Offentlig høring vedr. udkast til tilladelse til rørlægning af tilløb til Erritsø Bæk ved Fredericia Centralrenseanlæg

Høringsfrist fredag den 6. oktober 2017.

Fredericia Spildevand og Energi A/S ønsker at klimasikre renseanlægget mod kommende oversvømmelser fra Erritsø Bæk under ekstremregnshændelser, samt mod det generelt stigende havniveau. Den ønskede løsning er at forlænge den eksisterende klimavold. Dette kræver en rørlægning af tilløbet til Erritsø Bæk, da klimavolden ønskes etableret i samme tracé som tilløbet.

Det pågældende tilløb til Erritsø Bæk er kun åbent på de nederste 180 m, og det fødes primært af vejvand og anden overfladevand fra den nordlige del af Erritsø. Det har en ringe naturmæssig værdi og ingen fiskemæssige interesser. Tilløbet er ikke beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven, og det er ikke medtaget i Vandplanen.

Hvis du har bemærkninger til kommunens udkast til afgørelse, bedes du fremsende disse til Fredericia Kommune, Natur & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, eller pr. mail på kommunen@fredericia.dk senest fredag den 6. oktober 2017.

Feedback