Social- og Omsorgsudvalget - 27-03-2017

Referat
Dato:
Mandag, 27 marts, 2017 - 08:00
Hent som fil:

Punkt 11 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Dagsorden godkendt.

Punkt 12 Regnskab 2016 og Spar/Lån 2016-2017, Social- og Omsorgsudvalget

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder fagafdelingerne og stabene en opgørelse af regnskabet samt spar/lån. Opgørelsen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Denne sag indeholder regnskabsresultatet 2016 inkl. spar/lån for Social- og Omsorgsudvalgets område.

 

Regnskabsresultatet for 2016 viser samlet et mindre forbrug på 53,908 mio. kr. på udvalgets ramme på 968,472 mio. kr., hvoraf 36,502 mio. kr. foreslås overført til år 2017. 

 

Sagsbeskrivelse:

Social- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2016, spar/lån for 2016/2017.

 

Regnskabsresultat for 2016 inkl. Spar/lån:

Mio. kr.

Regnskab 2016

Korrigeret budget

Rest
+ = overskud
- = underskud


Spar/lån
+ = lån
- = spar

Afvigelse

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

669,241

703,041

33,800

-28,554

5,246

Overførselsudgifter

57,804

58,759

0,955

 

0,955

Centrale refusionsordning

-13,810

-8,317

5,493

 

5,493

Aktivitetsbestemt medfinansiering

191,189

196,360

5,171

 

5,171

Ældreboliger, drift

0,398

0,939

0,541

 

0,541

Drift i alt

904,822

950,782

45,960

-28,554

17,406

 

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

9,742

17,690

7,948

-7,948

0,000

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

914,564

968,472

53,908

-36,502

17,406

Total

914,564

968,472

53,908

-36,502

17,406

 

 

 

 

I nedenstående vil tabellen blive gennemgået – det vil omhandle kolonnerne Rest, Spar/lån og Afvigelse.

 

Regnskab 2016

Kolonnen ”Rest”, fra ovenstående tabel, vil blive gennemgået nedenfor.

 

Driftsresultatet år 2016 er et overskud på 53,908 mio. kr. - heraf drift i alt 45,960 mio. kr. og anlæg i alt 7,948 mio. kr.

 

DRIFT

Serviceudgifter

For serviceudgifter er der et overskud på 33,800 mio. heraf Pleje 12,155 mio. kr. og Voksenservice 21,645 mio. kr.

 

Pleje

Overskuddet på 12,155 mio. kr. er et resultat af planlagte og bevidste handlinger. 

 

Af overskuddet er 9,100 mio. kr. øremærket bestemte formål som ønskes videreført og fremgår under spar/lån. Som kasseindlæg/investeringspulje er 3,055 mio. kr. heraf ønskes 2,000 mio. at tilgå Pleje i den kommende budgetlægning, og som er beskrevet under afvigelser. 

 

Voksenservice og Sundhed

Serviceudgifter, et mindreforbrug på 21,645 mio. kr., som blandt andet er disponeret over flere år til for eksempel kompetenceudvikling, velfærdsteknologi mv. I 2016 er Sundhedsområdet tilhørende Voksenservice, hvilket ikke tidligere har været tilfældet. Årets resultat på serviceudgifter lyder på 5,206 mio. kr., og indeholder et mindreforbrug på Sundhedsområdet på 2,625 mio. kr. og på Voksenservice-delen et mindreforbrug på 2,581 mio. kr., hvilket svarer til 1% af budgettet på Voksenservice.

 

Overførselsudgifter

For overførselsudgifter er der et mindre forbrug på 0,955 mio. kr., heraf et merforbrug for Pleje på 0,621 mio. kr. og et mindre forbrug Voksenservice på 1,576 mio. kr.

 

Pleje

Der er et merforbrug på 0,621 mio. kr. heraf ca. 0,426 mio. kr. som skyldes ændrede bevillingsregler til høreapparater fra år 2015. 

 

Voksenservice og Sundhed

Overførselsudgifter, et mindreforbrug på 1,576 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug på boligstøtte.

 

Central refusionsordning

For centrale refusionsordning forekommer der merindtægter i alt på 5,493 mio. kr., heraf Pleje med færre indtægter på i alt 0,282 mio. kr. og Voksenservice med merindtægter på i alt 5,775 mio. kr.

 

Pleje

Resultatet for år 2016 for centrale refusionsordning er stort set et regnskab i balance. Lidt færre indtægter end forventet. 

 

Voksenservice og Sundhed

Resultatet for år 2016 viser en merindtægt, som primært omhandler berigtigelser fra 2014 og 2015 vedrørende særligt dyre enkelt sager.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Voksenservice og Sundhed

Aktivitetsbestemt medfinansiering har et mindreforbrug på 5,171 mio. kr. Heraf kommer de 3,659 mio. kr. fra den betingede pulje til sundhedsindsatser.

 

Ældreboliger

Der er et overskud på 0,541 mio. kr.

 

Pleje

Der har i år 2016 været et mindreforbrug i fht huslejetab for ældreboliger, som hører under Pleje. F.eks. har plejeboligerne en høj udnyttelsesgrad, da der her er en venteliste. 

 

ANLÆG

For anlægsmidlerne er der et overskud på 7,948 mio. kr., heraf Pleje 3,920 mio. kr. og Voksenservice 4,028 mio. kr.

 

Pleje

Etableringen af 6 ældreboliger på Stævnhøj, hvor der er restmidler på 0,878 mio. kr., heraf boligdelen på 0,637 mio. kr. og servicearealer på 0,241 mio. kr. Byggeregnskabet aflægges i regnskabsår 2017.

 

Etableringen af en udestue på Tavlhøj, hvor restmidler udgør 0,734 mio. kr. Regnskabet for etableringen opgøres i år 2017. 

 

Restmidler i Teknologipuljen på 0,795 mio. kr. til investeringer i velfærdsteknologi. Puljen er midlertidig stillet i bero til nærmere afklaring af de teknologiske investeringer. 

 

Ikke-forbrugte anlægsmidler i år 2016 til IT værktøjer på 0,713 mio. kr. og digitale skærme på 0,800 mio. kr., hvor anskaffelser er udskudt som følge af implementeringen af det nye omsorgssystem Nexus. 

 

Voksenservice og Sundhed

For anlægsmidlerne er der et mindreforbrug på 4,028 mio. kr., som primært omhandler en udviklingspulje, som er skubbet til år 2017.

 

Spar/lån

Kolonnen ”Spar/lån”, fra ovenstående tabel, vil blive gennemgået nedenfor.

 

For en specifikation af sagerne henvises der til bilaget ”Social og Omsorgsudvalget – specifikation spar-lån 2016 - Voksenservice” og ”Social og Omsorgsudvalget – specifikation spar-lån 2016 - Pleje”

 

Der er et spar netto for driftsmidler på 28,554 mio. kr., heraf Pleje 9,100 mio. kr. og Voksenservice 19,454 mio. kr. (se yderligere forklaring på korrektion heraf i nedenstående afsnit). For anlægsmidlerne er der et spar netto på i alt 7,948 mio. kr., heraf Pleje 3,920 mio. kr. og Voksenservice 4,028 mio. kr.

 

Der søges om godkendelse af tillægsbevilling på 0,401 mio. kr. vedrørende midler fra Voksenservice til Familie & Børnesundhed for efterværn §76a for de sidste 3 måneder af 2016.

 

Pleje

 

Spar driftsmidler.

Der er et spar netto på 9,100 mio. kr. øremærket bestemte formål.

 

Udvalget er ved 3. budgetopfølgning orienteret om anvendelsen af sparmidler på 11,177 mio. kr. (foreløbig spar 10,000 mio. kr. og Handlingsplan for den ældre medicinske patient 1,177 mio. kr.).

 

Sparmidler er nu opdelt i 9,100 mio. kr. som fremgår i prioriteret rækkefølge nedenfor og 2,000 mio. kr. som ønskes tilgå Pleje ved budgetlægning 2018-2021 beskrevet under afvigelser.  

 

Sparmidler på 9,100 mio. kr. i prioriteret rækkefølge: 

 

1. Udvidelse og renovering af parkeringspladser Øster Elkjær, i alt 0,800 mio. og som ønskes overført fra drift til anlæg i år 2017

 

Projektplan er udarbejdet og udvalget er orienteret ved 3. budgetopfølgning.

 

2. Myndighedsfunktion – Der ansættes en visitator som i en 2-årig periode finansieres af sparmidler, i alt 1,000 mio. kr. heraf ønskes 0,500 mio. kr. overført 2018.

 

Udvidelsen af medarbejderstaben er nødvendig for at myndighedsfunktionen kan overholde de i dag gældende sagsbehandlingstider i henhold til kvalitetstandarderne. 

 

3. Handlingsplan for den ældre medicinske patient som omfatter styrket akutfunktion 0,468 mio. kr., kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje 0,331 mio. kr. og tilknytning af læger plejecentre 0,378 mio. kr. Da aftaler med læger først etableres i løbet af i år, ønskes 0,190 mio. kr. overført 2018. 

 

Budgetmidlerne er tildelt Fredericia Kommune til år 2016. Dog kom budgetmidlerne først i eftersommeren 2016. Udvalget er orienteret om handlingsplanen for den ældre medicinske patient ved 3. budgetopfølgning og om overførsel af midlerne som spar til år 2017. 

 

Sundhedsstyrelsens handlingsplan indeholder en række anbefalinger/måltal som forudsættes opfyldt for akutfunktionerne i løbet af 2017.

 

4. Decentrale enheders spar i alt 1,100 mio. kr.

 

Det er budgetmidler som er opsparet af de decentrale enheder til planlagte aktiviteter. 

 

5. Handlingsplan for organisationsudvikling af ude distrikter, i alt 0,600 mio.

 

Tilgangen af borgere og dermed af medarbejdere i distrikterne er stigende især i 2 af vores distrikter. Det er nødvendigt at styrke ledelseskraften, og derfor afsættes der sparede midler til denne omlægning som forventes træde i kraft maj 2017.

 

6. Tidlig opsporing, i alt 1,000 mio. kr. – Til fortsættelse af igangsatte forebyggende tiltag, f.eks. forebyggelige indlæggelser.

 

Det er til forebyggende tiltag som er igangsat og som betyder færre udgifter for den aktivitetsbestemte medfinansiering.   

 

7. Brugerstyrede enheder som har et spar på i alt 0,223 mio. kr. heraf Brugerråd I. P. Schmidt 0,180 mio. og Brugerråd Tavlhøj 0,043 mio. kr.

 

8. Sparmidler øvrige tilskudskonti, i alt 0,225 mio. kr. heraf Seniorrådet 0,082 mio. kr., Omsorgsarbejde §79 0,070 mio. kr., § 18 midler 0,056 mio. og Frivilligcentret 0,017 mio. kr.

 

9. Nyt omsorgssystem, i alt 1,575 mio. kr. – Restmidler til finansiering af udgifter i implementeringsforløbet. (2-årigt implementeringsforløb)

 

10. Til dækning af regning for rapport 2 fra KORA, i alt 0,300 mio. kr.

 

Der er bestilt udarbejdet 2 rapporter fra KORA vedrørende den kommunale hjemmesygepleje. Den første rapport er udarbejdet og betalt i år 2016. 

 

11. IT midler til genopbygning af digitalt styrings- og ledelsesinformationssystem for Pleje på baggrund af data fra det nye omsorgssystem, i alt 0,400 mio. kr.

 

Genopbygning og tilpasning af det digitale styrings- og ledelsesinformationssystem til nye lovgivningsmæssige krav vil ske over en 2 årig periode (2017 og 2018), hvor 0,400 mio. kr. er til finansiering i år 2017. 

 

12. Plan for midler til vedligeholdelse og genanskaffelser, i alt 0,700 mio. kr.

 

Planlægningshorisonten for større vedligeholdelsesarbejder og genanskaffelser er flerårig. Det er nødvendigt af hensyn til prioritering og finansiering. Til planlagte aktiviteter i år 2017 overføres 0,700 mio. kr. 

 

Spar anlægsmidler

 

Anlægsmidler i alt 3,920 mio. øremærket bestemte formål ønskes overført som spar til år 2017. Der henvises her til beskrivelsen af restmidler for anlæg. 

 

Voksenservice og Sundhed

Voksenservices spar/lån 2016/2017 lyder på 19,454 mio. kr. (inkl. Sundhedsområdet). Spar/lån 2016/2017 (19,454 mio. kr.) skal korrigeres for en tillægsbevilling til Familie og Børnesundhed vedrørende Efterværn § 76A på 0,401 mio. kr., jf. ovenstående, samt en udligning af anlæg på 0,071 mio. kr. Dette giver dermed et spar/lån 2016/2017 på i alt 18,982 mio. kr. 

 

Nedenfor gennemgås de enkelte dele af spar/lån. Se også bilag vedrørende spar/lån disponering for Voksenservice.

 

1.  Kompetenceudviklingsprogram – spar 1,269 mio. kr.

Siden 2015 har det været planlagt at anvende midler til kompetenceudvikling af samtlige ansatte i Voksenserice. Midlerne skal finansiere igangværende kompetenceudviklingsprogram, som understøtter de politisk vedtagne mål og strategi for værdiskabelse. Programmet er påbegyndt i 2016 og afsluttes medio 2017, hvorfor midlerne har været disponeret til anvendelse over to år.

 

2.  Diverse engangsinvesteringer på interne enheder – spar 1,044 mio.  kr.

Siden 2015 har det været planlagt at anvende midler til diverse engangsinvesteringer på Voksenservices interne centre – disponeret over flere år. Denne prioritering er tidligere drøftet med Social- og Omsorgsudvalget.

Der er på nuværende tidspunkt indkøbt busser, diverse indvendigt inventar som møbler og elektronisk udstyr til borgernes fællesarealer mv. I 2017 skal der blandt andet indkøbes køkkenudstyr til det nye køkken på Kobbelgaarden 3.

 

3.  Velfærdsteknologi – spar 1,288 mio. kr.

Det har været planlagt at investere i velfærdsteknologi – over flere år. Investeringerne er udskudt blandt andet grundet implementering af IT-systemet NEXUS.

 

4.  Trivselspulje – spar 0,886 mio. kr.

Midlerne er afsat til disponering over flere år til trivselsfremmende aktiviteter, herunder aktivitetsdag for medarbejdere. Aktiviteter aftales i samarbejde med FMU.

 

5.  Investering i fastholde og udvikling i beredskab – spar 1,350 mio. kr.

Voksenservice har de seneste år, til forskel fra en række andre kommuner, lykkedes med at etablere og fastholde et forholdsvist lavt udgiftsniveau på det specialiserede social område – dette vil dog de kommende år blive udfordret, grundet forventet stigning i antal borgere. Der er således et presserende behov for at investere i udvikling af tilbud, der kan bidrage til at imødegå flere borgere med behov for hjælp på et samtidigt stabilt udgiftsniveau.

 

6.  Borgerrettede aktiviteter – spar 1,055 mio. kr.

Det er planlagt at anvende midler til borgerrettede aktiviteter. Midlerne er disponeret over flere år til blandt andet afholdelse af borgeraktivitetsdag.

 

7.  Opjustering af budgetnøgler – spar 2,000 mio. kr.

De seneste år, særligt på Center for Længerevarende Botilbud, er borgergruppen ændret til at have mere komplekse behov, hvilket har affødt en udvikling hen i mod et større støttebehov for borgerne på disse tilbud. Idet medarbejderressourcerne ikke løbende fuldt ud er korrigeret for denne udvikling vurderes det, at der er behov for at tilføre midler til at opnormere tilbuddene.

Der gøres opmærksom på, at der er tale om engangsmidler til tilførsel i 2017. Behovet vurderes at være varigt.

 

8.  Stigende merudgifter til pædagogisk støtte i forbindelse med ferie – spar 1,320 mio. kr.

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse, der betyder at borgere med betydeligt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan have ret til støtte ved ferie eller udflugter. Dette forventes at føre til stigende udgifter.

Det er vigtigt at understrege at der er tale om engangsmidler der forventes at kunne finansiere udgifterne i ét år. Det er derfor nødvendigt at tage stilling til, hvordan den forventede stigende udgift skal finansieres fra år 2018 og frem.

 

9.  CASM opnormering af misbrugsbehandlere – imødekomme stigende antal unge – spar 2,000 mio. kr.

Der opleves fortsat en stigning i antallet af unge med misbrug og betydelige sociale problemer, der parallelt med misbrugsbehandlingen kræver pædagogisk støtte og vejledning. På den baggrund anbefales midlerne omkonverteret til to årsværk, i en periode på 2 år.

 

10.  Finansiering af driftsudgift til Din Indgang – år 2 – spar 5,700 mio. kr.

Din Indgang har fra starten været en succes og har allerede skabt grundlaget for et betydeligt antal færre visitationer der vel og mærke skal ses i sammenhæng med en højere borger-, pårørende- og medarbejdertilfredshed.

 

Den økonomiske præmis har, på baggrund af drøftelser i Social- og Omsorgsudvalget, fra starten været at spar/lån-midler skulle finansiere de første 2 år af tilbuddets levetid, hvorefter tilbuddet skal gå i balance. Derudover indgår Din Indgang som en central brik i Voksenservices bestræbelser på også i fremtiden at sikre en økonomi i balance. De 5,700 mio. kr. er disponeret planlagt til år 2, som løber fra medio 2017 til medio 2018.

 

Spar anlægsmidler

Rest på anlægsmidler lyder på i alt 4,028 mio. kr., som blandt andet ønskes anvendt på en mere borgervenlig indretning på Kobbelgaarden 3. Dette forventes at kunne nedbringe både sygefravær og udad reagerende adfærd hos flere borgere.

 

Afvigelse

Kolonnen ”Afvigelse”, fra ovenstående tabel, vil blive gennemgået i nedenstående afsnit.

 

Der er en afvigelse på 17,406 mio. kr., heraf Pleje 2,693 mio. kr. og Voksenservice 14,713 mio. kr.

 

Pleje

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgets opsparede midler på serviceudgifterne og ældreboliger, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til investeringspuljen.

 

For serviceudgifter er der en afvigelse i alt på 3,055 mio. kr. som overføres til investeringspuljen. 

 

Fra investeringspuljen ønskes der at tilgå Pleje 2,000 mio. kr. i den kommende budgetlægning 2018-2021 til videreførelse af igangsatte aktiviteter. Det er midler som er opsparet af Pleje i år 2016.

 

Det vedrører følgende aktiviteter:

 

Tidlig opsporing 0,800 mio. – til fortsættelse af igangsatte forebyggende tiltag som fremadrettet kan betyde færre udgifter for den aktivitetsbestemte medfinansiering. 

 

IT midler til fortsat opbygning og udvikling af digitalt styrings- og ledelsesinformationssystem 0,270 mio. i år 2018. 

 

Realisering af planer for vedligeholdelse og genanskaffelser 0,930 mio. i år heraf 0,580 mio. kr. i år 2018 og 0,350 mio. kr. i år 2019.

 

For ældreboliger er der et mindre forbrug på 0,540 mio. som overføres til investeringspuljen. 

 

Merforbruget på 0,621 mio. kr. for overførselsudgifter og de færre indtægter for den centrale refusionsordning på 0,282 mio. kr. finansieres af kassen. 

 

 

Voksenservice

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og prioriterede midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til Investeringspuljen.

 

Vedrørende serviceudgifter overføres der 2,191 mio. kr. til Investeringspuljen.

 

Overførselsudgifter har et mindreforbrug på 1,576 mio. kr., som tilfalder kassen.

 

Central refusionsordning har en merindtægterer på i alt 5,775 mio. kr., som tilfalder kassen. Merindtægterne omhandler primært berigtigelser fra 2014 og 2015 vedrørende særligt dyre enkeltsager.

 

Aktivitetsbestemt medfinansiering har et mindreforbrug på 5,171 mio. kr. Heraf kommer de 3,659 mio. kr. fra den betingede pulje til sundhedsindsatser. Beløbet i alt tilfalder kassen.

 

 

Anlægsbevillinger

 

Pleje

I forbindelse med regnskabsafslutningen ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. til Renovering af parkeringspladser Øster Elkjær. 

Økonomiske konsekvenser

Pleje

 

Den politiske effektivisering for plejecentre fra år 2015 på 2,0 mio. kr. er ikke realiseret. Den ikke realiserede effektivisering tages med på udfordringslisten til budgetlægning 2018-2021. 

 

Det gælder også den politiske effektivisering for frit valgs området på 2,0 mio. kr., hvor ca. 1,0 mio. kr. i år 2016 er finansieret af engangsindtægter fra reguleringer vedrørende respiratorområdet. Den ikke realiserede effektivisering fra år 2015 på 2,0 mio. kr. tages med på udfordringslisten til budgetlægning 2018-2021. 

 

Udgiften til dagcenterkørsel er i år 2016 på 1,946 mio. kr. Der er et budget på 1,880 mio. kr., dvs. en merudgift på 0,066 mio. kr., og dermed et resultat for år 2016 som værende i balance. Hvis udgiften i år 2017 bliver højere i forhold til niveauet i 2016, vil merudgiften tages med på udfordringslisten til budgetlægning 2018-2021. 

 

Fra år 2016 er finansieringsregler for respiratoraftaler ændret, således at kommunens udgiftsandel udgør 1/3-del og regionens udgiftsandel udgør 2/3-del. Udgifterne for respiratorområdet er stigende. I år 2016 er udgiften på ca. 14,8 mio. kr., og i år 2015 var udgiften på 11,8 mio. kr. Det betyder, at der er et stigende finansieringsbehov for frit valgs området.

Vurdering

Pleje

I gennem året har der været fokus på Plejens område, hvor der er merudgifter på ca. 5,0 mio. kr. som i år 2016 finansieres af et mindre forbrug på mellemkommunale betalinger 3,8 mio. kr. og et mindre forbrug til elever på 1,2 mio. kr. 

 

For Visitationens ansvarsområder er der mindre udgifter på ca. 4,8 mio. kr. heraf 3,8 mio. kr. på mellemkommunale betalinger og ca. 1,0 mio. kr. på øvrige konti. Der har især været fokus på Respiratoraftaler og BPA-ordninger. 

 

Til BPA-ordninger (§95 og §96) har der været et forbrug netto på ca. 20,0 mio. kr. Det er et område, hvor udgifterne følger indgåede aftaler. Visitationen har derfor fokus på opfølgning og indgåelse af nye aftaler. Det sker i et tæt samarbejde med Økonomi. For hvert regnskabsår foretager Økonomi en gennemgang af den enkelte borgers ordning og sikrer, at ikke-forbrugte budgetmidler i henhold til de konkrete aftaler tilbagebetales. Udgifterne i år 2016 er på samme niveau som i år 2015. 

 

Til frit valg private leverandører er der i alt afholdt udgifter på ca. 21,540 mio. kr. heraf til hjemmehjælp 20,267 mio. kr. og til indkøb ca. 1,273 mio. kr. 

 

I år 2016 er der afholdt en ekstraordinær udgift på ca. 0,946 mio. kr. til Fælleskøkkenet Elbo i/s som følge af Listeria-udbruddet. Udgiften er afholdt af sparmidler overført af Pleje fra år 2015 til år 2016. 

 

Sparmidler er i år 2016 på 11,100 mio. kr. heraf er 1,575 mio. kr. restmidler til implementering af et fælles omsorgssystem for Sundhed, Voksenservice og Pleje, og hvor Pleje har taget opgaven at administrere den politiske bevilling på 5,0 mio. kr. Det reelle spar er på 9,525 mio. kr. som udgør 2,16% af budgetrammen. 

 

Voksenservice og Sundhed

2016 kan betegnes som et investeringsår, hvor der blandt andet er investeret massivt i kompetenceudvikling og etablering af nye typer af tilbud - en investeringsstrategi der videreføres i 2017 med henblik på at gardere kommunen mod fremtidige økonomiske udfordringer. Derudover er formålet at forandre organisationen hen imod en mere værdiskabende, hvor borgernes mål er styrende for de kommunale indsatser.

 

I 2016 forekommer der et mindreforbrug serviceudgifter på i alt 21,645 mio. kr., hvoraf der afleveres 2,191 mio. kr. til Investeringspuljen – dermed et spar/lån på i alt 19,454 mio. kr. for Voksenservice og Sundhed. Årets resultat for 2016 lyder på 5,206 mio. kr. Dette resultat er opdelt i Voksenservice og Sundhed.

 

Voksenservice

Årets resultat for Voksenservice lyder på 2,581 mio. kr., hvilket svarer til 1% af budgettet. Dette betyder dermed, at Voksenservice har et spar/lån lydende på 19,020 mio. kr. Af dette mindreforbrug afleveres 0,636 mio. kr. til Investeringspuljen.

 

Der forekommer udfordringer på Center for Længerevarende Botilbud, hvorfor de i 2016 fik tilført midler for 2,865 mio. kr. - primært vedrørende deres merforbrug på lønmidler. Denne tilførsel har været hjælpende til, at centret har et budget i balance ved årets udgang.

 

Sundhed

Årets resultat for Sundhed lyder på 2,625 mio. kr. Dette mindreforbrug omhandler primært afsatte midler til praksisplan, hvor betaling først opkræves i 2017 i stedet for 2016, restbeløb vedrørende borgerrettet forebyggelse samt midler til specialiseret genoptræning. Af dette mindreforbrug afleveres 1,555 mio. kr. til Investeringspuljen. Dette betyder dermed, at Sundhed har et spar/lån lydende på 1,070 mio. kr.

Indstillinger

Pleje og Voksenservice indstiller:

 

  1. at regnskab 2016 og Spar/lån godkendes som beskrevet i sagen
  2. at tillægsbevilling på 0,401 mio. kr. vedrørende midler til Familie & Børnesundhed for efterværn §76a godkendes
  3. at der af sparmidler under Pleje på 9,100 mio. kr. overføres 0,800 mio. kr. fra drift til anlæg i år 2017 til Renovering af parkeringspladser Øster Elkjær
  4. at der ansøges om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 0,800 mio. kr. til Renovering af parkeringspladser Øster Elkjær
  5. at der fra rest sparmidler drift under Pleje på i alt 8,300 mio. kr. overføres 0,500 mio. kr. til Visitationens finansiering af visitatorstilling i år 2018 og 0,190 mio. kr. til finansiering af faste lægers tilknytning plejecentre i år 2018
  6. at 3,055 mio. kr. overføres investeringspuljen. Heraf ønskes 2,000 mio. kr. at tilgå Pleje ved budgetlægning 2018-2021 som beskrevet i sagen.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 13 Ansøgning om støtte til afholdelse af Garderfestival 2017 - 6. Juli Garden

Sagsresumé

Social- og Omsorgsudvalget har modtaget en ansøgning om støtte fra 6. Juli Garden til årets garderfestival. Der er samtidig fremsendt en ansøgning til Kultur- & Idrætsudvalget. De forskellige garder spiller, i anledningen af, Garderfestivalen på kommunens plejecentre.

 

Der er søgt om 15.000 kr. fra Social- og Omsorgsudvalget og 15.000 kr. fra Kultur og Idrætsudvalget.

 

Sagsbeskrivelse:

Social- og Omsorgsudvalget i Fredericia Kommune har d. 3. februar 2017 modtaget en ansøgning om støtte fra 6. Juli Garden til årets garderfestival. Der er samtidig fremsendt en ansøgning til Kultur- & Idrætsudvalget.

 

Garderfestivalen afholdes i perioden fredag d. 19. maj til søndag d. 21. maj 2015. Afholdelse af festivalen indebærer blandt andet, at garderne går march gennem byens gader og holder Tattoo og koncerter på blandt andet Akseltorv. Søndag formiddag vil byens plejecentre få besøg af en bygarde, der vil spille en lille koncert for kommunens ældre medborgere.

 

Der søges om 15.000 kr. til støtte til afholdelse af garderfestivalen.

Økonomiske konsekvenser

6. Juli Garden har i flere år fået støtte til Garderfestivalen fra Social- og Omsorgsudvalget. Støtten er givet på betingelse af, at de nævnte koncerter på kommunens plejecentre afholdes.

 

Det er muligt at finansiere en eventuel støtte af § 79 midlerne. Der resterer 88.500 kr. på § 79- kontoen i 2017.

Vurdering

Det vurderes, at koncerterne på plejecentrene i forbindelse med Garderfestivalen er omfattet af kriterierne for tildeling af støtte efter Servicelovens § 79. Derudover er Garderfestivalen primært et kulturelt anliggende.

 

Der er også søgt Kultur- & Idrætsudvalget om støtte med 15.000 kr.

 

Eventuel støtte skal være betinget af, at de nævnte koncerter på byens plejecentre gennemføres.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til, om 6. Juli Garden skal tildeles støtte og i givet fald med hvilket beløb.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Der gives 15.000 kr. i støtte til Garderfestivalen 2017. Støtten gives på de vilkår, at de nævnte koncerter på kommunens plejecentre gennemføres.

Punkt 14 Klagesager sendt til Ankestyrelsen 2016

Sagsresumé

Social- og Omsorgsudvalget orienteres hvert år om de eventuelle klagesager, som er oprettet i Visitationen og sendt til Ankestyrelsen. Nedenfor er en kort beskrivelse af de sager, der er fremsendt i 2016.

 

Sagsbeskrivelse:

Siden Ankestyrelsens kontor for Kommunale sager i 2013 fik ansvaret for behandling af klagesager har deres sagsbehandlingstid ændret sig fra mellem 6 til 9 måneder til en ekspeditionstid mellem 2 og 6 måneder, afhængig af hvilken type afgørelse, der klages over. Sagsbehandlingstiden for klagesager på visitationens område, ser ud til at holde inden for samme tid i 2016.

 

Der har i 2016 været to klagesager, der har været til behandling i Ankestyrelsen.

 

  1. Den ene klagesag, der blev fremsendt i december 2015, vedrører fratagelse af midlertidig bevilliget praktisk hjælp hos en borger med ægtefælle og hjemmeboende børn. Sagen blev den 3. marts 2016 hjemsendt til yderligere sagsbehandling i forhold til ægtefællens funktionsniveau. Visitationen fastholdt den 28. juni 2016 afslaget, og dette afslag blev anket af familien. Ankestyrelsen hjemviste sagen igen den 1. september 2016, idet der manglede yderligere data for at kunne træffe en afgørelse.

 

Visitationen traf den 1. december 2016 ny afgørelse i sagen. I afgørelsen var fortsat lagt vægt på familiens egne ressourcer. Herudover blev der henvist til Ankestyrelsens principafgørelse 221-11, der betyder, at kommunen ved afgørelser om praktisk hjælp i hjemmet er berettiget til at tage hensyn til, i hvilket omfang ansøgers ægtefælle er i stand til at varetage opgaver i hjemmet. Desuden blev der henvist til Ankestyrelsens principafgørelse 54-15, hvoraf det fremgår, at en kommune kan give afslag på hjælp til rengøring, hvis borgeren har mulighed for at leve et så normalt liv som muligt, herunder at passe et arbejde, hvis rengøringsopgaven fordeles over flere dage.

 

Denne afgørelse er anket, og den 8. december 2016 fremsendt Ankestyrelsen. Der er endnu ikke truffet en afgørelse i Ankestyrelsen.

 

  1. Den anden klagesag, der har været behandlet i Ankestyrelsen, drejer sig om Visitationens afskedigelse af privat hjælper, ansat i medfør af Servicelovens § 94. Afgørelsen blev anket til Ankestyrelsen.

 

Ankestyrelsen oplyste d. 7. november 2016, at kommunens opsigelse af en privatudpeget hjælper – uanset årsagen til opsigelsen – samtidig er en afgørelse om ophør af den ordning kommunen tidligere har bevilget. Dette var ikke den tilsigtede effekt af afskedigelsen, og afgørelsen blev herefter omgjort af Visitationen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Der er i 2016 sket en nedgang i antal af sager, der er sendt til Ankestyrelsen. De to sager i 2016 har været af en anden karakter end vanlig, idet langt de fleste sager, der sendes til Ankestyrelsen, oftest drejer sig om serviceniveauet på den tildelte hjælp.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 15 Opgørelse over antal klagesager i Myndighedsafdelingen i Voksenservice

Sagsresumé

Social- og Omsorgsudvalget orienteres i sagen om opgørelsen af klagesager over afgørelser truffet i 2016 i Voksenservice. Der har i alt været fire klager over afgørelser. Dette er et betydeligt fald i forhold til de forgangne år.  Klagerne er videresendt til Ankestyrelsen. To af klagerne er omgjort af Ankestyrelsen, og to er hjemvist til videre behandling.

 

Sagsbeskrivelse:

Når en borger i Fredericia Kommune er utilfreds med den afgørelse, der er truffet i hans eller hendes sag i Myndighedsafdelingen, kan afgørelsen indbringes for Ankestyrelsen. Hvis dette sker, vil sagen blive revurderet af kommunen. Hvis kommunen fortsat ikke vurderer, at der findes grundlag for hel eller delvis medhold i klagen, sendes den videre til Ankestyrelsen.

 

I 2016 er fire klager videresendt til Ankestyrelsen. To af klagerne er om-gjort af Ankestyrelsen, og to er hjemvist. Antallet af klagesager skal ses i forhold til, at der i Myndighedsafdelingen i 2016 var ca. 1.300 aktive foranstaltninger. 

 

Det samlede antal klager i Voksenservice (dog undtaget misbrugsområdet) i årene 2014, 2015 og 2016 fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 1: Antal klager over Myndighedsafdelingen i Voksenservice 2014 – 2016

 

 

År

Antal klager

Afventer

Fastholdt

Fastholdt delvist

Omgjort

Hjemvist

2016

4

0

0

0

2

2

2015

15

4

2

0

7

2

2014

27

4

13

1

4

5

 

De omgjorte klager vedrører:

 

  • En indstilling om flytning af en borger efter magtanvendelsesreglerne på grund af tiltagende stort plejebehov, der derfor ikke vil kunne støttes optimalt i nuværende botilbud. Ankestyrelsen mente ikke, at borgeren var omfattet af reglerne for optagelse i særlige botilbud uden samtykke. Borgeren blev derfor ikke flyttet.
  • En afgørelse om ledsagelse i henhold til Servicelovens §97, hvor Ankestyrelsen ikke var enige i, at borgeren ikke længere var i målgruppen til §97 grundet forringelse i funktionsniveau. Ankestyrelsens afgørelse er naturligvis efterfølgende fulgt, så borgeren er fortsat bevilliget ledsagelse.

 

De hjemviste klager var begge ansøgninger om socialpædagogisk støtte i henhold til Servicelovens §85. Sagerne blev hjemvist, da der manglede aktuelle oplysninger om borgernes funktionsnedsættelse og virkningerne af anden iværksat støtte, f.eks. mentorstøtte. Borgerne har efterfølgende fået bevilliget et tre måneders forløb i henhold til Servicelovens §85 til afklaring om, hvorvidt de kan profitere af socialpædagogisk støtte. Forløbene blev igangsat ultimo 2016.

Myndighedsafdelingens tilgang til klagerne er, at de giver anledning til en god og konstruktiv dialog med borgere og pårørende om de forhold, som klagerne vedrører. Det giver samtidig også værdi og inspiration i sagsbehandlingen i forhold til indhold, tilrettelæggelse og kommunikation.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller:

 

  1. At social– og Omsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 16 Anvendelse af SEL § 125-129, magtanvendelser

Sagsresumé

Der har i alt været 19 indberetninger af magtanvendelser i forhold til SEL § 125-129 i 2016 på Voksenserviceområdet. Disse tal er ikke alarmerende i forhold til borgergruppen og deres problematikker. Der arbejdes kontinuerligt med opgaven i Voksenservice, så antallet holdes lavest muligt.

 

Sagsbeskrivelse:

Servicelovens § 125-129 omhandler 5 områder, hvor personalet lovligt kan anvende magt over for personer med en betydelig og varig nedsat funktionsevne.

 

Alle indberetninger fra Voksenserviceområdet indsendes til sekretariatet, hvor bemyndigede personer behandler indberetningerne. Derudover følges der op i personalegrupperne, for derigennem at informere om loven og anvendelse af pædagogiske muligheder.

 

Opgørelsen omfatter både opgørelse af magtanvendelser i forhold til borgere på egne tilbud, men også i forhold til Fredericia-borgere på tilbud uden for kommunen.

 

Oversigt – samlet antal for borgere i egne tilbud og tilbud i andre kommuner:

 

 

2013

2014

  2015

 2016 

§ 125

Personlig alarm og pejlesystem

5

2

  0

  2

§ 126

Fastholdelse af borger

10

17

  16

  13

§ 127

Tilbageholdelse i bolig

0

0

  0

  0

§ 128

Personlige beskyttelsesmidler

f.eks. bløde seler

3

1

  0

  1

§ 129

Flytning af borger fra en bolig til en anden

1

7

  0

  3

 

 I Voksenservice arbejdes meget fokuseret med forebyggelse af anvendelsen af magt ved at undgå de situationer, som borgerne har svært ved at håndtere.

 

9 af de 13 indgreb i forhold til § 126 foregik på Kobbelgården, fordelt på 5 forskellige borgere. 4 af de 9 indgreb var på den samme borger, med tiltagende problemer hen over sommeren. Der er taget faglig handling på problemstillingen.

 

De sidste 4 indgreb er foregået på 4 forskellige tilbud, hvoraf 2 er i anden kommune.

Ud af de 13 blev 4 indgreb efterfølgende vurderet til ikke at være omfattet af Servicelovens § 126, idet der ved en indgriben skal være nærliggende risiko for væsentlig personskade, så som brækkede lemmer, hjernerystelse, snitsår, bid og andet lignende.

 

Disse indgreb kan dog være pædagogisk forsvarlige og fornuftige i situationen, men dog ikke lovmedholdelige. Disse afgørelser bruges ligeledes i arbejdet med at finde den bedste pædagogiske tilgang til de enkelte borgere.

 

De tre flytninger efter § 129 er Fredericia borgere, der er bosiddende i Vejle, og de har bygget nyt.

 

Ud over det målrettede arbejde på det enkelte tilbud, har den ansvarlige for opgaven i sekretariatet, været på rundtur til samtlige tilbud i Voksenservice med oplæg om de juridiske, pædagogiske og moralske forskrifter og dilemmaer, der er på området, for at sætte fokus på og have dialog om dette og for at styrke tværfaglig videndeling. Dette har været givende for medarbejderne i forhold til fokus på emnet og en mere nuanceret og indsigtsfuld tilgang til emnet. I mere alvorlige situationer og ved flere gentagelser med samme borger, følges der op på sagerne fra ansvarlig medarbejder i sekretariatet. Dette ved kontakt til leder og de implicerede medarbejdere, for uddybning og supervision.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Se sagsbeskrivelse.

Indstillinger

Voksenservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 17 Orienteringssag. Anvendelse af Servicelovens §§ 125-129 - Plejen 2016

Sagsresumé

I henhold til Servicelovens §§ 125 – 129 kan personalet i Plejen på fem områder anvende magt overfor borgere med en betydeligt og varigt nedsat psykisk funktionsevne, herunder demenssygdomme. Sagen er en orientering om antallet af tilfælde, hvor magtanvendelse har været nødvendigt i 2016.

 

Sagsbeskrivelse:

Servicelovens § 125 – 129 omhandler fem områder, hvor personalet lovligt kan anvende magt overfor personer med en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, herunder demenssygdomme. Formålet med bestemmelserne om magtanvendelse er fra Ministeriets side at begrænse magtanvendelse til det absolut nødvendige. Reglerne gælder både for personer, der bor på plejecenter og i egen bolig.

 

Demenskonsulenterne har myndighed til at modtage og godkende indberetninger om magtanvendelse overfor borgere med en demensdiagnose. Demenskonsulenterne vurderer og videresender indberetningerne til Plejechefen med det sygeplejefaglige ansvar. Samtidig er en vigtig del af demenskonsulenternes arbejde at følge op på magtanvendelsen i personalegrupperne, for ad den vej at informere om loven, om demenssygdomme og om anvendelse af pædagogiske muligheder, som det fremgår af servicelovens § 130.

 

Fra marts 2016 til februar 2017 er der 17 indberetninger om magtanvendelse i henhold til servicelovens § 125 – 129. De 17 indberetninger er foretaget på 12 borgere.

 

Disse indberetninger går på følgende former for magtanvendelse:

 

·  Fastholdelse for at undgå omsorgssvigt ved badning, hårvask, skiftning af tøj, klipning af hår og negle, skiftning af bleer v/behov samt engangskaterisation. Dette foretages kun, når det anses for absolut nødvendigt for at undgå omsorgssvigt. Der er indberettet 6 tilfælde (§ 126 stk. 2).

 

·  Tilbageholde / skærme borger i eget hjem, for at borgeren ikke gør skade på andre borgere. Der er indberettet 5 tilfælde (§ 127).

 

·  Ansøge om værgemål uden samtykke. Der er indberettet 6 tilfælde (§ 129)

 

·  Flytning til særlige bo tilbud (§ 129). Denne form for magtanvendelse er ikke anvendt.

 

·  Fastspænding med bløde stofseler (§ 127). Denne form for magtanvendelse er ikke anvendt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Antallet af indberetninger om magtanvendelse er væsentligt lavere end sidste år. Det skyldes dels, at der i forbindelse med anvendelsen af midlerne fra værdighedspuljen er sket en opnormering af demenskonsulenterne og dels, at Videnspersonerne i demens, i samarbejde med demenskonsulenterne, hurtigere får udarbejdet socialpædagogiske handleplaner og dermed forebygger magtanvendelse.

 

Alt personale i plejen har gennemgået et kompetenceudviklingsforløb om demens og herunder også lovgivning omkring magtanvendelse. Dermed er der øget opmærksomhed på at forebygge magtanvendelse hos alt personale.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 18 Tilsynsrappoter for tilbud i Voksenservice

Sagsresumé

Socialtilsyn Syd har ført 6 anmeldte og 1 uanmeldt tilsyn på tilbud i Voksenservice i 2016, og REVAS har ført to anmeldte tilsyn.  Overordnet har tilsynene ikke givet anledning til kritiske bemærkninger.

 

Sagsbeskrivelse:

Tilsynet har til formål, i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 15 og § 16, at varetage kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Herunder at sikre kommunalbestyrelsen, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres fra hvert enkelt tilbud.

 

Tilsynet foretages henholdsvis af Socialtilsyn Syd, på baggrund af lov om Socialtilsyn af 12. juni 2013, og af REVAS, et privat firma, som fører tilsyn på de tilbud, hvor Socialtilsyn Syd ikke kommer. Det drejer sig om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og væresteder

 

Følgende tilbud er inden for socialtilsynets opgaveramme i Voksenservice:

 

Lovgivning

Tilbud

Anmeldt/uanmeldt tilsyn

Botilbud efter §§ 104, 107 (Voksne)

Kompetencekollegiet

 

NOVA

Anmeldt tilsyn

12-09-2016

Uanmeldt tilsyn

21-03-2016

Anmeldt tilsyn

14-04-2016

Krisecentre efter § 109

Krisecentret Fredericia

Anmeldt tilsyn

21-11-2016

Botilbudslignede tilbud efter, ABL § 105 og SEL § 107

Center Kobbelgården 

Anmeldt tilsyn

02-06-2016 til

01-08-2016

Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter Servicelovens § 101 og § 101a og SEL § 107

 

Alkoholbehandlingstilbud efter SUL § 141

 

Fredericia Misbrugscenter

 

Stofmisbrugsbehandling

 

Alkoholbehandling

 

 

Anmeldt tilsyn

11-02-2016

   

  Anmeldt tilsyn

11-02-2016

 

 

 

 

Ud over disse, har kommunen andre tilbud, der føres tilsyn med.

 

Firmaet REVAS har været tilsynsførende på følgende tilbud:

 

Organisation

Tilbud

Anmeldt/uanmeldt tilsyn

Center Kobbelgården

Onsdagsklubben

Anmeldt tilsyn

30-11-2016

Center for aktiv social mestring

Stoppestedet

Anmeldt tilsyn

07-12-2016

 

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

På baggrund af de tilsendte tilsynsrapporter fra henholdsvis Socialtilsyn Syd og REVAS, er det vurderingen, at Fredericia Kommunes tilbud i det store og hele er velfungerende. Ingen har fået alvorlige bemærkninger (der skal handles på), to har fået almindelige bemærkninger. Det er Center Kobbelgaarden og Proaktiv. Bemærkningen til Center Kobbelgaarden Fra Socialtilsyn Syd omhandler, hvorvidt Center Kobbelgaarden skal behandles som et eller tre tilbud. På proaktiv omhandlede bemærkningen medicinhåndtering. Generelt får tilbuddene ros for, at borgerne trives, at de bliver hørt, bliver mødt med respekt og anderkendelse, og at de har indflydelse på eget liv.

 

Alle tilbud er godkendt af Socialtilsyn Syd og REVAS.

Indstillinger

Voksenservice indstiller:

  • At Social- og Omsorgsudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning.

Bilag

Ingen, de kan rekvireres, eller ses på Fredericia Kommunes hjemmeside.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 19 Orienteringssag. Kommunale tilsyn på plejecentre 2016

Sagsresumé

Der er afholdt uanmeldt kommunalt tilsynsbesøg på alle 7 Plejecentre som led i tilsynsforpligtelsen efter Retssikkerhedsloven og Lov om Social Service § 151 stk. 2.

 

Sagen er en orientering om resultaterne af tilsynene.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er i 2016 afholdt uanmeldt kommunalt tilsyn på alle 7 plejecentre i Fredericia Kommune. Den praktiske gennemførelse af tilsynsbesøgene har konsulentfirma REVAS ApS stået for.

 

Som et overordnet tema har tilsynet i 2016 valgt at have særligt fokus på udbyttet af de afsatte midler fra ældremilliarden. Fokus har været rettet mod indhold og tilrettelæggelse og udbyttet i forhold til beboernes hverdag og livsvilkår, samt samarbejdet med beboerne og deres pårørende.

Der er desuden lagt vægt på hvordan, og i hvilket omfang, de ansatte aktivitetsmedarbejdere indgår i samarbejdet med de øvrige medarbejdere.

 

Tilsynet har desuden haft fokus på:

 

  • At få et indtryk af atmosfæren på stedet.
  • Om der er fulgt op på anbefalinger fra tidligere tilsyn.
  • Vurdering i forhold til forholdene, indsatsen og metoder.
  • Skriftlige materialer.

Det er gennemgående nogle meget flotte rapporter, hvoraf det fremgår, at det er kompetente og engagerede medarbejdere med fokus på individuel inddragelse. Beboerne giver udtryk for, de får den hjælp og støtte, som de har behov for. Der er gennemgående et rigtigt fint samarbejde med aktivitetsmedarbejderen.

Gennemgående er der nogle gode fysiske rammer på plejecentrene, og borgerne er omfattet af målgrupperne.

Der er helt enkelte opmærksomhedspunkter bl.a. vedr. dokumentation og travlhed, der omtales. Det er drøftet med lederen, og der er fokus på områderne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Visitationsafdelingen vurderer, at de tiltag, der er iværksat, lever op til kravene på området.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 20 Orienteringssag. Risikobaserede sundhedsfaglige tilsyn

Sagsresumé

En lovændring i sommeren 2016 betød, at de sundhedsfaglige tilsyn med fx plejecentre, bosteder og sygehuse (Embedskægetilsyn) blev lagt under Styrelsen for Patientsikkerhed. I den forbindelse er der indført et nyt tilsynskoncept, der betyder, at tilsyn foretages på baggrund af en risikovurdering og ikke som faste årlige tilsyn på samtlige tilsynssteder.

 

På mødet gives en kort gennemgang af det nye tilsynskoncept.

 

Sagsbeskrivelse:

En lovændring i sommeren 2016 betød, at de sundhedsfaglige tilsyn blev lagt under Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for patientsikkerhed er en styrelse under Sundheds- og Ældreministeren.

 

Formålet med tilsynet er at vurdere patientsikkerheden på behandlingsstedet samt at sikre læring hos sundhedspersonalet.

 

Tilsynet kan nu omfatte alle, der leverer sundhedsfaglige ydelser (Sundhedslovsydelser); eksempelvis plejecentre, hjemmesygeplejen, akutteams, bosteder, behandlingsinstitutioner, lægepraksis, sygehuse, mv. Derudover gennemføres også besøg hos borgerne. Der er lagt op til, at ca. 10 % af alle områder får besøg i løbet af et år.

 

Tilsynene er planlagte, og stederne udvælges dels på baggrund af en generel risikovurdering, dels på baggrund af kendskab til en specifik fare for patientsikkerheden (reaktive tilsyn) eller ved stikprøve.

 

Tilsynet udvælger hvert år et tema for tilsynet, og i 2017 vil tilsynet rette fokus på medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Hertil udvælges patientforløb for KOL og depression.

 

Fredericia Kommunens hjemmesygepleje ordning samt akutfunktion er ved stikprøve udtaget til tilsyn i 2017.

 

For kommunale hjemmesygeplejeordninger og akuttilbud er målepunkterne i 2017 beskrevet som:

 

  • Patientforløb og journalisering
  • Medicinhåndtering
  • Generelt, punktet indeholder bl.a. ansvars og opgavefordeling, delegering og håndhygiejne.

 

På mødet gives en kort gennemgang af det nye tilsynskoncept.

Økonomiske konsekvenser

Tilsynsopgaven er en brugerbetalt løsning, og Fredericia Kommune skal derfor betale for de gennemførte tilsyn. Gebyret for tilsynet er dels fastlagt ud fra kategorier (hvor kommuner tilhører kategori 4), dels ud fra en model, hvori antallet af autoriserede personer indgår. Kommunen har fået midler til dækning af udgifterne til tilsynsbesøg.

Vurdering

Pleje og Omsorg og Voksenservice ser frem til samarbejdet omkring det nye tilsynskoncept, der lægger op til endnu mere fokus på den læringsbaserede tilgang. Pleje og Omsorg og Voksenservice er også godt tilfreds med, at tilsynsmyndigheden har planlagt en evaluering efter 10 gennemførte tilsynsbesøg.

Indstillinger

Pleje og Omsorg og Voksenservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 21 Støtte fra Værdighedspuljen 2017 - pulje til skabelse af stærke sociale fællesskaber for ældre

Sagsresumé

Med vedtagelsen af Værdighedspolitikken for Fredericia Kommune i 2016 har Byrådet afsat en årlig pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde, der kan bidrage til at skabe stærke sociale fællesskaber for ældre. Puljen er i perioden 2016 – 2019 fastsat til 150.000 kr. årligt. Beslutning om tildeling af støtte træffes af Social- og Omsorgsudvalget i Fredericia Kommune.

 

Sagsbeskrivelse:

Med vedtagelsen af Værdighedspolitikken for Fredericia Kommune i 2016 har Byrådet afsat en årlig pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde, der kan bidrage til at skabe stærke sociale fællesskaber for ældre. Indsatsen hører til under Byrådets ønske om at bryde ældres ensomhed. Puljen er især tiltænkt tiltag og aktiviteter, der skaber muligheder for ældre, der hidtil har siddet meget alene, for at komme ud, og som med aktiviteterne tilbydes hjælp til at (gen-)starte et aktivt ældreliv.

 

De aktører, som kan søge puljen, er enkeltpersoner og de frivillige sociale foreninger eller organisationer, der vil lave aktiviteter, der kan fremme dannelse af sociale netværk og fællesskaber for ældre, der er ensomme eller i betydelig risiko for at blive ensomme.

 

Der har været annonceret for puljen i to husstandsomdelte aviser i løbet af august. Ansøgningsfristen var 15. februar 2017. Der er indkommet 5 ansøgninger til en samlet ansøgningssum på 158.200 kr.

 

Puljen er i perioden 2016 – 2019 fastsat til 150.000 kr. årligt. Beslutning om tildeling af støtte træffes af Social- og Omsorgsudvalget i Fredericia Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 150.000 kr. årligt foreløbigt i 2016 – 2019.

Vurdering

Vurdering af ansøgningerne fremgår af bilag til sagen, der fremsendes til udvalget forud for udvalgsmødet.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til, hvem der skal modtage støtte og med hvilket beløb.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Ansøger

Tildelt støtte

Samvær og Sundhed (SOS)

6.100 kr.

Ældre Kegler

0 kr.

Brugerrådene på Øster Elkjær, Tavlhøj og IP Schmidt

40.000 kr.

Pensionistforeningen Frecia

0 kr.

Fredericia Middelfart Selvhjælp

77.100 kr.

 

Det resterende beløb i puljen anvendes til gennemførelse af ”spis sammen” arrangement for pårørende på kommunens plejecentre.

 

Pensionistklubben Frecia og Ældre Kegler tildeles ikke støtte, da de aktiviteter, der er søgt om støtte til, ikke i tilstrækkelig grad opfylder betingelsen om at være egnet til at få kontakt til ensomme ældre borgere, der har svært ved at komme ud af ensomheden uden en hjælpende hånd.

Punkt 22 Samarbejde mellem Frivilligcenter Fredericia og Din Indgang

Sagsresumé

Voksenservice har udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale mellem Fredericia Frivilligcenter og Din Indgang. Formålet med denne aftale er at skabe rammen for et fleksibelt og dynamisk samarbejde, der bidrager til, at flere borgere kan indgå i byens frivillige foreningsliv. Aftalen omfatter blandt andet ansættelse af en frivilligkoordinator pr. 1. maj 2017. 15 timer ugentligt, med ansættelse i Frivilligcenter Fredericia.

 

Sagsbeskrivelse:

Som en del af hovedkonceptet for Din Indgang indgår et tæt samarbejde med det frivillige foreningsliv i byen. Formålet er blandt andet at støtte borgerne bedst muligt i at leve et aktivt og uafhængigt liv. Gennem frivillige har borgerne mulighed for at deltage i fællesskaber. Frivillige kan tilføre og skabe værdi sammen med borgerne. Det har vi som kommune ikke i samme grad mulighed for. 

 

I Din Indgang opleves det, at borgerne ofte efterspørger støtte til at indgå i sociale relationer og støttende netværk, støtte til selv at udføre daglige aktiviteter som eksempelvis at handle ind, følgeskab i forhold til at komme til læge, i banken eller til at møde op i Din Indgang. Derudover ses et stort behov for hjælp til at håndtere privatøkonomi.

 

Nogle af disse tilbud tilbydes allerede af frivillige eller frivillige foreninger, andre skal udvikles.

 

Din Indgang i Voksenservice og Frivilligcenter Fredericia har derfor indgået en aftale om ansættelse af en Frivilligkoordinator 15 timer ugentligt med ansættelse 1. maj 2017. Stillingen finansieres af rammebudgettet for Din Indgang. Frivilligkoordinatoren får til opgave at:

 

•  Fungere som bindeled mellem Din Indgang og tilbud i frivilligt regi

•  Opdyrke, understøtte og igangsætte nye tilbud, frivillige eller frivillige foreninger jævnfør de behov, som borgerne oplever i Din Indgang eksempelvis følgeskabsordninger eller netværksdannelse

•  Støtte Frivilligcenter Fredericia i at rekruttere borgere, der ønsker at bidrage som frivillige

•  Understøtte Din Indgang ift. at tænke frivillige og frivillige tilbud som en del af eller en forlængelse af indsatsen

•  Fungere som sparringspartner til Din Indgang og Frivilligcenter Fredericia

•  Skabe overblik over tilbud/muligheder som ikke har tilknytning til Frivilligcenter Fredericia eller kommunen

 

Stillingen kan opsiges med tre måneders varsel eller efter gældende overenskomst.

 

Samarbejdet og indsatsen evalueres efter et år. I evalueringen vil der være fokus på, hvorvidt der er skabt et bindeled for borgerne, om der er igangsat frivillige tilbud, der modsvarer borgernes behov og om borgerne har en oplevelse af at kunne hjælpe sig selv, bidrage og hjælpe andre.

Økonomiske konsekvenser

Afvikles inden for eksisterende økonomiske rammer. Stillingen finansieres af rammebudgettet for Din Indgang.

Vurdering

Voksenservice vurderer, at aftalen skaber gode forudsætninger for at udvikle fornyet sammenhænge mellem kommunens tilbud til borgerne i Voksenservice, og de mange muligheder, som det frivillige Fredericia kan give borgerne. Samtidig kan et sådant samarbejde bidrage til at flere borgere bliver bevidste om egne ressourcer, idet flere borgere fra Voksenservice forventes, at kunne bidrage som ressourcepersoner eller være frivillige for andre borgere – eksempelvis besøgsven eller indgå i korpset i ”Hvem Hjælper Hvem” i Frivilligcenter Fredericia” En frivilligkoordinator vil kunne skabe det ønskede bindeled mellem Din Indgang og tilbud i frivilligt regi.

Indstillinger

Voksenservice indstiller:

  • At Social- og Omsorgsudvalget godkender udkastet til samarbejdsaftalen.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 23 Kommissorium for Udsatterådet og godkendelse af formand

Sagsresumé

På baggrund af Social- og Omsorgsudvalgets dialog med Udsatterådet den 20. december 2016 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde et udkast til et kommissorium og nye vedtægter for Udsatterådets fremtidige arbejde. På denne baggrund forelægges arbejdsgruppen udkast til kommissorium og vedtægter for Udsatterådet, samt forslag til den videre proces.

 

Sagsbeskrivelse:

Udarbejdelse af kommissorium for Udsatterådet.

På baggrund af Social- og Omsorgsudvalgets dialog med Udsatterådet den 20. december 2016 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde et udkast til et kommissorium og nye vedtægter for Udsatterådets fremtidige arbejde.

 

Målet med kommissoriet for Udsatterådet og de tilrettede vedtægter er, at tydeliggøre rådets rolle, samt styrke kommunikationen og videndelingen mellem Udsatterådet, fagafdelingerne i Fredericia Kommune og Social- og Omsorgsudvalget. Udsatterådet ønsker fremadrettet at have en mere aktiv rolle. Kommissoriet indeholder en beskrivelse af Udsatterådets formål, opgave og funktion, nedsættelse og sammensætning samt mødeform og mødehyppighed.

 

Udsatterådets overordnede formål er:

•  At virke som talerør for borgere, der i kortere eller længerevarende  

  perioder af deres liv, er udsatte

•  At bistå med erfaring- og videndeling

•  At fungere som høringspart og give vejledende udtalelser

•  At fungere som samarbejdspartnere til Voksenservice og Fredericia

   Kommunes øvrige fagafdelinger

 

Udsatterådets sammensætning.

Udsatterådet består af en formand og 6-10 medlemmer, hvoraf det ene medlem er en ledelsesrepræsentant fra Fredericia Kommune. De øvrige medlemmer findes blandt lokale interesseorganisationer, foreninger, frivillige foreninger, ildsjæle, enkeltstående personer og regionale- eller statslige funktioner.

 

Valg af formand og medlemmer til Udsatterådet.

Social- og Omsorgsudvalget har til opgave at udpege formanden for Udsatterådet. Arbejdsgruppen indstiller, at Bjarne Dahlmann, der er leder i Kirkens Korshær og nuværende medlem af Udsatterådet, udpeges som formand for Udsatterådet. Der annonceres derefter i lokale medier efter kandidater til Udsatterådet. Formanden for Udsatterådet indstiller sammen med Voksen- og Sundhedschefen de øvrige medlemmer af rådet til godkendelse i Social- og Omsorgsudvalget.

 

Udpegning af Udsatterådet følger som udgangspunkt byrådets valgperiode, dog tiltræder det kommende Udsatteråd allerede medio 2017, og vil således være udpeget for en 4 ½ årig periode. Herefter vil valgperioden følge kommunalvalget. Udsatterådet sekretariatsbetjenes af Voksenservice.

 

Udsatterådet mødes én gang årligt i første kvartal med Social- og Omsorgsudvalget. På mødet gives der en tilbagemelding på Udsatterådets aktiviteter det forgangne år.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller:

 

  1. At Social- og Omsorgsudvalget godkender udkast til kommissorium og vedtægter for Udsatterådet.
  2. At Social- og Omsorgsudvalget følger arbejdsgruppens indstilling om at udpege Bjarne Dahlmann som formand for Udsatterådet.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Godkendt som indstillet.

Punkt 24 Status på Voksenservice

Sagsresumé

På baggrund af forespørgsel på Social- og Omsorgsudvalgsmødets den 6. februar 2017 lægges der i sagen op til en politisk drøftelse af Voksenservice.

 

Sagsbeskrivelse:

På baggrund af forespørgsel på Social- og Omsorgsudvalgsmødets den 6. februar 2017 lægges der i sagen op til en politisk drøftelse af Voksenservice.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksenservice indstiller:

 

  • At social- og Omsorgsudvalget drøfter sagen

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Drøftet.

Social- og Omsorgsudvalget anmoder om en status på kommunens længerevarende botilbud, samt den beskyttede beskæftigelse (Proaktiv).

Punkt 25 Analyse og indledende drøftelser vedrørende behovet for plejeboliger

Sagsresumé

Der er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 igangsat indledende arbejde og analyser vedrørende behovet for nye plejeboliger i Fredericia.

 

På mødet drøftes behovet for nye plejeboliger, herunder typen at fremtidige boliger til ældre borgere.

 

Sagsbeskrivelse:

Der er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 igangsat indledende arbejde og analyser vedrørende behovet for nye plejeboliger i Fredericia.

 

På mødet drøftes behovet for nye plejeboliger, herunder typen at fremtidige boliger til ældre borgere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Vurdering

Ingen vurdering på nuværende tidspunkt.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget drøfter behovet for nye plejeboliger i Fredericia Kommune.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Sagen drøftet.

Punkt 26 Forsikring af frivillige i kommunalt regi - ny lovgivning

Sagsresumé

Folketinget har d. 2. marts 2017 vedtaget en ny bestemmelse i Lov om Social Service; Servicelovens § 18a.  Bestemmelsen giver kommuner og regioner mulighed for at tegne visse forsikringer for frivillige, der yder en frivillig indsats i regi af kommunen eller regionen.

 

Social- og omsorgsudvalget skal i denne sag tage stilling til om der skal tegnes forsikring for de frivillige, der yder en frivillig social indsats i Fredericia Kommune

 

Sagsbeskrivelse:

Folketinget har d. 2. marts 2017 vedtaget en ny bestemmelse i Lov om Social Service; Servicelovens § 18a.  Bestemmelsen giver kommuner og regioner mulighed for at tegne visse forsikringer for frivillige, der yder en frivillig indsats i regi af kommunen eller regionen.

Bestemmelsen har følgende ordlyd:

§ 18 a. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der i tilknytning til løsning af kommunale eller regionale opgaver yder en frivillig indsats i kommunen henholdsvis regionen. De tegnede forsikringer skal tegnes på samme vilkår som forsikringer, der er tegnet af kommunen henholdsvis regionen for borgere, der udfører frivilligt arbejde.

Stk. 2. En kommunalbestyrelse eller et regionsråd, som vælger at tegne forsikring efter stk. 1, skal fastsætte retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikringer

Den nye bestemmelse betyder, at kommunen nu kan tegne en kollektiv ulykkes- og/eller ansvarsforsikring for de frivillige, der yder en frivillig indsats som for eksempel vågekone, besøgsven, ledsager eller cykelchauffør (fx på duo-cyklerne).

Økonomiske konsekvenser

Det er valgfrit for kommunen om der skal tegnes en eksterne forsikring eller om man vil være selvforsikrende. Der indhentes forud for mødet i Social- og Omsorgsudvalget oplysninger om prisen på forsikring af frivillige i Fredericia Kommune.

Vurdering

Spørgsmålet om forsikring af frivillige, når de yder en indsats til gavn for byen borgere, for eksempel beboere på et plejecenter eller for en borger, der går tur med en besøgsven, har været drøftet gentagne gange med de frivillige i Fredericia Kommune. Det har ikke tidligere været muligt for kommunerne at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for de frivillige på samme måde, som private foreninger og organisationer. Kun i de tilfælde, hvor der blev udført arbejdsopgaver, som minder om lønnet arbejde, med egentlig kommunal styring og instruktion, var og er den frivillige omfattet af den kommunale arbejdsgiverforsikring.

Den nye bestemmelse i Servicelovens § 18a betyder, at der nu er sikret et retligt grundlag for forsikringen af de frivillige, der yder en mere fri indsats - og som med det forsøder tilværelsen for rigtigt mange borgere i Fredericia, - hvis de skulle komme til skade eller forårsage skade i forbindelse med udførelsen den frivillige indsats.

Det er valgfrit for en kommune og den vil tegne en forsikring for de frivillige. Tegner kommunen ikke en kollektiv ulykkes- og/eller ansvarsforsikring, er det den frivilliges egen forsikring, der skal dække, i de tilfælde hvor der er tale om en frivillig indsats. Men det er der ikke garanti for, at den automatisk gør.

Indstillinger

Pleje og Omsorg indstiller, at Social- og Omsorgsudvalget tager stilling til om der skal tegnes forsikringer for de frivillige, der yder en frivillig social indsats i Fredericia Kommune, herunder om der skal tegnes både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring.

Beslutning i Social- og Omsorgsudvalget den 27-03-2017

Der igangsættes arbejde med at fastsætte rammerne for forsikring af frivillige, der yder frivillige indsatser for Fredericia Kommune.

Punkt 27 Orientering (Lukket)

Feedback