Folkeoplysningsrådet - 03-05-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 3 maj, 2017 - 18:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 13 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Godkendelse af dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-05-2017

Godkendt.

Punkt 14 Diæter til medlemmerne af Folkeoplysningsrådet

Sagsresumé

Folkeoplysningsrådets medlemmer ønsker at ligestilles med medlemmerne af Handicaprådet og Seniorrådet i forhold til at få diæter for møder.

Sagen indstilles til godkendelse.

 

Sagsbeskrivelse:

Medlemmerne af Handicaprådet og Seniorrådet modtager diæter for deres deltagelse i møder jf. gældende lovgivning inden for deres områder. Det er et lovkrav, at der udbetales diæter til de to råd. Folkeoplysningsrådet ønsker at ligestilles med de to andre råd i forhold til at få diæter for møderne. De tre råd er sammenlignelige, og der er i Folkeoplysningsloven § 40, stk. 2 hjemmel til at der kan gives mødediæter til medlemmer af Folkeoplysningsrådet. 

 

Medlemmerne af Handicaprådet og Seniorrådet modtager følgende mødediæter:

 

Mødediæt for møde indtil 4 timer:  415 kr.

Mødediæt for møder over 4 timer:  830 kr.

 

Mødediæterne beskattes som A-indkomst.

 

I januar 1992 ændrede Byrådet reglerne for mødediæter for alle råd og nævn nedsat af Fredericia Kommune, for at opnå en rammebesparelse på 500.000 kr.

 

Formanden for Folkeoplysningsudvalget har dog modtaget et årligt honorar. I forbindelse med en ændring af Folkeoplysningsloven blev Folkeoplysningsudvalget ændret til et Folkeoplysningsråd, og honoraret blev i stedet en del af en indsatspulje under Folkeoplysningsrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives diæter til medlemmerne af Folkeoplysningsrådet på samme vilkår som for Handicaprådet og Seniorrådet. Der gives ikke diæter til Folkeoplysningsrådets medlemmer for deltagelse i kurser og konferencer, men deltagergebyret betales af Folkeoplysningsrådets mødekonto.

 

Folkeoplysningsrådet har ca. 10 årlige møder og dertil op til 20 tilsynsbesøg hos de folkeoplysende foreninger. På disse møder deltager to medlemmer af Folkeoplysningsrådet og en person fra Kultur & Idræt.

 

Med de samme mødediæter som for Handicaprådet og Seniorrådet forventes diæterne for Folkeoplysningsrådet årligt at ville beløbe sig til 10 møder for 7 medlemmer a 415 kr. (29.050 kr.) og op til 20 tilsynsbesøg for 2 medlemmer a 415 kr. (16.600 kr.) – i alt 45.650 kr. Beløbet kan finansieres via Folkeoplysningsrådets egen mødekonto samt en mindre del inden for folkeoplysningsområdet.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at:

 

  1. Der gives diæter til medlemmerne af Folkeoplysningsrådet til deres møder og tilsynsbesøg på samme vilkår som for Handicaprådet og Seniorrådet.
  2. Finansieringen sker via Folkeoplysningsrådets egen mødekonto og under Folkeoplysningsområdet i øvrigt.
  3. Udbetalingen af diæter træder i kraft med virkning fra d. 1.1.2017.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-05-2017

Anbefales.

Punkt 15 FDF Fredericia 2 Chr. Sogn - ansøgning om ekstraordninært lokaletilskud til isolering af loft

Sagsresumé

FDF Fredericia 2. Chr. Sogn søger om et ekstraordinært lokaletilskud til isolering af loftet i deres spejderhytte.

Sagen indstilles til godkendelse efter gældende praksis inden for ekstraordinære lokaletilskud, hvilket giver et tilskud på 10.090 kr. 

 

Sagsbeskrivelse:

FDF Fredericia 2. Chr. Sogn søger om et ekstraordinært lokaletilskud til isolering af loftet i deres spejderhytte på Randalsvej 6 (bilag 1).

 

Foreningen har indhentet to tilbud på efterisoleringen. Tilbud 1 er på 22.876,14 kr. (bilag 2) og tilbud 2 (hele loftet) er på 17.287 kr. (bilag 3) – begge tilbud er inkl. moms. Foreningen forventer en besparelse på 10-20 % i varmeregningen efter isoleringen, hvilket svarer til 3.500-7.000 kr. årligt. Foreningen modtager lokaletilskud, og isoleringen vil derfor også betyde en mindre udgift til lokaletilskud til foreningen for Fredericia Kommune. FDF Fredericia 2. Chr. Sogn modtog i 2016 ordinært lokaletilskud på 83.945 kr.

 

I 2016 havde FDF Fredericia 2. Chr. Sogn 59 aktive medlemmer, hvoraf 37 var under 25 år, og yderligere 16 var medlem af bestyrelsen eller ledere. Det svarer til at 10,2 % af medlemmerne var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller ledere.

 

FDF Fredericia 2. Chr. Sogn havde i 2016 et underskud på 13.559,71 kr. (bilag 4).

 

Et ekstraordinært lokaletilskud til FDF Fredericia 2. Chr. Sogn kan være på op til 65 % af det billigste tilbud på 17.287 kr., svarende til 11.237 kr. Der er præcedens for, at tilskuddet reduceres med antallet af medlemmer over 25 år (som ved ordinært lokaletilskud). Det svarer til en reduktion på 10,2 % og efterfølgende 65 % af dette beløb. Det giver et tilskud på 10.090 kr.

 

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 269.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at FDF Fredericia 2. Chr. Sogn kan modtage ekstraordinært lokaletilskud til isoleringen af deres spejderhytte. En isolering af loftet vil reducere foreningens varmeudgifter til hytten, og dermed også det lokaletilskud de modtager til hytten.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at

 

  • FDF Fredericia 2. Chr. Sogn bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på op til 10.090 kr. 
  • Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. 

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-05-2017

Anbefales.

Punkt 16 Fredericia KFUM boldklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af varmeanlæg

Sagsresumé

Fredericia KFUM Boldklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af varmeanlægget i deres klubhus.

Sagen indstilles til godkendelse efter gældende praksis inden for ekstraordinære lokaletilskud, hvilket giver et tilskud på 45.928 kr.

 

Sagsbeskrivelse:

Fredericia KFUM Boldklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af varmeanlægget i deres klubhus på Randalsvej 29 (bilag 1). Udskiftningen af varmeanlægget er anbefalet af Fredericia Fjernvarme, der har påpeget, at klubbens fjernvarmeanlæg ikke fungerer optimalt fordi returvandet er for varmt (bilag 2). Hvis anlægget udskiftes (herunder varmestyring og radiatorer) forventer klubben at kunne spare minimum 1.000 kr. pr. måned.

 

Fredericia KFUM Boldklub har indhentet to tilbud på udskiftningen af varmeanlægget. Tilbud 1 er på 83.618,75 kr. (bilag 3). Tilbud 2 er på 95.237,50 kr. (bilag 5) – begge tilbud er inkl. moms.

 

Fredericia KFUM Boldklub modtager lokaletilskud til deres lokaler. I 2016 modtog de 374.000 kr. i ordinært lokaletilskud.

 

I 2016 havde Fredericia KFUM Boldklub 637 medlemmer, hvoraf 99 var over 25 år og ikke i bestyrelsen eller trænere. Det svarer til, at 15,5 % var over 25 år.

 

Foreningen havde et overskud på 1.275 kr. i 2016. Foreningens egenkapital er på 283.433 kr. (bilag 4).

 

Et tilskud kan være på op til 65 % af det billigste tilbud på 83.618,75 kr., svarende 54.352 kr. Der er præcedens for, at tilskuddet reduceres med antallet af medlemmer over 25 år (som ved ordinært lokaletilskud). Det svarer til en reduktion på 15,5 % og efterfølgende 65 % af dette beløb. Det giver et tilskud på 45.928 kr.

 

Et tilskud kan finansieres af puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. resterer 269.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Kultur & Idræt vurderer, at der kan gives ekstraordinært lokaletilskud til Fredericia KFUM Boldklub til udskiftning af deres varmeanlæg. En udskiftning af varmeanlægget vil reducere klubbens varmeudgifter, og dermed også det lokaletilskud de modtager til deres klubhus.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at

 

  • Fredericia KFUM Boldklub bevilges et ekstraordinært lokaletilskud på op til 45.928 kr. til udskiftning af deres varmeanlæg.
  • Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. 

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-05-2017

Anbefales.

Punkt 17 Drøftelse af Forårskuren 2017 herunder indstillinger til priserne

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Drøftelse af endeligt program for forårskuren og af indstillingerne til priserne efter oplæg.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-05-2017

Sagen drøftet. Rådet besluttede at udsætte kuren til d. 10. januar 2018. På næste møde foreligger en plan for bekendtgørelse af kuren.

Punkt 18 Drøftelse af principper i forhold til lokaletilskud

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af et oplæg om de nuværende regler for lokaletilskud ønskes en drøftelse af mulige principper inden for lokaletilskudsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-05-2017

Sagen drøftet. Rådet ønsker et skriftligt oplæg til næste møde, hvor man begynder at drøfte sagen ud fra de samme tre principper som rådet arbejdede med i udformningen af principperne for Fredericia Ordningen (retfærdighed, gennemsigtighed og tilgængelighed). Rådet ønsker information om andre kommuners praksis på området.

Punkt 19 Kommende sager til Folkeoplysningsrådet d. 3.5.2017

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Forslag til emner til behandling i Folkeoplysningsrådet fra rådets medlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-05-2017

Ingen.

Punkt 20 Orienterende sager til Folkeoplysningsrådet d. 3.5.2017

Sagsresumé

Sagsbeskrivelse:

Gensidig orientering.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Kultur & Idræt indstiller til gensidig orientering.

Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 03-05-2017

Gensidig orientering foretaget.

Feedback