Sundhedsudvalget - 28-05-2018

Referat
Dato:
Mandag, 28 maj, 2018 - 14:00
Hent som fil:

Punkt 21 Godkendelse af dagsorden

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Godkendt.

Punkt 22 1. budgetopfølgning 2018 - Sundhedsudvalget

Sagsresumé

For at sikre, at byrådet løbende informeres om kommunens økonomiske tilstand og det forventede regnskab, udarbejder fagafdelingerne i samarbejde med Økonomi og Personale hvert år tre budgetopfølgninger. ​

Budgetopfølgningen indeholder de budgetændringer, som fagafdelingen med udgangspunkt i det forventede regnskab anbefaler udvalget at søge om ved byrådets behandling af den samlede budgetopfølgning. Efter behandling i fagudvalget skal budgetopfølgningen sendes videre til godkendelse i byrådet. ​


Der bliver samlet søgt om tillægsbevilling på 0,865 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for udvalgets ramme, inkl. forventet spar/lån, er derefter på 289,365 mio. kr., hvilket svarer til et mer-/mindreforbrug på -4,753 mio. kr. ​

 

Sagsbeskrivelse:

Ved de tre årlige budgetopfølgninger kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning, byrådsbeslutninger, fejl og mangler og ændret efterspørgsel på overførselsudgifterne. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme.

 

Udvalgets økonomi fra korrigeret budget til forventet regnskab er vist i tabellen her under:

 

Total, Sundhedsudvalget

Mio. kr.

Korrigeret budget

1. budget-opfølgning

Forventning spar/lån

Forventet regnskab

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

Serviceudgifter

79,016

0,865

-3,253

76,628

Aktivitetsbestemt medfinansiering

214,237

  - 

-1,500

212,737

Drift i alt

293,253

0,865

-4,753

289,365

 

 

 

 

 

Anlæg i alt

  - 

  - 

  - 

  - 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område i alt

293,253

0,865

-4,753

289,365

 

 

 

 

 

Total

293,253

0,865

-4,753

289,365

+ = udgift / lån af næste år (underskud),

 - = indtægt / opsparing (overskud)

 

Korrigeret budget

Det korrigerede budget omfatter vedtaget budget, spar/lån-overførsler fra 2017 og godkendte budgetændringer.

 

1. budgetopfølgning

1. budgetopfølgning viser de budgetændringer, som udvalget ansøger om i denne sag, og som sendes videre til godkendelse i byrådet. Alle sager fremgår af bilag ”1.budgetopfølgning 2018 – Specifikation Sundhedsudvalget”, men de væsentligste sager er kort beskrevet her:

 

Pleje og Omsorg:

Der søges om godkendelse af omplaceringer på -0,255 mio. kr. vedr. Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Det vedrører udmøntning af barselsfonden, som udgør 0,155 mio. kr. samt omplacering af midler fra Genoptræningscentret til Plejen på 0,410 mio. kr.

 

Familie og Børnesundhed:

Der søges om godkendelse af omplaceringer på 1,143 mio. kr. der vedrører barselsfonden samt overførsel af midler vedrørende Projekt Sund Start og Projekt Sund Vægt fra Børne- og Skoleudvalget.

 

Voksenservice:

Der søges om godkendelse af omplacering på -0,023 mio. kr., som omhandler udmøntning indkøbsbesparelse, modernisering og effektivisering.

 

Forventning spar/lån

Forventet spar/lån viser den forventede opsparing eller lån af næste års budget.

Samlet for udvalget forventes på nuværende tidspunkt et spar/lån på 4,753 mio. kr. Fordeling pr. fagafdeling ses nedenfor:

 

Pleje og Omsorg:

Der forventes et merforbrug i 2018 vedrørende Vederlagsfri fysioterapi på 1,359 mio. kr. samt et mindreforbrug på Genoptræningscentret på 0,312 mio. kr. hvilket svarer til overførte spar/lån-midler fra 2017.

 

Børn & Unge:

Genoptræningsopgaven for 0-18 årige forventes at balancere i 2018.

 

Familie og Børnesundhed:

Sundhedsplejen og Tandplejen forventer et mindreforbrug på 0,600 mio. kr., inklusiv overført spar/lån fra 2017 på 0,874 mio. kr.

 

Voksenservice:

Voksenservice forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 3,700 mio. kr., inklusiv spar/lån-midler på 2,659 mio. kr. fra år 2017.

 

På aktivitetsbestemt medfinansiering forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,500 mio. kr. – der er dog stor usikkerhed i vurderingen.

 

Spar/lån behandles og godkendes ved regnskabsafslutningen.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Vurdering

Vurdering

Opsummering:

Fagområderne forventer et samlet mindreforbrug på 4,753 mio. kr.

 

Vederlagsfri fysioterapi, Genoptræningscentret, Genoptræning 0-18 år samt Sundhedsplejen og Tandplejen forventer at budgettet balancerer i 2018. Dog forventes overført merforbrug på Vederlagsfri fysioterapi fra 2017 ikke at kunne udlignes i 2018.

 

Voksenservice forventer et mindreforbrug på 3,700 mio. kr., inkl. spar/lån-midler på 2,659 mio. kr. fra 2017. Mindreforbruget kan primært henføres til puljen vedrørende samtaleterapi og sygebesøg, udgifter til hospice samt færdigbehandlede patienter. Det forventede mindreforbrug betragtes som usikkert, da udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter kan stige over året.

Det forventes at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering balancerer.

 

Vurdering

Pleje og Omsorg:

Det forventes at budgettet for vederlagsfri fysioterapi balancerer for året 2018. Dog blev der overført et underskud på 1,359 mio. kr. i spar/lån-midler fra 2017, som ikke forventes at kunne udlignes i 2018. Ligeledes forventes budgettet for Genoptræningscentret at balancere for 2018. Dog blev der overført et mindreforbrug på 0,312 mio. i spar/lån-midler fra 2017 som forventes overført til 2019.

 

Status på Politiske ændringer:

Der arbejdes på en plan for hvorledes investeringspuljen, vedrørende Sundhedshuset, anvendes bedst muligt, jf. bilag ”Politiske ændringer 2018-2021 Sundhedsudvalget – status pr. 1. BO 2018”

 

Børn & Unge:

Genoptræningsopgaven for 0-18 årige forventes at balancere i 2018.

 

Familie og Børnesundhed:

Sundhedsplejen og Tandplejen forventer ved 1. budgetopfølgning et mindreforbrug på 0,600 mio. kr., der primært kan henføres til opsparede midler til Sundhedshuset og udgifter til arkivering i Rigsarkivet.

 

Voksenservice:

Voksenservice forventer et mindreforbrug på 3,700 mio. kr. indeholdende overførte spar/lån-midler på 2,659 mio. kr. fra 2017. 

Dette mindreforbrug kan primært henføres til puljen vedrørende samtaleterapi og sygebesøg, udgifter til hospice samt færdigbehandlede patienter. Det forventede mindreforbrug betragtes som usikker, da udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter kan stige over året.

 

Investeringspuljen vedrørende Sundhedshuset, driftspulje, forventes anvendt i 2018. Puljen følges og eventuelle ændringer til de nuværende forventninger vil blive beskrevet i 2. og/eller 3. budgetopfølgning 2018.

 

Det forventes pt. at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering balancerer. En simpel fremskrivning af den foreløbige afregning for årets første 3 måneder viser et mindreforbrug på 1,500 mio. kr. Der er dog stor usikkerhed i vurderingen – dels på grund af at vi er så tidligt på året, men også fordi der i år er indført en ny afregningsmodel og nye takster, som vi ikke har erfaringer med fra tidligere. Desuden vil der til sommer komme en efterregulering af tidligere år. Denne er ikke opgjort endnu.

 

Status på Politiske ændringer:

Der arbejdes på en plan for hvorledes investeringspuljen, vedrørende Sundhedshuset, anvendes bedst muligt, jf. bilag ”Politiske ændringer 2018-2021 Sundhedsudvalget – status pr. 1. BO 2018”.

Indstillinger

Sundhedsudvalget indstiller:

1.  at budgetopfølgningen godkendes og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Sundhedsudvalget godkendte 1. budgetopfølgning og videresender til Økonomiudvalget.

Punkt 23 Røgfri Fremtid i Fredericia

Sagsresumé

Rygning er den enkeltstående faktor, der har den største negative effekt på danskernes sundhed og dødelighed. Det vurderes derfor, at der er gode perspektiver i en flerstrenget tobaksforebyggelse på tværs af fagafdelinger og udvalg.

 

Sundhedsudvalget har valgt at sætte fokus på rygning. Der er udarbejdet et inspirationskatalog og en business case. Sundhedsudvalget skal tage stilling til den videre proces for de tobaksforebyggende indsatser i kommunen.

 

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsudvalget besluttede på det forrige møde, at rygning (især blandt børn og unge) er et af de tre områder, der fremadrettet vil være fokus på i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

 

Udvalget har ligeledes drøftet partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag, med henblik på at få sat gang i en proces, der skal lede til en beslutning i Byrådet om at melde Fredericia Kommune ind i partnerskabet.

 

I den forbindelse inviterede Sundhedsudvalget, sammen med Kræftens Bekæmpelse d. 30/4-18 til fællestemamøde om Røgfri Fremtid i Fredericia, for at få input til mulige løsninger og tiltag i arbejdet hen mod en røgfri fremtid. Disse input drøftes på mødet.

 

Udvalget har samtidigt bedt administrationen om at udarbejde et inspirationskatalog og en business case.

 

Inspirationskatalog
Ifølge Sundhedsstyrelsen og WHO’s rammekonvention ”Framework Convention on Tobacco Control”, så ses den største effekt af det tobaksforebyggende arbejde, når der iværksættes indsatser på flere niveauer, og de er flerstrengede. De centrale elementer i det tobaksforebyggende arbejde er:

A.  Fremme af rygestop

B.  Fremme af røgfrie miljøer

C.  Forebyggelse af rygestart

 

Voksen- og Sundhedssekretariatet har udarbejdet et inspirationskatalog, der tager udgangspunkt i mulige tiltag inden for de centrale elementer. Inspirationskataloget vil i høj grad være inspireret af Sundhedsstyrelsens opdaterede forebyggelsespakke om tobak.

 

Business case
I Røgfri Fremtid fremsættes et mål om at færre end fem procent af den voksne befolkning ryger.

 

Voksen- og Sundhedssekretariatet har derfor udarbejdet en business case, der har til formål at belyse omfang, udgifter og mulige besparelser ved at iværksætte en rygestopindsats i Fredericia Kommune, der skal kunne reducere antallet af dagligrygere fra 20,3% i 2017 til 5% i 2030.

 

Strategisk sundhedskonsulent Michela Jørgensen vil på mødet præsenterer inspirationskatalog og business case.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilken proces man ønsker at sætte i værk.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller,

1.  at Sundhedsudvalget evaluerer fællestemamødet om Røgfri Fremtid i Fredericia.

2.  at Sundhedsudvalget drøfter inspirationskataloget og business casen med henblik på at beslutte en overordnet strategi for en røgfri fremtid

3.  at Sundhedsudvalget beslutter, at administrationen udarbejder en beslutningssag til Byrådet som omhandler indgåelse i Kræftens Bekæmpelses partnerskab Røgfri Fremtid og den dertilhørende strategi for at opnå en røgfri fremtid i Fredericia i 3. kvartal 2018.

Bilag

Business case – Rygestopindsatsen i Fredericia Kommune

Inspirationskatalog til indsatser ift. røg

Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Sundhedsudvalget fik præsenteret og drøftede businesscasen og inspirationskataloget.

 

Sundhedsudvalget besluttede, at der udarbejdes en beslutningssag til Byrådet om, at Fredericia Kommune ønsker at arbejde for en røgfri fremtid, og at kommunen indgår i Kræftens Bekæmpelses partnerskab Røgfri Fremtid. Udvalget indstiller til Byrådet, at kommunen sætter særligt fokus på at forebygge rygestart, og at der etableres rygestoptilbud målrettet unge.

Punkt 24 Kommissorium for Sundhedsudvalget

Sagsresumé

Der er udarbejdet et forslag til kommissorium for Sundhedsudvalgets arbejde, der skal godkendes.

 

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsudvalget drøftede kommissorium for udvalgets arbejde på mødet den 19.03.2018. Her kom udvalget med input til indholdet. Administrationen har på baggrund af denne drøftelse udarbejdet et forslag til kommissorium.

 

Kommissoriet er et dynamisk dokument, og kan revideres undervejs i udvalgets valgperiode.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at Sundhedsudvalget godkender forslaget til kommissorium for udvalgets arbejde.

Bilag

Kommissorium for Sundhedsudvalget 2018-2022

Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Sundhedsudvalget godkender kommissoriet med den ændring, at der i 2019 bookes 10 møder i stedet for 7, for at have bedre tid til drøftelser.

Punkt 25 Godkendelse af modelkommune - Sex & Samfund

Sagsresumé

Fredericia Kommune ligger inden for seksuel sundhed på ungeområdet, højt på nogle områder, bl.a. graviditeter og seksuelt overførte sygdomme. Der har derfor været kontakt til en række aktører, med henblik på at indgå samarbejder, for at nedbringe disse tal.  På baggrund af disse kontakter, anbefales det indledningsvis at indgå samarbejde med Sex & Samfund, med henblik på at blive modelkommune vedr. styrkelse af de unges seksuelle sundhed. Sex & Samfund har lang række erfaringer på området, som Fredericia Kommune kan drage nytte af.

 

Sagsbeskrivelse:

Sundhedsstyrelsen har for kort tid siden udgivet en række forebyggelsespakker, med faglige anbefalinger til kommunernes forebyggelsesarbejde. En af disse forebyggelsespakker omhandler seksuel sundhed (Vedlagt som bilag 4). Af forebyggelsespakken om seksuel sundhed fremgår bl.a.:

 

A.  At antallet af provokerede aborter har været nogenlunde stabilt de seneste 20 år. Dog har man de senere år kunne se et fald blandt unge kvinder under 25 år. Denne tendens gør sig dog ikke på samme måde gældende i Fredericia (se bilag 1 ”Seksuel sundhed i tal”)

B.  Sexsygdomme er meget udbredte, især blandt unge mellem 16-30 år.

C.  En af de mest udbredte sexsygdomme er klamydia, og den rammer hovedsageligt unge under 25 år.  Fredericia Kommune ligger dog over gennemsnittet blandt kommuner i 2016, jf. VIVE rapporten ”Seksuel sundhed i kommuner”.

D.  Det anslås at sexsygdomme og uønskede graviditeter medfører 7.200 hospitalsindlæggelser og deraf store udgifter til både hospitalssektoren og den kommunale sektor.

 

Vi ønsker at arbejde mere målrettet med seksuel sundhed på ungeområdet, da det både sundhedsmæssigt men også økonomisk vil være en god investering. Anbefalingerne i sundhedsstyrelsen forebyggelsespakke er nogle gode pejlemærker for det arbejde.

 

Med henblik på styrkelse af de unges seksuelle sundhed, har der været dialog med Sygehus Lillebælt om etablering af en ungemodtagelse. Denne sag behandles på et senere udvalgsmøde, da dialogen endnu ikke er færdig.

 

Der har ligeledes været dialog med Sex & Samfund om et samarbejde på ungdomsuddannelserne. Sex og Samfunds tilbud på området, bliver bl.a. specifikt fremhævet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke på Seksuel Sundhed.

 

Sex & Samfund ønsker i et 3 årigt samarbejde med en række udvalgte modelkommuner at gennemføre, teste og udvikle indsatser til at styrke de unges seksuelle sundhed.

 

Indsatser som bl.a.:

·  Seksualundervisning på ungdomsuddannelser

·  Etablere frivilliggrupper på ungdomsuddannelser

·  Ungdomsuddannelser deltager i Kampagner så som ”Uge Sex” og ”Kun med Kondom”

·  Unges seksuelle sundhed på den politiske dagsorden

·  Evt. tilbud om klamydiahjemmetests til kommunens unge

 

Målgruppen er i første omgang fokuseret på unge på ungdomsuddannelserne.

 

Som modelkommune forpligter man sig til:

·  Udpegning af en lokal projektleder,

·  Prioritering af tid til opkvalificering af sundhedsplejersker

·  Prioritering af tid til at sundhedsplejersker underviser og vejleder omkring seksuel sundhed og trivsel på ungdomsuddannelser

·  Deltagelse i styregruppe med faglige og ledelsesmæssige repræsentanter.

 

Sex & Samfund stiller til gengæld flg. til rådighed i projektperioden:

·  Er tovholder på indsatsen

·  Søger for faglig opkvalificering af sundhedsplejersker

·  Hjælp til udarbejdelse af Pr-materialer og undervisningsmaterialer

·  Etablering af frivillighedsgrupper på gymnasierne

·  Lokale events

·  Hjælp til udarbejdelse af lokal strategi på området

·  Løbende evaluering

·  Presseindsatser.

·   

I bilag 2 og 3 er brev fra Sex & Samfund med beskrivelse af indsatserne.

Økonomiske konsekvenser

Det er estimeret, at der hvert år skal afsættes en ½ stilling til indsatsen i den 3 årige projektperiode. Dette dækker både tid til ekstra opgaver for sundhedsplejersker og projektledelse. Det er ikke et arbejdsområde (seksualundervisning på ungdomsuddannelse) som i dag varetages af sundhedsplejen.

 

Udgiften til en ½ stilling er 225.000 kr. per år. I hele projektperioden er den udgiften 675.000 kr.

 

En samarbejdsaftale med Sex & Samfund kan det første år bevilliges af spar/lån midler på sundhedsområdet. Efterfølgende års finansiering vil blive fremlagt på udvalgsmøde efter sommer, hvor også Sex & Samfunds tilbud om klamydiahjemmetest vil indgå.

Vurdering

Sex & Samfunds tilbud har fokus på de unges seksuelle tilbud, og er specielt målrettet ungdomsuddannelserne. Det er et tilbud som vi ikke har i dag og det vurderes at tilbuddet vil være med til at sikre eleverne på ungdomsuddannelserne en rigtig god seksualundervisning.

 

Tilbuddet ligger i overensstemmelse med nogle af de anbefalinger Sundhedsstyrelsen har i deres forebyggelsespakke på seksuel sundhed.

 

Der forventes med tilbuddet både en sundhedsmæssig gevinst for de unge (bl.a. færre uønskede graviditeter, samt en økonomisk gevinst, idet der kan være reduktioner at hente i udgifter på særligt abort og sexsygdomme ved det forebyggende arbejde, der understøtter unges brug af prævention.

Indstillinger

Familie & Børnesundhed indstiller

  1. At Sundhedsudvalget godkender en samarbejdsaftale med Sex & Samfund, hvor Fredericia Kommune bliver modelkommune.

 

  1. At sundhedsudvalget sammen med godkendelse af samarbejdsaftalen med Sex & Samfund, peger på at finansiering det første år (225.000 kr.) finansieres af udvalgets spar/lån midler.

 

  1. At Sundhedsudvalget senere i år får fremlagt en model for finansiering af den resterende periode (2 år), hvor også Sex & Samfunds tilbud om Klamydia hjemmetest indgår.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Sundhedsudvalget godkendte, at kommunen indgår samarbejdsaftale med Sex og Samfund, hvor Fredericia bliver modelkommune, og at finansieringen det første år finansieres fra udvalgets spar/lån midler.

Punkt 26 WHO Healthy Cities - partnerskaber og opstartsevent

Sagsresumé

I forbindelse med WHO Healthy Cities medlemskabet afholdes der et opstartsevent for samarbejdspartnere den 12.06.2018. Derudover arbejdes der med at indgå mikro-partnerskaber med interne og eksterne aktører. Der gives en status på mødet.

 

Sagsbekrivelse:

På udvalgets møde den 19.03.2018 godkendte Sundhedsudvalget procesplan til udvikling af WHO Healthy Cities mikro-partnerskaber. Arbejdet med at indgå de første partnerskaber er i gang. De første partnere bliver bedt om at være med til at udvikle konceptet, så det kommer til at fungere bedst muligt for partnerne. Der gives en status på partnerskaberne på mødet.

Nedenfor er den foreløbige beskrivelse af konceptet:

 

WHO Healthy Cities partnerskab

Fredericia Kommune ønsker at dele WHO Healthy City medlemskabet med hele byen, og ønsker at invitere kommunale såvel som private aktører til at blive WHO partnere. Tanken er, at vi skal stå sammen for at løfte folkesundheden i Fredericia. Som WHO partner arbejder man hen mod Fredericia Sund By på forskellig vis.

 

Der er udarbejdet en række brede målsætninger, som man som partner kan vælge imellem – 1, 2 eller flere. Derefter definerer man selv som partner, hvordan man vil arbejde med målsætningen. Måske sætter man gang i en intern proces, hvor man sætter fokus på målsætningerne. Måske ved man allerede, hvad man vil, eller måske drøfter man det på et personalemøde – det beslutter man selv.

 

Partnerne kan være en skole, det kan være en skoleklasse, det kan være en forening eller en virksomhed. Det kan også være en skoleklasse og en lokal virksomhed, der indgår som WHO Healthy City partner i fællesskab, og sammen vil arbejde med målsætningerne.

 

Når man har beskrevet, hvordan man som partner vil arbejde med målsætningerne, så sendes det tilbage til Sundhedssekretariatet i en skabelon, der bliver udviklet til formålet. På den måde kan vi følge, hvad WHO Healthy Cities-partnerne arbejder med. Hver partner får et diplom som bevis for, at de arbejder for at løfte folkesundheden i Fredericia. Derudover foreslås det, at der bliver mulighed for at ansøge om op til 5000 kr. fra en pulje til at starte arbejdet med at være mikro-partner op.

Målsætningerne er formuleret med afsæt i det helt brede sundhedsbegreb og rummer alt fra de traditionelle KRAM-faktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion) til den mentale sundhed, fællesskaber, bæredygtighed, byudvikling, uddannelse og beskæftigelse.

 

Målsætningerne er formuleret således:

 

Som WHO-partner vil vi arbejde for:

 

  1. At Fredericia bliver røgfrit
  2. At Fredericia er i bevægelse (fysisk aktivitet)
  3. At Fredericia spiser sundt
  4. At Fredericia trives (Mental Sundhed)
  5. Fællesskabets Fredericia (Mental sundhed)
  6. Et bæredygtigt Fredericia (Uddannelse, miljø, klima)
  7. Fredericia – en by i sund udvikling (Byudvikling, byrum)

 

De første WHO Healhty Cities partnere bliver præsenteret og får overrakt diplom på et stort opstartsevent den 12. juni, hvor flere også bliver opfordret til at blive partnere. Man kan også få sit diplom, selvom man ikke har mulighed for at deltage den 12. juni.

 

For såvel eksterne som interne partnere vil der blive afholdt et eller to arrangementer i løbet af et år, hvor der følges op på målsætningerne, snakkes Fredericia Sund By og faglige indlæg. Der vil i dialogen med partnerne også være fokus på, hvordan der kan følges op på partnerskaberne, og hvordan partnerskaberne bedst muligt kan understøttes og udvikles fremadrettet.

Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at der afsættes en pulje på 100.000 kr. til at understøtte igangsættelsen af mikro-partnerskaber. Puljen afsættes inden for sundhedsudvalgets egen ramme.

 

Mikro-partnerne kan søge om op til 5000 kr. af puljen til at igangsætte deres arbejde som mikro-partner.

 

I Budget 18 er der afsat 300.000 kr. til indsatser i socialt udsatte boligområder. Det foreslås, at denne pulje udmøntes af sundhedsudvalget til at understøtte mikro-partnerskaber i de socialt udsatte boligområder. Der koordineres med det igangværende arbejde i Helhedsplansudvalget.

Vurdering

Ingen.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller,

1.  at Sundhedsudvalget tager status på arbejdet med WHO Healthy Cities partnerskaberne til efterretning

2.  at Sundhedsudvalget afsætter 100.000 kr. til at understøtte igangsættelsen af mikro-partnerskaber

3.  at Sundhedsudvalget beslutter, at udmønte de 300.000 kr. afsat i budget 18 til indsatser i socialt udsatte boligområder til at understøtte mikro-partnerskaber i de socialt udsatte boligområder.

4.  at Sundhedsudvalget drøfter hvilke kriterier midlerne fra puljen på 100.000 kr. samt de 300.000 kr. til indsatser i socialt udsatte boligområder skal fordeles ud fra.

Bilag

Ingen

Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Sundhedsudvalget tog status på WHO Healthy Cities til efterretning.

 

Udvalget godkendte at afsætte en pulje på 100.000 kr. i 2018, som de kommende mikropartnere hver kan søge maksimum 5.000 kr. fra til at understøtte deres arbejde som mikropartner.

 

Udvalget godkender at de 300.000 kr. afsat i budget 18 til indsatser i socialt udsatte boligområder anvendes til hhv. borgerdialog og events (100.000 kr.), samt mulighed for at mikropartnere fra de sociale boligområder kan søge særskilte midler til at understøtte deres arbejde som mikropartnere (200.000 kr.).

Punkt 27 Orienteringssag - status på indsatser i Budget 2018

Sagsresumé

Som opfølgning på det vedtagne budget for 2018 orienteres på mødet om status på de besluttede indsatser for 2018.

 

Sagsbeskrivelse:

På mødet foretages en gennemgang af de indsatser, der blev vedtaget i budget 2018, indenfor Sundhedsudvalgets fagområder.

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af de enkelte indsatser er beskrevet i budgettet for 2018. Gennemgangen medfører ikke yderligere økonomiske konsekvenser.

Vurdering

Vurdering af status gives på mødet.

Indstillinger

Voksen- og Sundhedssekretariatet indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 28-05-2018

Sundhedsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Active Living dagsordensættes på næste møde. Christian Jørgensen (V) inviteres med for at introducere Active Living for udvalget.

Punkt 28 Orientering (Lukket)

Feedback