Sundhedsudvalget - 20-02-2017

Referat
Dato:
Mandag, 20 februar, 2017 - 13:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-02-2017

Godkendt.

Punkt 2 Sundhedsudvalgets møde på GenoptræningsCentret

Sagsresumé

Sundhedsudvalget afholder udvalgsmøde på GenoptræningsCentret.

Sagsbeskrivelse:

I forbindelse med Sundhedsudvalgets møde på GenoptræningsCentret gives der en præsentation af området ved GenoptræningsCentrets ledende terapeut Ellen E. Shultz Petersen.

Sundhedsudvalget vil blive vist rundt på GenoptræningsCentret i forbindelse med mødet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at udvalget tager præsentationen af GenoptræningsCentret til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-02-2017

Taget til efterretning.

Punkt 3 Sundhedsudvalgets fokusområder for 2017

Sagsresumé

Denne sag ligger op til en drøftelse af Sundhedsudvalgets fokusområder for det kommende år. Drøftelsen tager udgangspunkt i Sundhedsudvalgets kommissorium.

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsudvalget godkendte sit kommissorium på udvalgsmødet den 29.02.2016. I kommissoriet fremgår udvalgets politiske mål og fokusområder, der er gengivet nedenfor. Dette gøres med henblik på en drøftelse af udvalgets fokusområder og årshjul for 2017.

I 2016 har udvalget blandt andet arbejdet med Fredericia Kommunes sundhedsstrategi samt køb af Fredericia Sygehus med henblik på at etablere et sundhedshus i Fredericia.

Der er i kommissoriet vedtaget følgende politiske mål for Sundhedsudvalget:

 1. Udvalget arbejder med Fredericia Kommunes Sundhedspolitik, og sikrer fremdrift i arbejdet.
 2. Udvalget har fokus på de fire nedenstående sundhedstemaer, der implementeres i samarbejde med andre relevante udvalg:

a)  At være sund i Fredericia - fokus på udsatte borgere.

b)  Stærke børn i stærke familier – bryde social arv.

c)  Sundhed og beskæftigelse.

d)  Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – udarbejdelse af en plan for at forebygge indlæggelser for dermed at skabe økonomi for Fredericia Kommune.

3.  Udvalget samarbejder med regionen og almen praksis om at tilrettelægge lokale tryghedsskabende sundhedstilbud, når sygehuset lukker ved udgangen af 2016.

 1. Udvalget har ansvar for videreudvikling af programmet for velfærdsteknologi. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med relevante fagudvalg, og særligt med Social- og Omsorgsudvalget.
 2. Udvalget har fokus på innovation og nytænkning af sundhed til gavn for borgere og samfundets økonomi.

6.  Udvalget udarbejder anbefalinger til sundhedspotentialer og videnbaserede sundhedsfremmende indsatser, der understøtter borgernes sundhed.

7.  Udvalget udarbejder strategier, der giver den enkelte borgers lyst og motivation til at træffe de sunde valg.

8.  Udvalget udarbejder årligt en kommunikationsplan for udvalgets arbejde.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Sundhedsudvalget har i sit kommissorium en lang række politiske mål, som udvalget ønsker at arbejde med. Det vurderes, at det er nødvendigt at få drøftet disse mål, således at Sundhedsudvalget kan prioritere, hvad det ønsker at have fokus på i 2017.

 

De første to politiske mål, som kommissoriet fremhæver, er Sundhedspolitikken og de fire sundhedstemaer. Sundhedspolitikken og de fire sundhedstemaer er omdrejningspunktet for sundhedsstrategien, som Sundhedsudvalget godkendte på udvalgsmøde den 12.12.2016. Fremdriften på sundhedsstrategien vurderes derfor at være oplagt, som et centralt fokusområde for Sundhedsudvalget i 2017.

 

Sundhedsstrategiens indsatsområder under de fire sundhedstemaer er forankrede i fagafdelingerne og dermed i forskellige fagudvalg. Et fokusområde for Sundhedsudvalgets arbejde i 2017 kunne være at lægge op til et tæt samarbejde med de øvrige fagudvalg omkring implementeringen af sundhedsstrategien.

 

I kommissoriet fremgår det som det tredje politiske mål, at Sundhedsudvalget, skal samarbejde med regionen og almen praksis om at tilrettelægge lokale tryghedsskabende sundhedstilbud, når sygehuset lukker ved udgangen af 2016. Arbejdet med Fredericia Kommunes Sundhedshus er i gang og har et stort fokus i 2017. Det vurderes, at dette vil være et vigtigt fokusområde for Sundhedsudvalget.

 

Som kobling til arbejdet med at etablere Fredericia Sundhedshus, vurderes det, at Sundhedsudvalget i 2017 kan være med til at starte det indledende arbejde omkring det nære sundhedsvæsen. Dette er også et at de sundhedstemaer, der fremgår af kommissoriet.

Indstillinger

Voksen- og sundhedssekretariatet indstiller, at sundhedsudvalget drøfter sine fokusområder for 2017 med udgangspunkt i de politiske mål, der fremgår af Sundhedsudvalgets kommissorium.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-02-2017

Sundhedsudvalget følger løbende implementeringen af Fredericia Kommunes Sundhedsstrategi, og vil derudover i 2017 særligt have fokus på etableringen af Sundhedshuset, herunder at skabe rammerne for nye sammenhænge og synergier mellem husets mange tilbud.

 

Derudover vil fokus være på udviklingen af det nære sundhedsvæsen samt på kommunens sundhedsindsatser overfor udsatte familier.

Punkt 4 Prækvalifikation til ny helhedsplan for Sønder- og Korskærparken i perioden 2018-22

Sagsresumé

Med sagen anbefales Byrådet i samarbejde med Sønderparken og Korskærparken at fremsende en ansøgning om prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2018-22. Sekretariatet for helhedsplanen har udarbejdet et forslag til ansøgning som forelægges samtlige udvalg til orientering og drøftelse. På baggrund af udvalgenes drøftelser forelægges sagen til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

 

Sagsbeskrivelse:

Den nuværende helhedsplan, og samarbejdet mellem boligforeninger, borgere, virksomheder, interessentgrupper, uddannelsesinstitutioner, foreninger og flere forskellige fagafdelinger og politikere, løber i perioden 2014-17.

 

I den periode er det fysiske udtryk i området ændret, beboerdemokrati og beboeraktiviteter er udviklet, og der er igangsat en række initiativer inden for sundhed, beskæftigelse, børn og familie, fritid og foreninger samt skoleområdet.

 

Det har alt sammen været medvirkende til at udvikle områder, og har gjort Sønder og Korskær parkerne til et mere attraktivt boligområde, hvor beboersammensætningen har ændret sig blandt de 4.300 mennesker, der beboer de to boligområder. Det har derudover været medvirkende til, at Sønderparken ikke længere optræder på den såkaldte ”ghettoliste”.

 

Fredericia Kommune skal politisk beslutte, hvorvidt der skal indgives ansøgning om prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2018-22. Ansøgning om prækvalifikation skal indgives til marts 2017.

 

I det nye udbud til nye helhedsplaner er der krav om en mere professionel organisation til ledelse af helhedsplansarbejdet og temaerne er:

 

 1. Tryghed og trivsel
 2. Kriminalpræventiv indsats
 3. Uddannelse og beskæftigelse
 4. Forebyggelse og forældreansvar

 

Det vedlagte udkast til ansøgning til ny prækvalifikation, er udarbejdet af sekretariatet for helhedsplanen. Den tager afsæt i et særligt fokus på de problemstillinger, hvor områderne markant adskiller sig fra resten af Fredericia Kommune. Samtidig skal der fortsat være fokus på en forebyggende indsats, som tager afsæt i den positive udvikling, der ses, og som har vist sig henover den seneste 4-årige periode i de to boligområder.

 

Sagen foreligges samtlige fagudvalg, hvor der lægges op til en drøftelse af det enkelte fagområdes interesse i sagen, den konkrete ansøgning og eventuelle anbefalinger til temaer, problemstillinger og indsatser.

 

På baggrund af udvalgenes drøftelser tilrettes sagen og fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på beslutning om deltagelse i prækvalifikationen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomi knyttet til sagen i det den drejer sig om prækvalifikation til en endelig ansøgning i efteråret 2017. Det forventes at kommunen skal bidrage til indsatsen som i dag. Det vil sige med prioritering af resurser, som allerede er en del af de almindelige driftsbudgetter.

Vurdering

Med udgangspunkt i hidtidige initiativer i indeværende periode, vurderer fagafdelingerne, at der er sket meget positivt i Sønder og Korskær parkerne. En ansøgningsrunde til en ny 4-årig periode er samtidig også en anledning til, at revurdere hvilke strategier og indsatser, der bør prioriteres for at imødegå målsætningerne.

Indstillinger

Arbejdsmarked, Borgerservice og Genoptræning indstiller,

 

 1. at udvalgene drøfter ansøgningen til prækvalifikation med særligt fokus på udvalgets ansvarsområde.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-02-2017

Drøftet.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2017

Sagen drøftet.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 08-02-2017

Drøftet.

Beslutning i By- og Planudvalget den 08-02-2017

Drøftet.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 08-02-2017

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har drøftet sagen og anbefaler Byrådet at godkende ansøgningen til prækvalificering.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-02-2017

Drøftet.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 06-02-2017

Drøftet. Udvalget anbefaler godkendelse, når sagen er drøftet i de stående udvalg.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-02-2017

Drøftet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2017

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Byrådet at godkende ansøgningen til prækvalificering.

Punkt 5 Orientering om Fredericia Kommunes deltagelse i projekt WIPP

Sagsresumé

Sagen er en orientering til Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget samt til Sundhedsudvalget om Fredericia Kommunes deltagelse i Interreg-projektet WIPP (Welfare Innovation in Primary Prevention). Projektet har fokus på tidlig opsporing af sårbare ældre og reducere risikoen for funktionstab.

Projektet er forskningsbaseret og LEAD-partner er Syddansk Universitet. Derudover deltager en række andre samarbejdspartnere bestående af såvel kommuner, private virksomheder og forskningsinstitutioner på tværs af den dansk-tyske grænse.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune deltager i Interreg-projektet WIPP sammen med 11 samarbejdspartnere. Projektansøgningen blev godkendt den 14. december 2016 og projektet er oficielt gået i gang 1. januar 2017.

WIPP står for Welfare Innovation in Primary Prevention. LEAD-partner i WIPP er Syddansk Universitet – Institut for Idræt og Biomekanik, Center for Active and Healthy Ageing (CAHA). De øvrige partnere i projektet er:

 • Esbjerg Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Odense Kommune
 • Arla Foods
 • Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
 • Europa-Universität Flensburg
 • AOK Nordwest
 • Landeshaupstadt Kiel
 • Howe Fiedler Stiftung Kiel

Derudover er der et antal netværkspartnere, der deltager i projektet som et slags advisory-board eller følgegruppe. Der er i alt 26 netværkspartnere fordelt på både private og offentlige organisationer, virksomheder, foreninger mv. på tværs af hele regionen. Fredericia Kommune har særligt tre netværkspartnere i projektet. Det er: SOSU-skolen i Fredericia, Ældresagen i Fredericia og UCL – sundhedsuddannelserne.

WIPP ganske kort

Overordnet set har projektet fokus på at øge de gode leveår for den aldrende del af befolkningen. Overordnede mål for projektet er at udvikle og implementere en innovativ, grænseoverskridende og bæredygtig model for at:

i. opspore sårbare ældre i den tidligste fase

ii. reducere risiko for funktionstab

iii. mindske sundhedsomkostninger og øge de sunde leveår

Projektet arbejder med udvikling af en ny screeningsmodel, testkuffert til sundhedspersonale, webinarer, hjemmetræningsprogrammer, informationsmaterialer, app til dataindsamling samt meget mere.

I projektet er indlagt forskning omkring træning af ældre på forskellige måder (hjemmetræning, træningsforløb, træning m/u proteintilskud mv.). Forskningsdelen samt de værktøjer, der udvikles i projektet er primært fokuseret på ældre borgere, der er 65+. Fredericia Kommune indgår i denne del af projektet, og skal være med til at finde borgere, der indgår i forskningen, sundhedspersonale skal afprøve og teste redskaberne mv.

I Fredericia Kommune er fokus derudover også på borgere udenfor arbejdsmarkedet (enten ledighed eller sygdom). Her skal der arbejdes med screening af målgruppen for funktionsevne, og eventuelt intervention, hvis i risiko for funktionsevnenedsættelse. Målet er at forebygge endnu tidligere og Fredericia Kommune har derfor også fokus på aldersgruppen 55+.

I Fredericia vil dette ske i et samarbejde mellem jobcenter, genoptræningscenter, Idræt i Dagtimerne, FIC og Sundhedssekretariatet.

Økonomiske konsekvenser

WIPP-projektet har et samlet budget på 2,7 mio. Euro svarende til lidt over 20 mio. kr. Heraf udgør Interreg-tilskuddet ca. 12 mio. kr. og resten udgøres af medfinansiering fra projektets partnere.

 

Fredericia Kommunes andel af det samlede projektet budget udgør 1.790.910 kr. Heraf udgør Interreg-tilskuddet 978.825 kr.

 

Fredericia Kommunes medfinansiering er på 812.092 kr., som afholdes inden for egen ramme. Medfinansieringen udgøres primært af medarbejdertimer.

Vurdering

Den ældre befolkning (65+) i Schleswig-Holstein og Syddanmark vil på kun 15 år stige med hhv. 6,7 % og 7,3 %. Funktionsnedsættelse er hyppigere hos ældre og resulterer i nedsat livskvalitet og høje sundhedsydelser.

 

Tidlig opsporing af sårbare ældre borgere har et stort potentiale for at reducere funktionsnedsættelse, funktionstab, sundhedsomkostninger og at øge de sunde leveår, hvis det efterfølges af gode skræddersyede handlingsplaner.

 

Deltagelse i projekt WIPP giver Fredericia Kommune mulighed for at være med i udviklingen af screeningsredskaber og interventioner, der kan sikre den tidlige opsporing i tæt samarbejde med forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder på tværs af den dansk-tyske grænse.

 

Ved at inkludere en yngre målgruppe (55+) med tilknytning til Arbejdsmarkedsområdet, kan projektet være med til at afprøve og undersøge muligheden for en endnu tidligere forebyggelse, der skal være med til at forhindre at denne målgruppe har en hurtigere funktionsnedsættelse end den øvrige befolkning.

Indstillinger

Arbejdsmarkedsområdet indstiller, at Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Fredericia Kommunes deltagelse i projekt WIPP til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-02-2017

Taget til efterretning. Udvalget ønsket på sit møde den 18. september 2017 ligeledes en status på projektet.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 08-02-2017

Taget til efterretningfte

Punkt 6 Orientering om Fredericia Sundhedshus

Sagsresumé

Orientering om organiseringen af Fredericia Sundhedshus i etableringsperioden, oversigt over de kommende aktører i sundhedshuset og procesplan for det næste halve år.

Sagsbeskrivelse:

Fredericia Kommune overtog de tidligere sygehusbygninger den 1. december 2016 og er i gang med at etablere et sundhedshus i bygningerne. Formålet med etableringen af sundhedshuset er, at skabe et lokalt sundhedstilbud med nærhed til borgere i Fredericia Kommune og på sigt forbedre borgernes generelle sundhedstilstand. Det er visionen at skabe Danmarks bedste sundhedshus, som kommer til at bestå af både kommunale, regionale, private og frivillige aktører, der kan bidrage til at styrke formålet om det nære integrerede sundhedstilbud.

Fredericia Sundhedshus skal være det naturlige samlingssted for mange forskellige borgergrupper. Et hus hvor borgerne gerne bliver efter deres aftale med lægen eller deres træning for at nyde et sundt måltid mad i caféen eller tager på udflugt til i weekenden for at lege på legepladsen.

Vi har 27.000 m2 at boltre os på fordelt på 11 meget forskellige bygninger, både i størrelse, alder og arkitektonisk stil.

Overdragelsen af bygningen og samarbejdet med regionen omkring udviklingen af et fælles sundhedshus går rigtig godt og der er stor interesse i projektet fra begge sider. Organiseringen af projektet internt i kommunen og sammen med regionen ses i organisationsdiagrammet, som er vedhæftet som bilag. Kommissorierne for både den interne styregruppe (endelig godkendt) og den fælles styregruppe med regionen (ikke endelig godkendt) er vedhæftet som bilag.

Fredericia Sundhedshus vil på sigt indeholde private, kommunale, regionale og frivillige aktører. De regionale og kommunale aktører, tæller bl.a. genoptræningscentret, hjælpemidler og kommunikation, arbejdsmarkedsområder, socialpsykiatrien, lokalpsykiatrien, blodprøvetagning og vagtlægen. Alle aktører, som bliver en del af huset, ses i det vedhæftede bilag. Her ud over er vi i dialog med mange private aktører så som praktiserende læger, fodterapeuter og tandlæger.

Fredericia Sundhedshus bestå i dag af blodprøvetagning og EKG, vagtlægen, jordmoderkonsultationen, mammografiscreening, Lillebælt fysioterapiklinik, SOSU skolens undervisningslokaler, OUHs IT testlokaler og Børn og Familiesundheds aktiviteter, så som sorggrupper og mødregrupper. Disse aktører er alle placeres i stueetagen. Her ud over benyttes gymnastiksalen af en helt række aktører, så som en børnehave, Fredericia Friskole, FOF, Magnum Opus og aktørerne i sundhedshuset.

Over det næste halve år skal vi i dialog med alle aktører for at finde ud af hvad deres behov er, deres samarbejde med andre aktører og hvor den bedste placering for den enkelte aktør er i bygningen. Efter sommer skal der ligge en indflytningsplan for alle aktører og istandsættelsen af bygningen og indflytningen kommer til at finde sted mellem sommer 2017 og sommer 2018. Se den vedhæftede procesplan.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller, at orientering tages til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 20-02-2017

Taget til efterretning.

Punkt 7 Orientering (Lukket)

Feedback