Social- og Beskæftigelsesudvalget - 28-05-2018

Referat
Dato:
Mandag, 28 maj, 2018 - 17:30
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 28 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Godkendt.

Punkt 29 Udsatterådet deltager på udvalgsmødet

Sagsresumé

Udsatterådet inviteres med til udvalgsmødet til en drøftelse af udsattestrategi – proces og partnerskab. Udsatterådets formand Bjarne Dahlmann deltager sammen med udvalgsmedlemmer.

 

Sagsfremstilling:

Udsatterådet inviteres med til udvalgsmødet til en drøftelse af udsattestrategi – proces og partnerskab. Udsatterådets formand Bjarne Dahlmann deltager sammen med udvalgsmedlemmer.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter udsattestrategi, proces og partnerskab med Udsatterådet.

Bilag

Ingen.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Drøftet.

Punkt 30 1. Budgetopfølgning 2018 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsresumé

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomiske tilstand og det forventede regnskab udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger.

 

Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som fagafdelingen med udgangspunkt i det forventede regnskab anbefaler udvalget at søge om ved byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i Byrådet.

 

Der bliver samlet søgt om omplacering på 0,052 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme, inkl. forventet spar/lån, er derefter på 963,665 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,622 mio. kr. ​

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

Mio. kr.

Korrigeret budget

1. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

 

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

166,092

-0,917

  0,622

 165,797

 

Overførselsudgifter

  703,748

 0

  703,748

 

Forsikrede ledige

  93,630

 0

  93,630

 

Drift i alt

  963,470

 -0,917

  0,622

 963,175

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

  963,470

  -0,917

  0,622

 963,175

 

 

 

 

 

Brugerfinansieret område:

 

 

 

 

Drift

-0,479

  0,969

0

0,490

 

Brugerfinansieret område i alt

-0,479

  0,969

0

0,490

 

 

Total

  962,991

  0,052

  0,622

 963,665

 

+ = udgift / lån af næste år (underskud),

 - = indtægt / opsparing (overskud)

 

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2017 og godkendte budgetændringer.

 

1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”1. budgetopfølgning 2018 – specifikation”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

 

Arbejdsmarked:

Der søges om godkendelse af omplacering på 0,969 mio. kr. Det vedrører omplacering af lønmidler til minifleksjobber ansat hos Affald og Genbrug (brugerfinansieret område) på 0,969 mio. kr.

 

Voksenservice:

Der søges om godkendelse af omplacering på 0,052 mio. kr., som omhandler udmøntning af barselsfonden.

 

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

 

Der forventes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,622 mio. kr. Fordelingen af spar/lån mellem fagafdelingerne viser følgende:

 

Arbejdsmarked:

Området forventer et mindre forbrug på 0,478 mio. kr. Spar/lån skal ses i sammenhæng med overført opsparing på 0,478 mio. kr. fra 2017-2018.

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

 

Voksenservice:

Voksenservice forventer et merforbrug på 1,100 mio. kr. Voksenservice er delvist flyttet til dette udvalg efter ikrafttrædelse af den nye styrelsesvedtægt 1. januar 2018, og derfor har fagafdelingen ikke tidligere års spar/låne-midler med over til år 2018.

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Arbejdsmarked:

Idet der henvises til den økonomiske vurdering i regnskabsresultatet for 2017, gøres der opmærksom på, at området er udfordret på følgende:

 

Forsikrede ledige

Mellemkommunale betalinger

Refusionsreformen

Boligstøtte

 

Der vil i 2018 blive analyseret nærmere på, hvor stort et udgiftsbehov, der er på området. Efterfølgende vil emnerne blive løftet op i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2021 og eventuelt som en anmodning om en tillægsbevilling til budget 2018.

 

Voksenservice:

Regionen har opført særlige psykiatriske pladser pr. 1. marts 2018. Til disse pladser forekommer der en kommunal medfinansiering på 80% af udgiften. I loven står, at såfremt der er ledige pladser skal omkostningerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af befolkningstal – objektiv finansiering. Det objektive finansieringsbeløb for 2018 beløber sig til maksimalt 0,703 mio. kr. – dette er ved ingen solgte pladser (pt. er 2 pladser besat ud af 15 pladser i 2018). Hvis ingen pladser sælges i år 2019 vil dette beløb lyde på 1,800 mio. kr., da der her vil være tale om 31 pladser i alt – 15 i Vejle og 16 i Esbjerg.

 

Der forekommer udfordringer på det eksterne budget, som omhandler borgere boende på enheder uden for Fredericia Kommune. I år 2017 var der et merforbrug på 2,606 mio. kr. på dette område, hvilket forventes at være stigende til cirka 3,500 mio. kr. i 2018. Der er specielt tale om en stigning på § 107, som er midlertidige botilbud.

Vurdering

Opsummering

Arbejdsmarked:

Området forventer et samlet mindreforbrug på 0,478 mio. kr. Der er et overført sparlån fra 2017. Det drejer sig primært om berigtigelse af statsrefusion for 2017.

Ellers er området under pres på grund af den lokale ledighedsudvikling i forhold til landsudviklingen og de sønderjyske kommuner. Der vil i 2018 blive analyseret nærmere på, hvor stort et udgiftsbehov, der er på området. Efterfølgende vil emnet blive løftet op i forbindelse med budgetlægningen for 2019-2021 og eventuelt som en anmodning om en tillægsbevilling til budget 2018.

 

Voksenservice:

Voksenservice forventer et merforbrug på 1,100 mio. kr., hvor merforbruget primært kan henføres til udfordringer på budgettet for borgere boende på enheder uden for Fredericia Kommune og området for alkohol- og stofbehandling. Hvorimod der forekommer et mindreforbrug på fagafdelingens interne enheder, eksklusiv området for alkohol- og stofbehandling.

 

Vurdering

Arbejdsmarked:

Følgende afsnit indeholder en bagud- og fremadrettet beskrivelse af nøgletal vedrørende overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige. Tallene kan ses som forklaringer på udviklingen i økonomien for 2018.

Bagudrettet vurdering - Fortsat færre personer på offentlig forsørgelse i Fredericia. Antallet er det seneste år faldet med 0,6 procentpoint, og det er bedre end landsgennemsnittet. 

 

Forsikrede ledige:

Bruttoledigheden for forsikrede ledige er i januar måned på 3,3 procent af arbejdsstyrken. Sammenlignet med januar 2017 er der tale om et stigning i ledigheden på 0,2 procentpoint. På landsplan er andelen af forsikrede ledige uændret fra januar 2017 til januar 2018. Hvis udviklingen fastholdes i resten af 2018, kan der forventes en nettomerudgift på ca. 7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget på 93,630 mio. kr.

 

Overførselsudgifter:

Bruttoledigheden for ikke-forsikrede ledige er i januar måned på 24,7 procent af arbejdsstyrken. Sammenlignet med januar 2017 er der tale om et fald i ledigheden på 0,8 procentpoint. For hele landet er ledigheden i samme periode faldet med 0,2 procentpoint. 

 

Årets første budgetopfølgning udviser et ændret skøn for nettoudgifter til forsikrede ledige på ca. 7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. På nuværende tidspunkt kan det ikke modsvares af en tilsvarende reduktion på udgifter til ikke-forsikrede ledige.

 

Budgettet forventes ikke overholdt.

 

 

Fremadrettet vurdering – Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har netop offentliggjort statistik for antal ledige i januar 2018.

 

Antallet af personer på offentlig forsørgelse er for hele landet faldet fra 24,7 procent af arbejdsstyrken i januar måned 2016 til 23,3 procent i januar måned 2018.

 

Denne statistik peger entydig på, at der er fortsat færre personer på offentlig forsørgelse i Danmark, hvilket indikerer en negativ midtvejsvurdering af økonomien i 2018.

 

Forbehold:

Til grund for budgetopfølgningen er lagt dels forbruget for januar-marts 2018 og dels skøn for udviklingen i målgrupperne for resten af indeværende år. Afhængigt af konjunkturudviklingens forskydninger mellem målgrupper kan vurderingen, og dermed det forventede regnskab i indeværende år, ændres i de kommende opfølgninger.

 

 

Voksenservice:

Voksenservice er delvist flyttet til dette udvalg efter ikrafttrædelse af den nye styrelsesvedtægt 1. januar 2018.

 

Voksenservice forventer samlet et merforbrug på 1,100 mio. kr. Dette merforbrug kan opdeles i et mindreforbrug på ca. 2,100 mio. kr. på de interne centre og et merforbrug på ca. 3,5 mio. kr. på det eksterne budget (borgere boende på enheder uden for kommunen).

Der er iværksat en analyse på området for alkohol- og stofbehandling på de interne centre, jf. sag 18/1783 Tids- og procesplan for evaluering af misbrugsområdet.

 

Kapacitets- og koordinationsmøder fortsættes for at sikre en god styring med området.

 

På overførselsudgifterne vedrørende boligstøtte forventes et merforbrug på ca. 1,300 mio. kr. Dette følges løbende.

 

Status på Politiske ændringer:

 

Arbejdsmarked:

De fleste politiske tiltag, der er bevilget i budget 2018 forventes implementeret i løbet af 2018. Status fremgår af bilag ”Status på politiske ændringer i budget 2018, Social- og Beskæftigelsesudvalget”.

 

Der afventes en endelig politisk prioritering fra Social- og Beskæftigelsesudvalget – temamøde medio 2018.

 

Voksenservice:

De politiske tiltag, der er bevilget i budget 2018 er igangsat. Status fremgår af bilag ”Status på politiske ændringer i budget 2018, Social- og Beskæftigelsesudvalget”.

Indstillinger

Social- og Beskæftigelsesudvalget indstiller:

1.  at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Godkendt.

Punkt 31 Tids- og procesplan på evaluering af misbrugsområdet

Sagsresumé

Jævnfør indstillingen til Social -og Beskæftigelsesudvalget d. 19. marts 2018 fremlægges her et oplæg til den endelige tids- og procesplan for evalueringen på stof- og alkoholområdet. Udvalget skal drøfte og godkende tids- og procesplanen.

 

Sagsfremstilling:

Jævnfør indstillingen til Social -og Beskæftigelsesudvalget d. 19. marts 2018 fremlægges her et oplæg til den endelige tids- og procesplan for evalueringen på stof- og alkoholområdet.

 

Evalueringen skal ifølge budgetteksten i Budget 18 være et kortlæggende, afdækkende samt retningsangivende afsæt for misbrugsindsatsens videre handlinger, hvor der skal skabes en forebyggende og helhedsorienteret indsats på tværs af civilsamfund samt familie-, beskæftigelses-, uddannelses- og socialområdet

 

Voksenservice er i øjeblikket i gang med at kortlægge misbrugsområdet i samarbejde med Familie- og Børnesundhed, Børn og Unge samt Arbejdsmarkedsafdelingen. Kortlægningen skal sammen med nedenstående delevalueringer danne grobund for, at en ekstern samarbejdspartner kan udarbejde en endelig og samlet evaluering af misrugsområdet, der kan føre til handlingsanvisninger der kan omsættes og implementeres i praksis. Indsatser på misbrugsområdet i Fredericia, hvor der er udarbejdet en evaluering:

 

·  Socialstyrelsen: ’Implementering af nationale retningslinjer i misbrugsbehandlingen’ – 2018

 

·  Socialstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning: ’Metodeprojektet’ - 2018

 

·  Socialstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning: ’U-turn’ - 2018

 

·  Intern konsulentbistand: ’Alkohol- og Stofbehandlingens drift og udvikling i perioden 2013 – 2017’ - 2017

 

·  Socialministeriet: ’Akademiet - dagomsorgsbehandling § 102’ - 2016

 

·  Konsulentfirmaet Incitare: ’Analyse og tidsundersøgelse på Misbrugscentret’ – 2017

 

·  Sundhedsstyrelsen og Rambøll: ’Afsluttende rapport - Familieorienteret rusmiddelbehandling og Tidlig opsporing’ – 2017

 

·  Intern konsulentbistand: ’Overblik over arbejdsopgaver for det sundhedsfaglige personale i Misbrugscenteret Fredericia Kommune’ – 2018

Yderligere er følgende to evalueringer under udarbejdelse:

·  Center for Rusmiddelforskning: ’Implementering af ungmap (voksenmap) på voksenområdet samt udvikling af blandede gruppetilbud i Fredericia. ’ - 2018

 

·  Intern konsulentbistand: ’Tværgående samarbejde omkring rusmidler med Familie- og Børnesundhed samt Arbejdsmarkedsafdelingen’ - 2018

 

Disse evalueringer udgør tilsammen en delevaluering af misbrugsområdet og skal indgå i den endelige evaluering af misbrugsområdet, som en eksterne samarbejdspartner bør varetage.

 

Dette da det er en meget ressourcekrævende opgave at evaluere og skabe det samlede overblik over effekter, brug af evidensbaserede metoder, ressourceforbrug samt økonomistyring vurderes det, at det er nødvendigt at få en ekstern evaluator på til opgaven. Dette vil også kvalificere resultatet af evalueringen, da den dermed ikke vil være farvet af ’sådan plejer vi at arbejde’ eller personlige interesser.

 

Oplæg til tids og procesplan:

Maj

Kortlægning af misbrugsområdet færdiggøres

 

Undersøgelse af hvem kan være evaluator på opgaven

 

Etablering samarbejde med relevant ekstern evaluerings konsulent

 

Juni

Eksterne konsulenter klædes på med det eksisterende delevalueringsmateriale samt kortlægningen.

Juli

Evalueringen igangsættes

August

13/8

Udvalgsmøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget:

Der fremlægges for udvalget en: ’Status på kortlægning samt konsulentbistand’

September

17/9

Udvalgsmøde i Social- og Beskæftigelsesudvalget:

Der fremlægges for udvalget et: ’Udkast til evaluering’ for input til det videre arbejde.

November

5/11

Udvalgsmøde i Social- og beskæftigelsesudvalget. Der fremlægges for udvalget et: ’Udkast til endelig evaluering’ for sidste input inden den endelige evaluering

December

Evalueringen afsluttes

Januar - juni 2019

Evalueringens handlingsanvisninger omsættes og implementeres i praksis

 

Det ønskes at evalueringen af misbrugsområdet gennemføres over få måneder, dette med baggrund i at flere projekter på tværs af fagområder – særligt stilet mod unge – har udløb i december 2018, hvilket kræver nye handlinger:

 

Projekt

Målgruppe

Tidsperspektiv for projekt

Forebyggelse

 

Unge

Udløber december 2018

Metodeprojektet

 

Unge op til 30 år

Udløber december 2018

U-turn

 

Unge fra 15-25 år

Udløber december 2018

Nationale retningslinjer

Alkohol- og Stofbehandling

Udløber oktober 2018

 

Varetagelse af anden halvdel af evalueringsopgaven:

Der er som beskrevet udarbejdet otte delevalueringer og to mere er på vej på misbrugsområdet. For at finde den rette samarbejdspartner til at føje de eksisterende delevalueringer ind i en større evaluering, er Voksenservice gået i dialog med Center for Rusmiddelforskning.

 

Center for Rusmiddelforskning har mange års erfaring med opgaver som denne og vurderes dermed at være den rette sparringspartner i processen frem mod at finde den rette til at lave evalueringen af misbrugsområdet.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være udgifter til en ekstern samarbejdspartner.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller at Social- og Beskæftigelsesudvalget:

1.  Drøfter samt godkender fremgangsmåden i forhold til at udarbejde den endelige evaluering af misbrugsområdet.

2.  Godkender tids- og procesplanen.

Bilag

Ingen

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Drøftet og godkendt

 

Udgifter til ekstern samarbejdspartner kr. 25.000,- findes inden for eget budget i Voksenservice.

 

Udvalget ønsker at sætte temaet ”Kortlægning og gennemgang af misbrugsområdet” på dagsordenen til udvalgsmødet den 19. juni 2018.

Punkt 32 Tilsynsrapporter i Voksenservice 2017

Sagsresumé

Socialtilsyn Syd har ført 4 anmeldte og 4 uanmeldt tilsyn på tilbud i Voksenservice i 2017. Overordnet har tilsynene ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.

 

Sagsbeskrivelse:

Tilsynet har til formål, i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 og § 16, at varetage kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Herunder at sikre kommunalbestyrelsen, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hvert enkelt tilbud.

 

Tilsynet foretages henholdsvis af Socialtilsyn Syd, på baggrund af lov om Socialtilsyn af 12. juni 2013. REVAS, et privat firma, som har ført tilsyn med de tilbud, hvor Socialtilsyn Syd ikke kommer, er lukket og solgt til BDO, som vi herefter har aftale med. Grundet dette har der ikke været tilsyn med de pågældende steder i 2017, men dette er sket i 2018. Det drejer sig om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og væresteder

 

Følgende tilbud er inden for socialtilsynets opgaveramme i Voksenservice:

 

Lovgivning

Tilbud

Anmeldt/uanmeldt tilsyn

Botilbud efter §§ 104, 107 (Voksne)

Kompetencekollegiet

 

 

 

NOVA

Uanmeldt tilsyn

31-03-2017

Anmeldt tilsyn

23-11-2017

Anmeldt tilsyn

20-02-2017

Uanmeldt tilsyn

03-07-2017

Botilbudslignede tilbud efter, ABL § 105 og SEL § 107

Center for Længerevarende Botilbud 

Uanmeldt tilsyn

20-03-2017

Uanmeldt tilsyn

14-12-2017

Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter Servicelovens § 101 og § 101a og SEL § 107

 

Alkoholbehandlingstilbud efter SUL § 141

 

Fredericia Misbrugscenter

 

Stofmisbrugsbehandling

 

Alkoholbehandling

 

 

Anmeldt tilsyn

10-11-2017

    Anmeldt tilsyn

02-02-2017

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

På baggrund af de tilsendte tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Syd, er det vurderingen, at Fredericia Kommunes tilbud i det store og hele er velfungerende. Ingen har fået alvorlige bemærkninger (der skal handles på). Generelt får tilbuddene ros for, at borgerne trives, at de bliver hørt, bliver mødt med respekt og anerkendelse, og at de har indflydelse på eget liv.

 

Alle tilbud er godkendt af Socialtilsyn Syd.

Indstillinger

Voksenservice indstiller:

·  At Social- og Omsorgsudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning.

Bilag

  • Tilsynsrapport, Kompetencekollegiet, anmeldt
  • Tilsynsrapport, Kompetencekolegiet, uanmeldt
  • Tilsynsrapport, NOVA, anmeldt
  • Tilsynsrapport, NOVA, uanmeldt
  • Tilsynsrapport, Alkoholbehandlingen, anmeldt
  • Tilsynsrapport, Stofbehandlingen, anmeldt
  • Tilsynsrapport, Center for Længerevarende Botilbud, uanmeldt (2 stk.)

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Taget til efterretning.

Beslutning i Senior- og Handicapudvalget den 28-05-2018

Taget til efterretning.

Punkt 33 Satellit til Kompetencekollegiet

Sagsresumé

Efterspørgslen efter botilbud til psykisk sårbare borgere er markant stigende. Det er muligt at imødegå behovet ved at øge specialiseringen og værdiskabelsen i egne tilbud gennem etableringen af 5 midlertidige botilbudspladser på Kaalundsvej. De nye pladser vil være målrettet borgere med mindre komplekse behov og derfor uden natdækning.

 

Sagsfremstilling: 

Fredericia Kommune oplever en stigende efterspørgsel på botilbudspladser, blandt andet på området med psykisk sårbare borgere. Den efterspørgsel, som Voksenservice står overfor, udgør et led i en landsdækkende tendens, hvor der konstateres et stigende behov for botilbud:

 

”Udviklingstendenser på botilbudsområdet: Antallet af borgere med behov for botilbud stiger, hvilket kan henføres til, at borgerne i botilbud i lighed med den øvrige befolkning lever længere, og at der bliver flere borgere med psykiatriske diagnoser… ” p. 11, Rammer for effektiv drift af botilbud. Finansministeriet, Kommunernes Landsforening, Børne-og Socialministeriet, Økonomi-og Indenrigsministeriet, Deloitte 20-06-2017

 

I Fredericia Kommune har Strategien for værdiskabelse udgjort pejlemærket for udviklingen af Voksenservice siden de politiske mål blev vedtaget i 2015. Strategien har ført til etableringen af Din Indgang og et fortløbende fokus på øget værdi­skabelse. Borgernes mål og mestring af eget liv er kernen i dette arbejde.

 

For at øge værdiskabelsen og imødegå den stigende efterspørgsel efter botilbud i socialpsykiatrien inden for det eksisterende budget fremlægger Voksenservice muligheden for at åbne en satellit til Kompetencekollegiet.

Kompetencekollegiet er et midlertidigt botilbud på Nymarksvej 215 med 14 pladser til borgere inden for social­psykiatrien. Efterspørgslen efter pladser ses i 2018 og fremover at overstige antallet af forventede åbne pladser.

 

Bygningen på Kaalundsvej 1 har tidligere fungeret som botilbud, hvilket påvirker klargøringsomkostningerne positivt jfr. bilag 1.

 

De fem midlertidige botilbudspladser på Kaalundsvej 1 vil være uden natstøtte. Pladserne tiltænkes borgere i den lettere ende af målgruppen, hvorved der potentielt frigøres pladser til borgere med mere komplekse behov på Nymarksvej 215.

Målgruppen til de fem ny pladser vil være psykisk sårbare borgere over 18 år, som har behov for afklaring af deres rehabiliteringspotentiale. Målgruppen er også borgere, der er ved at være klar til udflytning fra Kompetencekollegiet og har behov for bo-træning.

Samlet vil bo-kapaciteten til borgere inden for socialpsykiatrien herefter bestå af 19 pladser under §107 midlertidige botilbud i Kompetencekollegiet.

Efterspørgslen efter botilbudspladserne bevirker, at Voksenservice forventer at anvende de 5 ny pladser umiddelbart efter klargøringen jfr. tidsplanen i bilag 3 forudsat Socialtilsynets godkendelse af tilbuddet.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittet ”Vurdering”.

Vurdering

Voksenservice forventer på kort sigt at kunne håndtere en større andel af den stigende efterspørgsel efter midlertidige botilbud, til målgruppen af psykisk sårbare borgere, ved at anvende bygningen på Kaalundsvej. På længere sigt vil efterspørgslen forventeligt stige yderligere.

 

Pladser i egne tilbud vil erfaringsmæssigt være en mere effektiv og målrettet anvendelse af budgetmidlerne i forhold til eventuelle køb af sammenlignelige eksterne pladser.

 

Satellitten til Kompetencekollegiet skal ses i sammenhæng med presset på Voksenservices eksterne budget, omhandlende borgere boende på enheder uden for Fredericia Kommune. Etableringen af tilbuddet på Kaalundsvej vil forventeligt bidrage med ca. 1,000 mio. kr. i form af reduceret pres på det eksterne budget.

 

Til driften af satellitten forventes der at skulle bruges ca. 1,500 mio. kr. i budget, jf. bilag 2 ”Helårsbudget satellit til Kompetencekollegiet, Kaalundsvej”. Dette budget forventes fundet inden for egen budgetramme - omfordelt fra det eksterne budget i forbindelse med køb af færre eksterne pladser.

 

Anlægsmidler til istandsættelse af Kaalundsvej 1 er ansøgt jfr. sagsnr. 18/2404, 1. budgetopfølgning 2018 – Senior- og Handicapudvalget. Der er ansøgt om tillægsbevilling til anlægsbevilling vedrørende anlægsprojekt Udviklingspuljen, Voksenservice.

Indstillinger

Voksenservice indstiller:

1.  At etablering af 5 nye midlertidige botilbudspladser til psykisk sårbare borgere i bygningen Kaalundsvej 1 godkendes.

2.  At organiseringen af tilbuddet på Kaalundsvej under Kompetencekollegiet godkendes.

Bilag

Bilag 1 – Kaalundsvej 1, Klargøringsomkostninger, drift og vedligehold

Bilag 2 – Helårsbudget Satellit til Kompetencekollegiet, Kaalundsvej

Bilag 3 – Tidsplan for klargøring af Kaalundsvej 1

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Godkendt

 

Udvalget ønsker at sætte temaet ”Botilbud på Voksenserviceområdet – arbejdet med værdiskabelse og flere tilbud i Fredericia Kommune – intro til vores egne tilbud og tanker om arbejdet med at styre området” på dagsordenen til udvalgsmødet den 19. juni 2018.

Punkt 34 Forskningsprojekt i samarbejde med Væksthusets Forskningscenter

Sagsresumé

Væksthusets Forskningscenter søger deltagerkommuner til et 2-årigt praksisorienteret samarbejdsprojekt med formålet at udvikle sagsbehandlerpraksis med udgangspunkt i medarbejderens tro på - og forventninger til - at borgeren kan få job.

 

Sagsbeskrivelse:

Tidligere forskning - gennemført af Væksthusets Forskningscenter og Metropol i København - har vist, at den enkelte sagsbehandlers tro på, at borgerne kan opnå beskæftigelse, har en markant indflydelse på sandsynligheden for, det rent faktisk sker.

 

Det er Væksthuset, som står bag BIP og finansierer det. Væksthuset er en erhvervsdrivende fond, hvor overskuddet blandt andet går til udvikling, forskning og formidling på beskæftigelsesområdet. 

 

Beskæftigelsesindikatorprojektet (BIP)

Beskæftigelsesindikatorprojektet (til dagligt omtalt som BIP-projektet) er siden resultaterne blev offentliggjort i 2017 blevet anerkendt som et af de væsentligste bidrag til udviklingen inden for beskæftigelsesområdet.

 

I projektet hvor 10 jobcentre og 4.000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har deltaget i en periode på 4 år, har man undersøgt, hvad der rent faktisk gør udsatte kontanthjælpsmodtagere kommer i beskæftigelse. Der er blevet gennemført 27.000 målinger, for at underbygge resultaterne.

 

Jobcentrenes medarbejdere og ledige er hver især målt på 11 udvalgte indikatorer. Det er eksempelvis vurderinger af helbredsmestring, hverdagsmestring, samarbejdsevner og jobsøgningsadfærd. Men også tro på evnen til at opnå et job og joborientering er der målt på - både hos borgerne og blandt sagsbehandlerne. Her viser det sig at borgere, der har en sagsbehandler med høj joborientering, har en forøget jobsandsynlighed på 32% i forhold til de borgere, der har en sagsbehandler med lav joborientering.

 

Mens det er relativt kendt, hvad der påvirker borgerens sandsynlighed for at opnå beskæftigelse, så er det mere bemærkelsesværdigt, hvor meget sagsbehandleren med sin joborientering og tro på borgerne kan gå i arbejde, kan påvirke om det sker.

 

Rapporten dokumenterer hvilke indikatorer, der hænger sammen med øget jobsøgning og jobsandsynlighed, og det viser sig, at de fremadrettede BIP indikatorer har langt større evne til at forudsige beskæftigelse end de bagudrettede registerdata i projektet. Vi står derfor nu med et sæt af indikatorer, der har dokumenteret sammenhæng med job, og som samtidig er direkte handlingsanvisende for jobcentrene.

 

Perspektiverne i den nye viden er blandt andet, at hvis indikatorerne anvendes som et aktivt styringsredskab af beskæftigelsesindsatsen over for den enkelte, vil vi potentielt kunne undgå langvarige forløb, som reelt ikke skaber større jobsandsynlighed.

 

Det nye samarbejdsprojekt

I det projekt Væksthusets Forskningscenter søger deltagerkommunerne til, ønsker man at bygge oven på erfaringerne fra BIP-projektet, og sætte fokus på at udvikle praksis med udgangspunkt i indikatorerne, til gavn for borgerne.

Gennem et 2-årigt samarbejdsprojekt ønsker Væsthuset sammen med kommunerne at skabe øget refleksion, viden og udvikling inden for dette område. Eksempelvis vil Væksthuset gerne blive klogere på, hvordan forforståelser og forventninger til borgerens beskæftigelsespotentiale kommer til udtryk. Dels i medarbejdernes kommunikation om borgeren (beskrivelser, sagsfremstilling, visitering); dels i medarbejdernes kommunikation og samarbejde med borgeren (samtaler, responser, indsatser). Væksthuset vil også gerne undersøge, hvordan forforståelser og forventninger påvirker medarbejdernes tilgang til de lokale virksomheder og arbejdsgivere, som inddrages i den virksomhedsrettede indsats.

Der nævnes i projektoplægget fire eksempler på, hvad der i praksis kan samarbejdes om:

 

1.  kommunikation om borgerne

2.  relation og samarbejde med borgeren

3.  sparringskultur hos ledelse og medarbejdere

4.  viden om arbejdsmarkedet

Fokus for alle temaer vil være hvad der påvirker sagsbehandlerens tro på borgerens jobchance, og hvordan der kan arbejdes med de fire felter og dermed betydningen af forventninger.

 

Projektstart kan forventes i begyndelsen af efteråret 2018.

Økonomiske konsekvenser

Prisen for at deltage i Troen på Borgerens Jobchance vil være 150.000 kr. fordelt over de 2 år projektet løber. Derudover kommer det interne tidsforbrug til udvikling, møder mv.

Vurdering

Arbejdsmarked & Borgerservice vurderer, at deltagelse i længerevarende projekt med Væksthuset vil kunne medvirke til at styrke den værdiskabende dialog med borgere langt fra arbejdsmarkedet, og udvikle praksis i dialogen med medarbejdere og borgere. Dette skal ses i tæt sammenhæng med den igangsatte analyse af arbejdsmarkedsområdet, hvor hensigten er at styrke tilliden til jobcenteret, skabe en klar retning for arbejdsmarkedsområdet og forbedre mulighederne for at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Projektet skal anvendes til at generere viden til forbedring af service og kultur på området. Endvidere vil deltagelse i projektet understøtte arbejdet med at skabe en tættere kobling mellem den allerede eksisterende tilgang til værdiskabelse i Din Indgang og arbejdsmarkedsområdet, som er et af målene i Budget18 samt i opdraget for analysen af arbejdsmarkedsområdet.

 

 

Arbejdsmarked & Borgerservice har allerede med projekterne Den Jobrettede Samtale, Flere Skal Med og Samarbejdet om Udmøntning af Virksomhedsstrategien gjort sig nogle værdifulde erfaringer, som peger i samme retning. Derfor det vil være naturligt at koble de erfaringer på en videreudvikling af praksis, så endnu flere borgere får gavn af tilgangen, ligesom der i projektet vil være et væsentligt medarbejder- og ledelsesudviklingselement. 

 

Arbejdsmarked & Borgerservice har afholdt møde med Væksthuset og vurderer, at Fredericia Jobcenter vil have gode chancer for at blive udvalgt som en af 4 samarbejdskommuner.

Indstillinger

Arbejdsmarked & Borgerservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget

  1. tilslutter sig projektet Troen på Borgerens Jobchance i samarbejde med Væksthuset
  2. beslutter om beløbet på 150.000 kr. over 2 år for deltagelse i projektet, skal være en del af prioriteringen i forbindelse med budgetudmøntning 2018, eller om finansieringen skal prioriteres inden for Arbejdsmarked & Borgerservices ordinære budget.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Social- og Beskæftigelsesudvalget forholder sig positivt til indholdet i tilbuddet, men ønsker at synkronisere med resultaterne fra den nedsatte analyseenhed. Derfor udskydes beslutningen om eventuel indgåelse i projektet til årsskiftet. Muligheden herfor afklares med Væksthusets Forskningscenter.

Punkt 35 Henvendelse fra SIND Fredericia om tilskud til husleje

Sagsresumé

SIND Fredericia ansøger Fredericia Kommune om et engangstilskud på i alt 42.600 kr. til dækning af husleje.

 

Sagsfremstilling:

SIND Fredericia har ansøgt om et engangstilskud på 42.600 kr. til dækning af husleje.

 

SIND Fredericia er en lokalforening under Landsforeningen SIND. På landsplan er hovedparten af medlemmerne og de aktive i Landsforeningen SIND typisk pårørende, professionelle, psykisk sårbare eller andre, der interesserer sig for psykisk sundhed. SIND er tværpolitisk og samler alle typer medlemmer med interesse for sindslidelser og sindslidendes forhold.

Økonomiske konsekvenser

SIND Fredericia ansøger Fredericia Kommune om et tilskud på 42.600 kr. til dækning af husleje.

 

Der er tale om en engangsudgift. Midlerne findes inden for Voksenservices eksisterende budget.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender, at der ydes et engangstillæg til SIND Fredericia på 42.600 kr. til dækning af husleje. Midlerne findes inden for Voksenservices eksisterende budget.

Bilag

Ingen

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Godkendt.

Punkt 36 Kommissorium for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Sagsresumé

Der er udarbejdet et forslag til kommissorium for Social- og Beskæftigelsesudvalgets arbejde, der skal godkendes.

 

Sagsbeskrivelse:

Social- og Beskæftigelsesudvalget drøftede udvalgets fremtidige arbejde på mødet den 08.05.2018.

 

Administrationen har på baggrund af denne drøftelse udarbejdet et forslag til kommissorium.

 

Kommissoriet er et dynamisk dokument, og kan revideres undervejs i udvalget valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice og Arbejdsmarked & Borgerservice indstiller, at Social- og Beskæftigelsesudvalget godkender forslaget til kommissorium for udvalgets arbejde.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Godkendt med den tilretning under pkt. 9, at indsatser der fremmer unges trivsel i fællesskaber sker i samarbejde med Børne- og Skoleudvalget og Uddannelsesudvalget.

Punkt 37 Godkendelse af Handlingsplan til Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering

Sagsresumé

Kommunerne er forpligtet til at have en handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. På den baggrund har Voksenservice, Børn & Unge, Familie & Børnesundhed samt Arbejdsmarked & Borgerservice i fællesskab udarbejdet en handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, som udvalget skal tage stilling til. Det primære sigte med handlingsplanen er at forbygge og forhindre, at der for børn og unge opstår problemer relateret til ekstremisme og radikalisering

 

Når handlingsplanen er godkendt, vil de fire fagafdelinger implementere handlingsplanen via Tværfagligt Opmærksomhedsteam, som også står for vidensopsamling og koordinering af bekymringer på området.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er udarbejdet en handlingsplan (se bilag 1). Formålet er følgende:

 

·  Sikre, at der sker en hurtig forebyggende indsats for og med borgeren.

·  Til stadighed udvikle og kvalificere det tværgående samarbejde mellem alle medarbejdere i fagafdelinger, øvrige samarbejdspartnere, interessenter og politi.

·  Være garant og understøttende i forhold til styrket koordinering og overblik, gennem fælles struktureret erfaringsopsamling og metodeudvikling.

·  Sikre at der sker en hurtig handling i forhold til reel bekymring såvel på det foregribende som på det indgribende niveau.

 

For at sikre dette, nedsættes der en task force – T.O.T, der står for det Tværgående OpmærksomhedsTeam – bestående af medarbejdere fra Voksenservice, Familie & Børnesundhed, Børn & Unge samt Arbejdsmarked & Borgerservice. T.O.Ts opgaveportefølje vil være at sikre vedligeholdelse og kontinuitet i indsatserne, der er knyttet an til handlingsplanen og actioncards herunder den forebyggende indsats. Teamet er ikke sagsbehandlende, men er tillagt en handlingskompetence i forhold til at bære mulige sager gennem relevante fagafdelinger og til eksterne aktører såsom Infohuset og politi.

 

Udover handlingsplanen til Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering, forsætter arbejdsgruppen med udarbejdelse af actionscards til forebyggelse indenfor områder, hvor der er behov for en tværsektorielt indsats, eksempelvis:

 

·  Ærekrænkelse og negativ social kontrol

·  Bandeområdet

·  Narkomisbrug

 

Områderne vil indgå som en del af T.O.Ts opgaveportefølje, så der bliver en fælles indgang til Fredericia Kommune for både fagpersoner og civilsamfund vedrørende bekymringer.

Økonomiske konsekvenser

Voksenservice, Børn & Unge, Familie & Børnesundhed samt Arbejdsmarked & Borgerservice afsætter personaleressourcer til arbejdet i T.O.T indenfor de nuværende rammer.

Vurdering

Kommunerne er forpligtiget til at have handlingsplaner til Forebyggelse af Ekstremisme og Radikalisering. Voksenservice, Børn & Unge, Familie & Børnesundhed samt Arbejdsmarked & Borgerservice vurderer, at med den udarbejdede handlingsplan får Fredericia Kommune et redskab, hvor alle involverede fagpersoner og civilsamfundet vil have en fælles indgangsvinkel til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, samt hvordan bekymringssager håndteres.

Indstillinger

Voksenservice, Familie & Børnesundhed, Børn & Unge samt Arbejdsmarked & Borgerservice anbefaler Børne- og Skoleudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget, at handlingsplanen bliver godkendt og tiltrådt.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 30-05-2018

Godkendt.

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Godkendt.

Punkt 38 Budgetforlig 2018 - En styrket arbejdsmarkedsindsats med fokus på job og det gode liv

Sagsresumé

Den endelige drøftelse om fordelingen af de 5 mio. kr.

 

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med budgetforliget for 2018, blev det besluttet, at få så mange fredericianere i job eller uddannelse som overhovedet muligt. Endvidere skulle der ske en udvikling af tilbud til de borgere, som på grund af sygdom og handicap er meget langt fra arbejdsmarkedet.

 

Der investeres 5 mio. kr. i nedenstående indsatser:

 

-  Bedre service og godt arbejdsmiljø

 

-  Hurtigere afklaring til indsats og ydelse

 

-  Nye socialøkonomiske aktiviteter

 

-  Kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne

 

-  Veterankoordinator

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget udmønter de 5 mio. kr. LO, Business Fredericia, Beskæftigelsesforum og borgervejlederne tages med på råd i forhold til dette.

 

Social- og Beskæftigelsesudvalget vil drøfte udmøntningen af midlerne på et temamøde den 8. maj 2018.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelsen.

Indstillinger

Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller:

 

1.  At den endelige udmøntning af de 5 mio. kr. godkendes

Beslutning i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 28-05-2018

Godkendt efter drøftelse.

Punkt 39 Orientering (Lukket)

Feedback