Valg til forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen 2018

I 2018 skal der være valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne på Erritsø Fællesskole, Fjordbakkeskolen, Frederiksodde Skole, Kirstinebjergskolen og Ullerup Bæk Skolen.

Valget er gældende for perioden 1. august 2018 til 31. juli  2022.

Al henvendelse vedrørende valget skal ske her:

ERRITSØ FÆLLESSKOLE: Afdeling Bygaden,
Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia (7210 6260)

FJORDBAKKESKOLEN: Afdeling Taulov, Taulov
Kirkevej 35 A, 7000 Fredericia (7210 6270)

FREDERIKSODDE SKOLE: Afdeling Ullerupdalvej,
Ullerupdalvej 10, 7000 Fredericia (7210 6280)

KIRSTINEBJERGSKOLEN: Afdeling Indre Ringvej,
Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia (7210 6250)

ULLERUP BÆK SKOLEN: Afdeling Skjoldborgsvej,
Skjoldborgsvej 25, 7000 Fredericia (7210 6240)

Hvor mange skal vælges?
Ved hver skole skal der vælges syv forældrerepræsentanter bortset fra ved Kirstinebjergskolen, hvor der skal vælges ni forældrerepræsentanter. Hver afdeling af en skole skal have forældrerepræsentation i skolebestyrelsen.

Optagekse på valgliste
Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de forældre, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, som er indskrevet i skolerne pr. 1. august 2018.

På hver skole fremlægges en valgliste, der indeholder navnene på de forældre, som har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet på skolen.

Indehavere af forældremyndigheden kan henvende sig til skolen for at sikre sig, at de er opført på valglisten.

Desuden kan der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder: Plejeforældre, personer, som er gift med indehaveren af forældremyndigheden, stedforældre til en elev, hvis indehaver/indehavere af forældremyndigheden over barnet samtykker heri, fædre, som bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet, biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver.

Personer, som i henhold til ovenstående ønsker optagelse på valglisten, skal henvende sig til skolen.

Henvendelse til skolen vedrørende valglisten kan ske på ovenstående adresser i åbningstiden i perioden tirsdag den 30. januar til onsdag den 28. februar 2018 kl. 13.00.

Valgmøder
På hver skole afholdes et valgmøde, hvor valgbestyrelsen giver vælgerne en orientering om de regler, der gælder for valget. Efter orienteringen gives der de fremmødte vælgere mulighed for at drøfte kandidatopstillinger samt
indlevere kandidatopstillinger.

Valgmøderne afholdes således:
ERRITSØ FÆLLESSKOLE: På afdeling Bygaden
tirsdag d. 20. marts kl. 19.00

FJORDBAKKESKOLEN: På afdeling Taulov
tirsdag d. 20. marts kl. 19.00

FREDERIKSODDE SKOLE: På afdeling Ullerupdalvej
mandag d. 19 marts kl. 17.00

KIRSTINEBJERGSKOLEN: På afdeling Havepladsvej
onsdag d. 14. marts kl. 19.00

ULLERUP BÆK SKOLEN: På afdeling Nørre Allé
onsdag d. 14. marts kl. 19.00

Kandidatopstilling
Kandidatopstilling sker ved henvendelse til skolens leder før valgmødet, på valgmødet eller senest den 10. dag efter valgmødet. Tidsfristen på 10. dag er kl. 13.00.

Kandidater, som opstilles før valgmødet, har mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det materiale, som sendes til hjemmene inden valgmødet. Kandidaternes materiale,
som højst må fylde en A4-side, skal afleveres til skolens leder senest onsdag den 28. februar 2018 kl. 13.00.

På valgmødet har alle kandidater adgang til at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde.

Fredsvalg
Senest tirsdag den 17. april 2018 kan der mellem kandidaterne aftales en opstillingsrækkefølge med henblik på fredsvalg, hvis:
1. Alle kandidater er enige i aftalen og skriftligt meddeler valgbestyrelsen dette.
2. Valgbestyrelsen kan godkende kandidatopstillingerne.
3. Hver afdeling på en skole gives mulighed for at have forældrerepræsentation i skolebestyrelsen.

Ved fredsvalg betragtes de syv øverste i opstillingsrækkefølgen som valgte - ved Kirstinebjergskolen de ni øverste - mens resten i prioriteret rækkefølge betragtes som stedfortrædere for den afdeling, de repræsenterer.

Afstemning
Er betingelserne for fredsvalg ikke opfyldt, holdes der afstemning. Afstemningen sker ved, at hjemmene i perioden 26. april – 10. maj kl. 24.00 får adgang til, via link på skolens hjemmeside, at stemme elektronisk.

Kandidaterne har mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde i det tilhørende elektroniske stemmemateriale.

Fristen for kandidaternes aflevering af holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde er torsdag den 19. april 2018 kl. 14.00 på skolens kontor. Kandidatens materiale må højst fylde en A4 side.

Stemmeoptællingen foretages af valgbestyrelsen straks efter udløbet af fristen for den elektroniske afstemningsperiode.

Kandidatudvælgelsen sker, som ved almindeligt valg til skolebestyrelsen, ud fra simpelt flertal, men således at der sikres repræsentation for de enkelte afdelinger. Mandaterne tilfalder derfor ikke nødvendigvis de forældre, som har fået flest stemmer, men i stedet de forældre fra de enkelte afdelinger, der har fået flest stemmer.

I henhold til ovenstående udpeges syv forældrevalgte medlemmer til skolebestyrelsen ved Erritsø Fællesskole, Fjordbakkeskolen, Frederiksodde Skole og Ullerup Bæk Skolen og ni forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen ved Kirstinebjergskolen.

På tilsvarende måde udpeges stedfortræderne ud fra simpelt flertal, men således at der sikres stedfortræder-repræsentation for de enkelte afdelinger.

Øvrige forhold
Tvivlsspørgsmål vedrørende fremgangsmåden ved valget afgøres af Fredericia Byråd.

Klager over valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, herunder om afslag på optagelse på valglisten, må inden 10 dage efter valgets endelige opgørelse indgives skriftligt til byrådet, der, efter at have indhentet valgbestyrelsens erklæring, snarest muligt træffer afgørelse.

De nyvalgte skolebestyrelsesmedlemmer tiltræder den 1. august 2018.

Feedback