Kommuneplan

Den 9. december 2013 vedtog Fredericia Byråd Kommuneplan 2013 - 2025 for Fredericia Kommune.

​Kommuneplan 2013 fastlægger de fremtidige retningslinjer for arealanvendelsen i Fredericia Kommune og omsætter Fredericia Byråds overordnede mål til bindende planlægning og rammer for den videre udvikling i en 12-årig periode.

Planen har i høringsperioden været genstand for en åben debat om indholdet, da den berører borgernes dagligdag og fastlægger de fysiske rammer for handlemuligheder og levevilkår i kommunen.

Planen består af en fælles del for hele Trekantområdet samt en uddybende lokal del for Fredericia Kommune.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering som offentliggøres sammen med Kommuneplan 2013 – 2025. Kommuneplan 2013 – 2025 erstatter Kommuneplan 2009-2021 for Fredericia Kommune.

Bilag

Høring

Høringen Kommuneplanforslaget med tilhørende miljøvurdering blev vedtaget den 29. april 2013, og blev efterfølgende sendt i offentlig høring fra den 5. juni til og med den 28. august 2013.

I høringsperioden blev borgere, erhvervslivet og organisationer opfordret til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget. I høringsperioden indkom der en række forslag til ændringer og indsigelser til planforslaget for såvel den fælles kommuneplan som den lokale del. Sideløbende med den offentlige høring er der foregået forhandlinger med de statslige myndigheder, i såvel kommunalt- som i Trekantregi.

Bilag

Offentligt møde

Den 18. juni 2013 blev der afholdt cafedebat på Rådhuset om kommuneplanforslaget. Der blev sat fokus på en række emner som har været væsentlige i denne revision. Der blev bl.a. arrangeret debatfora omkring emnerne: Klima, natur, erhverv, infrastruktur, byudvikling og bevaringsværdige bygninger.

Ændringer i kommuneplanen

På foranledning af høringssvarene og dialogen med Naturstyrelsen besluttede Byrådet, at foretage en række ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse af planen. Ændringerne foretages i hovedtræk indenfor områderne: Byudvikling og ændret anvendelse, detailhandel, landskab, skovrejsning og kystnærhedszonen. Den offentlige høring af den fælles del af forslag til Kommuneplan for Trekantområdet 2013 – 2025 gav ikke anledning til at der blev foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse.

Bilag

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

Kommuneplan 2013 – 2025 for Trekantområdet er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Fredericia Kommunes egen del af kommuneplanen er screenet i henhold til samme lov.

Miljøvurderingen har været offentliggjort sammen med kommuneplanforslaget. Som grundlag for Byrådets endelige godkendelse er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse.

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplan 2013-2025 erstatter Kommuneplan 2009 – 2021 og de 22 tillæg til denne.

Byrådet skal ifølge planlovens § 12 virke for planens gennemførelse. Kommunens planlægning, lovadministration, anlægsvirksomhed mv. må ikke stride imod kommuneplanen.

I givet fald vil det være en forudsætning, at kommuneplanen forinden ændres, medmindre der er tale om forhold af underordnet betydning. Ændringer kan ske ved kommuneplantillæg eller en generel kommuneplanrevision.

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og trekantsområdet

Byrådet i Fredericia Kommune har den 7. september 2015 endeligt vedtaget Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet.

Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet blev sendt i offentlig høring i perioden fra 11. marts til den 6. maj 2015 (8 uger). Sidste frist for indsendelse af kommentarer var den 6. maj 2015. Der er indkommet bemærkninger fra i alt 2 afsendere til den fælles del af planstrategien samt en enkelt bemærkning til den lokale del, som alene gælder for Fredericia Kommune.

De indkomne bemærkninger fra den offentlige høring har ikke givet anledning til, at der er foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse.

Ved byrådets endelige vedtagelse den 7. september 2015 blev det besluttet, at følgende afsnit af planstrategiens fælles del på side 31 udgår:

”Afgiftsfri zone” er en fælles ambition om:

 • Dækningsafgiften for virksomheder aftrappes i løbet af en årrække
 • Byggesagsgebyrer for erhvervslivet aftrappes i samme tidsrum.

Hvor kan du se planstrategi 2015?

Du kan se Planstrategien ved at trykke på den under ”Læs også”

Revision af Kommuneplan 2013 - 2025

Det er i planstrategien besluttet, at der skal ske en delvis revision af Kommuneplan 2013 – 2025.

Planstrategien er byrådets strategi for udviklingen af Fredericia Kommune.

Planstrategien har sit ophæng i planloven, som pålægger byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommende valgperiode.

Planstrategien består af en fælles del for Trekantområdet og en lokal del for Fredericia Kommune. Den fælles del af planstrategien har fokus på at:

 • Tilbyde erhvervslivet optimale rammer for vækst og udvikling
 • Højne borgernes kompetencer og uddannelsesniveau
 • Udvikle Trekantområdet som den åbne, grønne storby
 • Sikre en velfungerende infrastruktur
 • Fremme innovation og entreprenørskab
 • Udvikle Trekantområdet til en kulturmetropol.

I den lokale del, som kun gælder for Fredericia Kommune, sætter Fredericia Byråd fokus på fire temaer, som alle udgør centrale elementer i kommunens videre fysiske og strategiske udvikling. Temaerne er:

 • Bymidten – Kommunens vækstdriver
 • Bosætning – Attraktive boliger og bomiljøer
 • Erhverv – Viden og arbejdspladser
 • Vand og land – Natur- og landskabsværdier

 

 

 

Feedback