Uddannelsesudvalget - 03-05-2018

Referat
Dato:
Torsdag, 3 maj, 2018 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:

Punkt 16 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 03-05-2018

Godkendt.

Punkt 17 Organisering af den Forberedende Grunduddannelse

Sagsresumé

Uddannelsesudvalget har ifølge Fredericia Byråds styrelsesvedtægt ansvaret for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU).

 

Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet oprettelsen af FGU’en, og skal nu tage stilling til institutionsdannelsen. 

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

 

Folketinget besluttede d. 13. oktober 2017 ”Aftale om bedre veje til uddannelse og job”. Reformen medfører, at en række eksisterende forberedende uddannelsestilbud nedlægges, og at FGU oprettes med virkning fra 1. august 2019. Aftalen indebærer en etablering af en række nye institutioner med et geografisk dækningsområde bestående af et antal kommuner. 

Den Forberedende Grunduddannelse:

Formålet med FGU er, at forenkle og samle det forberedende område for unge under 25 år.

 

FGU erstatter en række nuværende forberedende tilbud: produktionsskoleforløb, erhvervsgrunduddannelsen (EGU), den kombinerede ungdomsuddannelse (KUU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU).

 

FGU indeholder 3 spor:

  1. almen grunduddannelse
  2. produktionsgrunduddannelse
  3. erhvervsgrunduddannelse.

 

Målgruppen for FGU er unge mellem 15-25 år uden en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse eller i gang med uddannelse. Målgruppevurderingen skal foretages af den kommunale ungeindsats.

 

 

Institutionsdannelsen

De nye selvstændige FGU-institutioner etableres som statslige selvejende institutioner med egen ledelse. Der skal på landsplan etableres ca. 90 skoler, hvoraf ca. 1/3 skal være selvejende FGU-institutioner og ca. 2/3 skal være FGU-skoler, dvs. afdelinger under FGU-institutionen. Det præcise antal institutioner og skoler fastlægges på baggrund af de lokale processer.

 

I aftalen er der lagt stor vægt på nærhed og geografisk dækning, der reelt muliggør FGU-tilbuddet for også de unge i yderområderne. Udgangspunktet er et FGU-tilbud i hver kommune under hensyn til bl.a. de lokale transportforhold og placeringen af de eksisterende bygninger.

Der er følgende kriterier for institutionsdannelsen:

 

Elevgrundlag

Undervisningsministeriet har på baggrund af eksisterende aktivitetstal for de forberedende tilbud estimeret, at elevgrundlaget på landsplan bliver 14.000 årselever. Undervisningsministeriet har oplyst, at en FGU-institution i gennemsnit forventes at have ca. 470 årselever.

 

Forventede antal årselever i FGU – eksempler:

Fredericia  167

Middelfart  117

Vejle  260

Vejen  123

Kolding 186

 

Andre kriterier:

For at skabe en ramme for placering af institutioner og skoler skal følgende også vurderes:

 

·  Placering af produktionsskoler/VUC i kommunerne

·  Unge uddannelsesmiljø

·  Transport

·  Bygningsmassens muligheder/hvad kan bygningen rumme?

 

 

Processen og tidsplan

Senest den 24. maj 2018 sender KKR Syddanmark sin indstilling til undervisningsministeren om dækningsområder og placering af institutioner og skoler, med forbehold for den endelige godkendelse på KKR Syddanmarks møde den 19. juni 2018.

 

Overfor undervisningsministeren skal Fredericia Kommune redegøre for:

·  Dækningsområdet og institutions- og skoleplacering

·  Fagligt og økonomisk bæredygtigt miljø

·  Lokal proces

·  Transportmuligheder

(Se skemaet vedlagt sagen)

 

 

To samarbejdsmodeller

Der er for Fredericia muligt at indgå i to mulige samarbejdsmodeller med tilhørende FGU-skoler. FGU-målgruppen forventes ikke at have en mobilitet, så der flyder elever mellem kommunerne, og det er CPR-knyttet folkeregisteradresse pr. 5.9 der afgør, hvilken kommune en elev hører til, og hvem der i givet fald er økonomisk ansvarlig for elevens uddannelse.

Der er to mulige samarbejdsmodeller:

 

1) Middelfart, Vejle, Billund og Fredericia

2) Kolding, Vejen og Fredericia

 

Model 1:
Denne model bygger videre på det tværkommunale samarbejde om den Kombinerede Ungdoms Uddannelse (KUU), som vi i dag har med Middelfart, Vejle, Billund og Fredericia, samt det tætte samarbejde med Middelfart Kommune om bl.a. uddannelses- og beskæftigelsesområdet. 

I denne model vil FGU-institutionen blive placeret i Vejle, dvs. institutionens ledelse og administration. Alle fire kommuner vil fortsat have en FGU-skole med en pædagogisk leder.

 

Model 2:

Denne model involverer et nyt samarbejde mellem Kolding og Vejen. I denne model er der ikke taget endelig stilling til placering af FGU-institutionen, mens alle tre kommuner fortsat vil have en vil have en FGU-skole med en pædagogisk ledelse.

 

På mødet vil disse samarbejdsmodeller blive uddybet yderligere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget:

 

1.  Drøfter den nye forberedende grunduddannelse, herunder den efterfølgende politiske proces og involveringen af øvrige aktører 

 

2.  Beslutter samarbejdsmodel for FGU-institutionen

 

3.  Bemyndiger forvaltningen at færdiggøre skemaet sammen med samarbejdskommunerne og sende det til KKR inden d. 25. maj.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 03-05-2018

Uddannelsesudvalget besluttede, at Fredericia Kommune indtræder i et samarbejde med Middelfart, Vejle og Billund kommuner om den kommende FGU-institution, samt bemyndiger forvaltningen at færdiggøre tilbagemeldingen til KKR.

 

Uddannelsesudvalget besluttede, at igangsætte en involverende proces, hvor lokale aktører inddrages i arbejdet for at tilrettelæggelsen af FGU-skolen i Fredericia.  

Punkt 18 Eventuelt

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Feedback