Hegnsyn

Her kan du få juridisk vejledning til løsning af konflikter om hegn. Du kan også anmode om afholdelse af hegnsyn.

Hvad er Hegnsynet?
Hegnsynet i Fredericia er et tvistnævn, der hjælper med at løse nabokonflikter, som vedrører hegn i skellinjen eller langs skellinjen mellem to grunde. Hegnsynets kompetenceområde er beskrevet i hegnsloven.

Hvad er hegnsyn?

Et hegnsyn foregår som et besigtigelses- og forhandlingsmøde mellem hegnets to ejere ved det hegn, som konflikten drejer sig om. Mødet ledes af Hegnsynets formand. Mødet afsluttes normalt med et forlig mellem parterne eller en kendelse fra Hegnsynet.

Før anmodning om hegnsyn kan klager søge vejledning hos Hegnsynets sekretariat. Vejledning hjælper klageren til at forberede sagen, men vejledning kan også gøre en sag overflødig,


Hegnsynet behandler sager, der er omfattet af hegnsloven:

 • Fælleshegn, som er hegn i skel. Et hegn langs skel kan have status som fælleshegn.
 • Egne hegn, som er hegn på egen grund langs ejendommens skel.
 • Grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen.
 • Grene, der er farlige for sikkerheden på naboejendommen.
 • Grene fra skove, der er generende for naboejendommen.


Hegnsynet behandler ikke sager om:

 • Indre hegn. De står mere end 1,75 m fra skel, eller følger ikke skel.
 • De fleste enkeltstående træer. Her gælder naboretten.
 • Vej- og færdselsrettigheder.
Definition

Et hegn er en smal bevoksning eller konstruktion, der adskiller to grundarealer. Hegnets funktion er at forhindre fri færdsel mellem grundene og spærre for indblik over skellinjen. Hegn anvendes både i by og på land, hvor det også anvendes til at give læ til opholdssteder og dyrkede jorder. Hegn går i højden, medens skelgrøfter går i dybden.

Hegn kan bestå af to hovedtyper af materialer:

 • Levende hegn er hække, der består af buske eller træer, som er vokset sammen.
 • Faste hegn, der består af træ, metal, murværk, beton eller en kombination af disse faste materialer. Det faste hegn kan være et stakit (lavt), plankeværk (højt), raftehegn, trådhegn, mur eller andet. Hegnsmur med højde over 1,80 m er reguleres af bygningslovgivning, som går foran hegnsloven.
Basisviden om hegn
 • En grundejer har ret til hegn omkring sin matrikel, medmindre der foreligger et særligt retsgrundlag (lokalplan, byplanvedtægt, deklaration, tinglyst servitut, aftale, m.v.).
 • Det er et grundlæggende princip i hegnsloven, at grundejere med fælles skel skal være enige om fælleshegnets materiale og form. De kan på egen hånd indgå en aftale, der rækker langt og ikke nødvendigvis følger hegnsloven. Principielt kan de fx aftale, hvilken hegnshøjde de ønsker, så længe aftalen er i overensstemmelse med eventuelle særlige retsgrundlag. Hvis der ikke er en regel eller aftale om fx hegnshøjde, kan en parthaver forlange, at et levende hegn ved boligbebyggelse én gang om året skæres ned til 2 m eller 1,80 m.
 • Hegnet placeres normalt i skellinjen og er jordejernes fælles ejendom. Den ene hegnsejer må derfor ikke ændre eller udskifte hegnet uden forudgående aftale med den anden ejer af hegnet. Dette kan også gælde, hvor hegn på egen grund fungerer som fælleshegn.
 • Vedligeholdelse af hegn er ikke en ændring.
 • Vedligeholdelse må normalt kun foregå til skellinjen. Det betyder fx, at hækkens overside og endestykker kun må klippes til skellinjen. De to parter kan indbyrdes aftale en anden fremgangsmåde.
Sådan indbringer du en sag for Hegnsynet

Hegnsynssager kan rejses af grundejere, som kan være enkeltpersoner, andelsforeninger, andre foreninger eller virksomheder. Du kan rejse sag mod en nabomatrikel, som du deler skellinje med.

Den, der rejser en hegnsynssag, er ansvarlig for at give de nødvendige oplysninger. Det sker ved at udfylde formularen og vedhæfte eventuelle bilag. 

Før du finder din Nem-ID frem, bør du have disse oplysninger ved hånden:

 • Navne: Du skal oplyse dit eget og modpartens navn(e). Alle ejernavne skal oplyses. Ved andelsforeninger eller grundejerforeninger oplyses formandens navn og adresse.
 • Postadresser og matrikelnumre skal oplyses. Du skal desuden oplyse landsejerlavsnummer. 
 • NB: Hvis ejerne har folkeregisteradresse på en anden adresse end den, sagen drejer sig om, skal dette oplyses under sagsbeskrivelse.
 • En lejer eller forpagter er ikke part i en hegnsynssag, men vil dog i reglen blive indkaldt til hegnsynsforretningen. Parter er primært ejerne af de ejendomme, der har andel i hegnet.
 • Sagsbeskrivelse: Klager er ansvarlig for at beskrive sagen med alle nødvendige oplysninger til forståelse af sagens problemer. 
 • Påstand: Det centrale i sagsbeskrivelsen er din påstand. Den skal være tydelig. Påstanden er det mål, du vil nå. 
 • Bilag: Du skal vedlægge al relevant dokumentation. Det kan være servitutter, tinglysning, lokalplan eller andre særlige bestemmelser, der er relevante for ejendommene. Du kan også vedlægge kort, skitser, fotografier eller lignende.
 • Når en ejendom ejes af flere ejere, skal samtlige ejere underskrive anmodningen eller alternativt vedlægge fuldmagt.
 • Hegnsynet indkalder til hegnsyn, når de nødvendige oplysninger er modtaget.
 • Den indklagede modtager en kopi af klagers anmodning med opfordring til at afgive skriftligt svar til Hegnsynet. Dette svar modtager klager en kopi af.
Sådan foregår et hegnsyn
 • Hegnsynet finder sted ved skellinjen mellem de to ejendomme, som sagen drejer sig om. Her mødes grundejerne med Hegnsynets tre medlemmer og sekretær. Hvis grundejerne er forhindret i at deltage, kan de give en fuldmagt til en advokat eller anden person, der repræsenterer dem.
 • Ved hegnsynet vil begge parter få mulighed for at give deres mundtlige bemærkninger til sagen.
 • Hegnsynet undersøger på hegnets fysiske forhold.
 • Gennem forhandling forsøger Hegnsynet derpå at opnå et forlig mellem parterne. Forlig bliver på stedet nedskrevet af Hegnsynets sekretær og efter oplæsning underskrevet af parterne. Forligsteksten bliver efterfølgende indført i hegnsynsprotokollen, og en renskreven version af forliget bliver sendt til parterne.
 • Med en kendelse afgør Hegnsynet sagen, såfremt forlig ikke kan opnås. Afgørelsen indføres i hegnsynsprotokollen og sendes til parterne.
 • Et forlig eller en kendelse indeholder en tidsfrist for, hvordan og hvornår den opgave, som hegnsynet mundede ud i, skal være løst.
 • Det sker, at den ansvarlige for opgavens løsning ikke løfter opgaven. Her må modparten indsende en ny anmodning om hegnsyn. Sådanne anmodninger skal indeholde henvisning til et indgået forlig eller en afsagt kendelse, de efterfølgende begivenheder eller mangel på samme, samt påstand om tvangsfuldbyrdelse.
Betaling

Til Hegnsynet betales et vederlag på 1.806 kroner (2017) for gennemførelse af hegnsyn.

Ved forlig deles vederlaget til Hegnsynet almindeligvis mellem parterne som en del af forliget. I sager, hvor parterne forliges om hegnet, men ikke om betalingen, afsiger Hegnsynet kendelse om betalingen.

Når Hegnsynet afgør sagen ved kendelse, afgør det også, hvem der skal betale vederlaget. Som udgangspunkt pålægges hele udgiften til hegnsynet den part, der taber sagen. Sagens indhold kan imidlertid føre til en anden fordeling af betalingen.

Betalingen opkræves af Fredericia Kommune på vegne af Hegnsynet i Fredericia.

Hegnsynet i Fredericia

Hegnsynet har tre medlemmer, der udpeges af Fredericia Kommune for fire år. Medlemmerne er ikke ansat eller aflønnet af Fredericia Kommune.

Medlemmer i perioden 2014-2017: formand Bente Gertz, plantningskyndig Hans Peter Bjerrisgaard og bygningskyndig Henning Hansen.

Sekretariat og juridisk bistand stilles til rådighed for Hegnsynet i Fredericia af Fredericia Kommune.

Sekretariatet besvarer generelle spørgsmål fra grundejere om brug af hegnsloven og rejsning af hegnssager. Sekretæren udfører opgaver for Hegnsynets formand.

Hegnsynet kan ikke give skriftlige, vejledende udtalelser. Hegnsyn foregår som hegnsynsforretning med besigtigelse og mundtlig forhandling ved det hegn, som konflikten drejer sig om.

Hvad siger loven?

Der findes lovgivning om hegn. Hegnsloven beskriver rejsning af nyt hegn, ændring af eksisterende hegn, udskiftning af eksisterende hegn og vedligeholdelse af hegn, m.m.
Her er links til relevante love:

Ind i mellem stilles Hegnsynet overfor spørgsmål, der ikke kan løses ved hjælp af hegnsloven. I sådanne tilfælde henviser Hegnsynet til de almindelige domstole, der kan anvende naboretten.

Naboretten er det relevante retsgrundlag i sager om fx enkeltstående træer. Naboretten er baseret på retspraksis og er ikke nedskrevet i en lov.

Anke

Når parterne ikke enes om forlig, afsiger Hegnsynet kendelse på grundlag af hegnsynsloven og retspraksis.

Hegnsynets kendelser kan indbringes for domstolene. Fristen for at klage til domstolene er 4 uger efter, at hegnsynets afgørelse er meddelt parterne.

Hegnsynets afgørelser kan ikke ankes til Fredericia Kommune eller nogen anden administrativ myndighed. 

Feedback