Uddannelsesudvalget - 29-05-2018

Referat
Dato:
Tirsdag, 29 maj, 2018 - 17:00
Hent som fil:

Punkt 16 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget godkender dagsorden.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-05-2018

Godkendt.

Punkt 17 Rundvisning på Den Danske Scenekunstskole

Sagsresumé

Udvalgsmødet i Uddannelsesudvalget afholdes på Den Danske Scenekunstskole i Kongensgade 111.

 

Udvalgsmødet indledes med en rundvisning på skolen af uddannelsesleder Thomas Agerholm.

Punkt 18 Årsberetning Den Danske Scenekunstskole Fredericia / Musical Akademiet

Sagsresumé

Musicalakademiet Fredericia har udarbejdet deres Årsberetning, hvor de beskriver vigtige tiltag og aktiviteter for året 2017. Denne er fremsendt til Uddannelsesudvalget jf. markedsføringsaftalen.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Uddannelsesudvalget godkendte d. 09.11 2016 en ny markedsføringsaftale med Musicalakademiet, der bl.a. sikrede det økonomiske grundlag for udviklingen af en masteruddannelse. Aftalen sikrede også, at Musicalakademiets kompetencer kan bruges til udvikling af nye kreative og musiske uddannelser eller nye uddannelser i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.

 

I 2017 er akademiets uddannelse blev akkrediteret som en bacheloruddannelse, og der er blevet arbejdet med beskrivelsen af modulerne på den fremtidige scenekunstneriske kandidatuddannelse i regi af Den Danske Scenekunst Skole, samt et prospekt for en kommende international master (Master of Fine Arts).

 

Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller:

 

-  At Uddannelsesudvalget tager årsberetningen til efterretning

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-05-2018

Godkendt.

Punkt 19 Fredericias sundhedsprofil 2017 og WHO Healthy City

Sagsresumé

Sundhedsudvalget ønsker at sætte fokus på sundhed på tværs af udvalg. I forbindelse med offentliggørelsen af Fredericia Kommunes resultater fra den nationale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?”, vil Uddannelsesudvalget blive kort præsenteret for resultaterne herfra og Fredericia som WHO Healthy City.

 

Sagsbeskrivelse:

Den 7. marts 2018 blev Fredericia Kommunes resultater fra den tredje nationale sundhedsprofilundersøgelse ”Hvordan har du det?” offentliggjort. Undersøgelsen har til formål at kortlægge borgernes sundhed, sygelighed og sundhedsvaner. Sundhedsprofilen 2017 giver således vigtig viden om fredericianernes nuværende sundhedstilstand og den adfærd, som påvirker deres fysiske såvel som mentale sundhed.

Sundhedsudvalget har valgt at prioritere følgende indsatsområder:

  • Mental sundhed og ensomhed
  • Rygning (med særligt fokus på børn og unge)
  • Fysisk (in)aktivitet, samt overvægt og kost

 

Sundhedsudvalget ønsker at arbejde med sundhed på tværs af alle udvalg, og har derfor besluttet, at alle udvalg bliver præsenteret for resultaterne fra sundhedsprofilen.

Derudover er Fredericia Kommune i 2018 blevet medlem af WHO Healthy City Network. Udvalget vil få en kort præsentation af netværket og Fredericia Kommune som WHO Healthy City.

 

Strategisk sundhedskonsulent Michela Jørgensen deltager under dette punkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at:

  • Uddannelsesudvalget drøfter, hvordan de fremadrettet kan være med til at arbejde med de udvalgte indsatsområder.

Bilag

Ingen

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-05-2018

Drøftet.

Punkt 20 1. budgetopfølgning 2018 for Uddannelsesudvalget

Sagsresumé

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomiske tilstand og det forventede regnskab udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

 

Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som fagafdelingen med udgangspunkt i det forventede regnskab anbefaler udvalget at søge om ved byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning.

 

Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. Der bliver samlet søgt om tillægsbevilling på -2,749 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme, inkl. forventet spar/lån, er derefter på 24,531 mio. kr., hvilket svarer til et mer-/mindreforbrug på -5,194 mio. kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

 

Mio. kr.

Korrigeret budget

1. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

Serviceudgifter

  32,474

  -2,749

   -5,194

  24,531

Drift i alt

  32,474

  -2,749

  -5,194

  24,531

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

  32,474

  -2,749

  -5,194

  24,531

 

 

 

 

 

Total

  32,474

  -2,749

  -5,194

  24,531

 

+ = udgift / lån af næste år (underskud),

 - = indtægt / opsparing (overskud)

 

 

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2017 og godkendte budgetændringer.

 

1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”1.budgetopfølgning 2018 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

 

Politik og Kommunikation søger om godkendelse af disse omplaceringer:

 

Der omplaceres i alt 1,600 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget til Økonomiudvalget vedrørende flere elevforløb og uddannelsesaktiviteter.

Herudover omplaceres 1,280 mio. kr. fra Uddannelsesudvalget til Børne- og Skoleudvalget vedrørende traineelæreruddannelsen samt -0,081 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalget til Uddannelsesudvalget vedrørende UngFredericia. 

 

De budgetmæssige konsekvenser af ovenstående omplaceringer tilpasses ligeledes i budget 2019-2022.

 

Ved 1. budgetopfølgning udmøntes barselsfonden med henholdsvis 0,025 mio. kr. til UU Lillebælt samt 0,025 mio. kr. til UngFredericia.

 

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

 

Politik og Kommunikation forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på i -5,194 mio. kr.

 

Fordelingen af spar/lån mellem fagområderne viser:

Bülows Kaserne, -3,500 mio. kr., øvrige områder og aktiviteter -1,694.

 

Spar/lån skal ses i sammenhæng med overført -7,941 mio. kr. fra 2017-2018.

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Vurdering”.

Vurdering

Nedenfor fremgår en status for udvalgets budgetområder opdelt pr. fagområde:

 

Mio. kr.

Korrigeret budget (efter 1. budgetopfølgning)

Status/vurdering

Bülows Kaserne

  3,861

De 3,500 af beløbet vedrører husleje fra 2016, der er overført via spar/lån.

Uddannelsesudvalgets aktiviteter

  4,954

 Aktiviteter på udvalgets område der er igangsat, herunder Makerspace og Teknologiværksted
Ved 1. budgetopfølgning overføres midler til andre udvalg jf. afsnittet 1. budgetopfølgning.

UngFredericia

  13,601

Der er fokus på elevtallet, idet det på nuværende tidspunkt vurderes et lavere elevtal i skoleår 18/19 end nuværende skoleår 17/18.

Elevtallet for det kommende skoleår følges tæt, samtidig med der igangsættes tiltag for at imødekomme evt. nedjustering af budgettet på grund af det lavere elevtal.

 

Budgettet kan komme under pres.

UU Lillebælt

  4,954

Forventet balance, evt. tidsmæssig forskydning af indtægter.

Videnpark Trekantområdet

   0,778

Forventet balance

Total

29,725

 

 

Status på udvalgets aktiviteter og initiativer er, at de er, at de er igangsat. De politiske ændringer i forbindelse med Budget 2018 er ligeledes i gang. Der henvises til bilaget ”Status på nye tiltag i B2018 ved 1BO-Uddannelsesudvalget”.

 

Som nævnt ovenfor, følges økonomien for UngFredericia tæt, idet det faldende elevtal kan gøre, at budgettet kommer under pres.

 

Det vurderes samlet set, at udvalgets økonomi og indsatsområder overholder kommunens principper for økonomistyring.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller:

·  at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og byrådet

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-05-2018

Godkendt og videresendt.

Punkt 21 Kommissorium for Uddannelsesudvalget

Sagsresumé

Udvalgene skal inden for rammerne af den nye styrelsesvedtægt udarbejde og vedtage et kommissorium for udvalgenes arbejde.

 

Som udgangspunkt er kommissoriet gældende for udvalgets arbejde den kommende byrådsperiode, men kan justeres og evalueres løbende.

 

Der er udarbejdet et udkast til et kommissorium, der tager udgangspunkt i Byrådets Uddannelsespolitik og de drøftelser, der allerede har været i Uddannelsesudvalget.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget drøfter udkastet til kommissorium for udvalgets arbejde.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-05-2018

Uddannelsesudvalget drøftede kommissoriet. Kommissoriet blev godkendt med enkelte justeringer.

Punkt 22 Rekruttering og fastholdelse på erhvervsuddannelserne

Sagsresumé

Byrådets Uddannelsespolitik har et formuleret mål om, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, og på baggrund heraf skal Uddannelsesudvalget tage initiativer til at styrke erhvervsskolerne, og skaffe flere praktikpladser i erhvervslivet.

 

Uddannelsesudvalget har ønsket en drøftelse af denne målsætning, og ønsker at formulere konkrete målsætninger og initiativer i en ny strategi for at få flere med en erhvervsfaglig uddannelse. 

 

Sagen giver en et overblik over gældende målsætninger på områder, samt status på rekrutteringen/optaget på vores lokale erhvervsskoler og på frafaldet på samtlige uddannelsesinstitutioner. Der lægges op til indledende drøftelser om mål og initiativer i en ny strategi for flere på erhvervsuddannelserne, samt processen derhen.

 

På mødet vil der desuden blive givet en mundtlig orientering om andre mulige initiativer i forhold til rekruttering og fastholdelse på ungdomsuddannelser / erfaringerne fra andre kommuner.

 

 

 Sagsbeskrivelse:

 

 

Målsætninger

 

Den seneste store reform af erhvervsuddannelserne trådte i kraft 1. august 2015. Den bygger på Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser af 24. februar 2014.

 

I forbindelse med reformen af erhvervsuddannelserne er der opstillet fire mål, som vedrører rekruttering, trivsel og gennemførelse på uddannelserne, samt en række resultatmål.

file:///C:/Users/cw604/Downloads/140224-endelig-aftaletekst-25-2-2014.pdf

 

De fire mål:

 

·  Mål 1: Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal op på 25 pct. i 2020, og andelen skal øges til mindst 30 pct. i 2025.

 

·  Mål 2: Andelen af elever, der fuldfører en erhvervsuddannelse, skal stige fra 52 pct. i 2012 til mindst 60 pct. i 2020 og mindst 67 pct. i 2025.

 

·  Mål 3: Andelen af de dygtigste elever (på erhvervsuddannelserne) skal øges år for år.

 

·  Mål 4: (Erhvervsuddannelses)Elevernes trivsel og aftagervirksomhedernes tilfredshed skal øges frem mod 2020.

 

I bilagene give der en status på særligt mål 1 og 2, som vedr. rekruttering og fastholdelse. På udvalgsmødet gennemgås tallene og der vil være en nærmere orientering om årsagerne til frafald og trivsel.

 

 

Processen

 

På baggrund af en drøftelse på Uddannelsesudvalgets udvalgsmøde d. 20/3 er der blevet afholdt et møde mellem relevante ungdomsuddannelser, hvor temaet var ”hvordan får vi flere unge til at tage en erhvervsuddannelse”. Der blev drøftet følgende temaer:

 

·  Aktuelle udfordringer i forhold til fastholdelse og rekruttering på de lokale ungdomsuddannelser

·  Arbejdet med fastholdelse og rekruttering på de lokale ungdomsuddannelser

De lokale uddannelsesinstitutioner arbejder alle, hver især og også på tværs, med at finde løsninger på rekruttering og fastholdelse.

 

Fredericia Uddannelsesråd (FUR) har ligeledes drøftet temaet og bakker om en samlet strategi for at få flere på erhvervsuddannelserne.

 

Der vil blive gennemgået pointer fra mødet med uddannelsesinstitutionerne på udvalgsmødet. I et særskilt bilag er en oversigt over igangværende initiativer og projekter på området.

 

 

Forslag til strategiproces

 

29.05 2018    Uddannelsesudvalget drøfter mål og indsatser for ny strate

gi for rekruttering og fastholdelse på erhvervsuddannelserne. På baggrund heraf udarbejdes et idéoplæg til en strategi og nye indsatsspor. 

 

August    Uddannelsesudvalget godkender idéoplægget og

programmet for idéworkshop (evt. på udvalgsmødet d. 14.08 2018)

 

September  Uddannelsesudvalget holder åbent udvalgsmøde (kl. 16-19)

og inviterer repræsentanter fra erhvervsskolerne, øvrige uddannelser, erhvervsliv, fagforeninger og studerende med ind til at levere input til strategien. På baggrund heraf formuleres en egentlig strategi (evt. på udvalgsmøde 18.09 2018).

 

06.11 2018  Endelig vedtagelse på udvalgsmødet

 

06.11 2018  Endelig vedtagelse på udvalgsmødet

Indstillinger

 

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget:

 

1.  Tager orienteringen til efterretning

 

2.  Drøfter mål og indsatser for en samlet strategi for flere på erhvervsfaglige uddannelser

 

3.  Drøfter processen og inddragelsen af relevante parter

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-05-2018

Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning mht. rekruttering og fastholdelse på erhvervsuddannelserne.

 

Uddannelsesudvalget drøftede desuden mål og indsatser for en samlet strategi for flere på erhvervsfaglige uddannelser, samt processen og inddragelsen af relevante parter.

Punkt 23 Status på arbejdet med etablering af flere praktikpladser i Fredericia Kommune

Sagsresumé

Uddannelsesudvalget besluttede i sidste byrådsperiode, at afsætte midler til en stilling som praktikpladskoordinator, som skal styrke indsatsen på uddannelsesområdet.

 

Praktikpladskoordinatoren orienterer om status på initiativet.

 

Derudover orienteres der også om status på Fredericia Kommunes AUB elevmåltal.

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Status på styrket indsats på uddannelsesområdet

Der er afsøgt en række muligheder for etablering af praktikpladser internt i organisationen.

 

Der er således siden tiltrædelsen februar 2018 etableret et godt fundament for det videre arbejde med etablering af 100 ekstra praktikpladser til elever og studerende i løbet af indeværende og det kommende år.

 

Der forventes, udover dimensioneringen på social- og sundhedselever, i indeværende år at blive ansat i hvert fald 20 erhvervsuddannelseselever bl.a. fordelt på følgende uddannelser:

 

·  Pædagogiske assistentelever

·  Handels- og kontorelever

·  Eventkoordinatorelever

·  Anlægsgartnerelev

·  Tandklinikassistentelev

·  Ernæringsassistentelev

Derudover etablerer Fredericia Kommune, efter lokal aftale med uddannelsesinstitutionerne, op mod 20 praktikpladser til studerende på følgende uddannelser:

 

·  Administrationsbachelorstuderende

·  Socialrådgiverstuderende

·  Yderligere praktikpladser til lærerstuderende forbindelse med etablering af (traniee)læreruddannelsen

 

Derudover er en række andre potentielle praktikpladsmuligheder drøftet. Bl.a. til:

 

·  Ejendomsserviceteknikerelever

·  Brolæggerelever

·  Ingeniørstuderende

·  Bygningskonstruktørstuderende

·  Arkitektstuderende

·  Jordbrugsteknologstuderende

·  Biologistuderende

·  Landskabsarkitektstuderende

Udover etableringen af konkrete praktikpladser er der identificeret et ønske om yderligere at styrke læringsmiljøet for elever- og studerende i Fredericia Kommune, med henblik at øge fastholdelsen og uddanne fremtidens arbejdskraft til varig beskæftigelse.

 

Der er også etableret et samarbejde med Business Fredericia. Samarbejdet har dels til formål at oplyse generelt om forpligtigelsen til etablering af praktikpladser, og den økonomiske sanktion forbundet med ikke at gøre det, dels at etablere konkrete kombinationsforløb for elever og studerende på tværs af Fredericia Kommune og private virksomheder. Dette samarbejde skal udbygges med en indsats for at tiltrække flere studerende både til Fredericia Kommune og til virksomhederne. 

Endeligt arbejdes der også på at få fremhævet nogle af de mange lokale virksomheder, som allerede gør en stor indsats for at uddanne elever.

 

 

Status på AUB elevmåltal

 

Der er i indeværende år indført et AUB elevmåltal for samtlige virksomheder i Danmark udtrykt ved elevpoint. Elevpointene beregnes bl.a. på baggrund af de ansattes uddannelsesmæssige baggrund.

 

Virksomheder som ikke lever op til deres elevmåltal straffes økonomisk via et ekstra bidrag til praktikplads AUB.

 

Fredericia Kommune har i forrige måned modtaget sit forskudsopgjorte elevmåltal.

 

Forskudsopgørelsen viser at Fredericia Kommune aktuelt ligger under sit elevmåltal med ca. 5,5 elevpoint og med et lavere gennemsnitlig antal helårselever end de seneste tre år.

 

Dette vurderes hovedsageligt at skyldes at der mellem KL og regeringen, de seneste år har været aftalt en dimensionering, som har betydet at hver af landets kommunerne har skullet tage færre social- og sundhedselever (SSH- og SSA-elever) samlet set.

Økonomiske konsekvenser

Fredericia Kommune ligger aktuelt lavere end elevmåltallet, og står derfor i forskudsopgørelsen til at skulle bidrage med et ekstra beløb svarende til knap 150.000 kr. til praktikplads AUB.

 

Fredericia Kommune står på den anden side til at modtage knap 400.000 kr. som følge af en generel sænkning af bidraget til praktikplads AUB.

 

Fredericia Kommune står således samlet set til at modtage et beløb svarende til godt 250.000 kr., som konsekvens af indførelsen af Praktikplads AUB.

Vurdering

Det vurderes, at der på kort sigt, kan etableres en række yderligere praktikpladser og på længere sigt, at målet om 100 ekstra elev- og praktikpladser, i løbet 2018 og 2019, kan nås.

 

Det vurderes at Fredericia Kommune med den styrkede indsats på området, kan forbedre det aktuelle elevpointtal for 2018, og således på sigt komme over det fastsatte måltal for kommunen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller,

 

-  At Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

Bilag

Politik og Kommunikation indstiller,

 

-  At Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 24 Eventuelt

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Feedback