse af Kaalundsvej (Satellit til Kompetencekollegiet, sagsnummer 18/3450) og hjemliggørelse af Kobbelgaarden.

 

Forventning spar/lån
Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget. 

 

Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 27,150 mio. kr. Fordelingen af spar/lån mellem fagområderne viser følgende:

 

Pleje og Omsorg:

Forventet mindre forbrug i 2018 udgør 10,250 mio. kr.
Der er overført sparede midler fra 2017 på 9,212 mio. kr.

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

 

Voksenservice:

Forventet mindre forbrug i 2018 udgør 13,900 mio. kr.
Der er overført sparede midler fra 2017 på 14,114 mio. kr.

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Økonomiske konsekvenser

 

Pleje og Omsorg:

 

Idet der henvises til den økonomiske vurdering i regnskabssagen for 2017 gøres der opmærksom på, at området især er udfordret på følgende:

 

Respirationsområdet, udgifterne har gennem årene været stigende og der forventes et merforbrug i 2018 på ca. 5,9 mio. kr.

Herudover er der et stort pres på Frit valg, Sygepleje, Plejevederlag samt udgifter forbundet med madservice (Elbokøkkenet I/S).

 

Pleje og Omsorg følger udviklingen tæt på alle områderne, og såfremt rammen ikke kan holde på grund af en stigende efterspørgsel bringes det frem i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2021 og eventuelt som en anmodning om en tillægsbevilling i indeværende år.

 

 

Voksenservice:

 

Regionen har opført særlige psykiatriske pladser pr. 1. marts 2018. Til disse pladser forekommer der en kommunal medfinansiering på 80% af udgiften. I loven står, at såfremt der er ledige pladser skal omkostningerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af befolkningstal – objektiv finansiering. Det objektive finansieringsbeløb for 2018 beløber sig til maksimalt 0,703 mio. kr. – dette er ved ingen solgte pladser (pt. er 2 pladser besat ud af 15 pladser i 2018). Hvis ingen pladser sælges i år 2019 vil dette beløb lyde på 1,800 mio. kr., da der her vil være tale om 31 pladser i alt – 15 i Vejle og 16 i Esbjerg.

 

Der forekommer udfordringer på det eksterne budget, som omhandler borgere boende på enheder uden for Fredericia Kommune. Der forventes et merforbrug på ca. 1,000 mio. kr. i 2018, primært omhandlende borgere på § 107, midlertidige botilbud.

Vurdering

Opsummering:

 

Pleje og Omsorg:

Pleje og Omsorg forventer et mindre forbrug der vedrører sparede engangsmidler på 10,250 mio. kr., penge der er afsat i Budget 2018 til øremærkede formål. Det drejer sig primært om midler til ombygning og initiativer på Hannerup, etableringen af nye plejeboliger på Stævnhøj samt midler øremærket til etablering af sygeplejeklinikken på sundhedshuset.

 

 

Voksenservice:

Voksenservice forventer et mindreforbrug på 13,900 mio. kr., inkl. spar/lån-midler på 14,114 mio. kr. fra 2017. Samlet set forventes et merforbug på ca. 0,200 mio. kr. for året 2018, ekskl. overførte spar/låne-midler for 2017. Det kan primært henføres til, at de interne enheder har et forventet merforbrug og at budgettet for borgere boende på enheder uden for Fredericia Kommune er under pres. Dette merforbrug modsvares af den etablerede pulje til at imødekomme et pres på mængde og tyngde.

 

 

Vurdering:

 

Pleje og Omsorg:

 

Visitationen:

Det er aftalt, at der ved hver budgetopfølgning gives en status på sagsbehandlingstiderne på Visitationens område.

Visitationen har kontinuerligt fokus på ansøgninger fra borgere/sam-arbejdspartnere, der henvender sig til området. En medarbejder overvåger, at sagsbehandlingstiden ikke overskrides.

Der er arbejdet proaktivt med ventelisten og det har betydet, at der ikke er henvendelser, der har overskredet fristen siden uge 8, men der er pres på. Et vigtigt succeskriterie er, at Visitationen har fået de nye medarbejdere oplært og ikke mindst, at der er blevet flere til at tage fra på de opgaver, der løbende kommer.

 

Venteliste, Plejeboliger:

Der er pr. 16. april 2018 40 borgere på ventelisten til plejeboliger.

For yderligere specifikation henvises til bilaget ”Status på venteliste til plejebolig pr. 16. april 2018”.

 

 

Status på politiske ændringer vedtaget i budget 2018:

De fleste politiske tiltag, der er bevilget i budget 2018 er igangsat og forventes implementeret i løbet af 2018. Status fremgår af bilag ”Status på politiske ændringer i budget 2018, Senior og Handicapudvalget”.

 

Der skal igangsættes et par analyser på området, hvor forarbejdet er opstartet, men der mangler en endelig afklaring af kommissorium for analyserne.

 

I forbindelse med tildelingen af midler til at imødekomme kortere ventetider, straks service samt øget brug velfærdsteknologi på hjælpemiddelområdet, er der ansat en medarbejder til at afhjælpe presset. Ventetiden har ikke rykket sig mærkbart endnu, da Hjælpemiddel og Kommunikation har flyttet store dele af afdelingen, hvilket har krævet en del personale ressourcer. Første etape i flytningen er nu på plads, og der sættes alle kræfter ind på at nedbringe ventetiden, inden næste store flytning til Sundhedshuset kommer efter sommerferien. Status på ventelisten fremgår at bilag ”Ventetider – Hjælpemidler og Kommunikation”.

 

Puljen til at imødegå pres på ældreplejen udmøntes løbende. Der er brugt 0,564 mio. kr. Det samlede budget udgør 3,216 mio. kr. efter der er tildelt 1,5 mio. kr. ekstra som engangsmidler i 2018.

 

Hannerup Pleje og Rehabilitering, pladser for døende samt Renovering af Hannerup Pleje og Rehabiliteringscenter forventes først igangsat i 2019, da det afventer flytning af Genoptræningscenteret til Sundhedshuset.

 

 

Voksenservice:

 

Voksenservice forventer et mindreforbrug på 13,900 mio. kr. indeholdende overførte spar/lån-midler på 14,114 mio. kr. fra 2017. 

Dette mindreforbrug kan opdeles i et merforbrug på ca. 1,800 mio. kr. på de interne centre (primært Center for Længerevarende Botilbud) og et merforbrug på ca. 1,000 mio. kr. på det eksterne budget (borgere boende på enheder uden for kommunen). Merforbruget modsvares af den etablerede pulje til at imødekomme mængde og tyngde.

 

Der afholdes kapacitets- og koordinationsmøder for at sikre en god styring med området.

 

På budgettet for den centrale refusionsordning, særligt dyre enkeltsager, forventes en mindreindtægt på 3,000 mio. kr. Årsagen til denne mindreindtægt skal blandt andet findes i Voksenservices systematiske arbejde med at udvikle borgerens egenmestring. Dette arbejde har blandt andet ført til en reduktion af enhedsudgifterne for den enkelte borger og dermed refusionen for de særligt dyre enkeltsager.

 

Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til en række anlægsprojekter, der frigives iht. bilag ”Ansøgning om anlægsbevilling – 1. BO 2018 Voksenservice”. Udviklingspulje, Voksenservice skal bruges til istandsættelse af Kaalundsvej (Satellit til Kompetencekollegiet, sagsnummer 18/3450) og hjemliggørelse af Kobbelgaarden.

 

 

Status på Politiske ændringer:

 

Samtlige politiske tiltag, som er bevilget i budget 2018, er igangsat og forventes fuldt ud implementeret i løbet af 2018, jf. bilag ” Status på politiske ændringer i budget 2018, Senior og Handicapudvalget”

Indstillinger

Senior- og Handicapudvalget indstiller:

 

 1. at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet
 2. at anlægsbevilling til hjemliggørelse af Kobbelgaarden og tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende udviklingspulje, Voksenservice godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Punkt 1: Anbefales.

 

Punkt 2: Anbefales.

Punkt 33 Kommissorium for Senior- og handicapudvalget

Sagsresumé

De politiske udvalg skal udarbejde et kommissorium, der indeholder et oplæg til de politiske rammer for udvalgets arbejde.

 

På baggrund af drøftelserne på mødet i Senior- og Handicapudvalget d. 19. marts 2018 er der udarbejdet et forslag til kommissorium.

 

Sagsbeskrivelse:

De politiske udvalg skal udarbejde et kommissorium, der indeholder et oplæg til de politiske rammer for udvalgets arbejde. Kommissoriet er et dynamisk dokument, og kan revideres undervejs i udvalgets valgperiode.

 

På mødet d. 19. marts 2018 drøftede udvalget input og indhold til et kommissorium. Der er nu udarbejdet et forslag til kommissorium, der dels tager udgangspunkt i drøftelserne på marts mødet, dels budgettet for 2018 og frem.

 

Kommissoriet forelægges på mødet til udvalgets drøftelse og endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen vurdering. De økonomiske konsekvenser er beskrevet i budget 2018.

Vurdering

Ingen vurdering

Indstillinger

Voksenservice og Pleje og Omsorg indstiller, at kommissoriet drøftes og godkendes med eventuelle tilretninger.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Godkendt med følgende tilretninger.

 

 1. de uddybende pinde under pkt. 14 fjernes og
 2. udvalget opfordrer til at der i 2019 og frem planlægges 10 møder årligt med fordelingen 7 almindelige drifts-/beslutningsmøder og 3 temamøder, evt. som fællesmøder.

Punkt 34 Ansøgning om godkendelse som støtteberettiget pensionistklub i Fredericia Kommune - HM Pensionisterne

Sagsresumé

Social- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet d. 27. november 2012 nye retningslinjer for tildeling af støtte til pensionistforeninger i Fredericia Kommune. Det er en forudsætning for modtagelse af støtte, at foreningen er godkendt som støtteberettiget pensionistforening.

 

Pleje og Omsorg har d. 21. marts 2018 modtaget en ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget pensionistforening fra HM Pensionisterne.

 

Sagsbeskrivelse:

Social- og Omsorgsudvalget godkendte på mødet d. 27. november 2012 nye retningslinjer for tildeling af støtte til pensionistforeninger i Fredericia Kommune.

 

En af forudsætningerne for at kunne opnå støtte efter de nye retningslinjer er, at foreningen får godkendt sine vedtægter af Senior- og Handicapudvalget. Ved godkendelsen stilles der blandt andet krav om, at foreningens hjemsted er Fredericia Kommune, og at formålet med foreningen er at sikre aktiviteter i bred forstand for pensionister bosat i Fredericia.

 

Pleje og Omsorg har d. 21. marts 2018 modtaget en ansøgning om godkendelse som tilskudsberettiget pensionistforening fra HM Pensionisterne.

Økonomiske konsekvenser

Til godkendte foreninger udbetales dels et foreningstilskud på 5.000 kr., dels et medlemstilskud på 150 kr. pr. medlem én gang årligt. Pensionistforeningen skal søge om tilskuddene ved brug af et ansøgningsskema. Det samlede tilskud til den enkelte foreningen kan dog ikke overstige 50.000 kr. årligt. Der udbetales kun støtte til medlemmer med bopæl i Fredericia Kommune.

 

For at sikre en vis egenfinansiering af aktiviteterne er det en betingelse for udbetalingen af de årlige tilskud, at foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent på minimum 200 kr. til foreningen.

 

HM Pensionisterne har oplyst, at der er 54 medlemmer, og at hvert medlem betaler 200 kr. i kontingent pr. måned. Med udgangspunkt i disse oplysninger vil et eventuelt tilskud til HM Pensionisterne i 2018 udgøre 13.100 kr.

Vurdering

HM Pensionisterne har fremsendt vedtægter og et program for foreningens aktiviteter i 1. halvår 2018.

 

Det fremgår af programmet, at aktiviteterne består af socialt samvær, banko, foredrag, musik, sang og fællesspisning, samt en forårstur for medlemmerne.

 

Foreningens navn; ”HM Pensionisterne” tilkendegiver, at der er tale om en forening for pensionister. Af vedtægterne fremgår det, at formålet med foreningen er socialt samvær. Det er dog ikke i vedtægterne præciseret, at det primært er for seniorer og pensionister, hvilket er en af hovedbetingelserne for at kunne blive godkendt.

 

Pleje og Omsorg vurderer, at der reelt er tale om en forening for seniorer og pensionister. Vi anbefaler derfor, at foreningen godkendes som støtteberettiget på betingelse af, at der på den førstkommende ordinære generalforsamling til vedtægterne føjes en præcisering af, at aktiviteterne er for seniorer og pensionister. Den beregnede støtte vil i givet fald ligeledes blive udbetalt på vilkår af, at vedtægterne tilrettes.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at HM Pensionisterne godkendes som støtteberettiget pensionistforening, på betingelse af, at foreningen på den førstkommende ordinære generalforsamling indarbejder en bestemmelse i vedtægterne, der tydeliggør, at foreningens målgruppe er seniorer og pensionister.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Godkendt som indstillet.

 

Kompetencen til at træffe afgørelse om godkendelse af pensionistforeninger som støtteberettiget delegeres til administrationen. I tvivlstilfælde forelægges sagen for udvalget. Udvalget orienteres når en forening er godkendt.

Punkt 35 Ansøgning om støtte til uddannelse af krisevagter - Krisecenteret for kvinder

Sagsresumé

De frivillige sociale foreninger har mulighed for at søge om støtte til uddannelse af deres frivillige fra § 79 kontoen. Der er kommet en ansøgning fra Fredericia Krisecenter om støtte til uddannelse af deres frivillige krisevagter.

 

Sagsbeskrivelse:

De frivillige sociale foreninger har mulighed for at søge om støtte til uddannelse af deres frivillige fra § 79 kontoen. Der er kommet en ansøgning fra Fredericia Krisecenter om støtte til uddannelse af deres frivillige krisevagter.

 

Kurset er for nye og gamle krisevagter, og det skal give dem forståelse for de voldsramte kvinder og deres børn, og den adfærd og de reaktioner de udviser. Kurset afholdes en lørdag i efteråret 2018. Det forventes, at der deltager mellem 20 og 30 frivillige vagter.

 

Støtten søges til:

 

Undervisere  10.000 kr.

Kursusmateriale    500 kr.

Forplejning    2.000 kr.

I alt  12.500 kr.

Økonomiske konsekvenser

Der er årligt afsat 139.000 kr. til aktiviteter mv. under § 79-puljen. Der er på nuværende tidspunkt 110.000 kr. tilbage i puljen.

Vurdering

I følge retningslinjerne for tildeling af uddannelsesstøtte efter § 79 kan der søges tilskud til aktiviteter, der fremmer mulighederne for forebyggelse af forringelse af den fysiske funktionsevne eller til forebyggelse af social isolation.

Som eksempel på aktiviteter kan nævnes kurser, netværksmøder, foredrag og studiekredsarbejde af generel værdi for løsning af den frivillige indsats og til opkvalificering af de frivillige aktører.

Pleje og Omsorg vurderer, at ansøgningen fra Fredericia Krisecenter er omfattet af retningslinjerne for støtte efter § 79-puljen, da målgruppen for krisecenterets arbejde er særdeles sårbare kvinder og børn, der er i høj risiko for at ende eller forblive i social isolation.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Senior- og Handicapudvalget tager stilling til, om Fredericia Krisecenter skal tildeles støtte og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Godkendt. Ansøgningen støttes med 12.500 kr.

Punkt 36 Revideret kvalitetsstandard for socialpædagogisk ledsagelse til ferie

Sagsresumé

På udvalgsmødet i Senior- og handicapudvalget d. 19. marts 2018 blev det besluttet, at formulering af kvalitetsstandarden vedr. socialpædagogisk ledsagelse til ferie skulle tydeliggøres.

 

Kvalitetsstandarden er nu revideret og klar til godkendelse.

 

Sagsfremstilling:

På udvalgsmødet i Senior- og handicapudvalget d. 19. marts 2018 blev det besluttet, at formulering af kvalitetsstandarden vedr. socialpædagogisk ledsagelse til ferie skulle tydeliggøres.

 

Kvalitetsstandarden er nu revideret og klar til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller at Senior- og Handicapudvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard.

Bilag

Revideret kvalitetsstandard for socialpædagogisk ledsagelse til ferie

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Godkendt.

Punkt 37 Tilsynsrapporter i Voksenservice 2017

Sagsresumé

Socialtilsyn Syd har ført 4 anmeldte og 4 uanmeldte tilsyn på tilbud i Voksenservice i 2017. Overordnet har tilsynene ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.

 

Sagsbeskrivelse:

Tilsynet har til formål, i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 og § 16, at varetage kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Herunder at sikre kommunalbestyrelsen, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hvert enkelt tilbud.

 

Tilsynet foretages henholdsvis af Socialtilsyn Syd, på baggrund af lov om Socialtilsyn af 12. juni 2013. REVAS, et privat firma, som har ført tilsyn med de tilbud, hvor Socialtilsyn Syd ikke kommer, er lukket og solgt til BDO, som vi herefter har aftale med. Grundet dette har der ikke været tilsyn med de pågældende steder i 2017, men dette er sket i 2018. Det drejer sig om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og væresteder

 

Følgende tilbud er inden for socialtilsynets opgaveramme i Voksenservice:

 

Lovgivning

Tilbud

Anmeldt/uanmeldt tilsyn

Botilbud efter §§ 104, 107 (Voksne)

Kompetencekollegiet

 

 

 

NOVA

Uanmeldt tilsyn

31-03-2017

Anmeldt tilsyn

23-11-2017

Anmeldt tilsyn

20-02-2017

Uanmeldt tilsyn

03-07-2017

Botilbudslignede tilbud efter, ABL § 105 og SEL § 107

Center for Længerevarende Botilbud 

Uanmeldt tilsyn

20-03-2017

Uanmeldt tilsyn

14-12-2017

Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter Servicelovens § 101 og § 101a og SEL § 107

 

Alkoholbehandlingstilbud efter SUL § 141

 

Fredericia Misbrugscenter

 

Stofmisbrugsbehandling

 

Alkoholbehandling

 

 

Anmeldt tilsyn

10-11-2017

    Anmeldt tilsyn

02-02-2017

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

På baggrund af de tilsendte tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Syd, er det vurderingen, at Fredericia Kommunes tilbud i det store og hele er velfungerende. Ingen har fået alvorlige bemærkninger (der skal handles på). Generelt får tilbuddene ros for, at borgerne trives, at de bliver hørt, bliver mødt med respekt og anerkendelse, og at de har indflydelse på eget liv.

 

Alle tilbud er godkendt af Socialtilsyn Syd.

Indstillinger

Voksenservice indstiller:

·  At Social- og Omsorgsudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning.

Bilag

 • Tilsynsrapport, Kompetencekollegiet, anmeldt
 • Tilsynsrapport, Kompetencekolegiet, uanmeldt
 • Tilsynsrapport, NOVA, anmeldt
 • Tilsynsrapport, NOVA, uanmeldt
 • Tilsynsrapport, Alkoholbehandlingen, anmeldt
 • Tilsynsrapport, Stofbehandlingen, anmeldt
 • Tilsynsrapport, Center for Længerevarende Botilbud, uanmeldt (2 stk.)

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 38 Aktivitetsdag for borgere i Voksenservice

Sagsresumé

Voksenservice ønsker igen i år at arrangere en dag fuld af aktiviteter og hyggeligt samvær for borgerne og deres pårørende d. 27. september 2018 i Fredericia Idrætscenter.

 

Sagsbeskrivelse:

Afholdelse af en aktivitetsdag for borgerne tilknyttet Voksenservice har været gennemført i 2016 og 2017 med stor succes og meget stor tilfredshed bland de deltagende borgere.

 

Der er ingen tvivl om, at dagen bliver set frem til af mange, og dermed understøtter udvalgets fokus på at give borgere med et handicap mulighed for at tage del i fællesskaber og aktiviteter, der understøtter trivsel og oplevelsen af at have et godt og meningsfyldt liv. Voksenservice ønsker nu at invitere til endnu en aktivitetsdag i 2018.

 

Det foreslås at aktivitetsdagen bliver afholdt i Fredericia Idrætscenter, hvor der er mange sjove aktiviteter at deltage i. Der kan, som de foregående år være forskellige sportsgrene at deltage i, blandt andet hockey, fodbold, bueskydning, bowling og bordtennis. Borgerne kan herudover blive forkælet i Fredericia Badeland med chokoladeansigtsmaske, saunagus og fodbad. Af øvrige hyggelige og sjove aktiviteter, kan blandt andet nævnes: Beauty salon, gaming, massage, yoga, vild med dans og fisketur ved put & take-sø. Efter dagens aktiviteter kan der om aftenen arrangeres fællesspisning og musik.

 

Borgerne behøver ikke deltage hele dagen, men kan frit deltage i de aktiviteter de ønsker. De borgere, der ønsker det, har mulighed for at invitere deres pårørende med til dagen. Voksenservice vil både give frokost og aftensmad til alle deltagere.

 

Der er mange forskellige behov, som skal imødekommes for, at en aktivitetsdag kan være interessant for den brede målgruppe af borgere med handicap, sindslidelser og misbrugsproblematikker. Der vil derfor også blive tænkt på, at borgerne både kan være sammen i en stor gruppe i forbindelse med aktiviteter samt at de også kan slappe af og trække sig tilbage i mindre grupper.

 

Voksenservice foreslår, at der kører bus mellem Kompetencekollegiet, Vendersgade, Kobbelgaarden, Ullerupdalvej, Fredericia Idrætscenter og Nebbe Mølle, således at alle borgere har let adgang til aktivitetsdagen.

Aktivitetsdagen vil lige som sidste år blive tilrettelagt af en arbejdsgruppe, som består af både borgere, medarbejdere, ledere og repræsentanter fra Handicaprådet. Aktivitetsdagen forventes som tidligere år at blive dækket af lokale aviser, DanmarkC TV samt Fredericia Kommunes hjemmeside.

Økonomiske konsekvenser

Aktivitetsdagen afholdes inden for det afsatte spar/låne-beløb fra 2017 på 0,350 mio. kr. Anvendelse af personaleressourcer sker inden for centrenes egne rammer.

Vurdering

På baggrund af velgennemførte aktivitetsdage i 2016 og 2017 for alle borgere, som modtager støtte fra Voksenservice, vurderes det, at aktivitetsdagen er en succes, som bør gentages.

Indstillinger

Voksenservice indstiller:

 • At Senior- og Handicapudvalget godkender bevillingen samt at dagen gennemføres d. 27. september 2018.
 • At Senior- og Handicapudvalget videresender sagen til Økonomiudvalget.

Bilag

Ingen

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Anbefales.

Punkt 39 Orientering om magtanvendelser i Voksenservice 2017

Sagsresumé

Der har i alt været 33 indberetninger af magtanvendelser i forhold til SEL § 125-129 i 2017 på Voksenserviceområdet. Der arbejdes kontinuerligt med opgaven i Voksenservice både specifikt og generelt, så antallet holdes lavest muligt.

 

Sagsbeskrivelse:

Servicelovens § 125-129 omhandler 5 områder, hvor personalet lovligt kan anvende magt over for personer med en betydelig og varig nedsat funktionsevne.

 

Alle indberetninger fra Voksenserviceområdet indsendes til sekretariatet, hvor bemyndigede personer behandler indberetningerne. Derudover følges der op i personalegrupperne, for derigennem at informere om loven, de etiske overvejelser og anvendelse af pædagogiske muligheder.

 

Opgørelsen omfatter opgørelse af magtanvendelser i forhold til borgere på egne tilbud, men også i forhold til Fredericia-borgere på tilbud uden for kommunen.

 

Oversigt – samlet antal for borgere i egne tilbud og tilbud i andre kommuner:

 

 

2014

  2015

 2016 

2017

§ 125

Personlig alarm og pejlesystem

2

  0

  2

  1

§ 126

Fastholdelse af borger

17

  16

  13

  32

§ 127

Tilbageholdelse i bolig

0

  0

  0

  0

§ 128

Personlige beskyttelsesmidler

f.eks. bløde seler

1

  0

  1

  0

§ 129

Flytning af borger fra en bolig til en anden

7

  0

  3

  0

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

De 32 tilfælde af § 126 er fordelt med 10 hændelser på én borger, 5 på anden borger, 4 på tredje borger, 3 på fjerde borger, 2 på femte borger. Derudover har der været 1 hændelse på otte forskellige borgere, hvoraf de tre er anbragt på tilbud i andre kommuner. Denne stigning i forhold til 2016 vurderes ikke at være et udtryk for en generel tendens, men et udslag af særligt en enkelt borgers situation.

 

19 af de 32 indgreb i forhold til § 126 foregik på Kobbelgården 3, fordelt på 5 forskellige borgere. 10 af de 19 indgreb var på den samme borger. Der er taget faglig handling på problemstillingen, men det er ikke lykkedes at knække kurven i forhold til denne borger. Der arbejdes til stadighed med pædagogiske tiltag og støtte fra VISO, i forhold til denne borger.

 

Ud af de 32 blev 11 indgreb efterfølgende vurderet til ikke at være omfattet af Servicelovens § 126, idet der ved en indgriben skal være nærliggende risiko for væsentlig personskade, såsom brækkede lemmer, hjernerystelse, snitsår, bid og lignende.

 

Disse indgreb kan dog i nogle tilfælde være pædagogisk forsvarlige og fornuftige i situationen, men dog ikke lovmedholdelige. Disse afgørelser bruges ligeledes i arbejdet med at finde den bedste pædagogiske tilgang til den enkelte borger.

 

I Voksenservice arbejdes meget fokuseret med forebyggelse af anvendelse af magt ved at undgå de situationer, som borgerne har svært ved at håndtere.  

 

Udover det målrettede arbejde på det enkelte tilbud har den ansvarlige for opgaven i sekretariatet været ude på flere tilbud i Voksenservice med oplæg om de juridiske, pædagogiske og moralske foreskrifter og dilemmaer, der er på området, i forhold til ønske fra leder på tilbuddene. Dette har været givende for medarbejdernes fokus på og indsigt i området.

 

I mere alvorlige situationer, og ved flere gentagelser med samme borger, følges der op på sagerne fra ansvarlig medarbejder i sekretariatet. Dette ved kontakt til leder og de implicerede medarbejdere for uddybning og supervision.

 

Ansvarlig i sekretariatet deltager i en arbejdsgruppe, som en del af de initiativer der er sat i gang omkring Kobbelgården 3, og bidrager her i forhold til det stigende antal magtanvendelser.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 40 Orienteringssag - status på indsatser i Budget 2018

Sagsresumé

Som opfølgning på det vedtagne budget for 2018 orienteres på mødet om status på de besluttede indsatser for 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

På mødet foretages en gennemgang af de indsatser, der blev vedtaget i budget 2018, indenfor Senior- og Handicapudvalgets fagområder, i henholdsvis Pleje & Omsorg og Voksenservice.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de enkelte indsatser er beskrevet i budgettet for 2018. Gennemgangen medfører ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Vurdering af status gives på mødet.

Indstillinger

Pleje & Omsorg og Voksenservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 41 Orienteringssag - udbetalt støtte til godkendte pensionistforeninger i Fredericia kommune 2018

Sagsresumé

Pleje og Omsorg har, i henhold til indsendte ansøgninger og fastlagte retningslinjer for tilskud til pensionistforeninger for ældre borgere i Fredericia Kommune, udbetalt støtte til de godkendte pensionistforeninger.

Sagsbeskrivelse:

Pleje og Omsorg har, i henhold til indsendte ansøgninger og fastlagte retningslinjer for tilskud til pensionistforeninger for ældre borgere i Fredericia Kommune, udbetalt støtte til de godkendte pensionistforeninger.

De godkendte pensionistforeninger er Damvejens Ældreklub, Pensionistforeningen for Fredericia og omegn af 1938, Erritsø Ældreklub, Pensionistklubben Samvær og Sundhed, samt Frecia – døves seniorklub.

Der indsendes ansøgning hvert år til d. 1. april. Med ansøgningen fremsendes regnskab for det forudgående år. Regnskabet skal som minimum være underskrevet af formanden og kassereren.

Økonomiske konsekvenser

Det årlige budget til godkendte pensionistforeninger udgør 187.000 kr.

Der udbetales et årligt foreningstilskud på 5.000 kr. pr. forening. Foreningstilskud udbetales kun, hvis foreningen har mindst 10 medlemmer.

Der udbetales et årligt medlemstilskud på 150 kr. pr. medlem af foreningen, forudsat at hvert medlem betaler minimum 200 kr. årligt i kontingent til foreningen, og foreningen i øvrigt lever op til de fastsatte retningslinjer for godkendte pensionistforeninger i Fredericia Kommune.

Det samlede tilskud pr. forening kan ikke overstige 50.000 kr. årligt.

De udbetalte beløb er fordelt på følgende måde:

 

 

Foreningens navn

Antal medlemmer

Medlemstilskud og Foreningstilskud

Udbetalt

Støtte

Damvejens Ældreklub

60

9.000 kr.

5.000 kr.

14.000 kr.

Ældreklubben Erritsø

93

13.950 kr.

5.000 kr.

18.950 kr.

Pensionistforeningen af 1938

496

50.000 kr.

50.000 kr.

Samvær og Sundhed

37

5.550 kr.

5.000 kr.

10.550 kr.

Frecia – døves Seniorklub

60

9.000 kr.

5.000 kr.

14.000 kr.

 

 Alt i alt er der udbetalt 107.500 kr.

Vurdering

Ingen vurdering.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 42 Orienteringssag - anvendelse af Servicelovens §§ 125-129 - Plejen 2017

Sagsresumé

Servicelovens § 125 – 129 omhandler 5 områder, hvor personalet lovligt kan anvende magt overfor personer med en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, herunder demenssygdomme.

 

Der orienteres om, hvor mange og hvilke typer af magtanvendelse, det har været nødvendig at sætte i værk i perioden marts 2017 til marts 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Servicelovens § 125 – 129 omhandler 5 områder, hvor personalet lovligt kan anvende magt overfor personer med en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, herunder demenssygdomme. Formålet med bestemmelserne om magtanvendelse er fra Ministeriets side at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige. Reglerne gælder både for personer, der bor på plejecenter og i egen bolig.

 

Demenskonsulenterne har myndighed til at modtage og godkende indberetninger om magtanvendelse overfor borgere med en demensdiagnose. Demenskonsulenterne vurderer og videresender indberetningerne til Plejechefen, som har det sygeplejefaglige ansvar. Samtidig er en vigtig del af demenskonsulenternes arbejde at følge op på magtanvendelsen i personalegrupperne, for ad den vej at informere om loven, om demenssygdomme og om anvendelse af pædagogiske muligheder, som det fremgår af servicelovens § 130. Oftest handler magtanvendelse om en beskyttelse af borgere, der ikke selv er i stand til at handle, som man elles ville have gjort.

 

Fra marts 2017 til marts 2018 er der 13 indberetninger om magtanvendelse i henhold til servicelovens § 125 – 129. De 13 indberetninger er foretaget på 11 borgere.

 

Disse indberetninger går på følgende former for magtanvendelse:

 

·  Fastholdelse for at undgå omsorgssvigt ved badning, hårvask, skiftning af tøj, klipning af hår og negle, skiftning af bleer v/behov samt engangskateterisation. Dette foretages kun, når det anses for absolut nødvendigt for at undgå omsorgssvigt. Der er indberettet 4 tilfælde (§ 126 stk. 2).

 

·  Tilbageholde / skærme borger i eget hjem, for at borgeren ikke gør skade på andre borgere. Der er indberettet 1 tilfælde (§ 127).

 

·  Flytning til særlige botilbud (§ 129). Der er indberettet 1 tilfælde.

 

·  Ansøge om værgemål uden samtykke. Der er indberettet 7 tilfælde (§ 129).

 

·  Fastspænding med bløde stofseler (§ 127). Denne form for magtanvendelse er ikke anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Antallet af indberetninger om magtanvendelse holder sig på samme lave niveau som sidste år. Det skyldes dels, at der i forbindelse med værdighedspuljen er sket en opnormering af demenskonsulenterne og dels, at videnspersonerne i demens i samarbejde med demenskonsulenterne hurtigere får udarbejdet socialpædagogiske handleplaner og dermed forebygger magtanvendelse.

 

Alt personale i Plejen har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb i demens og herunder også lovgivning omkring magtanvendelse. Dermed er der øget opmærksomhed på at forebygge magtanvendelse hos alt personale.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 43 Orientering (Lukket)

Feedback