Social- og Beskæftigelsesudvalget - 05-02-2018

Referat
Dato:
Mandag, 5 februar, 2018 - 17:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 3 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 05-02-2018

Godkendt.

Punkt 4 Introduktion til Voksenservice

Sagsresumé

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Voksenservice, Arbejdsmarked og Borgerservice på mødet.

 

Sagsfremstilling:

Der gives en introduktion til ansvarsområdet Voksenservice, Arbejdsmarked og Borgerservice på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager introduktionen til Voksenservice, Arbejdsmarked og Borgerservice til efterretning.

Bilag

Ingen

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 05-02-2018

Sagen udgår – der orienteres om Voksenservice på et senere møde.

Punkt 5 Introduktion til Arbejdsmarkedsafdelingen og beskæftigelsesområdet

Sagsresumé

Nærværende sag giver en grundlæggende introduktion til Arbejdsmarkedsafdelingen med særlig vægt på beskæftigelsesindsatsen.

 

Sagsbeskrivelse:

Mange borgere og virksomheder i Fredericia er på den ene eller anden måde i berøring med arbejdsmarkedsafdelingen i løbet af et år, enten på grund af job, ledighed, sygdom, eller på anden vis har brug for den service området kan levere. Eller fordi man som virksomhed har behov for at rekruttere arbejdskraft, fastholde medarbejdere, eller andet.

 

Selv om organisationen er lille i forhold til nogle af de store velfærdsområder, så er budgettet stort, og primært fordi borgere der ikke kan forsørge sig selv, har mulighed for forsørgelse i form af eksempelvis kontanthjælp, dagpenge, førtidspension, eller huslejetilskud.

 

For både borgere, virksomheder og kommune, er det afgørende at administrationen yder en god service og opnår resultater af de mange kontakter og indsatser.

 

Som en introduktion til Arbejdsmarkedsafdelingen vil det nye udvalg derfor blive orienteret om Arbejdsmarkedsområdet, med særlig vægt på beskæftigelsesområdet, herunder nogle at de mest betydende nøgletal.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Arbejdsmarked & Borgerservice indstiller, at introduktionen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 05-02-2018

Taget til efterretning.

Punkt 6 Hjemløsesituationen i Fredericia

Sagsresumé

SFI har hvert andet år, siden 2007 gennemført en national hjemløsetælling. SFI gennemførte i uge 6 2017 den sjette kortlægning ’Kortlægning af hjemløshed i Danmark 2017’ for Børne- og Socialministeriet. I september udkom rapporten, der viser en stigning fra 2015 – 2017 på 78,13% i antallet af hjemløse i Fredericia. På baggrund af undersøgelsen skal håndteringen af hjemløsesituationen i Fredericia drøftes.

 

Sagsfremstilling

I dataindsamlingen til SFI-rapporten er fra cirka 1400 lokale sociale tilbud og myndighedsenheder som bedes om at udfylde et to-siders spørgeskema for hver enkelt person, der befinder sig i en hjemløshedssituation, og som tilbuddet eller enheden har kontakt med eller kendskab til i uge 6.

 

Der foretages opgørelser af antallet af hjemløse i forskellige hjemløshedssituationer, som for eksempel dem, der overnatter på gaden, natvarmestuer, herberger, og dem som overnatter midlertidigt hos familie og venner. Det belyses, hvordan omfanget og karakteren af hjemløshed har ændret sig siden den sidste kortlægning. Der foretages kommunevise opgørelser fordelt på hjemløshedssituationer og for udviklingen i omfanget af hjemløshed i kommunen.

 

I Region Syddanmark, er der i alt registreret 919 hjemløse borgere ved kortlægningen i 2017. Det er en stigning fra de 819 personer i 2015. Antallet svarer i 2017 til 0,8 hjemløse borgere pr. 1.000 indbyggere. I Fredericia er antallet af hjemløse steget fra 32 i 2015 til 57 personer i 2017.

 

Der ses særlige udfordringer med et stigende antal af unge hjemløse.

 

Tabellerne herunder viser hvor de hjemløse opholder sig samt deres alder:

 

Opholdssted

Antal borgere

Gaden

5

Natvarmestue

1

Herberg

19

Familie/venner

24

Udslusningsbolig

1

Kriminalforsorgen

1

Andet/uoplyst

6

 

Alder

Antal borgere

18 - 24

18

25 - 29

10

30- 39

8

40- 49

12

50- 59

7

Uoplyst

2

 

I Fredericia ønskes det at iværksætte indsatser for at dæmme op for hjemløshed. Ønsket er endvidere at skabe en værdig tilværelse for hjemløse og udsatte – begge dele i tæt samarbejde med organisationer, private aktører og kommunale funktioner, som er tæt på gruppen. Ved en fælles samlet indsats ønsker vi at skabe et løft, der på sigt kan medvirke til at knække hjemløsekurven og nedbringe antallet af mennesker i Fredericia, der lever i udsathed. Der bør særligt iværksættes tiltag i forhold til gruppen af unge uden en bolig.

 

På baggrund af viden fra hjemløseoptællingen, kommunens opsøgende medarbejdere, misbrugsområdet og aktører i civilsamfundet i Fredericia foreslås følgende tiltag, der på både kort og længere sigte kan være medvirkende til at skabe bedre vilkår for hjemløse samt tiltag, der skal medvirke til at flere kommer med bl.a. i egen bolig:

 

1.  Et matrikelløst nødherberg

a.  Andelen af borgere, der overnatter på gaden i Fredericia anslås at være ca. fem. I perioder kun ganske få. Borgerne er kendetegnet ved at have en lang række individuelle behov, som kalder på individuelle og håndholdte løsninger. Det vurderes ikke, at én løsning passer til alle.

b.  Der etableres et matrikelløst nødherberg for vinteren 2018, som skal medvirke til at sikre værdige men også individuelle forhold for de borgere, der sover på gaden. De opsøgende indsatser på gadeplansniveau oprustes i samarbejde med Kirkens Korshær. Dette betyder, at Kirkens Korshærs opsøgende medarbejdere kan arbejde målrettet i aftentimer og skabe brobygning til tilbud for de borgere, der lever på gaden.

c.  Et matrikelløst nødherberg kan sikre individuelle løsninger for de hjemløse og sikre, at hjemløse får kendskab til – og adgang til de muligheder de har for overnatning på både kort og langt sigte.

d.  I forbindelse med de styrkede opsøgende indsatser indsamles viden, der skal bidrage til et mere indgående indblik i, hvem de hjemløse i Fredericia er, samt aften/natbehovets omfang. Dette gøres så indsatsen på den lange bane kan målrettes og gøres håndholdt.

 

2.  Værdige forhold for mennesker der opholder sig på gaden

a.  I vintertiden har hjemløse og udsatte borgere et særligt behov for sikring af varm mad og et værdigt sted at være.

b.  Der afsøges mulighed for etablering af udvidede åbningstider på væresteder i kommunen såvel som i civilsamfundet.

c.  Der afsøges mulighed for at etablere bedre toiletforhold, eksempelvis ved at opstille en toiletvogn i de områder, hvor mange udsatte og hjemløse opholder sig.

 

3.  Opsøgende sundhedsindsatser

a.  Der etableres samarbejde med fokus på udsatte og hjemløses sundhedssituation. Fredericia Kommune ansætter som udmøntning af budgetforlig 2018 en socialsygeplejerske, som sammen med Kirkens Korshær og andre aktører i byen arbejder med at forbedre udsatte og hjemløses sundhedstilstand.

b.  Socialsygeplejersken tiltræder forventeligt 1. marts 2018.

 

4.  Udarbejdelse af handleplan for færre hjemløse og udsatte i Fredericia

a.  Social- og Beskæftigelsesudvalget iværksætter primo 2018 en proces i samarbejde med Udsatterådet, som skal føre frem til en samlet handleplan for færre udsatte og hjemløse i Fredericia.

b.  Handleplanen skal lægge vægt på forebyggelse af udsathed og hjemløshed.

c.  Handleplanen skal sikre særlige tiltag målrettet unge uden en fast bolig.

d.  Målet er at flere hjemløse kommer væk fra gaden og i egen bolig med inspiration fra Housing First. Der fremlægges en plan herfor i sommeren 2018. I denne forbindelse afsøges behov for døgnvarmestue eller permanent herberg i Fredericia.

Økonomiske konsekvenser

Der må påregnes udgifter til oprustning af opsøgende medarbejdere ved Kirkens Korshær. Der afsættes 40.000 kr. til denne opsøgende indsats. Det øvrige finansieres indenfor den eksisterende ramme.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter de fire punkter.

Bilag

Ingen

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 05-02-2018

Indstillingen godkendt, idet udvalget understreger, at der ikke oprettes et egentligt nødherberg, men at der er tale om en opsøgende indsats med fokus på individuelle løsninger. Begrebet ’matrikelløs nødherberg’ som betegnelse for indsatsen udgår i det videre arbejde.

Punkt 7 Forslag til årshjul for sager på udvalgsmøderne i 2018

Sagsresumé

Forslag til temaer på social- og beskæftigelsesområdet til årets møder i Social- og Beskæftigelsesudvalget drøftes.

 

Sagsfremstilling:

Social- og Beskæftigelsesudvalget har en stor opgaveportefølje og en række politiske sager, der skal tages stilling til over et år. Med sagen her gives et overblik over de sager, der på nuværende tidspunkt er kendte og der foreslås en tidsmæssig prioritering af sagerne henover året.

 

Der er dels tale om sager, der skal behandles i udvalget, eksempelvis løbende budgetopfølgninger og sager som omhandler udmøntning af ny lovgivning eller det kommunale budget.

 

 

 

Årshjul 2018

Udvalgsmøde

Sager

Særlig introduktion / sted

 

 

 

5/2

Overordnet introduktion til udvalgets opgaveportefølje.

 

Introduktion med særlig fokus på beskæftigelsesområdet: Status og nøgletal. Centrale udfordringer.

 

Hjemløsesituationen i Fredericia.

 

Budgetudmøntning: Servicekoncept for jobcenter.

 

Flere skal med i barakken ved Sundhedshuset

19/3

Overordnet introduktion til Voksenservice.

 

Temadrøftelse omkring Din Indgang.

 

Budgetudmøntning: Indledende drøftelse af analyse af misbrugsområdet.

 

 

Regnskab og årsstatus 2017
 

Igangsættelse af arbejdet med beskæftigelsesplan for 2019

 

Overblik over beskæftigelsestilbud i lyset af ny lovgivning på refusionsområdet.

 

Budgetudmøntning: veterankoordinator

 

 

Din indgang

April – dato følger

Introduktion til det sociale område/ Servicelov/politiske fokusområder ca. 4. timer

 

28/5

Temadrøftelse omkring frivillighed og civilsamfund

 

Budgetudmøntning: Indledende drøftelse omkring analyse af ungeområdet i Fredericia.

 

Budgetudmøntning: Virksomhedsservice

 

Budgetudmøntning: Socialøkonomisk virksomhed

 

Opfølgning: Hurtigere afklaring til indsats og ydelse

 

Budgetopfølgning / Budget 2019

 

 

 

Virksomhedsbesøg

13/8

Beskæftigelsesplan i udkast

 

 

 

17/9

Tema: Kommunens ungeindsats

 

Budgetopfølgning

 

Ungeindsats på IBC

 

5/11

Tema: Integration

 

Budgetopfølgning

 

Beskæftigelsesplan: vedtagelse

 

A2B (sprog og integration)

17/12

Budgetudmøntning: Status for implementeringen servicekoncept

 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Arbejdsmarked & Borgerservice samt Voksenservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender årshjulet.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 05-02-2018

Godkendt.

Punkt 8 Bedre service og arbejdsmiljø i Jobcenteret

Sagsresumé

Byrådet besluttede som en del af budgettet for 2018 en række initiativer i forhold til Jobcenteret herunder også nogle konkrete aktiviteter rettet mod den umiddelbare serviceoplevelse for borgere når det gælder svartider, skriftlig kommunikation m.v.

 

Med sagen gives en status på, hvilke initiativer der på den baggrund er sat i værk og der lægges op til en politisk drøftelse af, hvordan udvalget ønsker at arbejde videre med at udvikle på opgaven.

 

Sagsbeskrivelse:

Med budgettet for 2018 ønsker byrådet at sætte et særligt fokus på borgernes oplevelse af samarbejdet med Jobcenteret herunder også at medarbejderne sikres et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår.

 

Forligspartierne ønsker klare servicemål for kvittering på henvendelser til Jobcenteret. Eksempelvis skal standardbreve forbedres, der skal kvitteres samme dag for henvendelser og ønskes personlig kontakt, skal der svares inden to dage.

 

Der skal afsættes resurser til uddannelse med fokus på den gode borgerdialog og konfliktløsning. Efter hver personlig samtale på Jobcenteret tilbydes ledige og virksomheder at svare på spørgsmål om oplevet tilfredshed, og en mulighed for at blive kontaktet.

 

Udvalget skal løbende følge op på overholdelsen af servicemålene. Udarbejdelsen af den endelige servicepakke sker i samarbejde med medarbejderne og borgervejlederne og godkendes i Arbejdsmarkeds‐  og Integrationsudvalget.

Vurdering

Service:

Arbejdsmarkedsafdelingen arbejder som en kerneopgave løbende på at forbedre og tilpasse den service borgerne oplever når de er i kontakt med jobcenteret. Service defineres i denne sammenhæng både som imødekommenhed, professionalisme, faglighed og oplevelse af relevant service hos borgerne i relation til den kerneopgave jobcenteret skal løse – typiske at hjælpe borgen i beskæftigelse og sikre at rettigheder og pligter overholdes.

 

For at sætte fokus på og følge borgerens oplevelse af jobcenterets service er der iværksat et brugertilfredshedsprogram, der indebærer at borgeren efter samtale i jobcenteret. På den måde kan udviklingen følges løbende af udvalget og af medarbejdere og ledere i jobcenteret med henblik på fortsat at kunne forbedre serviceoplevelsen.

 

Ud over den generelle service i samtaler og ved virksomhedsbesøg/jobformidling, er den generelle tilgængelighed til jobcenteret, besvarelser af skriftlige og mundtlige henvendelser, samt forståelsen i de mange tusind breve der årligt udsendes til borgere, afgørende for oplevelsen af god og relevant service.

 

Indgange og tilgængelighed:

For at forbedre den umiddelbare modtagelse i jobcenteret og guide borgeren bedst muligt er der ansat borgerguider i indgangen både Jobcenter Sjællandsgade og Jobcenter Danmarkstræde

 

Med samme formål er der arbejdet på at flytte indsatsen ud, hvor borgeren færdes: for unge uddannelsesparate er indsatsen rykket til IBC, i regi af helhedsplanen for SønderKorskær-parken er der placeret 5-6 medarbejdere til såvel unge som ældre voksne i området, og senest er der skabt et nyt tilbud i Sundhedshusets pavillon i forbindelse med Flere skal med hvor borgere kan ringe eller komme uden tidsbestilling, og hvor de samtidig er med at definere netop deres behov for støtte til at komme videre i selvforsørgelse.

 

Besvarelser af skriftlige og mundtlige henvendelser:

Svar-tiderne ønskes nedbragt, så borgere modtager en kvittering for henvendelse samme dag og en personlig kontakt inden for 2 dage.

 

For borgere der henvender sig telefonisk sker henvendelsen via kontaktcentret, hvis den tiltænkte medarbejder ikke er ledig. Den tilgang er valgt for at sikre flest mulige borgere får de personlige samtaler de har ret og pligt til, og for at undgå, at medarbejderen skal tage telefonen, når de er optaget af andre borgere. Der er årligt mere end 70.000 opkald til kontaktcentret, og mange spørgsmål afklares allerede her, i overensstemmelse med Fredericia kommunes kanalstrategi. Samtidig er der for jobklare mulighed for at selvbooke samtaler, hvilket har nedbragt opkald fra borgere som ikke kan deltage i en indkaldt samtale, ligesom mere og mere kommunikation foregår via ”min side”, der er borgerens personlige ”hjemmeside” for egen plan.

 

Fra den 2. januar 2018 gælder det, at medarbejderen skal kvittere for modtagelse af skriftlige henvendelser inden for 24 timer og borgeren skal have skriftligt svar eller anden kontakt inden for 48 timer. Da der er mange scenarier for hvor henvendelsen kommer ind, hvem der modtager den, og tilstedeværelsen af den efterspurgte medarbejder, er der igangsat en grundig proces, som udfolder handlemuligheder ved de enkelte omstændigheder.

 

Der iværksættes et kvartalsvis ledelsestilsyn for at følge udviklingen.

 

Forståelige standardbreve:

Der udsendes et meget stort antal breve fra arbejdsmarkedsafdelingen til borgere i forbindelse med deres ydelse, samtaler, beskæftigelsesfremmende aktiviteter, afgørelser, partshøringer og fravær/sanktion m.v. Den største andel af disse er formuleret som standardbreve og koblet op via fagsystemer og statens systemer, og med automatisk udsendelse.

 

Det giver den fordel, at brevene er ens og ikke afhængig af den enkelte medarbejders evne til at formulere sig, ligesom henvisninger til lovgivning er opdateret og korrekt, og brevene udstilles for borgeren i eboks eller i ”min plan”. Samtidig overføres data til statens fælles datagrundlag, og arkiveres korrekt.

 

Ulempen ved standardbreve er, at Jobcentret og ydelsescentret ikke selv er bestemmer formuleringerne.

 

Der findes 3 standardtyper:

a)  Systembreve udarbejdet af STAR

b)  Systembreve udarbejdet af KL og KMD

c)  Jobcentrets og ydelsescentrets egne standardbreve.

Ydelsescentret har i samarbejde med jura og kommunikation igangsat et arbejde vil i løbet af februar være færdig med en gennemgang af egne standardbreve.

 

Inden udgangen af januar vil Jobcentret have sorteret alle 3 typer af standardbreve, hvorefter der købes bistand fra en kommunikationskyndig med henblik på at forbedre brevformuleringerne og minimere antallet af breve. Det samlede arbejde forventes færdigt i løbet af 1. kvartal 2018.

Indstillinger

Arbejdsmarkedsafdelingen indstiller at de beskrevne indsatser drøftes og at udvalget drøfter, hvordan det ønsker at arbejde videre med temaet på kommende møder.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 05-02-2018

Godkendt i det sagen genoptages på kommende møder.

Punkt 9 Orientering om projektet Flere skal med

Sagsresumé

Med satspuljeaftalen for 2017 blev det muligt for alle kommuner at deltage i projektet Flere skal med. Fredericia deltager, og er startet op i efteråret 2017 hvor 298 borgere er visiteret hertil.

 

Udvalget vil på sit møde få en uddybning af projektet. 

 

Sagsfremstilling:

Med satspuljeforliget for 2017 blev der afsat 262,5 mio. kr. målrettet en ekstraordinær indsats til de 27.000 borgere i Danmark, der har været i kontanthjælpssystemet i 5 år eller længere.

 

Puljen beskrives af Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR) som følger:

 

Formålet med initiativet er først og fremmest at hjælpe de borgere, hvor langvarig sygdom er en forhindring for arbejde. Er borgeren i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal borgerens sag forberedes til rehabiliteringsteamet. For de øvrige borgere skal der igangsættes en individuel og helhedsorienteret indsats, hvor målet er, at flest mulige opnår hel eller delvis fodfæste på arbejdsmarkedet i form af ordinære timer.

 

Der er således, med de ekstra midler der er sat af, et erkendt behov for at iværksætte en ekstraordinær indsats i hele landet, og også et behov for at afsætte ekstra midler til at stimulere en hurtigere afklaring og jobindsats.

Fredericia deltager i Projektet og har modtaget 3 mio. kr. til en ekstraordinær indsats for 298 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i perioden oktober 2017 – september 2019.

 

Ved at acceptere de ekstra midler, melder kommunen sig ind i den køreplan der er knyttet til at modtage midler fra puljen.

 

Køreplanen består af en visitation frem til årsskiftet 2017/18, af alle kontanthjælpsmodtagere med mere end 5 år på offentlig forsørgelse.

 

Jobcentret har været pålagt at opdele de 298 borgere i 3 målgrupper:

 

  1. en indsatsgruppe som ikke har behov for en tværfaglig indsats i et ressourceforløb, men primært en beskæftigelsesrettet indsats, som kan være med en personlig jobformidler
  2. en gruppe bestående af de borgere, som vurderes at have behov for en tværfaglig indsats i et ressourceforløb
  3. en gruppe som alene kan modtage en social indsats for nuværende. Fordelingen i Fredericia er 45% visiteret til gruppe 1, 49% til gruppe 2,5% til gruppe 3, og de resterende ikke visiteret på grund af barsel.

 

Projektet monitoreres i et landsdækkende system, jf. bilag 1.

 

Jobcentret har valgt at afholde et helhedsorienteret forløb for indsatsgruppen i Sundhedshusets Pavillon, og gør det efter en nyudviklet model, hvor tilgængelighed, understøtning og netværk er i fokus. Det betyder blandt andet, at sagsbehandling, projekt, personlig jobformidling er samlet et sted og er frit tilgængelig for borgeren efter borgerens behov. Det eneste krav er, at borgeren skal deltage mindst en gang om ugen, men de er velkommen, så meget de har lyst, skal ikke bestille tid og kan ringe, når de vil.

 

Gruppen af borgere, som skal have en koordineret rehabiliterende indsats, er godt i gang med at forberede et møde i det rehabiliterende team, så de kan komme videre i ressourceforløb. En del var dog inden puljen på vej mod ressourceforløb eller anden aktivitet. Derfor har 25 været for det rehabiliterende team og er i gang med deres ressourceforløb, 4 er omfattet og i gang med revalidering og 7 er omfattet af fleksjob.

 

Ressourceforløbene tilrettelægges individuelt som en tværfaglig indsats efter borgerens behov, og borgeren har en koordinerende sagsbehandler.

Den sidste mindre gruppe er for nuværende alene i stand til at deltage i sociale indsatser. 

 

Arbejdsmarkedsafdelingen forventer sig meget af Flere skal med, og ser det bidrager til at styrke indsatsen til gavn for borgerne langt fra arbejdsmarkedet. Det kan derfor forventes at den ekstraordinære indsats, både styrker serviceoplevelsen, og bringer de borgere som har været længst på kontanthjælp videre. Og dermed bidrager det også ind i den samlede indsats for at nedbringe det samlede antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Arbejdsmarked & Borgerservice indstiller til Social- og Beskæftigelsesudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Statusrapport

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 05-02-2018

Taget til efterretning.

BilagStørrelse
statusrapport-faelles-201712.pdf.pdf487.89 KB

Punkt 10 Orientering om midlertidig videreførelse af akuttilbud

Sagsresumé

I perioden 2014 – 2017 deltog Fredericia Kommune i projektet ’Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig’ understøttet af Socialstyrelsen. 14 kommuner deltog og afprøvede en fælles model for sociale akuttilbud.

 

I budgetforligsteksten fremgår det, at der i 2018 skal etableres et akuttilbud, der skal sikre akut hjælp til borgere, der oplever mistrivsel og psykisk sygdom.

 

Derfor viderefører Fredericia kommune fra 1. januar 2018 det akuttilbud, der blev etableret i projektperioden, nu under navnet ’Dit Akuttilbud Fredericia’. Dit Akuttilbud Fredericia er en direkte udmøntning af budgetforligsteksten og skal endvidere ses som en del af en strategi for at skabe en mere forebyggende tilgang – og handle i opløbet før det kræver indlæggelse.

 

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i gode erfaringer fra et tidligere forsøg med sociale akuttilbud til mennesker med akut psykisk krise (satspuljeaftale 2008-2011), besluttede regeringen sammen med de øvrige satspuljepartier at afsætte midler til udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig, i perioden 2014 -2017.

 

14 kommuner deltog og afprøvede en fælles model for sociale akuttilbud, herunder Fredericia og Middelfart Kommune, der som de eneste i kommuner i projektet gik sammen om at etablere et tværkommunalt akuttilbud, ’Dit Akuttilbud’.

 

Projektet skulle tilvejebringe dokumenteret viden om effekten af, og den økonomiske bæredygtighed ved, sociale akuttilbud med henblik på at skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag for forankring af de sociale akuttilbud efter projektperioden.

 

En evaluering af projektet, foretaget af Deloitte for Socialstyrelsen, viser gode resultater på flere parametre blandt andet at:

 

·  Borgere oplever, at akuttilbuddet øger deres tryghed og understøtter dem i en velfungerende hverdag i eget hjem.

 

·  Flere af borgerne fortæller, at visheden om, at de kan ringe døgnet rundt, er tryghedsskabende i sig selv.

 

·  Borgerne har færre indlæggelser og disse samtidig er af kortere varighed i tiden efter deres første henvendelse til akuttilbuddene, sammenlignet med tiden op til første henvendelse. I gennemsnit var borgerne på landsplan indlagt 14,7 sengedage før henvendelsen til akuttilbuddet, mod 4,9 sengedage efter henvendelsen.

 

·  Borgerne mener selv, at de ville have oplevet en markant forværring af krisen, hvis de ikke havde henvendt sig i Dit Akuttilbud. For eksempel har 9 ud af 30 interviewede tilkendegivet, at de uden støtte fra Dit Akuttilbud, havde handlet på selvskadende eller suicidale tanker.

 

Erfaringsopsamlingen fra Dit Akuttilbud viser generelt en stigning i antal borgerhenvendelser for hvert år. I 2017 har der blandt andet været 252 nye henvendelser til Dit Akuttilbud. I hele projektperioden har 18 borgere benyttet sig af muligheden for at overnatte.

 

Målgruppen der har henvendt sig til Dit Akuttilbud har været bred. Ca. 70% af borgerne, der henvendte sig til Dit Akuttilbud var ikke tilknyttet et andet tilbud, de resterende 30% af borgerne havde kontakt med hhv. social-, lokal-, eller behandlingspsykiatrien, jobcenteret eller hjemmeplejen.

 

I Fredericia Kommune blev det i budgetforligsteksten besluttet at afsætte 0,7 mio. kr. til videreførelse af et akuttilbud i 2018. Pr. 1. januar 2018 videreførte Fredericia kommune selvstændigt akuttilbuddet under navnet ’Dit Akuttilbud Fredericia’. Tilbuddet vil fremover kun være for borgere med bopæl i Fredericia Kommune og tilbyder byens borgere følgende hjælp og støtte;

 

·  Krisesamtale

o  Gennem en første personlig, støttende og afklarende samtale kan Dit Akuttilbud Fredericia hjælpe, hvis borgeren oplever en akut psykisk krise, som gør livet svært. Målet med samtalen er at skabe ro og tryghed. Samtalen kan foregå via telefonen eller i trygge rammer hos Dit Akuttilbud Fredericia på Nymarksvej 213.

 

·  Kriseplan

o  Når Dit Akuttilbud Fredericia har lært borgeren, dennes situation samt udfordringer at kende, kan tilbuddet sammen med borgeren lægge en plan for, hvad næste skridt kan være.  Målet er, at borgeren får den rigtige støtte og hjælp, så vedkommende kan komme godt videre i livet. Hvis Dit Akuttilbud Fredericia vurderer, at borgeren har brug for mere eller anden hjælp end den akuttilbuddet kan tilbyde, giver de stafetten videre og hjælper borgeren med at tage kontakt til de rette.

 

·  Mulighed for overnatning

o  Hvis det giver mening for borgerens situation, kan Dit Akuttilbud Fredericia tilbyde en overnatning i trygge rammer på Nymarksvej 213.

 

·  Erfarne og professionelle medarbejdere

o  Medarbejderne i Dit Akuttilbud Fredericia er alle professionelle, erfarne, empatiske, sundhedsfaglige mennesker med forskellige baggrunde og kompetencer. Alle medarbejderne er undervist i krisesamtale og nogle er desuden uddannet i kriseplanen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat 0,7 mio. til videreførelse af Dit Akuttilbud Fredericia i indeværende år. Disse midler er engangsmidler.

Vurdering

Voksenservice vurderer ud fra den udarbejdede evaluering, at Dit Akuttilbud Fredericia bør gøres varigt.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Ingen

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 05-02-2018

Taget til efterretning.

Punkt 11 Orientering (Lukket)

Feedback