Uddannelsesudvalget - 29-03-2017

Referat
Dato:
Onsdag, 29 marts, 2017 - 15:30
Hent som fil:

Punkt 8 Godkendelse af dagsorden

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-03-2017

Godkendt.

Punkt 9 Evaluering af iværksættertopmødet

Sagsresumé

Uddannelsesudvalget har jf. kommissoriet et fokus på at understøtte iværksætteri i samarbejde med Business Fredericia – og formålet er at skabe sammenhæng og synergi mellem uddannelser, innovation og iværksætteri.

 

Sagsbeskrivelse:

 

I budget 2016 afsatte byrådet 0,5 mio. kr. i 2016 til at understøtte etableringen og udviklingen af samarbejde med lokale virksomheder om at skabe innovations- og inkubationsfaciliteter med særlig fokus på iværksætteri.

 

Business Fredericia arbejder målrettet for at fremme en iværksætterkultur i Fredericia, og har målsætningen at skabe og drive Danmarks bedste og mest effektive iværksættermiljø- og kultur. På den baggrund bevilligede Uddannelsesudvalget d. 21.09 2016 175.000 kr. i medfinansiering til iværksættertopmødet i 2016. Uddannelsesudvalgt besluttede samtidigt, at evaluere iværksættertopmødet sammen med Business Fredericia.

 

Business Fredericia deltager på udvalgsmødet, hvor evalueringen kan finde sted.

Økonomiske konsekvenser

Der resterer 325.000 kr. af Uddannelsesudvalgets pulje til iværksætteri i 2016. Business Fredericia har ikke brugt hele tilskuddet på de 175.000 kr. til konferencen, og der er en rest på 88.000 kr.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget evaluerer iværksættertopmødet med Business Fredericia.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-03-2017

Drøftet.

Punkt 10 Udmøntning af midler til iværksætteri

Sagsresumé

Uddannelsesudvalget har jf. kommissoriet et fokus på at understøtte iværksætteri i samarbejde med Business Fredericia – og formålet er at skabe sammenhæng og synergi mellem uddannelser, innovation og iværksætteri.

 

Sagsbeskrivelse:

 

I budget 2016 afsatte byrådet 0,5 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017 til at understøtte etableringen og udviklingen af samarbejde med lokale virksomheder om at skabe innovations- og inkubationsfaciliteter med særlig fokus på iværksætteri.

 

Uddannelsesudvalget skal drøfte udmøntningen af puljen til iværksætteri.

 

Ét af indsatssporene i den uddannelsespolitiske strategi er erhvervsudvikling og iværksætteri. Der skal være et særligt fokus på at understøtte iværksætteri i samarbejde med Business Fredericia og skabe sammenhæng og synergi mellem uddannelser, innovation, iværksætteri og inkubation. Endvidere skal der fremmes iværksætteri i 10. klasse, på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, samt gøres en særlig indsats for at få flere unge på erhvervsuddannelser.

 

Det foreslås, at der igangsættes et projekt i efteråret 2017, der skal fremme iværksætteri og erhvervsuddannelser for en relevant gruppe elever i 10. klasse og på Produktionsskolen. Midlerne tildeles 10. klasse, som er projektleder på projektet, og har ansvaret for at inddrage Produktionsskolen, IBC, EUC Lillebælt og Business Fredericia. Det vurderes, at der skal afsættes 200.000 kr. til initiativet.

 

Der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag, som Uddannelsesudvalget kan godkende på det kommende udvalgsmøde.  

Økonomiske konsekvenser

Der resterer 850.000 kr. til initiativer, der skal fremme iværksætteri.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget:

 

 1. Drøfter udmøntningen af iværksætteripuljen fra 2016 og 2017, der sammenlagt udgør 850.000 kr.

 

 1. Godkender oprettelse af en pulje på 200.000 kr. til et projekt, der skal fremme iværksætteri og erhvervsuddannelser på 10. klasse og Produktionsskolen.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-03-2017

 1. Drøftet.

 

 1. Godkendt.

Punkt 11 Oprettelse af MakerSpace

Sagsresumé

I budget 2017 besluttede Byrådet at afsætte 0,5 mio. kr. til at etablere et teknologi-værksted – MarkerSpace, og på Uddannelsesudvalgets møde den 14.12 2016 besluttede udvalget at invitere interessenter til at give input til projektet.

 

Sagsbeskrivelse:

 

MakerSpace har tidligere været drøftet på af Uddannelsesudvalget, og på den baggrund er der udarbejdet et program for en workshop d. 04.04 2017, samt en deltagerliste med relevante interessenter.

 

Workshoppen giver interessenterne mulighed for at komme med bidrag til udformning af et MakerSpace samt give input til, hvordan stedet skal drives. Begge dokumenter er vedlagt som bilag.

 

Det forventes, at workshoppen kan give input til Uddannelsesudvalgets udmøntning af de 0,5 mio. kr. til MakerSpace, som kan præsenteres som beslutningssag på udvalgsmødet d. 31.05 2017.

 

På udvalgsmødet orienteres om workshoppen og den videre proces.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at uddannelsesudvalget tager orienteringen om deltagerlisten og programmet for workshoppen til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-03-2017

Taget til orientering.

Punkt 12 Regnskab 2016 og Spar/Lån 2016-2017, Uddannelsesudvalget

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen udarbejder fagafdelingerne og stabene en opgørelse af regnskabet samt spar/lån. Opgørelsen skal sendes videre til godkendelse i byrådet.

 

Denne sag indeholder regnskabsresultatet 2016 inkl. spar/lån for Uddannelsesudvalgets område. 

Regnskabsresultatet for 2016 viser samlet et mindreforbrug på udvalgets ramme på 4,541 mio. kr., hvoraf de 3,854 mio. kr. foreslås overført til 2017. 

 

Sagsbeskrivelse:

 

Uddannelsesudvalget skal i forbindelse med denne økonomirapportering godkende regnskabet for 2016, Spar/Lån for 2016/2017.

 

Regnskabsresultat for 2016 inkl. spar/lån:

 

 

 

 

Mio. kr.

Regnskab 2016

Korrigeret budget


Rest
+ = overskud
- = underskud


Spar/lån
+ = lån
- = spar

Afvigelse

 

 

 

 

 

 

Skattefinansieret område:

 

 

 

 

 

Serviceudgifter

12,67

17,211

4,541

-3,854

0,687

Drift i alt

12,67

17,211

4,541

-3,854

0,687

 

 

 

 

 

Total

12,67

17,211

4,541

-3,854

0,687

 

Regnskab 2016

 

Serviceudgifter, et mindreforbrug på 4,541 mio. kr. netto, som fordeler sig således på Uddannelsesudvalgets områder:

 

·  Iværksætteri og entreprenørskab, et mindreforbrug på 0,504 mio. kr.

·  Bülows Kaserne, et mindreforbrug på 3,500 mio. kr. vedr. huslejeindtægter, samt et restbeløb på 0,608 mio. kr. vedr. kompensation, i alt 4,108 mio. kr.

·  Børn og Unge, et merforbrug på 1,008 mio. kr.,

·  Videnparken, et mindreforbrug på 0,937 mio. kr.

 

 

 

 

Spar/lån

 

Det indstilles, at der overføres 3,854 mio. kr. vedr. serviceudgifterne.

 

Beløbet er disponeret således:

 • Iværksætteri og entreprenørskab, der overføres 0,504 mio. kr., beløbet er disponeret i henhold til udvalgets indsatser i 2017.

 

 • Bülows Kaserne, overførsel på i alt 4,108 mio. kr., heraf 3,500 mio. kr. vedr. huslejeindtægter samt 0,608 mio. kr. vedr. kompensation. Beløbene er øremærket til at fremme Fredericia til en attraktiv uddannelsesby og skabe midlertidige aktiviteter på Bulows Kaserne.

 

 • Børn og Unges merforbrug på 1,008 mio. kr. fordeler sig på UngFredericia med 0,597 mio. kr. og på UU Lillebælt med 0,411 mio. kr. og overføres som lån. For begges vedkommende vedrører merforbruget driftsomlægninger i forbindelse med budgetjusteringer. Omlægningerne forventes fuld implementeret i 2017.

 

 • Videnparken, der overføres 0,250 mio. kr., der er disponeret til indvendig bygningsvedligeholdelse.

 

En yderligere specifikation af sagerne, henvises der til bilaget ”Uddannelsesudvalget-specifikation spar-lån 2016 samt Uddannelsesudvalget – indberettet spar-lån 2016-2017.

 

Afvigelse

 

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 er der foretaget en gennemgang af udvalgenes opsparede samlede midler på serviceudgifterne i henhold til bilag på sagen. I gennemgangen er igangværende projekter og midler opgjort, og de overskydende beløb foreslås i denne sag overført til investeringspuljen.

 

På Uddannelsesudvalgets område indstilles det derfor, at Videnparkens merindtægter vedr. husleje på 0,687 mio. kr. overføres til investeringspuljen.

Økonomiske konsekvenser

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Regnskab 2016” og ”Spar/lån”

Vurdering

Der henvises til afsnittene ”Sagsbeskrivelse” samt ”Regnskab 2016” og ”Spar/lån”

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at regnskab 2016 og Spar/lån godkendes som beskrevet i sagen

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-03-2017

Godkendt.

Punkt 13 Musicalakademiets årsberetning

Sagsresumé

Musicalakademiet Fredericia har udarbejdet deres Årsberetning, hvor de beskriver vigtige tiltag og aktiviteter for året 2016. Denne er fremsendt til Uddannelsesudvalget jf. markedsføringsaftalen.

 

Sagsbeskrivelse:

 

Uddannelsesudvalget godkendte d. 09.11 2016 en ny markedsføringsaftale med Musicalakademiet, der sikrede det økonomiske grundlag for udviklingen af en masteruddannelse. Aftalen sikrede også, at Musicalakademiets kompetencer kan bruges til udvikling af nye kreative og musiske uddannelser eller nye uddannelser i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner.

 

For Musicalakademiet har 2016 stået i akkrediteringens tegn og ved årets udgang blev de færdige med den endelige akkrediteringsansøgning for den kommende bacheloruddannelse i Musical. I årsberetningen kan også læses, at de har indgået en markedsføringsaftale med Fredericia Kommune.

 

Årsberetningen er vedlagt som bilag.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller, at Uddannelsesudvalget tager årsberetningen til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-03-2017

Taget til efterretning.

Punkt 14 Status på den uddannelsespolitiske strategi

Sagsresumé

På udvalgsmødet den 14. december godkendte udvalget procesplanen for den uddannelsespolitiske strategi, der indeholdte en række dialogmøder.

 

Da det ikke har været muligt at holde alle dialogmøderne inden for den fastsatte tidsramme, er der udarbejdet en ny procesplan.

 

 

Sagsbeskrivelse:

 

På udvalgsmødet den 14. december godkendte udvalget procesplanen for den uddannelsespolitiske strategi.

 

Pr. 21. marts 2017 er har der været afholdt dialogmøder med

 • Business Fredericia
 • Ungebyrådet
 • DanmarkC Tansport og Logistik advisory board
 • FUR – Fredericia Uddannelsesråd
 • HMU
 • LO

 

Opsamlinger fra disse møder er vedhæftet som bilag. 

Opdateret procesplan er vedlagt som bilag

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller at Uddannelsesudvalget:

 

 1. drøfter de indkomne bemærkninger til den uddannelsespolitiske strategi

 

 1. godkender den opdaterede procesplan

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-03-2017

 1. Drøftet

 

 1. Godkendt

Punkt 15 Handleplan for elev- og studieområdet

Sagsresumé

I den uddannelsespolitiske strategi for Fredericia Kommune er der en ambition om, at flere skal uddanne sig mere. Vi skal i den forbindelse arbejde proaktivt med Fredericia Kommunes arbejdsgiverrolle, herunder udarbejde en handleplan for organisationens arbejde med elever og studerende (elev- og studieområdet).

 

Sagsbeskrivelse:

 

Formålet med en handleplan for området

Fredericia Kommune i samarbejdsaftale med Business Fredericia og LO Fredericia forpligtet sig på at gå foran som arbejdsgiver og uddanne flere elever. Uddannelsesudvalget fik i budget 2017 ansvaret for dette udviklingsområde og fik bevilliget 0,5 mio. kr. ekstra til området.

 

En af målsætningerne i den uddannelsespolitiske strategi for Fredericia Kommune er at flere skal have mere uddannelse. Vi har som kommune en interesse i, at medvirke til at hæve uddannelsesniveaet. Vi skal gå forrest og medvirke til at uddanne elever og studerende, så de kan honorere de krav der stilles på fremtidens arbejdsmarked.

 

 

Også som arbejdsgiver har vi en interesse i hvilke medarbejdere, som bliver uddannet. Vi skal sikre, at vi også i fremtiden kan rekruttere medarbejdere, som kan honorere de krav som stilles til kommunen fra borgere, politikere og samarbejdspartnere.

 

Fredericia Kommune er allerede arbejdsgiver og uddannelsessted for rigtig mange medarbejdere, studerende og elever. De kommer fra mange forskellige uddannelser og er fordelt på mange forskellige arbejdspladser. Nogle er f.eks. ansat som erhvervsuddannelseselever, og er i Fredericia Kommune i flere år, mens andre er studerende og kun har kortere praktikforløb i kommunen (se mere information i bilag 1).

 

Elev- og studieområdet i Fredericia Kommune

Området er komplekst, og opgaverne omkring elever og studerende spænder vidt. Fra det helt nære og de individuelle forhold for den enkelte, til påvirkning af dimensionering og uddannelser på lokalt, regionalt og nationalt niveau (se bilag 1).

 

Opgaverne, og til dels finansieringen, er i dag, bl.a. af grunde som kan være historiske, i forskelligt omfang placeret centralt i staben Politik og Kommunikation og decentralt i de enkelte fagafdelinger. Centralt varetages al administration ift. erhvervsuddannelseselever, med særlig vægt på de store elevgrupper som sosu- og pau-elever, samt fordeling af administrationsbachelor- og socialrådgiverstuderende. Fordelingen af øvrige studerende varetages decentralt (se bilag 1).

 

Det foreslås, at den kommende handleplan for elev- og studieområdet tager udgangspunkt i følgende indsatser:

 

1.  Bedre koordinering på tværs af organisationen, så der kan anlægges et helhedsperspektiv og prioriteres på tværs af hele elev- og studieområdet

 

2.  Bedre mulighed for at gøre vores indflydelse gældende over for uddannelsesinstitutionerne ved at fremstå som én organisation og ”tale med en stemme”

 

 

3.  Øget opmærksomhed på og kvalitetssikring af Fredericia Kommune som uddannelsessted

 

4.  Flere partnerskaber med uddannelsesinstitutioner og andre relevante aktører

 

5.  Mere enkel og effektiv koordinering og administrativ understøttelse

 

I forbindelse med udarbejdelsen af handleplanen er det bl.a. under hensynstagen til at opgaven varetages både centralt og decentralt vigtigt, at organisationen bl.a. de enkelte fagområder, fagchefer, afdelinger, HMU og de faglige organisationer involveres i det videre arbejde med formulering af handleplanen.

 

Indhold i en handleplan for området

 

Med udgangspunkt i ovenstående formål kunne en handleplan for elev- og studieområdet i Fredericia Kommune indeholde følgende:

 

·  Målsætninger for området (Hvad vil vi opnå? Hvordan sikres flere elever og studerende)

·  Fredericia Kommune som uddannelsessted (Hvordan vil vi gøre det? Hvad er vores forventninger til hvordan organisationen arbejder med elever og studerende?)

·  Prioritering på tværs af elev- og studieområdet (Hvad vil vi prioritere?)

·  Strategiske partnerskaber (Hvem vil vi samarbejde med?)

·  Organisering af indsatsen (Hvordan organiserer vi indsatsen?)

·  Finansiering (Hvordan finansierer vi indsatsen?)

 

Dertil kommer forslag til konkrete initiativer og indsatsområder f.eks. indsatser ift. frafald osv.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller:

 

-  At Uddannelsesudvalget igangsætter arbejdet med en handleplan for elev- og studieområdet og drøfter udmøntningen af de 0,5 mio. kr. fra budget 2017 til elevområdet

 

-  At Uddannelsesudvalget drøfter indholdet i en handleplan for elev- og studieområdet, herunder:

 

o  Målsætninger

o  Fredericia Kommune som uddannelsessted

o  Prioritering på tværs

o  Strategiske partnerskaber

o  Organisering af indsatsen

o  Finansiering

 

-  At udvalgte drøfter en proces for involvering af organisationen og andre relevante interessenter

 

-  At Politik og Kommunikation til det kommende udvalgsmøde præsenterer et første udkast til en handleplan for elev- og studieområdet

Bilag

Bilag 1:

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-03-2017

Drøftet, og på baggrund af diskussionen udarbejdes et oplæg til næste udvalgsmøde.

Punkt 16 Orientering om overblik over uddannelser i Fredericia

Sagsresumé

Det er blevet efterspurgt en oversigt over de mange uddannelser i Fredericia (se bilaget). Listen gennemgås på udvalgsmødet.

Indstillinger

Politik og Kommunikation indstiller til, at Uddannelsesudvalget tager orieteringen til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-03-2017

Taget til efterretning.

BilagStørrelse
uddannelsesoversigt.docx153.38 KB

Punkt 17 Evetuelt

Sagsresumé
Sagsbeskrivelse:
Indstillinger

Fagafdelingen indstiller


Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29-03-2017

Drøftet.

Feedback