Miljø- og Teknikudvalget - 13-06-2018

Referat
Dato:
Onsdag, 13 juni, 2018 - 15:00
Hent som fil:

Punkt 44 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé

Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 13-06-2018

Godkendt

Punkt 45 Ombygning og udvidelse af Gl. Tårupvej fra Prinsessens Kvarter mod nord

Sagsresumé

Økonomiske konsekvenser

Ombygningen og udvidelse af Gl. Tårupvej fra Prinsessens Kvarter til Gl. Tårupvej 48 vil beløbe sig til 1,3 mio. kr. Ombygningen med ekstra vejbredde, afvanding og kantsten vil medføre en årlig merudgift til drift på 10.000 kr.

Vurdering

Vej & Park vurderes at ombygningen er nødvendig og bør fortages senest i 2019 så vejen igen kan tåle og håndtere trafikkens art og størrelse.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 13-06-2018

Taget til efterretning.

BilagStørrelse
kortbilag.docx4.21 MB

Punkt 46 Fælledvej - nedgradering til sti

Sagsresumé

Økonomiske konsekvenser

Projektets samlede økonomiske ramme beløber sig til 800.000 kr.

Vurdering

Det vurderes, at projektet bør udføres i 2019 således, at der igen kan være passage til stranden for bløde trafikanter.

 

Det vurderes, at en retablering af passagen i form af sti ikke vil øge risikoen for skred, når det udføres som beskrevet i sagen.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 13-06-2018

Taget til efterretning.

Punkt 47 Orienteringssag: Status på vedligeholdelse af Fredericia Kommunes infrastruktur

Sagsresumé

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,25 mio. årligt til forbedring af infrastrukturen, der ikke er øremærket til et bestemt formål. Det anbefales at disse anvendes til signalanlæggene og at disse midler frigives i forbindelse med 2. budgetopfølgning.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at der er behov for ekstra midler til området både til øget vedligeholdelse samt til analyser og kortlægning af de forskellige udfordringer.

 

Teknik & Miljø vurderer, at vejafvandingsområdet er det område, der er mest akut i forhold til at sikre en fornuftig infrastruktur.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 13-06-2018

Taget til efterretning.

Punkt 48 Orientering

Feedback