Børne- og Skoleudvalget - 30-05-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 30 maj, 2018 - 08:00
Hent som fil:

Punkt 13 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Indstilles til godkendelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Godkendt.

Punkt 14 1. budgetopfølgning 2018 for Børne- og Skoleudvalget

Sagsresumé

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomiske tilstand og det forventede regnskab udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som fagafdelingen med udgangspunkt i det forventede regnskab anbefaler udvalget at søge om ved byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet.

Der bliver samlet søgt om tillægsbevilling på 1,594 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme, inkl. forventet spar/lån, er derefter på 876,067 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4,500 mio. kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

 

Mio. kr.

Korrigeret budget

1. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

Serviceudgifter

  841,923

  2,594

  14,200

  858,717

Overførselsudgifter

  7,231

  - 

  - 

  7,231

Centrale refusionsordning

  -2,255

  - 

   - 

  -2,255

Drift i alt

  846,899

  2,594

  14,200

  863,693

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

  23,074

  -1,000

  -9,700

  12,374

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

  869,973

  1,594

   4,500

  876,067

 

 

 

 

Total

  869,973

  1,594

  4,500

  876,067

+ = udgift / lån af næste år (underskud)

 - = indtægt / opsparing (overskud)

 

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2017 og godkendte budgetændringer.

 

 

1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”1.budgetopfølgning 2018 – specifikation BSU”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

 

Børn & Unge samt Familie & Børnesundhed søger om godkendelse af tillægsbevillinger der vedrører barselsfonden, overførsel af midler vedrørende Projekt Sund Start og Projekt Sund Vægt til Sundhedsudvalget, overførsel af midler vedrørende traineelæreruddannelsen fra Uddannelsesudvalget samt overførsel af anlægsmidler til sikre skoleveje til Miljø- og Teknikudvalget.

 

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

 

Børn & Unge og Familie & Børnesundhed forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug på 4,500 mio. kr.

 

Fordelingen af spar/lån mellem fagområderne viser, at Dagtilbud forventer et mindreforbrug på -0,500 mio. kr. incl. overført spar/lån fra 2017 på -1,311 mio. kr.

 

Skoler forventer et merforbrug på 19,000 mio. kr. incl. overført spar/lån fra 2017 på 13,410 mio. kr.

 

Familie & Børnesundhed forventer et mindreforbrug på -4,300 mio. kr., incl. overført spar/lån fra 2017 på -7,890 mio. kr.

 

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på -0,700 mio. kr. på Dagtilbud og et mindreforbrug på -9,000 mio. kr. på Skoler.

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Mellemkommunale betalinger er i disse år en særlig økonomisk udfordring for skoleområdet.

 

De samlede mellemkommunale nettoudgifter er steget markant i årene fra 2014 til 2018.

 

Den største udfordring ligger i udgifterne til specialundervisning til børn som er anbragt i andre kommuner. Her ses at antallet af børn som Fredericia sender ud af kommunen har været stigende i perioden 2014 til 2016 men nu er stagneret. Samtidig ses at gennemsnitsprisen, som kommunerne opkræver, er steget markant i perioden og ser ud til fortsat at være stigende.

 

Antallet af børn fra andre kommuner, der modtager specialundervisning i Fredericia, er derimod faldet væsentligt, hvilket betyder markant færre indtægter i perioden. Siden den seneste kommunalreform har kommunerne placeret færre børn i specialtilbud i Fredericia. I samme periode har det vist sig, at Fredericia Kommune har haft behov for at udnytte flere pladser selv, således at Frederiksoddeskolen er fyldt, primært med børn fra egen kommune. Samme tendens med stigende antal elever der har behov for specialundervisning ses også hos vores samarbejdskommuner.

 

For øvrige punkter henvises der til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Vurdering”.

Vurdering

Opsummering​

Børn & Unge forventer et samlet merforbrug på driften på 18,5 mio. kr., der hovedsageligt opstår på grund af den markante stigning i udgifterne til specialundervisning – især på det mellemkommunale. En del af merforbruget er overført fra 2017.

 

Familie- & Børsundhed er under pres på grund af stigende mængder af underretninger og børnefaglige undersøgelser. På trods af de stigende mængder formår området at finansiere arbejdsbyrden via verserende projekter samt spar/lån fra 2017. 

 

Vurdering:

 

Status på Politiske ændringer:

Samtlige politiske tiltag, som er bevilget i budget 2018, er igangsat og forventes fuldt ud implementeret i løbet af 2018 jf. bilag ”Politiske ændringer 2018-2021 BSU – status 2018 pr 1 BO”

 

Det fremgår af forligsteksten, at Børne- og Skoleudvalget skal have en løbende afrapportering vedr. inklusion. Denne afrapportering vil blive givet løbende gennem kvalitetsrapporten.

 

Dagtilbud:

Dagtilbud forventer ved 1. budgetopfølgning et mindreforbrug på -0,500 mio. kr. på driften, der primært kan henføres til institutionernes egen opsparing.

 

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på -0,700 mio. kr. Dette vedrører primært pasningsgaranti-puljen.

 

Skoler:

Skoler forventer ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på 19,000 mio. kr. på driften. 13,400 mio. kr. heraf er overført som lån fra 2017. Den resterende del af det forventede merforbrug skyldes primært et forventet merforbrug på det mellemkommunale område på 8,100 mio. kr. samt et forventet merforbrug på 0,900 mio. kr. vedrørende enkeltintegrerede elever.  Herudover har området fået tildelt eksterne midler som er bundet til kompetenceudvikling af lærer. Disse midler forventes først at blive anvendt fra 2019, hvorfor de i indeværende regnskabsår formindsker det reelle merforbrug på området med -5,500 mio. kr.

 

På anlægssiden forventes et mindreforbrug på -7,000 mio. kr. Dette vedrører puljen til renovering af skoler og daginstitutioner med særlig fokus på toiletter. Pengene er disponeret, men størstedelen af projekterne forventes først færdiggjort i løbet af 2019.

 

Familie- & Børnesundhed:

Familie- & Børnesundhed forventer ved 1. budgetopfølgning et mindreforbrug på -4,300 mio. kr.

 

Heraf vedrører -2,400 mio. kr. enhedernes forventede opsparing, hvilket skal ses i sammenhæng med overført opsparing fra 2017 på -3,687 mio. kr.

 

-1,900 mio. kr. vedrører de interne politisk godkendte projekter. Flere af projekterne er flerårige, hvorfor det forventede spar/lån er afsat til lønninger i 2019.

 

Foranstaltninger og Familie & Ungdomscentret

I statistikmaterialet herunder ses, at der i de senere år har været en stor stigning antallet af underretninger med stigende antal børnefaglige undersøgelser til følge i Familieafdelingen. Dette har medført et ekstra pres på alle de forebyggende foranstaltninger og ydelser på Familie & Ungdomscentret. Herudover er der pres på ydelser fra PPR, herunder psykologer KKP og tale- og hørerkonsulenter.

 

År

Antal underretninger

Antal afgørelser om børnefaglig undersøgelse

2014

684

85

2015

738

176

2016

847

201

2017

1.073

232

2018 jan-mar

377

67

 

 

 

Udviklingen følges tæt i samarbejde med Budget & Analyse.

Indstillinger

Børn & Unge samt Familie & Børnesundhed anbefaler:

 

at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet

 

at der udarbejdes en handleplan for afvikling af gæld og kommende driftsunderskud på skoleområdet. 1. udgave af handleplan fremlægges for udvalget på mødet den 18. juni.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Godkendt.

Punkt 15 Opfølgning på implementering af budget 2018

Sagsresumé

Børn- og ungeområdet har lavet en status på implementering af de ekstraordinære bevillinger, der er givet til budget 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

Til budget 2018 har Børn- og ungeområdet fået en række ekstraordinære bevillinger.

 

Vedlagt som bilag er der lavet en status for hver enkelt bevilling, som gennemgås på mødet.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne fra de to puljer skal frigives til anvendelse.

 

Beløb i mio.kr.

TB 2018

TB 2019

Anlægs-bevilling

Frigivelse

Renovering med særlig fokus på toiletter (XA-40073)

 

 

10,000

10,000

Renovering af Kirstinebjergs svømmehal (XA-40074)

 

 

 4,000

 4,000

I alt (- = kasseindlæg / + = kasseudlæg)

 

 

 

 

 

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Børn og Unge indstiller Børne- og Skoleudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefales, at der meddeles anlægsbevilling og frigives:

 

- 4 mio. kr. til renovering af Kirstinebjergs svømmehal

- 10 mio. kr. til renovering af toiletter og andre projekter i henhold til vedlagte opfølgning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Godkendt.

Punkt 16 Opfølgning på kvalitetsrapport

Sagsresumé

I forbindelse med gennemgangen af kvalitetsrapporten på skoleområdet for 2015-2017 ønskede udvalget at se nærmere på elevfravær, elevernes faglige og sociale trivsel samt inklusionsindsatsen.

 

Sagsbeskrivelse:

Kigger man på elevfravær, elevernes faglige og sociale trivsel samt inklusion af elever er der tydelige forskelle skolerne imellem.

 

Vedr.elevfravær

På skoleområdet registreres elevfravær i tre kategorier:

Lovligt fravær – Sygdom - Ulovligt fravær

 

De nyeste fraværstal viser at eleverne i gennemsnit har 5,2% fravær i Fredericia.

Fordelt på de tre fraværsformer, ser fordelingen således ud:

Lovligt fravær 1,4% - Sygdom 2,7% - Ulovligt fravær 1,2%

 

Det samlede fraværstal ligger under landsgennemsnittet, som er på 5,7%, men der er imidlertid store udsving i elevfraværet fra skole til skole. Elevfraværet er generelt højere i udskolingen og på 10.årgang.

 

Der vil være en uddybning af skolernes fraværstal på udvalgsmødet samt hvilke indsatser, der arbejdes med i distrikterne for at minimere elevfraværet.

 

Vedr. elevernes faglige og sociale trivsel

På baggrund af manglende faglig progression i dansk og matematik hos nogle elever i udskolingen på Havepladsvej og Nørre Alle, er der igangsat et elevløft i samarbejde med Undervisningsministeriets læringskonsulenter og pædagogiske konsulenter fra Børn og Unge samt UU.

 

På udvalgsmødet vil der blive givet eksempler på indsatser under elevløft, samt hvordan der i øvrigt arbejdes med faglig og social trivsel på de øvrige skoler.

 

Vedr. inklusion

Mellem 96-97% af eleverne i Fredericia har deres gang i den almene grundskole, dermed ligger Fredericia blandt de kommuner i Danmark, som har færrest børn gående på specialskole.

På udvalgsmødet vil der bl.a. være en orientering om, hvordan skolernes ressourcecentre arbejder for at understøtte det gode læringsmiljø, så alle børn/unge i klassen får udbytte af undervisningen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Børn og Unge vurderer,

 

at elevfraværet er for højt på nogle skoler, og derfor er der fortsat behov for at skolernes procedure omkring elevfravær bliver skarpere og fulgt op af ledelse og bestyrelser.

 

at skolernes ledelsesteam har fået styrket deres fokus på, hvad der skal arbejdes med i distriktet for at fremme den faglige og sociale trivsel. Dette er i høj grad sket gennem Program for Læringsledelse. Udfordringen er at få de rigtige indsatser og økonomien på skolerne til at gå hånd i hånd.

 

at den høje andel af børn, som går i almenskolen er et tegn på, at der arbejdes professionelt i skolernes ressourcecentre – også med forældre og på tværs af fagpersoner. Samtidig er der opbygget et tættere samarbejde om børnene fra 0-18 år. Der er satset meget på kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, hvilket er medvirkende til at gøre lærer-/pædagogteams mere professionelle i deres opgaveløsning omkring udviklingen af et læringsmiljø, som giver alle børn mulighed for at trives og lære.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler,

 

at Børne- og Skoleudvalget drøfter elevfraværet i distrikterne og tager beslutning om, at alle skoler snarest får udarbejdet tydelige procedure for håndtering af elevfravær. Målet er, at fraværet altid har fokus og nedbringes. Der indføres halvårlig status på udviklingen. Ved næste status over elevfravær orienteres om skolernes skærpede systematiske indsats.

 

at Børne- og Skoleudvalget får en gennemgang af den årlige trivselsundersøgelse samt udviklingen i de bundne afgangsprøver og nationale test.

 

at Børne- og Skoleudvalget får en årlig gennemgang i forhold til at løfte børn med særlige behov på distriktsskolerne.

 

at der tages beslutning om, at Uddannelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget mødes omkring de unges faglige og sociale trivsel i udskolingen samt overgangen fra folkeskole til UngFredericia eller en ungdomsuddannelse.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Godkendt med den tilføjelse af udvalget ønsker et temamøde i efteråret. Mødet foreslås på Frederiksodde.

Punkt 17 Opfølgning på børne- og ungepolitikken

Sagsresumé

I 2017 vedtog byrådet en ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik for 2017-2020. Politikken omhandler mål for alle børn og unge fra 0-18 år. En række eksisterende samt nye strategier skal understøtte, at der arbejdes med de respektive målsætninger i politikken.

 

 

Sagsbeskrivelse:

De store fokusområder i Børne- og Ungepolitikken er:

 

-  Læring og dannelse

-  Fællesskaber

-  Børnenes og de unges Fredericia – inddragelse og demokratisk dannelse

-  Det mangfoldige, forpligtende forældresamarbejde

-  De ansatte samarbejder professionelt

 

På mødet vil der blive orienteret om de processer, som er i gang ift. nye og eksisterende strategier og handleplaner, som understøtter Børne- og Ungepolitikken.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Børn og Unge vurderer,

 

at der i dagtilbud og skole bliver arbejdet i henhold til de overordnede målsætninger i politikken. Distrikterne har dog forskellige udfordringer jævnfør data fra blandt andet Program for Læringsledelse. Det betyder, at der konkret arbejdes med forskellige indsatser i distrikterne i samarbejde med Børn og Unges Center for Pædagogisk Viden og Udvikling og Familie og Børnesundhed.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler,

 

at der på baggrund af gennemgangen af de eksisterende strategier og handleplaner drøftes, hvorvidt Børne- og Skoleudvalget ønsker, at der med afsæt i Kvalitetsrapporten og Børne- og Ungepolitikken skal udarbejdes en tids- og handleplan for implementering af politikken.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Godkendt.

Punkt 18 Orientering om status i Familie & Børnesundhed

Sagsresumé

Familiechefen vil på udvalgsmødet give en status på øgede sagsmængderne og deraf følgende sagspres på Familie & Børnesundhedsområdet. Der vil på udvalgsmødet også blive givet et indblik i hvilke tiltag der er igangsat for at imødekomme sagspresset, samt et overblik over fremtidigt ressourcebehov på Familie- og Børnesundhedsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

I Familie & Børnesundhed opleves der en stor stigning i antallet af underretninger. Det medfører afledt pres på både børnefaglige undersøgelser samt forebyggende tiltag. Herunder et overblik over udviklingen i antal underretninger og børnefaglige undersøgelser siden 2014:

 

Antal underretninger

Antal afgørelser om børnefaglig undersøgelse

2014

684

85

2015

738

176

2016

847

201

2017

1.073

232

2018 jan-mar

377

67

 

På udvalgsmødet vil familiechefen komme nærmere ind på:

 • De stigende mængder, samt de afledte effekter
 • Stigende kompleksitet i sagerne
 • Forbyggende indsatser
 • Status på anbringelser, herunder muligheder for anbringelser i lokalt forankrede døgntilbud.
 • Status på arbejdet med indsatser i Børne- og Ungepolitikken
 • Status på indsatser i Budget 2018 – 20121

Indstillinger

Det indstilles at udvalget drøfter status på Familie & Børnesundhed.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Godkendt med den tilføjelse at udvalget ønsker et temamøde i efteråret om udsatte børn og unge.

Punkt 19 Unge i Fredericia

Sagsresumé

Børne- og Skoleudvalget får en status på unge i Fredericia med særligt fokus på kommunens opsøgende gadeplansmedarbejdere.

 

Sagsbeskrivelse:

 

 • Et ønske om status på vores opsøgende og pædagogiske indsatser i byen over sommeren
 • En drøftelse om mulighed for dialogmøde med de unge om ungemiljøer

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Vurdering

Ingen

Indstillinger

Børn og Unge indstiller at de to områder, der er fremhævet i sagsbeskrivelsen drøftes.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Godkendt med den tilføjelse at udvalget ønsker at Ungebyrådet inddrages i dialogen og planlægningen af et møde med de unge.

Punkt 20 Midler til etablering og drift af IT-systemer

Sagsresumé

Grundet nye krav til digitale platforme på børne- og ungeområdet er der behov for at drøfte midler til etablering og drift af disse nye IT-systemer. Det drejer sig om følgende nye IT-platforme: MeBook (skoleområdet), Aula (skole og dagtilbud – forældreplatform) samt Nova og IST.

 

Sagsbeskrivelse:

I starten af 2017 besluttede Fredericia kommune at købe læringsplatformen MeBook til implementering på skolerne fra 2017/18 samt en samarbejdsplatform til erstatning for det nuværende SkoleIntra (AULA). Dette IT-system skal implementeres fra 2018/19 på skoleområdet og 2019/20 på dagtilbudsområdet. Dette kræver uddannelse af medarbejdere i 2019.

 

·  AULA – drift og uddannelse:

Max. kr. 1,6 mio. år 2019 (inkl. midler til uddannelse/kurser).

Fremadrettet vil det være max. kr. 1,3 mio. hvert år til drift. Der er ikke taget højde for supportfunktioner, da omfanget er ukendt på nuværende tidspunkt.

Ovenstående priser bygger på et estimeret max. beløb, da der er en vis usikkerhed om, hvad de endelige priser bliver.

 

NOVA – et IT-system, der kan håndterer borgerrettede sager (herunder børnesager):

 

·  Nova licenser i år 2018 for kr. 100.000 (behov for budgettilførsel i 2018).

I år 2019 og fremefter skønnes udgiften at blive kr. 100.000 årligt. Heri er der ikke indberegnet uddannelse osv.

 

IST – et IT-system til elevadministration samt håndtering af ind/ud check i dagtilbud og fritidstilbud + forældreinfo:

 

·  IST merudgift i år 2018 på kr. 200.000 (behov for budgettilførsel i 2018).

Økonomiske konsekvenser

I 2018 er der en merudgift til NOVA og IST på kr. 300.000.

I 2019 er der et samlet behov for ca. kr. 2,3 mio.

I 2020 og frem et samlet behov på ca. kr. 2 mio. årligt til drift af IT-systemer.

Vurdering

Der er behov for at revurdere budgettet for 2018 og frem, herunder at finansieringen af det fremadrettede IT-budget drøftes grundet de nye krav på it-området.

Indstillinger

Børn og Unge anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter samt tager stilling til udfordringen vedrørende finansiering af it-krav på skoleområdet for budget 2018 og 2019.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Indstillingen ændres til:

 

Udgiften i 2018 ansøges Økonomiudvalget eftersom det ikke har været muligt at forudse udgifterne før budgetlægningen for 2918. Fremadrettet driftes udgifterne i budgetterne – 2019 og overslagsårene.

Punkt 21 Godkendelse af Handlingsplan til Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering

Sagsresumé

Kommunerne er forpligtet til at have en handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. På den baggrund har Voksenservice, Børn & Unge, Familie & Børnesundhed samt Arbejdsmarked & Borgerservice i fællesskab udarbejdet en handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, som udvalget skal tage stilling til. Det primære sigte med handlingsplanen er at forbygge og forhindre, at der for børn og unge opstår problemer relateret til ekstremisme og radikalisering

 

Når handlingsplanen er godkendt, vil de fire fagafdelinger implementere handlingsplanen via Tværfagligt Opmærksomhedsteam, som også står for vidensopsamling og koordinering af bekymringer på området.

 

 

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet en handlingsplan (se bilag 1). Formålet er følgende:

·  Sikre, at der sker en hurtig forebyggende indsats for og med borgeren.

·  Til stadighed udvikle og kvalificere det tværgående samarbejde mellem alle medarbejdere i fagafdelinger, øvrige samarbejdspartnere, interessenter og politi.

·  Være garant og understøttende i forhold til styrket koordinering og overblik, gennem fælles struktureret erfaringsopsamling og metodeudvikling.

·  Sikre at der sker en hurtig handling i forhold til reel bekymring såvel på det foregribende som på det indgribende niveau.

 

For at sikre dette, nedsættes der en task force – T.O.T, der står for det Tværgående OpmærksomhedsTeam – bestående af medarbejdere fra Voksenservice, Familie & Børnesundhed, Børn & Unge samt Arbejdsmarked & Borgerservice. T.O.Ts opgaveportefølje vil være at sikre vedligeholdelse og kontinuitet i indsatserne, der er knyttet an til handlingsplanen og actioncards herunder den forebyggende indsats. Teamet er ikke sagsbehandlende, men er tillagt en handlingskompetence i forhold til at bære mulige sager gennem relevante fagafdelinger og til eksterne aktører såsom Infohuset og politi.

 

Udover handlingsplanen til Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering, forsætter arbejdsgruppen med udarbejdelse af actionscards til forebyggelse indenfor områder, hvor der er behov for en tværsektorielt indsats, eksempelvis:

 

·  Ærekrænkelse og negativ social kontrol

·  Bandeområdet

·  Narkomisbrug

 

Områderne vil indgå som en del af T.O.Ts opgaveportefølje, så der bliver en fælles indgang til Fredericia Kommune for både fagpersoner og civilsamfund vedrørende bekymringer.

Økonomiske konsekvenser

Voksenservice, Børn & Unge, Familie & Børnesundhed samt Arbejdsmarked & Borgerservice afsætter personaleressourcer til arbejdet i T.O.T. indenfor de nuværende rammer.

Vurdering

Kommunerne er forpligtiget til at have handlingsplaner til Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering. Voksenservice, Børn & Unge, Familie & Børnesundhed samt Arbejdsmarked & Borgerservice vurderer, at med den udarbejdet handlingsplan får Fredericia Kommune et redskab, hvor alle involverede fagpersoner og civilsamfundet vil have en fælles indgangsvinkel til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, samt hvordan bekymringssager håndteres.

Indstillinger

Voksenservice, Familie & Børnesundhed, Børn & Unge samt Arbejdsmarked & Borgerservice anbefaler Børne- og Skoleudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget, at handlingsplanen bliver godkendt og tiltrådt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Godkendt.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Godkendt.

Punkt 22 Orienteringssag: Skolevejsprojekt 2018 - analyse af skoleveje

Sagsresumé

I Budget 2018 er der afsat penge til ”Sikre Skoleveje”, en analyse af trafiksikkerheden omkring skolerne i Fredericia Kommune.

 

Sagsbeskrivelse:


Teknik & Miljø har i samarbejde med Børn & Unge foretaget analysen efter følgende metode:


 • Møder med distriktsledere, skoleleder og institutionsledere
 • Besigtigelse ved skoler
 • Sammenligning af input fra møder, besigtigelser og tidligere modtagne henvendelser angående trafiksikkerhed ved skolerne

I budgettet er der afsat 0,2 mio. kr. som er allokeret til Skærbæk området, hvorfor der her er afholdt møder med skolen og beboerforeningen. Beboerforeningen deltog med en repræsentant i besigtigelsen af morgentrafikken ved skolen.


De lokaliteter, hvor trafiksikkerheden skal forbedres, er prioriteret på to lister – én særskilt for Skærbæk området og én for resten af kommunen. Se mere i vurderingsafsnittet.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2018 afsat samlet 1,0 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. til Skærbæk området.

Vurdering

Børn & Unge og Teknik & Miljø har på baggrund af analysen udarbejdet følgende prioriteringslister over trafiksikkerhedstiltag.


Projekterne er opstillet i prioriteret rækkefølge. Ud af de 23 ønsker, forventes prioritet 1 til 8 samt de særskilte ønsker i Skærbæk at kunne gennemføres. Disse tiltag skønnes at koste 710.000 kr.


På mødet vil baggrunden for prioriteringslisten blive uddybet.


Prioritet

Skole

Tiltag

Prisestimat

1

Kirstinebjerg Skolen afd. Høgevej

Droneoptagelse + ankomstanalyse

30.000 kr.

2

Erritsø Fællesskole afd. Krogsagervej

Droneoptagelse + ankomstanalyse

30.000 kr.

3

Kirstinebjerg Skolen afd. Indre Ringvej og Frederiksodde Skolen afd. Indre Ringvej

Droneoptagelse + ankomstanalyse

30.000 kr.

4

Ullerupbæk Skolen afd. Nørre Allé

Udvidelse af overkørslen til Nørre Allé

80.000 kr.

5

Ullerupbæk Skolen afd. Nørre Allé

Hastighedsdæmpende krydsningspunkt på Nørre Allé

150.000 kr.

6

Erritsø Fællesskole afd. Krogsagervej

Udvidelse af kys- og kør-pladsen

300.000 kr.

7

Kirstinebjerg Skolen afd. Indre Ringvej

Udvidelse af overkørslen til parkeringspladsen på skolens matrikel

80.000 kr.

8

Kirstinebjerg Skolen afd. Indre Ringvej

Cykelbane på Skansevejs østside

10.000 kr.

9

Fjordbakkeskolen afd. Taulov

Udvidelse af kys- og kør-pladsen

200.000 kr.

10

Erritsø Fællesskole afd. Højmosen

Flytning af fodgængerafmærkning på hævet fladet og genmarkering

10.000 kr.

11

Erritsø Fællesskole afd. Bygaden

Ombygning af klimabedet nord for Tonne Kjærsvej

80.000 kr.

12

Erritsø Fælleskole afd. Krogsagervej

Afmærket gangareal på langs af parkeringspladsens nordlige grænse

15.000 kr.

13

Kirstinebjerg Skolen afd. Havepladsvej

Opstramning af afmærkning og skiltning af parkeringsrestriktioner

125.000 kr.

14

Kirstinebjerg Skolen afd. Havepladsvej

Før-grønt for cyklister i krydset Indre Ringvej – treldevej

200.000 kr.

15

Frederiksodde Skolen afd. Ullerupdalvej

Gående adgang ved overkørslen til Ullerupdalvej

40.000 kr.

16

Erritsø Fællesskole afd. Højmosen

Indretning af parkeringspladsen ved Langesøvej og flytning af cykelparkering

150.000 kr.

17

Kirstinebjerg Skolen afd. Høgevej

Opgradering af skiltning og afmærkning omkring skolen

15.000 kr.

18

Ullerupbæk Skolen afd. Skolesvinget

Kys- og kør-pladsen på Skolesvinget

70.000 kr.

19

Kirstinebjerg Skolen afd. Bøgeskovvej

Træ øst for overkørslen til hallen hæmmer oversigten.

30.000 kr.

20

Erritsø Fællesskole afd. Krogsagervej

Flytning af chikane ved overkørslen til hallen

15.000 kr.

21

Ullerupbæk Skolen afd. Skjoldborgvej

Udvidelse af parkeringskapacitet på Holbergsvej

200.000 kr.

22

Ullerupbæk Skolen afd. Nørre Allé og Frederiksodde Skolen afd. Ullerupdalvej

Etablering af parkeringsplads på matrikel 120a, Fredericia Kobbeljorder

500.000 kr.


Særskilt prioriteringsliste for projekter i Skærbæk området:


Tiltag

Prisestimat

Hastighedsdæmpning Skærbæk Ringvej, 4 bump

120.000 kr.

Ensretning af Skolevej foran skolen mod syd

20.000 kr.

Diverse mindre projekter

Resten af de øremærkede midler til projekter i Skærbæk


Indstillinger

Teknik & Miljø samt Børn & Unge indstiller, at Børne-  og Skoleudvalget godkender prioriteringslisten og anbefaler, at Miljø- og Teknikudvalget igangsætter projekterne i den prioriterede rækkefølge.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Punktet udsættes til udvalgsmødet den 18. juni 2018.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 30-05-2018

Udsat.

Punkt 23 Orientering

Sagsresumé

Orientering og spørgsmål fra udvalgsformanden

 

 

 

Orientering og spørgsmål fra udvalgsmedlemmer

 

 

 

Orientering og spørgsmål fra afdelingerne

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Orientering foretaget.

Feedback