Senior- og Handicapudvalget - 29-01-2018

Referat
Dato:
Mandag, 29 januar, 2018 - 08:00
Hent som fil:

Punkt 3 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 29-01-2018

Dagsorden godkendt.

Punkt 4 Introduktion til Voksenservice og Pleje og Omsorg

Sagsresumé

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Voksenservice og Pleje og Omsorg på mødet.

 

Sagsfremstilling:

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Voksenservice og Pleje og Omsorg på mødet

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Senior- og handicapudvalget tager introduktionen til Voksenservice og Pleje og Omsorg til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 29-01-2018

Introduktion til Voksenservice udsættes til kommende møde.

 

Introduktion til Pleje og Omsorg taget til efterretning.

Punkt 5 Godkendelse af Vedtægter for Seniorrådet

Sagsresumé

I efteråret 2016 afholdtes valg til Seniorrådet, og det nye Seniorråd er trådt i funktion pr. 1. januar 2017. I den forbindelse behandlede Seniorrådet vedtægterne for Seniorrådet i Fredericia Kommune. Vedtægterne fastlægger rammerne for Seniorrådets virke og skal godkendes af Byrådet i starten af hver byrådsperiode.

 

Desuden forelægges Seniorrådet forretningsorden til orientering.

 

Sagsbeskrivelse:

I efteråret 2016 afholdtes valg til Seniorrådet. Det nye Seniorråd er trådt i funktion pr. 1. januar 2017 og i foråret 2017 behandlede Seniorrådet vedtægterne for Seniorrådet i Fredericia Kommune. Vedtægterne fastlægger rammerne for Seniorrådets virke og skal godkendes af Byrådet i starten af hver byrådsperiode. Derfor forelægges Seniorrådets indstilling til vedtægter for de kommende 4 år nu for Byrådet til godkendelse.

 

De gældende vedtægter er godkendt af Byrådet d. 11. marts 2013.

 

Der er alene foretaget redaktionelle ændringer i forhold til den gældende vedtægt.

 

Seniorrådet har ligeledes redigeret sin forretningsorden, og i henhold til de gældende vedtægternes § 4, stk. 4 forelægges disse til Byrådets orientering.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune betaler udgifterne ved Seniorrådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed. Desuden ydes diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til Seniorrådets medlemmer.

 

Udgifterne er allerede i budgettet.

Vurdering

Reglerne om Ældrerådets – I Fredericia; Seniorrådets virke, fremgår af §§ 30 – 33 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

 

Ifølge servicelovens § 30 stk. 3 skal Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Seniorrådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang Seniorrådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang Seniorrådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre. I forlængelse heraf fastsætter Byrådet i samarbejde med Seniorrådet vedtægter for ældrerådet. Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden, jfr. Servicelovens § 31, stk. 1.

 

I Seniorrådets indstilling til vedtægter, er der ikke angivet begrænsninger i de områder, rådet skal høres og derfor anvendes lovens opsamlingsregel. Det er Seniorrådets holdning, at det bør høres om alle forslag, der vedrører de ældre. Dette er en fortsættelse af de gældende rammer for rådets virke.

 

Den gældende forretningsorden er, som vedtægterne, alene tilrettet med redaktionelle ændringer og derfor også en fortsættelse af de gældende rammer.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Senior- og Handicapudvalget overfor Byrådet anbefaler,

 

  1. at vedtægterne godkendes og
  2. at forretningsordenen for Seniorrådet tages til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 29-01-2018

Anbefales.

Punkt 6 Kvalitetsstandard personlig pleje og praktisk bistand mv.2018

Sagsresumé

 

Kvalitetsstandarderne for Pleje og Omsorg skal årligt revideres, politisk godkendes samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

 

Kvalitetsstandarderne beskriver Fredericia Kommunes politisk vedtagne serviceniveau for personlig og praktisk hjælp, boligområdet, handicapkørsel, aktivitetsområdet, rehabilitering samt sygeplejeområdet. Derudover beskrives forskellige pasningsordninger som Borgerstyret personlig assistance, orlov til pasning af døende samt pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

 

Kvalitetsstandarderne er nu revideret af Visitationsafdelingen, med henblik på godkendelse og offentliggørelse af 9. udgave af informationsfolderen.

 

Ændringerne skal godkendes af Senior- og Handicapudvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

Kvalitetsstandarderne, på Pleje og Omsorgs område i Fredericia Kommune, er evalueret og justeret med relevante ændringer, og informationsfolderen for 2018 med kvalitetsstandarderne er samtidig tilpasset. Folderen udgives nu i 9. udgave, og den beskriver Fredericia Kommunes politisk vedtagne serviceniveau for personlig og praktisk hjælp, boligområdet, handicapkørsel, aktivitetsområdet, rehabilitering samt sygeplejeområdet. Derudover beskrives forskellige pasningsordninger som Borgerstyret personlig assistance, orlov til pasning af døende samt pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom.

 

Folderen beskriver hvilke ydelser, der kan bevilges, samt hvilke kriterier der visiteres efter. Der er henvisninger til de lovbestemmelser, der er grundlaget for visitation og bevilling, samt de nuværende tidsfrister for sagsbehandling af henvendelser og levering af hjælpen. Der sker en revidering af lov om social service pr. 1. januar 2018, hvor der skal sagsbehandles på tværs af fagområder, hvilket vil få indflydelse på tidsfristerne.

 

Nye ansøgere, der får et besøg af en visitator, får folderen med kvalitetstandarder udleveret. Ved revurdering af eksisterende bevillinger, kan folderen ligeledes udleveres. Borgere kan tillige hente et eksemplar i visitationen. Kvalitetstandarderne bliver desuden offentliggjort på Kommunens hjemmeside.

 

Informationsfolderen er rettet, så den svarer til de nye kvalitetsstandarder. De væsentligste ændringer i denne udgave er:

 

  • Takster er rettet til 2018 niveau, hvor det har været muligt.

 

  • På side 4 i indledningen er det præciseret, at man ikke kan søge beboerindskudslån til private udlejningsboliger.

 

 

·  På side 11 er der med udgangspunkt i Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 ændret i teksten fra ”Du kan få bevilget hjælp til indkøb. Hjælpen kan bestå i f.eks. at lave indkøbsliste for dig, bestille varerne og sætte varerne på plads” til ”Hvis du selv kan bestille varer online eller over telefonen, kan du ikke få hjælp. Kan du ikke dette, så kan du få bevilget hjælp til indkøb. Hjælpen kan bestå i f.eks. at lave indkøbsliste for dig, bestille varerne og sætte varerne på plads”. Dette nye kriterie tages i brug i forbindelse med nye ansøgninger fremadrettet, efter godkendelsen.

 

  • På side 20 er der i skemaet for tidsfrister indsat ”Dagcenter” med 20 hverdage, som frist for sagsbehandling. Tidspunktet for opstart på dagcenter vurderes individuelt.

 

  • På side 22 er indsat § 11 fra Retssikkerhedsloven (på det sociale område) som tydeliggørelse af borgers medvirken til at sikre oplysninger til brug for sagsbehandling.

 

  • På side 22 under Lov om Social Service er § 79 tilføjet. Bestemmelsen handler om generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som Kommunalbestyrelsen kan iværksætte.

 

  • På side 23 er Servicelovens § 87 tilføjet; Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de opgaver, der er nævnt i §83 - 85 i for­nødent omfang kan varetages døgnet rundt.

 

  • På side 27 er der under Lov om almene boliger tilføjet § 54, hvoraf det fremgår, at Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig (jf. § 5 stk. 1, nr. 2), en sådan bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Garantien gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt plejebolig.

Økonomiske konsekvenser

Der er ikke yderligere udgifter forbundet med de nye kvalitetsstandarder.

Vurdering

Visitationen vurderer, at kvalitetstandarderne lever op til gældende lovgivning og er i overensstemmelse med det politisk vedtagne serviceniveau.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at justeringerne i kvalitetsstandarderne for 2018 godkendes.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 29-01-2018

Godkendt.

Punkt 7 Orientering om Fritvalgsområdet i Pleje & Omsorg

Sagsresumé

Som en indledende introduktion til Pleje og Omsorg gives på mødet en orientering om fritvalgsområdet og leverandørerne på området.

 

Sagsbeskrivelse:

Som en indledende introduktion til Pleje og Omsorg gives på mødet en orientering om fritvalgsområdet og leverandørerne på området.

 

Orientering vil indeholde eksempler på borgerens forskelligartede kontakter til kommunen via Visitationen og de mulige ydelser, der kan tildeles. Der vil blive introduceret til forløb fra bestilling af de forskellige indsatser fra Visitationen og til udførerne, hér hjemmeplejen og de private leverandører, leverer indsatsen ved borgerne.

 

Desuden gives en orientering om Plejens organisering i den udekørende hjemmepleje. Der orienteres samtidig om de private leverandører på området.

 

På mødet vil visitationschef Hanne Rasmussen og Plejechef Marianne Hansen deltage.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 29-01-2018

Taget til efterretning.

Punkt 8 Orientering om tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed på Kobbelgården 1 og 3.

Sagsresumé

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet.

 

Tilsynet omfatter alle offentlige og private behandlingssteder, hvor der udføres sundhedsfaglig behandling af autoriserede sundhedspersoner eller af personer, der handler på deres ansvar, samt andre personer, der udøver sundhedsfaglig virksomhed inden for sundhedsvæsenet. Der er i oktober måned 2017 gennemført tilsynsbesøg på Kobbelgården 1 og 3.

Sagsfremstilling:

 

I henhold til Sundhedslovens § 213 fører Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds frekvensbaserede tilsyn omlagt til et proaktivt risikobaseret tilsyn. Dette indebærer blandt andet, at der føres tilsyn med udvalgte behandlingssteder dels ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patientsikkerheden, dels på stikprøvebasis som led i afdækning af nye områders risikoprofil.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter udført tilsynsbesøg. Den endelige tilsynsrapport vil blive gjort offentligt tilgængelig på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside, således at alle interesserede vil kunne se resultatet af tilsynsbesøget.

 

Kobbelgården 1 og 3 har d. 23. oktober 2017 haft tilsyn gennemført af Styrelsen for Patientsikkerhed. D. 19 december 2017 har Kobbelgården 1 og 3 modtaget en et høringsudkast til en tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Høringsfristen er d. 11. januar 2018.

 

Tilsynet er gennemført som et varslet planlagt tilsyn, Kobbelgården 1 og 3 var udvalgt ved en tilfældig stikprøve.

 

På baggrund af observationer, interview og gennemgang af tre journaler har Styrelsen for Patientsikkerhed fremhævet følgende:

 

Styrelsen for Patientsikkerhed bemærkede, at Kobbelgården 1 og 3 overordnet set fremstod som veldrevet og med stor lydhørhed og interesse, for at rette op på de påviste mangler. Personalet kendte borgerne godt og kunne forklare deres pleje og behandlingsindsats, hvorved det fremgik, at man havde fokus på patientsikkerheden.

 

Ved tilsynet blev Styrelsen for patientsikkerhed opmærksom på, at journalføringen var mangelfuld og at der manglede udarbejdelse og implementering af fem instrukser. Der manglede eksempelvis en instruks om samarbejde med den behandlingsansvarlige læge og instruks om fravalg af livsforlængende behandling. På den baggrund har Styrelsen for Patientsikkerhed formuleret følgende påbud til Kobbelgården 1 og 3:

 

1.  At sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder udarbejdelse og implementering af skriftlig instruks om journalføring, inden 28 dage fra endelig afgørelse.

 

2.  At sikre udarbejdelse og implementering af instrukser for livsforlængende behandling, samarbejde med de behandlingsansvarlige læger, personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling og for patienters behov for behandling inden 28 dage fra endelig afgørelse.

 

Der har efter modtagelse af tilsynsrapporten været arbejdet med at indfri påbuddene.

 

Påbuddet forventes således at kunne ophæves, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget instrukserne og indhentet 10 journaler, samt på den baggrund har konstateret, at påbuddet er efterlevet indenfor de givne 28 dage fra den endelige afgørelse.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Der er på Kobbelgården 1 og 3 udarbejdet instrukser, samt lavet en redegørelse for, hvordan behandlingsstedet har sikret, at instrukserne er tilstrækkeligt implementeret.

 

Voksenservice vurderer at instrukserne og redegørelsen på tilfredsstillende vis sikrer den fremadrettede opfølgning på punkterne og at Kobbelgården 1 og 3 handler i overensstemmelse med Styrelsens anbefalinger.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Ingen

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 29-01-2018

Orientering taget til efterretning.

 

Voksenservice anmodes om en samlet handleplan vedrørende håndtering af tilsynsrapporten, styrket pårørende samarbejde, medarbejderfastholdelse, sygefravær og den faglige kvalitet på det kommende udvalgsmøde.

Punkt 9 Orienteringssag - proces for indsatsen demensvenligt samfund

Sagsresumé

På mødet gives en kort status på Pleje og Omsorgs arbejde med demenshandleplanen og Fredericia som demensvenlig kommune.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Regeringen og satspuljepartierne har i december 2016 indgået en aftale om en national demenshandleplan 2025, der betyder, at der i perioden frem til 2025 på landsplan er afsat 470 mio. kr. til konkrete initiativer på demensområdet. Et af initiativerne går på at gøre alle landets kommuner til demensvenlige kommuner.

 

Pleje og Sundhed er i fuld gang med arbejdet med at gøre Fredericia til en demensvenlig kommune. En stor brik i dette arbejde at udarbejdelsen af en lokal demenshandleplan.

 

På mødet gives en kort statusorientering om processen for demensvenlig Fredericia, herunder særligt om arbejdet med demenshandleplanen og en lokal demensalliance.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 29-01-2018

Orientering taget til efterretning.

Punkt 10 Orientering (Lukket)

Feedback