Økonomiudvalget - 06-03-2017

Referat
Dato:
Mandag, 6 marts, 2017 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 36 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2017

Godkendt.

Punkt 37 Kystrenovering Østerstrand, justering af budget

Sagsresumé

I forlængelse af Vision Østerstrand har byrådet i 2016 og 2017 afsat samlet 6,0 mio. kr. til renovering og forskønnelse af kysten. Teknik & Miljø har haft projektet i udbud, hvor laveste bud var på 6,8 mio. kr. Det samlede projektet inkl. rådgiver, undersøgelser med mere vil blive på 7,5 mio. kr. De afsatte midler er derfor ikke tilstrækkelige, og mulighederne for besparelse via reduceret projekt er derfor undersøgt.

 

Ved at reducere sandfodringen fra 20.000 m3 til 11.700 m3 samt ved at undlade opførelse af pælehøfde/badebro nr. 3 kan der spares 1 mio. kr.

 

Dette vil betyde, at der vil være behov for en ekstrabevilling på 500.000,- kr. og på 750.000,- kr., hvis badebro 3 bibeholdes.

 

Sagsbeskrivelse:

Byrådet har for 2016 og 2017 afsat i alt 6 mio. kr. til realisering af kystrenoveringsprojekt på Østerstrand. Projektet omhandler genoprettende sandfodring af kysten til niveau anno 1950 (3 mio. kr. afsat i budget 2016), fjernelse af eksisterende badebroer, opførelse af ny cirkelbro, anlæg af badeanlæg for synshandicappede (”badesneglen”) samt tre større ”pælehøfder” i form af badebroer (3 mio. kr. afsat i budget 2017). De tre badebroer forventes at kunne indgå i en fremtidig optimeret kystsikring ved stenopfyld, under forudsætning af, at Kystdirektoratet giver tilladelse til dette på et senere tidspunkt.

 

Teknik & Miljø har haft projektet i udbud og modtaget fire tilbud. Det dyreste bud lød på 8,9 mio. kr., og det laveste bud lød på 6,8 mio. kr. Foruden udgifterne til entreprenøren er der udgifter til rådgivning og undersøgelser i forbindelse med projektet. Dette betyder, at den samlede projektøkonomi bliver på 7,5 mio. kr.

 

Årsagen til, at projektet ikke kan holde sig inden for den økonomi, der oprindeligt var afsat til projektet, skyldes hovedsagligt følgende faktorer:

 

  • Ekstra udgifter til rådgiver grundet omprojektering i forbindelse med ændrede regler fra Kystdirektoratet.
  • Badesneglen er medtaget i projektet.
  • Cirkelbroen er flyttet længere ud i vandet end i det oprindelige projekt.
  • Omkostningen til sand større end anslået.

 

Der er undersøgt mulige besparelser, og den mest hensigtsmæssige reduktion i projektet er en sandfodring på den nordlige del af Østerstrand ved badeanstalten og den kommende cirkelbro. Sandfodring på den resterende sydlige halvdel af kysten undlades. Den naturlige erosion vil fordele en del af sandet nedstrøms langs kysten ad åre. Konkret vil mængden kunne reduceres fra 20.000 m3 til 11.700 m3 sand.

 

En yderligere besparelse kan foretages ved at udtage en badebro fra projektet. Bro nr. 3, længst mod syd, vurderes at være mest hensigtsmæssigt at udtage af projektet, idet broerne 1 og 2 vil fremstå i større tilknytning til cirkelbroen end den fjerntliggende nr. 3. Badebro nr. 1 og 2 vil desuden være placeret, hvor flertallet af strandgæsterne opholder sig.

 

En sådan eventuel reducering af sandfodringen vil give en besparelse på ca. 750.000 kr., og udtagelse af badebro nr. 3 af projektet vil give anledning til en besparelse på 250.000 kr.

 

Det er vurderet, at badesneglen ikke bør udgå som besparelse, idet der er opnået tilskud fra henholdsvis Trygfonden og Friluftsrådet på i alt 280.000 kr.

 

De resterende 500.000,- vil kunne findes ved at sænke serviceniveauet på strandområdet med 100.000,- kr. de næste 5 år.

Økonomiske konsekvenser

Se sagsbeskrivelsen.

Vurdering

Teknik & Miljø vurderer, at løsningen med at reducere sandmængden er en acceptabel løsning. Ligeledes vil det ikke ødelægge helhedsindtrykket at udtage badebro 3, men det skal bemærkes, at dette vil fjerne den indbyggede mulighed for at kombinere broen med en evt. fremtidig kystsikring.


Teknik & Miljø vurderer, at projektet som helhed vil tiltrække flere gæster til Østerstrand, og at en reduktion i serviceniveauet derfor vil være uhensigtsmæssigt.

Indstillinger

Teknik & Miljø indstiller, at der tages stilling til, om der over for Byrådet skal anbefales reduktioner af projektet og/eller en tillægsbevilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 06-03-2017

Økonomiudvalget anbefaler over for Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af hele projektet på Østerstrand i indeværende år som planlagt.

Beslutning i Miljø- og Teknikudvalget den 02-03-2017

Miljø- og Teknikudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at der gives en tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til gennemførelse af hele projektet på Østerstrand i indeværende år som planlagt.

 

Ønsker Økonomiudvalget, at projektet reduceres, anbefaler udvalget, at der gives en tillægsbevilling på 750.000 kr., og der alene reduceres i sandfordringen, således at samtlige faste anlæg gennemføres som planlagt.

Feedback