Uddannelsesudvalget - 08-02-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 8 februar, 2017 - 15:30
Hent som fil:

Punkt 74 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 08-02-2017

Godkendt.

Punkt 75 Endelig udmøntning af uddannelsesvejledning fra budget 2017

Sagsresumé
I budget 2017 besluttede byrådet at afsætte yderligere 1 mio. kr. årligt til ansættelse af flere uddannelsesvejledere. Byrådet var enige om vigtigheden af, at vores unge vælger den rigtige uddannelse fra starten. Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet udmøntningen igangsat rekrutteringen af nye uddannelsesvejledere. Uddannelsesudvalget skal nu sætte rammerne for indsatsen.

 

Sagsbeskrivelse:

 

I budget 2017 besluttede byrådet at afsætte yderligere 1 mio. kr. årligt til ansættelse af flere uddannelsesvejledere. Byrådet var enige om vigtigheden af, at vores unge vælger den rigtige uddannelse fra starten, og derfor skal der sikres bedre uddannelsesvejledning til alle unge, også dem der er uddannelsesparate. Der skal sikres mulighed for både individuel vejledning og gruppevejledning.

 

Udmøntningen af investeringen blev drøftet på et møde i Uddannelsesudvalget d. 9/11 2016, hvor udvalget besluttede at igangsætte rekrutteringsprocessen af de nye uddannelsesvejledere. Der er nu slået 2 stillinger som uddannelsesvejleder op, og der er ansættelsessamtaler i februar.

 

Uddannelsesudvalget er enige om, at investeringen i mere uddannelsesvejledning overordnet set skal sigte mod at de unge vælger rigtigt første gang og ikke falder fra i uddannelsessystemet.

 

Følgende indsatser skal udgøre rammen for indsatsen:

 

 • Investeringen i uddannelsesvejledning skal sikre, at alle unge fra 7. klasse får uddannelsesvejledning
 • Uddannelsesparate elever skal både modtage gruppevejledning og individuel vejledning
 • Der skal sikres individuelle samtaler og opfølgning med fokus på motivation, den unges styrker og kendskab til mulighederne med en erhvervsuddannelse/EUX
 • Bedre og mere involvering af forældrene i vejledningsprocessen
 • Der skal være tilbud for alle kommunens unge under 18 år om uddannelsesvejledning uden for skoletiden og på andre lokationer end skolerne, hvor de unge og deres forældre kommer
 • Der skal udvikles et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv, samt bedre forløb om erhvervspraktik
 • Der skal arrangeres events i samarbejde med lokale virksomheder, Business Fredericia og andre relevante aktører, som skal sætte fokus på mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse. Her skal der samtidig være mulighed for at få uddannelsesvejledning.

 

Uddannelsesudvalget besluttede også at igangsætte en høring blandt relevante aktører om forslaget om uddannelsesvejledning. I det første halve år af 2017 vil Uddannelsesudvalget invitere en række aktører til en dialog om den uddannelsespolitiske strategi, herunder uddannelsesvejledning.

I takt med at der kommer relevante input og gode idéer til den videre udvikling af kommunens uddannelsesvejledning drøftes dette løbende i Uddannelsesudvalget.

 

Uddannelsesudvalget ønsker at følge udviklingen af uddannelsesvejledning tæt, og vil to gange årligt modtage en status på arbejdet og drøfte eventuelle justeringer af indsatsen.

Uddannelsesudvalget vil årligt modtage en evaluering af effekten af indsatsen. Særligt ønskes en evaluering af frafald. Da effekten på frafald kan først aflæses om et par år, vil Uddannelsesudvalget modtage halvårlige aktivitetsrapporter, der dokumenterer aktiviteterne og indsatserne i forbindelse med den ekstra investering i uddannelsesvejledning, og i takt med at årgangene påbegynder ungdomsuddannelser vil udvalget følge effekten på frafaldet. Yderligere ønskes en evaluering af udviklingen af 10. klasse med hensyn til frafald og tilgang. 

Økonomiske konsekvenser

Den ekstra investering på 1 mio. kr. i uddannelsesvejledning udmøntes i to nye uddannelsesvejleder-stillinger.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget godkender ansættelsen af de to uddannelsesvejledere og den overordnede ramme for indsatsen.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 08-02-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 76 Etablering af forum med unge fra ungdomsuddannelser og videregående uddannelser

Sagsresumé

Resumé

 

Uddannelsesudvalget præsenteres for resultatet af den iværksatte undersøgelse af uddannelsesmiljøet i Fredericia Kommune, samt en række udviklingspointer i forlængelse heraf.

 

Beskrivelse

 

Uddannelsesudvalget igangsatte på udvalgsmødet i maj 2016 en undersøgelse af det eksisterende uddannelsesmiljø i Fredericia, og hvilket uddannelsesmiljø de unge drømmer om.

 

Baggrunden for undersøgelsen er et delmål i Uddannelsesudvalgets strategi om, at der skal skabes et aktivt og inkluderende uddannelsesmiljø i Fredericia.

 

Uddannelsesudvalget fik d 14. december præsenteret resultaterne af undersøgelsen, og drøftede på denne baggrund forslag til initiativer på baggrund af undersøgelsen.

 

Undersøgelsen fokuserede på at indsamle viden om de unges opfattelse af deres uddannelses- og ungemiljø. Formålet med undersøgelsen er at synliggøre nogle udviklingsområder, som kan hjælpe Uddannelsesudvalget i deres strategi, hvori det beskrives, at der skal skabes et aktivt og inkluderende uddannelsesmiljø i Fredericia Kommune. Uddannelsesmiljøet er afgørende for at tiltrække unge og uddannelser. Opsummeret således: 

 

·  at der er stor tilfredshed med Fredericias uddannelsesmuligheder inden de videregående uddannelser.

·  at mange efterspørger flere muligheder efter ungdomsuddannelserne.

·  at der er stor enighed om, at ungdoms- og studiemiljøet kan forbedres. Der peges på arrangementer på tværs af uddannelserne – fagligt som socialt – og flere efterspørger et samlingssted, hvor man som ung kan mødes. Ligeledes et udtalt ønske om flere ungdoms- eller kollegieboliger.

·  at bedre brobygning og mere studievejledning vil kunne hjælpe flere unge til at vælge den rigtige uddannelsesvej første gang.

·  at forslaget om et elevtopmøde og mere samarbejde på tværs af grundskole og ungdomsuddannelser bliver taget godt imod.

·  at der synes at være en specifik udfordring med parkering ved samt den offentlige transport til og fra uddannelsesområdet i Erritsø. God infrastruktur synes vigtig for mange.

·  at fastholdelse af elever/studerende i Fredericia under uddannelse hovedsageligt sker ved at skabe gode uddannelsesforhold. Dog er et aktivt byliv også vigtigt.

·  at familie og venner samt trygheden ved byen synes essentielt for lysten til at blive i eller vende tilbage til Fredericia. For at holde unge i Fredericia er det også vigtigt med gode transportmuligheder og boligforhold.

·  at bylivet og ungdoms- og studiemiljøet er en tilbagevendende faktor i alle svar. Der kan konstateres et stort ønske om et mere aktivt byliv med inddragelse af de unge.

 

 

 

Uddannelsesudvalget er enige om, at der er behov for en yderligere dialog med de unge om emnerne i undersøgelen. Særligt vigtigt er emner som boligforhold, mulighederne og ønskerne for et tværgående uddannelsesmiljø og samlingssted, samt tiltrækning af uddannelser.

 

Der blev udtrykt ønske om at tage initiativ til at etablere et dialogforum bestående af unge på Fredericias ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Det foreslås, at Uddannelsesudvalget i februar 2017 inviterer til et møde med repræsentanter fra Fredericias ungdomsuddannelser og videregående uddannelser om forslaget.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget i februar 2017 inviterer unge fra kommunens ungdomsuddannelser og videregående uddannelser til et dialogmøde om mulighederne for etablering af et dialogforum.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 08-02-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 77 Retningslinjer for brug af Bulows Kaserne

Sagsresumé

Resumé:

 

Uddannelsesudvalget har ønsket en drøftelse af retningslinjer for den midlertidige brug af Bülows Kaserne, hvori der indgår overvejelser omkring udlåns- og udlejningsvilkår, direkte og indirekte omkostninger, bygnings- og brandmæssige forhold.

 

Udlejning (brug mod vederlag) af lokaler er i lovgivningen underlagt en række krav, som begrænser muligheden for at indgå tidsbegrænsede lejeaftaler og opsige indgåede lejemål. Udlån (vederlagsfri brug) af lokaler er ikke underlagt de samme krav.

 

 

Beskrivelse:

 

Baggrund

Fredericia Kommunes Uddannelsesudvalg har det politiske ansvar for udviklingen af Bülows Kaserne. Ambitionen er at udnytte de eksisterende bygninger optimalt og binde aktiviteterne sammen med midtbyen og skabe mere liv i byen. Udvalget har ansvar for at stille Bülows Kaserne til rådighed for midlertidige aktiviteter, indtil der er en endelig afklaring af den fremtidige brug.

 

Udvalget har bedt om at få lavet et udkast til retningslinjer for midlertidig brug af Bülows Kaserne med udgangspunkt i følgende principper:

 

 1. lovlig,
 2. ikke-konkurrenceforvridende, og
 3. midlertidig anvendelse, hvor
 4. bruger afholder ekstraomkostningerne forbundet med brugen

 

Nedenfor beskrives principperne og hvilke opmærksomhedspunkter, der er forbundet med dem.

 

 

Ad 1+2) Lovlighed og ikke-konkurrenceforvridning

En kommune bestemmer som udgangspunkt selv, hvordan den vil anvende fast ejendom, som kommunen ejer, og som ikke længere eller for tiden anvendes. Al kommunal virksomhed skal dog have lovhjemmel eller være inden for rammerne af kommunalfuldmagten.

 

Kommunalfuldmagtsreglerne er baseret på uskrevne principper/retsgrundsætninger, der giver kommunerne mulighed for at varetage opgaver og foretage visse økonomiske dispositioner af økonomisk karakter uden lovhjemmel, herunder fx salg af overskudskapacitet.

 

En kommune har adgang til at sælge sin overskudskapacitet til andre og således varetage opgaver, der normalt ikke er hjemmel til for en kommune. Som eksempler kan nævnes overskud af arbejdskraft og overskud af lokaler. Overskudskapacitet skal sælges til markedsprisen. Der er et snævert rum for varetagelse af opgaver, som kommuner normalt ikke må påtage sig i visse situationer. Årsagen er, at en sådan virksomhed antages at ville medføre en utilsigtet risiko for konkurrenceforvridning. 

 

Vi er bl.a. inden for kommunalfuldmagtens rammer, når der er:

·  En kommunal interesse

o  F.eks. borgernes fritids- og friluftsliv, kultur, idræt, fremme af turismen og generel erhvervsudvikling

·  Almennyttekriteriet - ”fællesskabets interesse” vurderes opfyldt

 

Det vil dog altid kræve en konkret vurdering fra sag til sag.

 


Ad 3) Midlertidigt udlån og udlejning

 

1)  Udlån

Stilles lokalerne vederlagsfrit til rådighed er der ikke tale om leje, men om lån. Udlån reguleres af kommunalfuldmagten, almindelig aftaleret og danske lov ift. objektivt ansvar ved skade. Kommunale afdelinger, foreninger m.fl. med et lovligt kommunalt formål kan lovligt låne bygningen vedlagsfrit.

 

Særlige opmærksomhedspunkter:

·  Udlån giver vide rammer for at aftale vilkår, herunder opsigelser, ordensregler, herunder pålægge brugerne oprydning og rengøring m.m.

·  Udlån kan begrænse udgifter til administration, da evt. brugere selv vil kunne booke lokaler. Dette koordineres med Kultur- og Idræt.

·  Udlån kan medføre øgede bygningsdriftsudgifter, der overstiger det allerede afsatte driftsbudget til kasernen (tomgangsbudgettet). De eventuelle meromkostninger kan begrænses ved kun at udlåne et nærmere defineret område – eksempelvis en gang på kasernen. Baseret på nøgletal og en gennemsnitsbetragtning kan udgifterne anslås til 60 kr. pr. m2 årlig for bl.a. renovation, el/vand/varme.

·  For at opfylde kriteriet om midlertidighed bør der ikke være mulighed for at tilbyde faste foreningslokaler, men foreninger kan få mulighed for at låne lokaler fra gang til gang. Dette sikrer også at de midlertidige udlånsmuligheden på Bulows Kaserne ikke giver problemer for de faste foreningslokaliteter i kommunen.

 

 

2)  Udlejning

Brug af lokaler mod vederlag defineres som leje og er reguleret i Erhvervslejeloven. Loven indeholder en række krav, der begrænser muligheden for at indgå tidsbegrænsede lejeaftaler og opsige indgåede lejemål. Opkræves der alene driftsudgifter er dette tilstrækkeligt til at loven finder anvendelse. Selv udlejning i korte perioder er omfattet af loven.

 

Det er Team Juras vurdering, at kravene kun kan fraviges under ganske særlige omstændigheder, herunder at brugeren ikke opnår en eksklusiv brugsret og selvstændig råderet over lokalerne, og at udlejningen, begrundet i udlejers forhold, administreres f.eks. på timebasis.

Potentielle lejere skal kontakte Fredericia Uddannelsescenter, hvis de vil leje lokaler på kasernen.

 

Private/erhverv (ikke støtteberettiget) vil som udgangspunkt skulle betale markedsleje for brug af lokalerne. Desuden skal der betales grundskyld for den del af bygningen, der anvendes erhvervsmæssigt.

 

Særlige opmærksomheder:

·  Der vil være udgifter til administration af udlejningen. 

·  Der er, jf. folkeoplysningsloven, begrænset mulighed for at opkræve leje fra folkeoplysende foreninger, da kommunen har pligt til at stille egnede lokaler vederlagsfrit til rådighed. Lokaleudlån til f.eks. politiske partier vil som udgangspunkt føre til, at kommunen vil være forpligtet til, på samme vilkår, at imødekomme ansøgninger om tilsvarende lokaleudlån fra andre politiske partier eller fra andre holdningsprægede foreninger.

·  Ved udlejning til private/erhverv skal der som udgangspunkt betales markedsleje og også betales grundskyld, som skal medtages i lejefastsættelsen. Der skal som minimum betales grundskyld for de m2, der erhvervsmæssigt lejes ud. Bülows Kaserne er pt. fritaget for betaling af grundskyld.

·  Der skal administreres efter Uddannelsesudvalgets tidligere beslutning om, at Bülows Kaserne ikke skal bruges til fester, julefrokoster eller koncerter og lignende arrangementer, samt at udlån ikke må virke konkurrenceforvridende ift. Konferencesteder.

 

 

Ad 4) Økonomi/ekstraomkostninger

Ejendomsafdelingen har lavet en gennemsnitsberegning på ekstraomkostninger ved at tage bygningen i brug. Det anslås til 60 kr. pr. m2 årlig for bl.a. renovation, el/vand/varme.

 

Der er foretaget en foreløbig gennemgang af bygningen med henblik på at identificere hvilke midlertidige aktiviteter, der kan foregå indenfor, eller med meget få ændringer af den nuværende bygningsindretning, og med én/få samlede bygsagsbehandlinger (jf. Bilag 2, Arealfordeling Bülow).

 

Udgifter til byggesagsbehandlinger, herunder også allerede forventede bygningsforbedringer, samt nøgler og låsesystemer, anslås til ca. 368.000 kr. Dertil kan komme ikke forventede krav til bygningsforbedringer.

 

Endvidere er der ikke møbler på kasernen. Der kan afsættes et beløb til indkøb af borde og stole, samt undersøges, om der er muligheder for at låne møbler midlertidigt.

Økonomiske konsekvenser

Evt. udgifter til byggesagsbehandling, herunder allerede forventede bygningsforbedringer samt nøgler og låsesystemer, ca. 368.000 kr. (se bilag 3). Det foreslås, for at komme hurtigt i gang, at der afsættes 60.000 kr. til anskaffelse af borde og stole.

 

Ønskes det at yderligere dele af kasernen skal tages i brug forventes der at være yderligere udgifter til byggeansøgning, bygningsforbedringer mm. i størrelsesordenen 250.000 kr. Derudover skal der afsættes midler til nøgler og låsesystemer.

 

Der resterer 607.931 kr. af de midler som Udlændingestyrelsen betalte ved fraflytningen af Bülows Kaserne.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget godkender:

 

1.  At der kan ske midlertidige udlån (vederlagsfrit) af lokalerne på Bülows Kaserne til foreninger m.fl. med lovlige kommunale formål

 

2.  At der indrettes et afgrænset område, der kan stilles til rådighed for foreninger m.fl. med lovlige kommunale formål

 

3.  Afholdelsen af udgifter til byggesagsbehandling, nøgler og låsesystemer samt lovliggørelse af trappeopgange, ca. 368.000 kr., og eventuelle øgede bygningsdriftsudgifter som følge af udlån til foreninger m.fl. med lovlige kommunale formål

 

4.  Afholdelsen af udgifter til anskaffelse af borde og stole ca. 60.000 kr.

 

5.  At administrationen fremover på baggrund af retningslinjerne administrerer udlån og udlejning af lokaler på Bülows Kaserne, og udarbejder lejeaftaler for de faste lejere på kasernen 

 

6.  At udvalget får en halvårlig opfølgning på driftsøkonomien på Bülows Kaserne, samt status på driftsøkonomien

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 08-02-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 78 Orientering om de nyeste nøgletal

Sagsresumé

Uddannelsesudvalget modtager en orientering om de nyeste nøgletal på relevante nøgletal indenfor uddannelses- og erhvervsområdet.

Kontur er udarbejdet som et redskab til kommunens politikere, forvaltningen og andre interessenter. Kontur 2016 indeholder de faste nøgletal om befolkningsudvikling, pendling, uddannelse, indkomst, erhvervsstruktur, iværksætteri, klima mm.

 

Den elektroniske udgave kan hentes via følgende link:

 

Kontur 2016 for Fredericia Kommune

 

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 08-02-2017

Orientering taget til efterretning.

Punkt 79 Prækvalifikation til ny helhedsplan for Sønder- og Korskærparken i perioden 2018-22

Sagsresumé

Med sagen anbefales Byrådet i samarbejde med Sønderparken og Korskærparken at fremsende en ansøgning om prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2018-22. Sekretariatet for helhedsplanen har udarbejdet et forslag til ansøgning som forelægges samtlige udvalg til orientering og drøftelse. På baggrund af udvalgenes drøftelser forelægges sagen til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

 

Sagsbeskrivelse:

Den nuværende helhedsplan, og samarbejdet mellem boligforeninger, borgere, virksomheder, interessentgrupper, uddannelsesinstitutioner, foreninger og flere forskellige fagafdelinger og politikere, løber i perioden 2014-17.

 

I den periode er det fysiske udtryk i området ændret, beboerdemokrati og beboeraktiviteter er udviklet, og der er igangsat en række initiativer inden for sundhed, beskæftigelse, børn og familie, fritid og foreninger samt skoleområdet.

 

Det har alt sammen været medvirkende til at udvikle områder, og har gjort Sønder og Korskær parkerne til et mere attraktivt boligområde, hvor beboersammensætningen har ændret sig blandt de 4.300 mennesker, der beboer de to boligområder. Det har derudover været medvirkende til, at Sønderparken ikke længere optræder på den såkaldte ”ghettoliste”.

 

Fredericia Kommune skal politisk beslutte, hvorvidt der skal indgives ansøgning om prækvalifikation til en ny helhedsplan for perioden 2018-22. Ansøgning om prækvalifikation skal indgives til marts 2017.

 

I det nye udbud til nye helhedsplaner er der krav om en mere professionel organisation til ledelse af helhedsplansarbejdet og temaerne er:

 

 1. Tryghed og trivsel
 2. Kriminalpræventiv indsats
 3. Uddannelse og beskæftigelse
 4. Forebyggelse og forældreansvar

 

Det vedlagte udkast til ansøgning til ny prækvalifikation, er udarbejdet af sekretariatet for helhedsplanen. Den tager afsæt i et særligt fokus på de problemstillinger, hvor områderne markant adskiller sig fra resten af Fredericia Kommune. Samtidig skal der fortsat være fokus på en forebyggende indsats, som tager afsæt i den positive udvikling, der ses, og som har vist sig henover den seneste 4-årige periode i de to boligområder.

 

Sagen foreligges samtlige fagudvalg, hvor der lægges op til en drøftelse af det enkelte fagområdes interesse i sagen, den konkrete ansøgning og eventuelle anbefalinger til temaer, problemstillinger og indsatser.

 

På baggrund af udvalgenes drøftelser tilrettes sagen og fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med henblik på beslutning om deltagelse i prækvalifikationen.

Økonomiske konsekvenser

Der er på nuværende tidspunkt ingen økonomi knyttet til sagen i det den drejer sig om prækvalifikation til en endelig ansøgning i efteråret 2017. Det forventes at kommunen skal bidrage til indsatsen som i dag. Det vil sige med prioritering af resurser, som allerede er en del af de almindelige driftsbudgetter.

Vurdering

Med udgangspunkt i hidtidige initiativer i indeværende periode, vurderer fagafdelingerne, at der er sket meget positivt i Sønder og Korskær parkerne. En ansøgningsrunde til en ny 4-årig periode er samtidig også en anledning til, at revurdere hvilke strategier og indsatser, der bør prioriteres for at imødegå målsætningerne.

Indstillinger

Arbejdsmarked, Borgerservice og Genoptræning indstiller,

 

 1. at udvalgene drøfter ansøgningen til prækvalifikation med særligt fokus på udvalgets ansvarsområde.

Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 08-02-2017

Sagen drøftet.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 08-02-2017

Drøftet.

Beslutning i By- og Planudvalget den 08-02-2017

Drøftet.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget den 08-02-2017

Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget har drøftet sagen og anbefaler Byrådet at godkende ansøgningen til prækvalificering.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 07-02-2017

Drøftet.

Beslutning i Demokrati- og Borgerudvalget den 06-02-2017

Drøftet. Udvalget anbefaler godkendelse, når sagen er drøftet i de stående udvalg.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 06-02-2017

Drøftet.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2017

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Byrådet at godkende ansøgningen til prækvalificering.

Punkt 80 Eventuelt

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Uddannelsesudvalget den 08-02-2017

Drøftet.

Feedback