Kommuneplan

Den 9. december 2013 vedtog Fredericia Byråd Kommuneplan 2013 - 2025 for Fredericia Kommune.

​Kommuneplan 2013 fastlægger de fremtidige retningslinjer for arealanvendelsen i Fredericia Kommune og omsætter Fredericia Byråds overordnede mål til bindende planlægning og rammer for den videre udvikling i en 12-årig periode.

Planen har i høringsperioden været genstand for en åben debat om indholdet, da den berører borgernes dagligdag og fastlægger de fysiske rammer for handlemuligheder og levevilkår i kommunen.

Planen består af en fælles del for hele Trekantområdet samt en uddybende lokal del for Fredericia Kommune.

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der udarbejdet en miljøvurdering som offentliggøres sammen med Kommuneplan 2013 – 2025. Kommuneplan 2013 – 2025 erstatter Kommuneplan 2009-2021 for Fredericia Kommune.

Bilag

Høring

Høringen Kommuneplanforslaget med tilhørende miljøvurdering blev vedtaget den 29. april 2013, og blev efterfølgende sendt i offentlig høring fra den 5. juni til og med den 28. august 2013.

I høringsperioden blev borgere, erhvervslivet og organisationer opfordret til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget. I høringsperioden indkom der en række forslag til ændringer og indsigelser til planforslaget for såvel den fælles kommuneplan som den lokale del. Sideløbende med den offentlige høring er der foregået forhandlinger med de statslige myndigheder, i såvel kommunalt- som i Trekantregi.

Bilag

Offentligt møde

Den 18. juni 2013 blev der afholdt cafedebat på Rådhuset om kommuneplanforslaget. Der blev sat fokus på en række emner som har været væsentlige i denne revision. Der blev bl.a. arrangeret debatfora omkring emnerne: Klima, natur, erhverv, infrastruktur, byudvikling og bevaringsværdige bygninger.

Ændringer i kommuneplanen

På foranledning af høringssvarene og dialogen med Naturstyrelsen besluttede Byrådet, at foretage en række ændringer i forbindelse med endelig vedtagelse af planen. Ændringerne foretages i hovedtræk indenfor områderne: Byudvikling og ændret anvendelse, detailhandel, landskab, skovrejsning og kystnærhedszonen. Den offentlige høring af den fælles del af forslag til Kommuneplan for Trekantområdet 2013 – 2025 gav ikke anledning til at der blev foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse.

Bilag

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

Kommuneplan 2013 – 2025 for Trekantområdet er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Fredericia Kommunes egen del af kommuneplanen er screenet i henhold til samme lov.

Miljøvurderingen har været offentliggjort sammen med kommuneplanforslaget. Som grundlag for Byrådets endelige godkendelse er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse.

Kommuneplanens retsvirkninger

Kommuneplan 2013-2025 erstatter Kommuneplan 2009 – 2021 og de 22 tillæg til denne.

Byrådet skal ifølge planlovens § 12 virke for planens gennemførelse. Kommunens planlægning, lovadministration, anlægsvirksomhed mv. må ikke stride imod kommuneplanen.

I givet fald vil det være en forudsætning, at kommuneplanen forinden ændres, medmindre der er tale om forhold af underordnet betydning. Ændringer kan ske ved kommuneplantillæg eller en generel kommuneplanrevision.

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og trekantsområdet

Byrådet i Fredericia Kommune har den 7. september 2015 endeligt vedtaget Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet.

Planstrategi 2015 for Fredericia Kommune og Trekantområdet blev sendt i offentlig høring i perioden fra 11. marts til den 6. maj 2015 (8 uger). Sidste frist for indsendelse af kommentarer var den 6. maj 2015. Der er indkommet bemærkninger fra i alt 2 afsendere til den fælles del af planstrategien samt en enkelt bemærkning til den lokale del, som alene gælder for Fredericia Kommune.

De indkomne bemærkninger fra den offentlige høring har ikke givet anledning til, at der er foretaget ændringer ved den endelige vedtagelse.

Ved byrådets endelige vedtagelse den 7. september 2015 blev det besluttet, at følgende afsnit af planstrategiens fælles del på side 31 udgår:

”Afgiftsfri zone” er en fælles ambition om:

 • Dækningsafgiften for virksomheder aftrappes i løbet af en årrække
 • Byggesagsgebyrer for erhvervslivet aftrappes i samme tidsrum.

Hvor kan du se planstrategi 2015?

Du kan se Planstrategien ved at trykke på den under ”Læs også”

Revision af Kommuneplan 2013 - 2025

Det er i planstrategien besluttet, at der skal ske en delvis revision af Kommuneplan 2013 – 2025.

Planstrategien er byrådets strategi for udviklingen af Fredericia Kommune.

Planstrategien har sit ophæng i planloven, som pålægger byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommende valgperiode.

Planstrategien består af en fælles del for Trekantområdet og en lokal del for Fredericia Kommune. Den fælles del af planstrategien har fokus på at:

 • Tilbyde erhvervslivet optimale rammer for vækst og udvikling
 • Højne borgernes kompetencer og uddannelsesniveau
 • Udvikle Trekantområdet som den åbne, grønne storby
 • Sikre en velfungerende infrastruktur
 • Fremme innovation og entreprenørskab
 • Udvikle Trekantområdet til en kulturmetropol.

I den lokale del, som kun gælder for Fredericia Kommune, sætter Fredericia Byråd fokus på fire temaer, som alle udgør centrale elementer i kommunens videre fysiske og strategiske udvikling. Temaerne er:

 • Bymidten – Kommunens vækstdriver
 • Bosætning – Attraktive boliger og bomiljøer
 • Erhverv – Viden og arbejdspladser
 • Vand og land – Natur- og landskabsværdier

 

 

 

Offentliggørelse af Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune

Fredericia Byråd har den 6. marts 2017 vedtaget Forslag til Kommuneplan 2017– 2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune, som er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 11. april 2017.

Forslaget sendes i offentlig høring i 8 uger frem til den 6. juni 2017. I høringsperioden inviteres alle borgere, erhvervslivet og organisationer til at komme med forslag og synspunkter til planforslaget.

Kommuneplanforslaget omsætter byrådets overordnede vision og mål til bindende planlægning og rammer for den videre udvikling for en 12-årig periode. Planen gøres hermed til genstand for en åben debat om indholdet, idet den berører borgernes dagligdag og fastlægger de fysiske rammer for handlemuligheder og levevilkår i kommunen.

Kommuneplanforslaget er digital

Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune ligger på kommunens hjemmeside www.fredericia.dk og kan tilgås via følgende link.

Det samlede kommuneplanforslag kan endvidere downloades som pdf fra www.plansystem.dk.

Digitalt høringssvar

Har du bemærkninger, forslag eller synspunkter til planforslaget, kan de afgives via det digitale høringsværktøj. Gå ind på den digitale kommuneplan og tryk på ”Din kommentar”, hvorefter du kan skrive dit høringssvar.

Planforslagets dele

Planforslaget består af en fælles del for hele Trekantområdet samt en uddybende lokal del for Fredericia Kommune.

Den fælles del, Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet, består af en fælles hovedstruktur, som indeholder de overordnede mål og handlinger, samt fælles retningslinjer for hele Trekantområdet. En lang række af disse mål og retningslinjer er videreført fra Kommuneplan 2013-2025.

Den lokale del, Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Fredericia Kommune, består af en lokal hovedstruktur, som indeholder de lokale mål og handlinger, samt lokale retningslinjer for Fredericia Kommune. Den lokale kommuneplan indeholder desuden rammerne for lokalplanlægningen i de enkelte bydele i Fredericia Kommune.

Retsvirkning

Byrådet skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Miljøvurdering

Forslaget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, hvorfor der er udarbejdet en miljøvurdering af kommuneplanforslagets væsentlige ændringer i forhold til gældende kommuneplan.

Der er udarbejdet en samlet miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet. Hovedparten af Fredericia Kommunes ændringer i forhold til den gældende kommuneplan indgår i miljøvurderingen. Miljørapporten kan ses i den digitale kommuneplan under Bilag.

Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanforslaget er screenet for miljøvurdering. Screeningen fokuserer på de ændringer, der er foretaget i forhold til den gældende kommuneplan. Resultatet af screeningen er fremlagt sammen med kommuneplanforslaget. Fredericia Kommune har vurderet, at ændringerne ikke må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er udarbejdet miljøvurdering. Miljøscreeningen kan ses i den digitale kommuneplan under Bilag.

Klagevejledning vedrørende screening for miljøvurdering

Det er muligt at klage over kommunens afgørelse om, at der ikke udarbejdes en miljøvurdering for Fredericia Kommunes lokale del af kommuneplanforslaget, jf. § 16 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse af afgørelsen på kommunens hjemmeside. Det vil sige, at fristen for at klage er senest den 9. maj 2017.

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan du klage til Planklagenævnet. En klage skal indsendes ved anvendelse af digital selvbetjening via Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Du kan logge på med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen inden klagefristens udløb.

Når klagen sendes, betales et gebyr via Klageportalen. Privatpersoner skal betale 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale 1.800 kr.

Et indbetalt gebyr tilbagebetales, f.eks. hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, eller hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen. Spørgsmål om betaling af gebyr og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Planklagenævnet.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du inden klagefristens udløb sende din klage med en begrundet anmodning til kommunen.

Hvis du er fritaget for at bruge digital post af kommunen, bedes du oplyse dette i din anmodning. Kommunen videresender herefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du får besked direkte fra Planklagenævnet om din anmodning imødekommes. Gebyret skal indbetales inden for en af Planklagenævnet fastsat frist. Hvis gebyret ikke betales, inden fristens udløb, afvises klagen.

Kommunens afgørelse kan også indbringes direkte for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen af den endelige vedtagelse af planen.

Se mere om klageregler, herunder hvad der kan klages over, og hvem der kan klage, på Planklagenævnets hjemmeside, der kan tilgås via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk.

Offentlig debat om forslaget

Der afholdes ”Åben Hus” arrangementer, hvor du har mulighed for at stille spørgsmål til kommuneplanforslaget og drøfte planforslagets indhold. På mødet vil der blive sat fokus på en række emner, som har været væsentlige i denne revision. Du kan derfor komme i dialog omkring emnerne: Natur og Friluftsliv samt Byudvikling og Erhverv. Tid og sted vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i Lokalavisen.

Den videre proces

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne forslag og synspunkter blive vurderet og indgå i byrådets beslutningsgrundlag for den endelige vedtagelse af kommuneplanen.

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet og Fredericia Kommune forventes at ske ved udgangen af 2017.

Henvendelse om planen kan rettes telefonisk til leder Tabita Nyby, 7210 7629 og planlægger Marianne Bay Andersen, 7210 7538 eller på Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia.

Feedback